EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0035(01)

Решение (ЕС) 2016/2247 на Европейската централна банка от 3 ноември 2016 година относно годишните отчети на Европейската централна банка (преработен текст) (ЕЦБ/2016/35)

OB L 347, 20.12.2016, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/oj

20.12.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/2247 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 3 ноември 2016 година

относно годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ/2016/35)

(преработен текст)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 26.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение ЕЦБ/2010/21 (1) претърпя няколко съществени изменения. Поради необходимостта от допълнителни промени това решение следва да се преработи от съображения за яснота.

(2)

Насоки ЕЦБ/2010/20 (2), към които препраща Решение ЕЦБ/2010/21, бяха преработени и отменени с Насоки (ЕС) 2016/2249 на Европейската централна банка(ЕЦБ/2016/34) (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

1.   Термините, определени в член 1 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34), имат същото значение, когато се използват в настоящото решение.

2.   Другите технически термини, използвани в настоящото решение, имат същото значение както в приложение II към Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Член 2

Приложно поле

Правилата, предвидени в настоящото решение, се прилагат за годишните отчети на Европейската централна банка (ЕЦБ), обхващащи баланса, позициите, отчетени задбалансово в счетоводните книги на ЕЦБ, отчета за приходите и разходите и приложенията към годишните отчети на ЕЦБ.

Член 3

Качествени характеристики

За целите на настоящото решение се прилагат качествените характеристики, определени в член 3 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Член 4

Основни счетоводни принципи

За целите на настоящото решение се прилагат и основните счетоводни принципи, определени в член 4 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Чрез дерогация от член 4, параграф 3, първо изречение от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34) събитията, настъпили след приключването на баланса, се вземат предвид само до датата, на която Изпълнителният съвет разреши годишните отчети на ЕЦБ да бъдат представени на Управителния съвет за одобрение.

Член 5

Икономически подход и касов/сетълмент подход

Към настоящото решение се прилагат правилата, предвидени в член 5 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Член 6

Признаване на активи и пасиви

Даден финансов или друг актив/пасив се признава в баланса на ЕЦБ само в съответствие с член 6 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

ГЛАВА II

ПРАВИЛА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ОЦЕНКА НА БАЛАНСА

Член 7

Съставяне на баланса

Съставянето на баланса се основава на структурата, установена в приложение I.

Член 8

Провизия за валутен риск, лихвен риск, кредитен риск и за риск, свързан с промяна в цената на златото

Като отчита надлежно характера на дейностите на ЕЦБ, Управителният съвет може да създаде в баланса на ЕЦБ провизия за валутен риск, лихвен риск, кредитен риск и за риск, свързан с промяна в цената на златото. Управителният съвет взема решение относно размера и използването на провизията въз основа на мотивиран разчет на рисковите експозиции на ЕЦБ.

Член 9

Правила за оценка на баланса

1.   Освен ако в приложение I е посочено друго, за формиране на оценката на баланса се използват текущите пазарни курсове и цени.

2.   Преоценката на злато, валутни инструменти, ценни книжа (различни от ценни книжа, класифицирани като държани до падеж, нетъргуеми ценни книжа и ценни книжа, държани за целите на паричната политика, които се осчетоводяват по амортизирана стойност) и на финансови инструменти — както балансови, така и задбалансови, се извършва в края на годината по средни пазарни курсове и цени.

3.   Не се прави разграничение между ценови и валутни разлики от преоценка за златото, а се осчетоводява една-единствена разлика от преоценка на златото на базата на цената в евро на определена теглова единица злато, получена от обменния курс на еврото спрямо щатския долар на датата на преоценка за тримесечието. За валутните салда, включително за балансови и задбалансови сделки, преоценката се извършва по отделни валути. За целите на настоящия член притежаваните специални права на тираж (СПТ), включително заделените отделни валутни позиции, които са базови за кошницата от СПТ, се третират като една позиция. Преоценката на ценните книжа се извършва по отделни кодове, т.е по еднакъв ISIN номер/вид, като включените в тях опции не се отделят за целите на оценката. Ценните книжа, държани за целите на паричната политика или включени в позиции „Други финансови активи“ или „Други“, се третират като отделни позиции.

4.   Търгуемите ценни книжа, държани за целите на паричната политика, се третират като отделни позиции и се оценяват или по пазарна цена, или по амортизирана стойност (подлежаща на обезценка), в зависимост от съображенията на паричната политика.

5.   Ценните книжа, класифицирани като държани до падеж, се третират като отделни позиции и се оценяват по амортизирана стойност (подлежаща на обезценка). Същото третиране се прилага към нетъргуемите ценни книжа. Ценните книжа, класифицирани като държани до падеж, могат да бъдат продавани преди падежа им при настъпването на едно от следните обстоятелства:

а)

ако продаденото количество се счита за незначително в сравнение с общия размер на портфейла от ценни книжа, държани до падеж;

б)

ако ценните книжа са продадени през периода от един месец преди падежа;

в)

при извънредни обстоятелства, като значително влошаване на кредитоспособността на емитента.

Член 10

Обратни сделки

Обратните сделки се осчетоводяват в съответствие с член 10 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Член 11

Търгуеми капиталови инструменти

Търгуемите капиталови инструменти се осчетоводяват в съответствие с член 11 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Член 12

Хеджиране на лихвен риск от ценни книжа чрез деривати

Хеджирането на лихвен риск се осчетоводява в съответствие с член 12 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Член 13

Синтетични инструменти

Синтетичните инструменти се осчетоводяват в съответствие с член 13 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

ГЛАВА III

ПРИЗНАВАНЕ НА ДОХОДИ

Член 14

Признаване на доходи

1.   По отношение на признаването на доходи се прилага член 15, параграфи 1, 2, 3, 5 и 7 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

2.   Наличностите по специални сметки за преоценка, произтичащи от вноски съгласно член 48.2 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) по отношение на централни банки на държавите членки, за които дерогацията е била отменена, се използват за покриване на нереализираните загуби, когато те надвишават предишни печалби от преоценка, отразени в съответната стандартна сметка за преоценка, както е предвидено в член 15, параграф 1, буква в) от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34), преди покриването на тези загуби в съответствие с член 33.2 от Устава на ЕСЦБ. Наличностите по специалните сметки за преоценка на злато, валути и ценни книжа се намаляват пропорционално в случай на намаление на наличностите от съответните активи.

Член 15

Стойност на сделките

Член 16 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34) се прилага към настоящото решение.

ГЛАВА IV

СЧЕТОВОДНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ЗАДБАЛАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Член 16

Общи правила

Член 17 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34) се прилага към настоящото решение.

Член 17

Валутни форуърдни сделки

Валутните форуърдни сделки се осчетоводяват в съответствие с член 18 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Член 18

Валутни суапове

Валутните суапове се осчетоводяват в съответствие с член 19 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Член 19

Фючърсни договори

Фючърсните договори се осчетоводяват в съответствие с член 20 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Член 20

Лихвени суапове

Лихвените суапове се осчетоводяват в съответствие с член 21 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Нереализираните загуби, отнесени в отчета за приходи и разходи в края на годината, се амортизират през следващи години в съответствие с линейния метод. При форуърдните лихвени суапове амортизацията започва от датата на вальора на сделката.

Член 21

Споразумения за лихвен форуърд

Споразуменията за лихвен форуърд се осчетоводяват в съответствие с член 22 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Член 22

Форуърдни сделки с ценни книжа

Форуърдните сделки с ценни книжа се осчетоводяват съгласно метод А в член 23, параграф 1 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

Член 23

Опции

Опциите се осчетоводяват в съответствие с член 24 от Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).

ГЛАВА V

ПУБЛИКУВАН ГОДИШЕН БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Член 24

Форми

1.   Формата на публикувания годишен баланс на ЕЦБ съответства на формата, предвидена в приложение II.

2.   Формата на публикувания отчет за приходите и разходите на ЕЦБ съответства на приложение III.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Развитие, прилагане и тълкуване на правилата

1.   При тълкуването на настоящото решение се вземат предвид подготвителната работа, счетоводните принципи, хармонизирани от правото на Съюза, и общоприетите счетоводни принципи.

2.   Ако в настоящото решение не е предвидено специално счетоводно третиране и ако няма решение на Управителния съвет за друго, ЕЦБ спазва принципите за оценка в съответствие с приетите от Европейския съюз Международни стандарти за финансова отчетност, които са относими за дейностите и сметките на ЕЦБ.

Член 26

Отмяна

1.   С настоящото решение се отменя Решение ЕЦБ/2010/21.

2.   Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение V.

Член 27

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 31 декември 2016 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 3 ноември 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г. относно годишните отчети на Европейската централна банка (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 1).

(2)  Насоки ЕЦБ/2010/20 от 11 ноември 2010 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 31).

(3)  Насоки (ЕС) 2016/2249 на Европейската централна банка от 3 ноември 2016 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34) (вж. страница 37 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРАВИЛА ЗА СЪСТАВЯНЕ И ОЦЕНКА НА БАЛАНСА

АКТИВИ

 

Балансова позиция

Категоризиране на съдържанието на балансовите позиции

Принцип на оценка

1

Злато и вземания в злато

Физическо злато, т.е. кюлчета, монети, слитъци, късове, на съхранение или „на път“. Монетарно злато като салда по сметките на виждане в злато (неразпределени сметки), срочни депозити и вземания в злато, произтичащи от следните сделки: а) сделки за повишаване или понижаване на пробата; и б) суапове, свързани с разположението или чистотата на златото, когато има разлика от повече от един работен ден между изписването и получаването

Пазарна стойност

2

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Вземания от контрагенти, които са резиденти извън еврозоната, включително от международни и наднационални институции и централни банки извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

 

2.1

Вземания от Международния валутен фонд (МВФ)

а)

Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Национална квота минус салда в евро на разположение на МВФ. Сметка № 2 на МВФ (сметка в евро за административни разходи) може да бъде включена в тази позиция или в позиция „Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро“

а)

Права на тираж в рамките на резервния транш (нето)

Номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс

б)

Специални права на тираж (СПТ)

Притежавани СПТ (бруто)

б)

СПТ

Номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс

в)

Други вземания

Общи кредитни споразумения, заеми по специални кредитни споразумения, депозити в управляваните от МВФ фондове на доверително управление

в)

Други вземания

Номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс

2.2

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи

а)

Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 „Други финансови активи“ от актива

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо сделки

а)

Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс

б)

Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 „Други финансови активи“ от актива

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, държани като част от валутните резерви — всичките, емитирани от резиденти извън еврозоната

б)

i)

Търгуеми дългови ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Премиите или отстъпките се амортизират

ii)

Търгуеми дългови ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и на пазарен обменен курс

Премиите или отстъпките се амортизират

iii)

Нетъргуеми дългови ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и на пазарен обменен курс

Премиите или отстъпките се амортизират

iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

в)

Външни заеми (депозити) за резиденти извън еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 „Други финансови активи“ от актива

в)

Външни заеми

Депозити по номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс

г)

Други външни активи

Банкноти и монети, емитирани извън еврозоната

г)

Други външни активи

Номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс

3

Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

а)

Инвестиции в ценни книжа в еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 „Други финансови активи“ от актива

Облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар, капиталови инструменти, държани като част от валутните резерви — всичките, емитирани от резиденти в еврозоната

а)

i)

Търгуеми дългови ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена и пазарен обменен курс

Премиите или отстъпките се амортизират

ii)

Търгуеми дългови ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и на пазарен обменен курс

Премиите или отстъпките се амортизират

iii)

Нетъргуеми дългови ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка и на пазарен обменен курс

Премиите или отстъпките се амортизират

iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена и пазарен обменен курс

б)

Други вземания от резиденти в еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 „Други финансови активи“ от актива

Заеми, депозити, обратни репо сделки, други кредити

б)

Други вземания

Депозити и други кредити по номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс

4

Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

 

 

4.1

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

а)

Салда в банки извън еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 „Други финансови активи“ от актива

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо сделки във връзка с управлението на ценни книжа, деноминирани в евро

а)

Салда в банки извън еврозоната

Номинална стойност

б)

Инвестиции в ценни книжа извън еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 „Други финансови активи“ от актива

Капиталови инструменти, облигации, полици, облигации с нулев купон, книжа на паричния пазар — всичките, емитирани от резиденти извън еврозоната

б)

i)

Търгуеми дългови ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Премиите или отстъпките се амортизират

ii)

Търгуеми дългови ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Премиите или отстъпките се амортизират

iii)

Нетъргуеми дългови ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Премиите или отстъпките се амортизират

iv)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

в)

Заеми за резиденти извън еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 „Други финансови активи“ от актива

в)

Заеми извън еврозоната

Депозити по номинална стойност

г)

Ценни книжа, емитирани от лица извън еврозоната, различни от тези по позиция 11.3 „Други финансови активи“ от актива или по позиция 7.1 „Ценни книжа, държани за целите на паричната политика“ от актива

Ценни книжа, емитирани от наднационални или международни организации, например Европейската инвестиционна банка, независимо от тяхното географско местоположение, които не са закупени за целите на паричната политика

г)

i)

Търгуеми дългови ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Премиите или отстъпките се амортизират

ii)

Търгуеми дългови ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Премиите или отстъпките се амортизират

iii)

Нетъргуеми дългови ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Премиите или отстъпките се амортизират

4.2

Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II

Кредитиране в съответствие с условията на валутен механизъм II

Номинална стойност

5

Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

Позиции 5.1 — 5.5: сделки в зависимост от съответните инструменти на паричната политика, описани в Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (1)

 

5.1

Основни операции по рефинансиране

Редовни обратни сделки за предоставяне на ликвидност със седмична честота и обикновено с матуритет от една седмица

Номинална стойност или цена на придобиване при репо сделка

5.2

Дългосрочни операции по рефинансиране

Редовни обратни сделки за предоставяне на ликвидност с месечна честота, с матуритет, по-дълъг от матуритета на основните операции по рефинансиране

Номинална стойност или цена на придобиване при репо сделка

5.3

Обратни операции за фино регулиране

Обратни сделки, осъществявани ad hoc за целите на финото регулиране

Номинална стойност или цена на придобиване при репо сделка

5.4

Структурни обратни операции

Обратни сделки, насочени към коригиране на структурната позиция на Евросистемата спрямо финансовия сектор

Номинална стойност или цена на придобиване при репо сделка

5.5

Пределно кредитно улеснение

Улеснение за предоставяне на овърнайт ликвидност с предварително определен лихвен процент срещу допустими активи (ликвидно улеснение с постоянен достъп)

Номинална стойност или цена на придобиване при репо сделка

5.6

Кредити, свързани с искания за допълнително обезпечение

Допълнителен кредит към кредитни институции, произтичащ от нарастването на стойността на базовите активи по отношение на друг кредит за тези кредитни институции

Номинална стойност или цена на придобиване

6

Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

Разплащателни сметки, срочни депозити, еднодневни депозити, обратни репо сделки във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по позиция 7 „Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро“ от актива, включително сделки, произтичащи от трансформирането на предишни резерви в чуждестранна валута в еврозоната, и други вземания. Кореспондентски сметки при кредитни институции извън еврозоната. Други вземания и операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата

Номинална стойност или цена на придобиване

7

Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

 

 

7.1

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика (включително ценни книжа, закупени за целите на паричната политика, емитирани от наднационални или международни организации или от многостранни банки за развитие, независимо от тяхното географско местоположение). Дългови сертификати на Европейската централна банка (ЕЦБ), закупени за целите на финото регулиране

а)

Търгуеми дългови ценни книжа

Осчетоводени в зависимост от съображенията на паричната политика:

i)

Пазарна цена

Премиите или отстъпките се амортизират

ii)

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка (само цена на придобиване, когато обезценката е покрита с провизия по позиция 13 б) „Провизии“ от пасива)

Премиите или отстъпките се амортизират

б)

Нетъргуеми дългови ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Премиите или отстъпките се амортизират

7.2

Други ценни книжа

Ценни книжа, различни от тези по позиция 7.1 „Ценни книжа, държани за целите на паричната политика“ от актива и по позиция 11.3 „Други финансови активи“ от актива: облигации, полици, облигации с нулев купон, окончателно придобити книжа на паричния пазар, включително държавни ценни книжа отпреди създаването на икономическия и паричен съюз (ИПС), деноминирани в евро. Капиталови инструменти

а)

Търгуеми дългови ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Премиите или отстъпките се амортизират

б)

Търгуеми дългови ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Премиите или отстъпките се амортизират

в)

Нетъргуеми дългови ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Премиите или отстъпките се амортизират

г)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

8

Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

Вземания от правителството отпреди създаването на ИПС (нетъргуеми ценни книжа, заеми)

Депозити/заеми по номинална стойност, нетъргуеми ценни книжа по цена на придобиване

9

Вземания в рамките на Евросистемата

 

 

9.1

Вземания във връзка с емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ

Вземания в рамките на Евросистемата спрямо националните централни банки (НЦБ) в резултат на емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ

Цена на придобиване

9.2

Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

Вземания във връзка с емитирането на банкноти на ЕЦБ съгласно Решение ЕЦБ/2010/29 (2)

Номинална стойност

9.3

Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)

Нетна позиция със следните подпозиции:

 

а)

нетни вземания, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията. Вижте също позиция 10.2 „Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)“ от пасива

а)

Номинална стойност

б)

други деноминирани в евро вземания в рамките на Евросистемата, които е възможно да възникнат, включително междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ между НЦБ

б)

Номинална стойност

10

Позиции в процес на сетълмент

Салда по сетълмент сметки (вземания), включително чекове в процес на осребряване

Номинална стойност

11

Други активи

 

 

11.1

Монети от еврозоната

Евромонети

Номинална стойност

11.2

Материални и нематериални дълготрайни активи

Земя и сгради, обзавеждане и оборудване, включително компютърно оборудване), софтуер

Цена на придобиване минус амортизация

Амортизацията е системно разпределяне на амортизируемата стойност на актива през неговия полезен живот. Полезният живот е периодът, по време на който се очаква даден дълготраен актив да бъде на разположение за употреба от стопанския субект. Полезният живот на отделни материални дълготрайни активи може да бъде преразглеждан системно, ако очакванията се различават от предишните оценки. Големите активи могат да обхващат компоненти с различен полезен живот. Животът на такива компоненти се оценява индивидуално.

Стойността на нематериалните активи включва цената на придобиване на нематериалния актив. Други преки или косвени разходи се третират като разход.

Капитализиране на разходите: ограничено (под 10 000  евро без ДДС: няма капитализиране)

11.3

Други финансови активи

Дялови участия и инвестиции в дъщерни дружества, акции, държани по стратегически/политически причини

Ценни книжа, включително акции, други финансови инструменти и салда, включително срочни депозити и разплащателни сметки, държани като целеви портфейл

Обратни репо сделки с кредитни институции във връзка с управлението на портфейли от ценни книжа по тази позиция

а)

Търгуеми капиталови инструменти

Пазарна цена

б)

Дялови участия и неликвидни акции, както и всякакви други капиталови инструменти, държани като постоянни инвестиции

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

в)

Инвестиция в дъщерни дружества или значителни участия

Нетна стойност на актива

г)

Търгуеми дългови ценни книжа, различни от ценни книжа, държани до падеж

Пазарна цена

Премиите/отстъпките се амортизират

д)

Търгуеми ценни книжа, класифицирани като ценни книжа, държани до падеж или като държани като постоянна инвестиция

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

Премиите или отстъпките се амортизират

е)

Нетъргуеми дългови ценни книжа

Цена на придобиване, подлежаща на обезценка

ж)

Салда в банки и заеми

Номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс, ако салдата/депозитите са деноминирани в чуждестранни валути

11.4

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Резултати от преоценката на валутни форуърди, валутни суапове, лихвени суапове (освен ако се прилага ежедневният марж на отклонение), споразумения за лихвен форуърд, форуърдни сделки с ценни книжа, валутни спот сделки от датата на сделката до датата на сетълмента

Нетна позиция между форуърд и спот, по пазарен обменен курс

11.5

Начисления и разходи за бъдещи периоди

Доход, който все още не е дължим, но може да бъде отнесен към отчетния период. Разходи за бъдещи периоди и платени начислени лихви, т.е. начислени лихви, закупени с ценна книга

Номинална стойност, чуждестранна валута, преизчислена по пазарен курс

11.6

Други

а)

Аванси, заеми и други второстепенни позиции. Заеми на доверителна основа

а)

Номинална стойност или цена на придобиване

б)

Инвестиции, свързани с депозити на клиенти в злато

б)

Пазарна стойност

в)

Нетни пенсионни активи

в)

Съгласно член 25, параграф 2

г)

Неуредени вземания, възникнали от неизпълнение на контрагенти на Евросистемата в контекста на кредитните операции на Евросистемата

г)

Номинална/възстановима стойност (преди/след покриване на загубите)

д)

Активи или вземания (спрямо трети лица), придобити във връзка с изпълнението върху обезпечение, предоставено от контрагенти на Евросистемата, които се намират в неизпълнение

д)

Цена на придобиване (преизчислена по пазарния обменен курс към момента на придобиване, ако финансовите активи са деноминирани в чуждестранна валута)

12

Загуба за годината

 

Номинална стойност

ПАСИВИ

 

Балансова позиция

Категоризиране на съдържанието на балансовите позиции

Принцип на оценка

1

Банкноти в обращение

Евробанкноти, емитирани от ЕЦБ в съответствие с Решение ЕЦБ/2010/29

Номинална стойност

2

Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

Позиции 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5: депозити в евро съгласно Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60)

 

2.1

Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)

Сметки в евро на кредитни институции, включени в списъка с финансовите институции, към които се прилагат изисквания за поддържане на минимални резерви в съответствие с Устава на ЕСЦБ. Тази позиция съдържа главно сметки, използвани за поддържане на минимални резерви

Номинална стойност

2.2

Депозитно улеснение

Овърнайт депозити с предварително определена лихва (ликвидно улеснение с постоянен достъп)

Номинална стойност

2.3

Срочни депозити

Инкасиране с цел изтегляне на ликвидност при операции за фино регулиране

Номинална стойност

2.4

Обратни операции за фино регулиране

Сделки, свързани с паричната политика, с цел да бъде изтеглена ликвидност

Номинална стойност или цена на придобиване при репо сделка

2.5

Депозити, свързани с искания за допълнително обезпечение

Депозити на кредитни институции, произтичащи от намаляване на стойността на базовите активи по отношение на кредити за тези кредитни институции

Номинална стойност

3

Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

Репо сделки, свързани с едновременни обратни репо сделки за управление на портфейли от ценни книжа по позиция 7 „Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро“ от актива. Други операции, които не са свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата. Не се включват разплащателни сметки на кредитни институции

Номинална стойност или цена на придобиване при репо сделка

4

Емитирани дългови сертификати на ЕЦБ

Дългови сертификати съгласно Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60). Сконтови книжа, издадени с цел да бъде изтеглена ликвидност

Цена на придобиване

Отстъпката се амортизира

5

Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

 

 

5.1

Сектор „Държавно управление“

Разплащателни сметки, срочни депозити, депозити, платими при поискване

Номинална стойност

5.2

Други задължения

Разплащателни сметки на персонала, дружества и клиенти, включително финансови институции, които са освободени от задължението да поддържат минимални резерви (вижте позиция 2.1 от пасива); срочни депозити, депозити, платими при поискване

Номинална стойност

6

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

Разплащателни сметки, срочни депозити, депозити, платими при поискване, включително сметки за платежни цели и сметки за целите на управлението на резервите: на други банки, централни банки, международни/наднационални институции, включително Европейската комисия; разплащателни сметки на други вложители. Репо сделки, свързани с едновременни обратни репо сделки за управлението на ценни книжа, деноминирани в евро. Салда по сметки в TARGET2 на централните банки на държави членки, чиято парична единица не е еврото

Номинална стойност или цена на придобиване при репо сделка

7

Задължения към резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

Разплащателни сметки. Задължения по репо сделки; обикновено инвестиционни сделки с използване на активи в чуждестранна валута или злато

Номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс в края на годината

8

Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

 

 

8.1

Депозити, салда и други задължения

Разплащателни сметки. Задължения по репо сделки; обикновено инвестиционни сделки с използване на активи в чуждестранна валута или злато

Номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс в края на годината

8.2

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II

Получени заеми в съответствие с условията на валутен механизъм II

Номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс в края на годината

9

Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ

Деноминирана в СПТ позиция, която показва сумата на СПТ, които са били първоначално предоставени на съответната страна/НЦБ

Номинална стойност, преизчислена по пазарен обменен курс в края на годината

10

Задължения в рамките на Евросистемата

 

 

10.1

Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви

Балансова позиция само за ЕЦБ, деноминирана в евро

Номинална стойност

10.2

Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)

Нетна позиция със следните подпозиции:

 

а)

нетни задължения, произтичащи от салдата по сметките в TARGET2 и кореспондентските сметки на НЦБ, т.е. нетната стойност на вземанията и задълженията. Вижте също позиция 9.3 „Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)“ от актива

а)

Номинална стойност

б)

други деноминирани в евро задължения в рамките на Евросистемата, които е възможно да възникнат, включително междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ между НЦБ

б)

Номинална стойност

11

Позиции в процес на сетълмент

Салда по сетълмент сметки (задължения), включително размера на незавършения сетълмент по джиро преводи

Номинална стойност

12

Други задължения

 

 

12.1

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

Резултати от преоценката на валутни форуърди, валутни суапове, лихвени суапове (освен ако се прилага ежедневният марж на отклонение), споразумения за лихвен форуърд, форуърдни сделки с ценни книжа, валутни спот сделки от датата на сделката до датата на сетълмента

Нетна позиция между форуърд и спот, по пазарен обменен курс

12.2

Начисления и доход за бъдещи периоди

Разходи, които стават дължими през бъдещ период, но са свързани с отчетния период. Доходи, получени през отчетния период, но свързани с бъдещ период

Номинална стойност, чуждестранна валута, преизчислена по пазарен курс

12.3

Други

а)

Данъчни временни сметки. Сметки за обезпечаване на кредити или гаранции в чуждестранна валута. Репо сделки с кредитни институции във връзка с едновременни обратни репо сделки за управление на портфейли от ценни книжа по позиция 11.3 „Други финансови активи“ от актива. Задължителни депозити извън депозитите по резервите. Други второстепенни позиции. Задължения на доверителна основа.

а)

Номинална стойност или цена на придобиване (при репо сделка)

б)

Депозити на клиенти в злато

б)

Пазарна стойност

в)

Нетни пенсионни задължения

в)

Съгласно член 25, параграф 2

13

Провизии

а)

За валутен риск, лихвен риск, кредитен риск и за риск, свързан с промяна в цената на златото, а също и за други цели, например очаквани бъдещи разходи и вноски съгласно член 48.2 от Устава на ЕСЦБ по отношение на централни банки на държави членки, за които дерогациите са били отменени

а)

Цена на придобиване/номинална стойност

б)

За кредитни рискове или рискове от контрагентите, възникващи от операции по паричната политика

б)

Номинална стойност (базирана на оценка, извършена в края на годината от Управителния съвет)

14

Сметки за преоценка

а)

Сметки за преоценка, свързани с движението на цената на златото, на всеки вид ценни книжа, деноминирани в евро, на всеки вид ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута, и на опции; разлики от пазарна оценка при деривати с лихвен риск; сметки за преоценка, свързани с движението на обменните курсове за всяка държана нетна валутна позиция, включително валутни суапове/форуърди и СПТ

Специални сметки за преоценка, свързани с вноските съгласно член 48.2 от Устава на ЕСЦБ по отношение на централни банки на държави членки, за които дерогациите са били отменени. Вижте член 14, параграф 2

а)

Разлика от преоценка между средната стойност и пазарната стойност, чуждестранна валута, преизчислена по пазарен курс

б)

Резултати от повторно измерване на нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи по отношение на доходи след приключване на трудовите правоотношения, които са нетната позиция със следните подпозиции:

i)

Актюерски печалби и загуби, представляващи настоящата стойност на задължението по план с дефинирани доходи

ii)

Възвръщаемостта на активите на плана, без нетната лихва по нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи

iii)

Всяко изменение на въздействието на тавана на актива, без нетната лихва по нетния пасив (актив) по план с дефинирани доходи

б)

Съгласно член 25, параграф 2

15

Капитал и резерви

 

 

15.1

Капитал

Внесен капитал

Номинална стойност

15.2

Резерви

Законовите резерви в съответствие с член 33 от Устава на ЕСЦБ и вноски в съответствие с член 48.2 от Устава на ЕСЦБ по отношение на централните банки на държави членки, за които дерогациите са били отменени

Номинална стойност

16

Печалба за годината

 

Номинална стойност


(1)  Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3).

(2)  Решение ЕЦБ/2010/29 от 13 декември 2010 г. относно емитирането на евробанкноти (ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 26).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Годишен баланс на ЕЦБ

(В милиони евро)

Aктиви (2)

Отчетна година

Предходна година

Пасиви

Отчетна година

Предходна година

1.   Злато и вземания в злато

2.   Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

2.1.

Вземания от МВФ

2.2.

Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи

3.   Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

4.   Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

4.1.

Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми

4.2.

Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II

5.   Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

5.1.

Основни операции по рефинансиране

5.2.

Дългосрочни операции по рефинансиране

5.3.

Обратни операции за фино регулиране

5.4.

Структурни обратни операции

5.5.

Пределно кредитно улеснение

5.6.

Кредити, свързани с искания за допълнително обезпечение

6.   Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро

7.   Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

7.1.

Ценни книжа, държани за целите на паричната политика

7.2.

Други ценни книжа

8.   Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро

9.   Вземания в рамките на Евросистемата

9.1.

Вземания във връзка с емитирането на дългови сертификати на ЕЦБ

9.2.

Вземания във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

9.3.

Други вземания в рамките на Евросистемата (нето)

10.   Позиции в процес на сетълмент

11.   Други активи

11.1.

Монети от еврозоната

11.2.

Материални и нематериални дълготрайни активи

11.3.

Други финансови активи

11.4.

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

11.5.

Начисления и разходи за бъдещи периоди

11.6.

Други

12.   Загуба за годината

 

 

1.   Банкноти в обращение

2.   Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро

2.1.

Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви)

2.2.

Депозитно улеснение

2.3.

Срочни депозити

2.4.

Обратни операции за фино регулиране

2.5.

Депозити, свързани с искания за допълнително обезпечение

3.   Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро

4.   Емитирани дългови сертификати на ЕЦБ

5.   Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро

5.1.

Сектор „Държавно управление“

5.2.

Други задължения

6.   Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро

7.   Задължения към резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

8.   Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута

8.1.

Депозити, салда и други задължения

8.2.

Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II

9.   Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ

10.   Задължения в рамките на Евросистемата

10.1.

Задължения, еквивалентни на прехвърляне на валутни резерви

10.2.

Други задължения в рамките на Евросистемата (нето)

11.   Позиции в процес на сетълмент

12.   Други задължения

12.1.

Разлики от преоценка на задбалансови инструменти

12.2.

Начисления и доход за бъдещи периоди

12.3.

Други

13.   Провизии

14.   Сметки за преоценка

15.   Капитал и резерви

15.1.

Капитал

15.2.

Резерви

16.   Печалба за годината

 

 

Общо активи

 

 

Общо пасиви

 

 


(1)  Като алтернатива ЕЦБ може да публикува точните суми в евро или суми, закръглени по различен начин.

(2)  Таблицата с активите може да бъде публикувана и над таблицата с пасивите.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПУБЛИКУВАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ЕЦБ

(В милиони евро)

Отчет за приходите и разходите към 31 декември …

Отчетна година

Предходна година

1.1.1.

Доход от лихви по чуждестранните резервни активи

 

 

1.1.2.

Доход от лихви във връзка с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата

 

 

1.1.3.

Друг доход от лихви

 

 

1.1.

Доход от лихви

 

 

1.2.1.

Олихвяване на вземания на НЦБ във връзка с прехвърлени валутни резерви

 

 

1.2.2.

Други разходи от лихви

 

 

1.2.

Разходи от лихви

 

 

1.

Нетен доход от лихви

 

 

2.1.

Реализирани печалби/загуби от финансови операции

 

 

2.2.

Намаляване на стойността на финансови активи и позиции

 

 

2.3.

Прехвърляне към/от провизии за валутен риск, лихвен риск, кредитен риск и за риск, свързан с промяна в цената на златото

 

 

2.

Нетен резултат от финансовите операции, намаляване на стойността и провизии за рискове

 

 

3.1.

Доход от такси и комисиони

 

 

3.2.

Разходи за такси и комисиони

 

 

3.

Нетен доход/разход от такси и комисиони (2)

 

 

4.

Доход от акции и дялови участия

 

 

5.

Други доходи

 

 

Общ нетен доход

 

 

6.

Разходи за персонала (3)

 

 

7.

Административни разходи (3)

 

 

8.

Амортизация на материални и нематериални дълготрайни активи

 

 

9.

Услуги по производство на банкноти (4)

 

 

10.

Други разходи

 

 

 

 

 

(Загуба)/печалба за годината

 

 


(1)  Като алтернатива ЕЦБ може да публикува точните суми в евро или суми, закръглени по различен начин.

(2)  Разбивката по доход и разходи може алтернативно да бъде представена в обяснителните бележки към годишните отчети.

(3)  Включително административните провизии.

(4)  Тази позиция се използва при аутсорсване на производство на банкноти (за стойността на услугите, предоставени от външни дружества, които отговарят за производството от името на централните банки). Препоръчва се разходите, понесени във връзка с емитирането на евробанкноти, да се отнасят в отчета за приходи и разходи, когато се фактурират или ако възникват по друг начин; вижте също Насоки (ЕС) 2016/2249 (ЕЦБ/2016/34).


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОТМЕНЕНО РЕШЕНИЕ И СПИСЪК С ИЗМЕНЕНИЯТА МУ

Решение ЕЦБ/2010/21

ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 1

Решение ЕЦБ/2012/30

ОВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 93

Решение ЕЦБ/2013/52

ОВ L 33, 4.2.2014 г., стр. 7

Решение ЕЦБ/2014/55

ОВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 53

Решение ЕЦБ/2015/26

ОВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 134


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Решение EЦБ/2010/21

Настоящото решение

Член 3

Член 4

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 18

Член 19

Член 19

Член 20

Член 20

Член 21

Член 21

Член 22

Член 22

Член 23

Член 23

Член 24

Член 24

Член 25

Член 25

Член 26

Член 26

Член 27


Top