EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0036(01)

Решение (ЕС) 2016/2248 на Европейската централна банка от 3 ноември 2016 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (преработен текст) (ЕЦБ/2016/36)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2248/oj

20.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/26


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/2248 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 3 ноември 2016 година

относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2016/36)

(преработен текст)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 32 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2010/23 (1) претърпя няколко съществени изменения (2). Поради необходимостта от допълнителни промени то следва да се преработи от съображения за яснота.

(2)

Съгласно член 32.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) паричният доход е приходът, който се начислява на националните централни банки (НЦБ) при осъществяване на функцията във връзка с паричната политика. Съгласно член 32.2 от Устава на ЕСЦБ размерът на паричния доход на всяка НЦБ е равен на нейния годишен приход, получен от активите ѝ, държани срещу банкнотите в обращение и задълженията по депозити на кредитните институции. Тези активи се обособяват от НЦБ в съответствие с насоките на Управителния съвет. НЦБ следва да обособяват активите, резултат от осъществяването на функцията във връзка с паричната политика, като активи, държани срещу банкноти в обращение и задължения по депозити на кредитни институции. Съгласно член 32.4 от Устава на ЕСЦБ размерът на паричния доход на всяка НЦБ се намалява с размер, равен на начислените, платени или получени лихви по задълженията, включени в базисните пасиви.

(3)

Съгласно член 32.5 от Устава на ЕСЦБ сумата на паричния доход на НЦБ се разпределя между тях пропорционално на внесените от тях дялове от капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ).

(4)

Съгласно членове 32.6 и 32.7 от Устава на ЕСЦБ Управителният съвет е оправомощен да приема насоки за клиринга и сетълмента от ЕЦБ на салдата във връзка с разпределянето на паричния доход и да предприема всички други мерки, които са необходими за прилагането на член 32.

(5)

Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета (3) ЕЦБ и НЦБ пускат в обращение евробанкноти. Член 15 от същия регламент предвижда, че банкнотите, деноминирани в национална парична единица, остават законно платежно средство в рамките на техните териториални граници най-късно до шест месеца от съответната дата на преминаване към парична наличност. Следователно годината на преминаване към парична наличност следва да се разглежда като особена година, тъй като банкнотите в обращение, деноминирани в национални парични единици, могат все още да представляват значителен дял от банкнотите в обращение.

(6)

Член 15, параграф 1 от Насоки ЕЦБ/2006/9 (4) предвижда, че евробанкнотите, които са били първоначално заредени на правоимащи контрагенти, се дебитират от сметки на тези контрагенти в тяхната НЦБ по номиналната им стойност съгласно следния „модел на линейно дебитиране“: общата сума на първоначално заредените банкноти и монети се дебитира на три равни вноски в деня на сетълмент на първата, четвъртата и петата основна операция на Евросистемата по рефинансиране след датата на преминаване към парична наличност. При изчисляването на паричния доход за годината на преминаване към парична наличност трябва да се взема предвид този „модел на линейно дебитиране“.

(7)

Настоящото решение е свързано с Решение ЕЦБ/2010/29 (5), което предвижда, че ЕЦБ и НЦБ емитират евробанкноти. Съгласно Решение ЕЦБ/2010/29 евробанкнотите в обращение се разпределят на НЦБ пропорционално на внесените от тях дялове в капитала на ЕЦБ. Със същото решение на ЕЦБ се разпределят 8 % от общата стойност на евробанкнотите в обращение. Разпределянето на евробанкнотите между членовете на Евросистемата води до възникването на салда в рамките на Евросистемата. Олихвяването на тези салда в рамките на Евросистемата от евробанкнотите в обращение се отразява пряко върху дохода на всеки член на Евросистемата и поради това следва да бъде регулирано съгласно настоящото решение. Доходът, който се начислява на ЕЦБ от олихвяването на вземанията ѝ към НЦБ в рамките на Евросистемата, свързани с дела ѝ от евробанкнотите в обращение, по принцип следва да бъде разпределен между НЦБ в съответствие с Решение ЕЦБ/2014/57 (6) пропорционално на техните дялове в алгоритъма за записване на капитала за същата финансова година, в която е начислен.

(8)

Нетното салдо на вземанията и задълженията от евробанкноти в обращение в рамките на Евросистемата следва да се олихвява чрез прилагането на обективен критерий, определящ цената на парите. В този контекст за подходящ се счита лихвеният процент по основните операции по рефинансиране, използван от Евросистемата в търговете ѝ за основни операции по рефинансиране.

(9)

Нетните задължения от евробанкноти в обращение в рамките на Евросистемата следва да бъдат включени в базисните пасиви при изчисляването на паричния доход на НЦБ съгласно член 32.2 от Устава на ЕСЦБ, тъй като те са равностойни на банкноти в обращение. Изплащането на лихви по салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение следователно ще доведе до разпределянето на значителна сума от паричния доход на Евросистемата сред НЦБ пропорционално на размера на внесените от тях дялове в капитала на ЕЦБ. Тези салда в рамките на Евросистемата следва да бъдат коригирани, за да се постигне постепенна адаптация на балансите и отчетите за приходите и разходите на НЦБ. Корекциите следва да се основават на стойността на банкнотите в обращение на всяка НЦБ през периода, предшестващ въвеждането на евробанкнотите. След това тези корекции следва да се прилагат ежегодно по фиксирана формула за не повече от пет години.

(10)

Корекциите на салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение са изчислени така, че да компенсират значителните изменения в позициите за дохода на НЦБ вследствие на въвеждането на евробанкнотите и последващото разпределяне на паричния доход.

(11)

Общите правила на член 32 от Устава на ЕСЦБ се прилагат и за дохода, получен от отписване на евробанкноти, които са изтеглени от обращение.

(12)

Съгласно член 32.5 от Устава на ЕСЦБ сумата на паричния доход на НЦБ се разпределя между НЦБ пропорционално на внесените от тях дялове в капитала на ЕЦБ. Съгласно член 32.7 от Устава на ЕСЦБ Управителният съвет е компетентен да предприема всички други мерки, които са необходими за прилагането на член 32. В това се включва правомощието да взема предвид други фактори, когато взема решения относно разпределението на дохода, получен от отписване на евробанкноти, които са изтеглени от обращение. В този контекст принципите на равнопоставеност и справедливост налагат да се вземе предвид периодът, през който изтеглените от обращение евробанкноти са били емитирани. Поради това алгоритъмът за разпределяне на този специфичен доход трябва да отразява съответния дял от капитала на ЕЦБ и продължителността на фазата на емитиране.

(13)

Изтеглянето на евробанкноти от обращение трябва да бъде уредено с отделни решения, взети на основание член 5 от Решение ЕЦБ/2003/4 (7).

(14)

Следва да се счита, че покупките съгласно Решение ЕЦБ/2009/16 (8), Решение ЕЦБ/2011/17 (9), както и Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/10) (10), което урежда покупките на дългови инструменти, емитирани от централни, регионални или местни правителства и признати агенции, и на заместващи дългови инструменти, емитирани от държавни нефинансови предприятия, носят доход по референтната лихва,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а)

„НЦБ“ означава националната централна банка на държава членка, чиято парична единица е еврото;

б)

„кредитна институция“ означава: а) кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (11), която подлежи на надзор от компетентен орган; или б) друга кредитна институция по смисъла на член 123, параграф 2 от Договора, която подлежи на надзор, чиито стандарти са съпоставими с тези на надзора от страна на компетентен орган;

в)

„базисни пасиви“ означава сумата на съответните пасиви в баланса на всяка НЦБ, които са посочени в приложение I към настоящото решение;

г)

„дата на преминаване към парична наличност“ означава датата, на която евробанкнотите и евромонетите стават законно платежно средство в държава членка, чиято парична единица е еврото;

д)

„година на преминаване към парична наличност“ означава период от 12 месеца, който започва на датата на преминаване към парична наличност;

е)

„салда в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение“ означава вземанията и задълженията, които възникват между дадена НЦБ и ЕЦБ и между дадена НЦБ и другите НЦБ в резултат от прилагането на член 4 от Решение ЕЦБ/2010/29;

ж)

„алгоритъм за записване на капитала“ означава дяловете на НЦБ, изразени в проценти, в записания капитал на ЕЦБ, които са резултат от прилагането спрямо НЦБ на теглата в алгоритъма по член 29.1 от Устава на ЕСЦБ и са приложими за съответната финансова година;

з)

„изтеглени от обращение евробанкноти“ са всеки вид или серия евробанкноти, които са изтеглени от обращение с решение на Управителния съвет, взето на основание член 5 от Решение ЕЦБ/2003/4;

и)

„фаза на емитиране“ за видовете или сериите евробанкноти означава периодът, който започва на датата, на която първата емисия евробанкноти от този вид или серия е записана в базисните пасиви, и приключва на датата, на която последната емисия евробанкноти от този вид или серия е записана в базисните пасиви;

й)

„референтна лихва“ означава последният пределен лихвен процент, използван от Евросистемата при търговете ѝ за основните операции по рефинансиране съгласно член 6 от Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (12). Когато в един и същ ден се извършва сетълмент на повече от една основна операция по рефинансиране, се използва проста средна стойност на пределните лихвени проценти от паралелно проведените операции;

к)

„специално предназначени активи“ означава сумата от активи, държани срещу базисните пасиви в баланса на всяка НЦБ, които са изложени в приложение II към настоящото решение;

л)

„референтен период“ означава период от 24 месеца, който започва 30 месеца преди датата на преминаване към парична наличност;

м)

„ежедневен референтен обменен курс“ означава ежедневният референтен обменен курс, който се основава на редовната ежедневна процедура за съгласуване между централните банки във и извън Европейската система на централните банки, която обикновено се извършва в 14.15 часа централноевропейско време (13);

н)

„отписване“ означава заличаването на изтеглените от обращение евробанкноти от балансовата позиция „Банкноти в обращение“;

о)

„алгоритъм за емитиране“ означава средният алгоритъм за записване на капитала през фазата на емитиране на даден вид или серия изтеглени от обращение евробанкноти;

п)

„хармонизиран баланс“ означава хармонизираният баланс в приложение VIII към Насоки (ЕС) 2016/2249 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/34) (14).

Член 2

Салда в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение

1.   Салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение се изчисляват ежемесечно и се записват в счетоводните книги на ЕЦБ и НЦБ на първия работен ден от месеца с вальор последният работен ден от предходния месец.

Когато дадена държава членка приеме еврото, изчислението на салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение съгласно първа алинея се записва в счетоводните книги на ЕЦБ и НЦБ с вальор датата на преминаване към парична наличност.

За периода от 1 януари до 31 януари през първата година, от която се прилага всяко петгодишно преразглеждане съгласно член 29.3 от Устава на ЕСЦБ, салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение се изчисляват на база на коригирания алгоритъм за записване на капитала, приложим към салдата за всички евробанкноти в обращение на 31 декември от предходната година.

2.   Салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение, включително такива, които възникват в резултат от прилагането на член 4 от настоящото решение, се олихвяват с референтната лихва.

3.   Олихвяването, посочено в параграф 2, се извършва на тримесечна база чрез плащания през системата TARGET2.

Член 3

Метод за измерване на паричния доход

1.   Сумата на паричния доход на всяка НЦБ се определя чрез измерване на действителния доход, който е получен от специално предназначените активи, записани в счетоводните ѝ книги. Като изключение от това се счита, че:

а)

златото не носи доход;

б)

носят паричен доход с референтната лихва, както следва:

i)

ценните книжа, държани за целите на паричната политика съгласно Решение ЕЦБ/2009/16;

ii)

ценните книжа, държани за целите на паричната политика съгласно Решение ЕЦБ/2011/17;

iii)

дълговите инструменти, емитирани от централни, регионални и местни правителства и признати агенции, и заместващите дългови инструменти, емитирани от държавни нефинансови предприятия, държани за целите на паричната политика съгласно Решение (ЕС) 2015/774 (ЕЦБ/2015/10).

2.   Когато стойността на специално предназначените активи на дадена НЦБ надвишава или е по-малка от стойността на нейните базисни пасиви, разликата се компенсира, като към размера на разликата се прилага референтната лихва.

Член 4

Корекции на салдата в рамките на Евросистемата

1.   За целите на изчисляването на паричния доход салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение на всяка НЦБ се коригират чрез компенсационна сума, определена по следната формула:

 

C = (К – А) × S

където:

C

е компенсационната сума,

K

е сумата в евро за всяка НЦБ, получена в резултат от прилагането на алгоритъма за записване на капитал към средната стойност на банкнотите в обращение по време на референтния период, при което сумата на банкнотите в обращение, деноминирани в националната валута на държава членка, която приема еврото, се преизчислява в евро по ежедневния референтен обменен курс през референтния период,

A

е средната стойност в евро за всяка НЦБ от банкнотите в обращение по време на референтния период, преизчислена в евро по ежедневния референтен обменен курс през референтния период,

S

е коефициентът по-долу за всяка финансова година, която започва от датата на преминаване към парична наличност:

Финансова година

Коефициент

Година на преминаване към парична наличност

1

Година на преминаване към парична наличност плюс една година

0,8606735

Година на преминаване към парична наличност плюс две години

0,7013472

Година на преминаване към парична наличност плюс три години

0,5334835

Година на преминаване към парична наличност плюс четири години

0,3598237

Година на преминаване към парична наличност плюс пет години

0,1817225

2.   Сборът на компенсационните суми на НЦБ е 0.

3.   Компенсационните суми се изчисляват всеки път, когато държава членка приема еврото или когато се променя алгоритъмът за записване на капитала на ЕЦБ.

4.   Когато НЦБ се присъединява към Евросистемата, нейната компенсационна сума се разпределя между другите НЦБ пропорционално на съответните дялове на другите НЦБ в алгоритъма за записване на капитала с обратен знак (+/–) и е допълнителна спрямо компенсационните суми, които са вече в сила за другите НЦБ.

5.   Компенсационните суми и счетоводните вписвания за уравняване на тези компенсационни суми се записват по отделни сметки в рамките на Евросистемата в счетоводните книги на всяка НЦБ с вальор датата на преминаване към парична наличност и със същия вальор за всяка следваща година от периода на корекцията. Счетоводните вписвания за уравняване на компенсационните суми не се олихвяват.

6.   Чрез дерогация от параграф 1 при настъпването на специфични обстоятелства, свързани с промени в моделите на банкнотното обращение, както е посочено в приложение III към настоящото решение, салдата в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение на всяка НЦБ се коригират в съответствие с разпоредбите на споменатото приложение.

7.   Корекциите на салдата в рамките на Евросистемата, предвидени в настоящия член, престават да се прилагат от първия ден на шестата година след съответната година на преминаване към парична наличност.

Член 5

Изчисляване и разпределяне на паричния доход

1.   Изчисляването на паричния доход на всяка НЦБ се извършва от ЕЦБ ежедневно. Изчисляването се основава на счетоводни данни, предоставени на ЕЦБ от НЦБ. ЕЦБ информира НЦБ за натрупаните суми всяко тримесечие.

2.   Размерът на паричния доход на всяка НЦБ се коригира с размер, равен на начислените, платени или получени лихви по задълженията, включени в базисните пасиви, и в съответствие с решенията на Управителния съвет съгласно член 32.4, втора алинея от Устава на ЕСЦБ.

3.   Разпределянето на сумата на паричния доход на всяка НЦБ пропорционално на алгоритъма за записване на капитала се извършва в края на всяка финансова година.

Член 6

Изчисляване и разпределяне на дохода, получен от отписването на евробанкноти

1.   Изтеглените от обращение евробанкноти остават част от базисните пасиви, докато бъдат заменени или отписани според това кое от тези събития настъпи първо.

2.   Управителният съвет може да реши да отпише изтеглени от обращение евробанкноти, като в този случай определя датата на отписването и общия размер на провизията, която се прави за изтеглените от обращение евробанкноти, които все още се очаква да бъдат заменени.

3.   Изтеглените от обращение евробанкноти се отписват, както следва:

а)

На датата на отписването балансовите позиции „Банкноти в обращение“ на ЕЦБ и НЦБ се намаляват с общата стойност на изтеглените евробанкноти, които все още са в обращение. За тази цел действителната стойност на изтеглените от обращение евробанкноти, които са били пуснати в обращение, се коригира пропорционално на стойностите им, изчислени в съответствие с алгоритъма за емитиране, и разликите се покриват от ЕЦБ и НЦБ.

б)

Коригираната стойност на изтеглените от обращение евробанкноти се отписва от балансовата позиция „Банкноти в обращение“ и се пренася в отчетите за приходите и разходите на НЦБ.

в)

Всяка НЦБ създава провизия за изтеглени от обращение евробанкноти, които все още се очаква да бъдат заменени. Провизията е равна на съответния дял на НЦБ от общата стойност на провизията, която е изчислена, като се използва алгоритъмът за емитиране.

4.   Изтеглените от обращение евробанкноти, които се заменят след датата за отписването, се записват в счетоводните книги на НЦБ, която ги е приела. Размерът на входящите потоци на изтеглените от обращение евробанкноти се преразпределя между НЦБ поне веднъж годишно въз основа на алгоритъма за емитиране, като разликите се покриват между НЦБ. Всяка НЦБ компенсира с провизията си на пропорционална основа, а ако сумата на входящите потоци превишава провизията, вписва съответния разход в отчета за приходите и разходите.

5.   Управителният съвет прави ежегоден преглед на общата стойност на провизията.

Член 7

Отмяна

1.   С настоящото решение се отменя Решение ЕЦБ/2010/23.

2.   Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение.

Член 8

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 31 декември 2016 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 3 ноември 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение ЕЦБ/2010/23 от 25 ноември 2010 г. относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 17).

(2)  Вж. приложение IV.

(3)  Регламент (ЕО) № 974/98 на Съвета от 3 май 1998 г. относно въвеждането на еврото (ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 1).

(4)  Насоки ЕЦБ/2006/9 от 14 юли 2006 г. относно някои приготовления за преминаването към парична наличност в еуро и за първоначалното зареждане и подзареждането с еуробанкноти и монети извън Еурозоната (ОВ L 207, 28.7.2006 г., стр. 39).

(5)  Решение ЕЦБ/2010/29 от 13 декември 2010 г. относно емитирането на евробанкноти (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 26).

(6)  Решение ЕЦБ/2014/57 от 15 декември 2014 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка (ОВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 24).

(7)  Решение ЕЦБ/2003/4 от 20 март 2003 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на еуробанкноти (ОВ L 78, 25.3.2003 г., стр. 16).

(8)  Решение ЕЦБ/2009/16 от 2 юли 2009 г. относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени облигации (ОВ L 175, 4.7.2009 г., стр. 18).

(9)  Решение ЕЦБ/2011/17 от 3 ноември 2011 г. относно изпълнението на втората програма за закупуване на обезпечени облигации (ОВ L 297, 16.11.2011 г., стр. 70).

(10)  Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка от 4 март 2015 г. относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10) (ОВ L 121, 14.5.2015 г., стр. 20).

(11)  Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).

(12)  Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (Насоки относно общата документация) (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3).

(13)  Централноевропейското време отчита преминаването към централноевропейско лятно време.

(14)  Насоки (ЕС) 2016/2249 на Европейската централна банка от 3 ноември 2016 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ECB/2016/34) (вж. страница 37 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪСТАВ НА БАЗИСНИТЕ ПАСИВИ

A.

Базисните пасиви включват само следните позиции:

1.

Банкноти в обращение

За целите на настоящото приложение в годината на преминаване към парична наличност за всяка национална централна банка (НЦБ), която се присъединява към Евросистемата, позицията „Банкноти в обращение“:

а)

включва банкноти, емитирани от НЦБ и деноминирани в нейната национална парична единица; и

б)

се намалява със стойността на нелихвоносните заеми, свързани с първоначално заредените евробанкноти, които все още не са били дебитирани (част от позиция 6 в актива от хармонизирания баланс).

След годината на преминаване към парична наличност за всяка НЦБ позицията „Банкноти в обращение“ са банкноти, деноминирани в евро, без да се включват други банкноти.

Ако датата на преминаване към парична наличност е ден, в който TARGЕT2 не работи, задължението на НЦБ, което възниква от евробанкнотите, които са първоначално заредени съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9 и са пуснати в обращение преди датата на преминаване към парична наличност, представлява част от базисните пасиви (като част от кореспондентските сметки по позиция 10.4 в пасива на хармонизирания баланс), докато задължението стане част от задълженията в рамките на Евросистемата, възникващи от трансакции в TARGЕT2.

2.

Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро, включително всяко от следващите:

а)

разплащателни сметки, включително изискванията за минимални резерви съгласно член 19.1 от Устава на ЕСЦБ (позиция 2.1 от пасива на хармонизирания баланс);

б)

депозирани суми по депозитното улеснение на Евросистемата (позиция 2.2 от пасива на хармонизирания баланс);

в)

срочни депозити (позиция 2.3 от пасива на хармонизирания баланс);

г)

задължения, произтичащи от обратни операции за фино регулиране (позиция 2.4 от пасива на хармонизирания баланс);

д)

депозити, свързани с искания за допълнително обезпечение (позиция 2.5 от пасива на хармонизирания баланс).

3.

Задължения по депозити към контрагенти на Евросистемата в неизпълнение, прекласифицирани от позиция 2.1 от пасива на хармонизирания баланс.

4.

Задължения на НЦБ в рамките на Евросистемата, възникващи от емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ съгласно член 13 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60) (позиция 10.2 от пасива на хармонизирания баланс).

5.

Нетни задължения в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение, включително такива, които възникват в резултат от прилагането на член 4 от настоящото решение (част от позиция 10.3 от пасива на хармонизирания баланс).

6.

Нетни задължения в рамките на Евросистемата, възникващи от трансакции в TARGET2, олихвени с референтния лихвен процент (част от позиция 10.4 от пасива на хармонизирания баланс).

7.

Начислена лихва, записана в края на всяко тримесечие от всяка НЦБ по пасивите, свързани с осъществяването на паричната политика, с матуритет от една година или повече (част от позиция 12.2 от пасива на хармонизирания баланс).

8.

Задължения към ЕЦБ, които обезпечават вземане, свързано със споразумения за суап между ЕЦБ и централна банка извън Евросистемата, които носят нетен доход за Евросистемата (част от задбалансовите пасиви).

Б.

Сумата на базисните пасиви на всяка НЦБ се изчислява в съответствие с хармонизираните счетоводни принципи и правила, установени в Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИ АКТИВИ

А.

Специално предназначените активи включват само следните позиции:

1.

Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро (позиция 5 от актива на хармонизирания баланс).

2.

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика (част от позиция 7.1 от актива на хармонизирания баланс).

3.

Вземания в рамките на Евросистемата, еквивалентни на прехвърляне на ЕЦБ на чуждестранни резервни активи, различни от злато, съгласно член 30 от Устава на ЕСЦБ (част от позиция 9.2 от актива на хармонизирания баланс).

4.

Нетни вземания в рамките на Евросистемата от евробанкноти в обращение, включително такива, които възникват в резултат от прилагането на член 4 от настоящото решение (част от позиция 9.4 от актива на хармонизирания баланс).

5.

Нетни вземания в рамките на Евросистемата, възникващи от трансакции в TARGET2, олихвени с референтния лихвен процент (част от позиция 9.5 от актива на хармонизирания баланс).

6.

Злато, включително вземания, свързани със злато, прехвърлено на ЕЦБ, в размер, който позволява на всяка НЦБ да обособи частта от своето злато, съответстваща на прилагането на нейния дял в алгоритъма за записване на капитала спрямо общата стойност на златото, обособено от всички НЦБ (позиция 1 и част от позиция 9.2 от актива на хармонизирания баланс).

За целите на настоящото решение златото се оценява на база цена в евро на тройунция чисто злато на 31 декември 2002 г.

7.

Вземания, които възникват в резултат от евробанкноти, които са първоначално заредени съгласно Насоки ЕЦБ/2006/9 и са пуснати в обращение преди датата на преминаване към парична наличност (част от позиция 4.1 от актива на хармонизирания баланс до датата на преминаване към парична наличност, а след това — част от кореспондентските сметки по позиция 9.5 от актива на хармонизирания баланс), но само докато тези вземания станат част от вземанията в рамките на Евросистемата, възникващи от трансакции в TARGET2.

8.

Неуредени вземания, възникнали от неизпълнение на контрагенти на Евросистемата в контекста на кредитните операции на Евросистемата, и/или финансови активи или вземания спрямо трети лица, придобити във връзка с изпълнението върху обезпечение, предоставено от контрагенти на Евросистемата, които се намират в неизпълнение, в контекста на кредитните операции на Евросистемата, прекласифицирани от позиция 5 от актива на хармонизирания баланс (част от позиция 11.6 от актива на хармонизирания баланс).

9.

Начислена лихва, записана в края на тримесечието от всяка НЦБ по активите, свързани с осъществяването на паричната политика, с матуритет от една година или повече (част от позиция 11.5 от актива на хармонизирания баланс).

10.

Вземания от контрагенти от еврозоната, свързани със споразумения за суап между ЕЦБ и централна банка извън Евросистемата, които носят нетен доход за Евросистемата (част от позиция 3.1 от актива на хармонизирания баланс).

Б.

Стойността на специално предназначените активи на всяка НЦБ се изчислява в съответствие с хармонизираните счетоводни принципи и правила, установени в Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

А.   Първа евентуална корекция

Ако общата средна стойност на банкнотите в обращение през годината на преминаване към парична наличност е по-малка от общата средна стойност в евро на банкнотите в обращение през референтния период (включително банкноти, деноминирани в националната валута на държавата членка, която е приела еврото, и преизчислени в евро по ежедневния референтен обменен курс по време на референтния период), тогава коефициентът „S“, прилаган за годината на преминаване към парична наличност в съответствие с член 4, параграф 1, се намалява със задна дата пропорционално на намаляването на общата средна стойност на банкнотите в обращение.

Намаляването не може да доведе до коефициент, по-нисък от 0,8606735. Ако се прилага тази дерогация, към компенсационната сума на всяка НЦБ, приложима през периода от втората до петата година след годината на преминаване към парична наличност съгласно член 4, параграф 1, трябва да се добави по една четвърт от полученото намаление на компенсационните суми на НЦБ (C), приложимо през годината на преминаване към парична наличност.

Б.   Втора евентуална корекция

Ако тези НЦБ, за които компенсационната сума, посочена в член 4, параграф 1, е положително число, заплащат нетна лихва по салдата в рамките на Евросистемата от банкноти в обращение, което, добавено към позицията „Нетен резултат от обединяване на парични доходи“ в техните отчети за приходите и разходите в края на годината, води до нетен разход, коефициентът „S“, прилаган за годината на преминаване към парична наличност в съответствие с член 4, параграф 1, се намалява до необходимата за елиминиране на това условие степен.

Намаляването не може да доведе до коефициент, по-нисък от 0,8606735. Ако се прилага тази дерогация, към компенсационната сума на всяка НЦБ, приложима през периода от втората до петата година след годината на преминаване към парична наличност съгласно член 4, параграф 1, се добавя по една четвърт от полученото намаление на компенсационните суми на НЦБ (C), приложимо през годината на преминаване към парична наличност.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОТМЕНЕНО РЕШЕНИЕ И СПИСЪК С ИЗМЕНЕНИЯТА МУ

Решение EЦБ/2010/23

ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 17.

Решение EЦБ/2011/18

ОВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 116.

Решение EЦБ/2014/24

ОВ L 117, 7.6.2014 г., стр. 168.

Решение EЦБ/2014/56

ОВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 21.

Решение EЦБ/2015/37

ОВ L 313, 28.11.2015 г., стр. 42.


Top