EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0008

Решение (ЕС) 2016/702 на Европейската централна банка от 18 април 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (EЦБ/2016/8)

OJ L 121, 11.5.2016, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/02/2020; заключение отменено от 32020D0188

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/702/oj

11.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/24


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/702 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 април 2016 година

за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (EЦБ/2016/8)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА EВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.1, втора алинея във връзка с член 3.1, първо тире и член 18.1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/10) (1) беше създадена програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (по-нататък „ПЗАПС“), с която съществуващите програми на Евросистемата за закупуване на активи бяха разширени, така че да включват и ценни книжа на публичния сектор. Заедно с третата програма за закупуване на обезпечени облигации, програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа и предстоящата програма за закупуване от корпоративния сектор ПЗАПС е част от разширената програма за закупуване на активи (ПЗА). С ПЗА се цели да се подобри допълнително трансмисията на паричната политика, да се улесни предоставянето на кредити за икономиката на еврозоната, да се облекчат условията за заемане на средства от домакинствата и фирмите и да се допринесе за това инфлацията да се доближи в средносрочен план до нива под, но близо до 2 % в съответствие с основната цел на ЕЦБ да поддържа ценова стабилност.

(2)

Съгласно правомощието на Управителния съвет да гарантира ценовата стабилност, някои от характеристиките на ПЗАПС следва да бъдат изменени, за да се осигури устойчива корекция в тренда на инфлацията към нива, които са под, но близо до 2 % в средносрочен план. Промените са в съответствие с правомощията на Управителния съвет при провеждането на паричната политика и надлежно отразяват съображенията, свързани с управлението на риска.

(3)

По-конкретно, с цел да бъдат постигнати целите на ПЗАПС, ликвидността, предоставяна на пазара чрез комбинираните месечни покупки съгласно ПЗА, следва да бъде увеличена на 80 милиарда евро.

(4)

В допълнение следва да бъдат увеличени ограниченията за емитента и за всяка емисия търгуеми ценни книжа, емитирани от отговарящи на изискванията международни организации и многостранни банки за развитие. Новият праг беше определен така, че да се гарантира, че предвидените покупки ще продължат да бъдат пропорционални на целите на ПЗАПС, като се взема предвид и това, че рискът да бъдат затруднени нормалните преструктурирания на дълг, е ограничен.

(5)

От април 2016 г. разпределението между покупките на отговарящи на изискванията търгуеми дългови ценни книжа, емитирани от международни организации и многостранни банки за развитие, и покупките на други отговарящи на изискванията търгуеми дългови ценни книжа съгласно ПЗАПС следва да бъде изменено така, че да се постигнат целите на ПЗАПС и да се гарантира гладкото ѝ прилагане за времето на действие на ПЗАПС и при увеличения ѝ обем покупки.

(6)

Нещо повече, за целите на кредитната оценка на търгуемите дългови ценни книжа от агенцията за външна кредитна оценка (АВКО), когато нито емитентът, нито гарантът имат рейтинг от АВКО, рейтингите на АВКО на всяка емисия ценни книжа следва също да бъдат взети предвид. Независимо от това обаче търгуемата ценна книга следва да има изисквания рейтинг за емисия, за да бъде в съответствие с критериите за допустимост на търгуемите активи за кредитни операции на Евросистемата. В Решение (ЕС) 2015/774 (ЕЦБ/2015/10) следва да бъде взет предвид фактът, че тези критерии за допустимост понастоящем се съдържат в четвърта част от Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (2).

(7)

Поради това Решение (ЕС) 2015/774 (ЕЦБ/2015/10) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменения

Решение (ЕС) 2015/774 (ЕЦБ/2015/10) се изменя, както следва:

1.

В член 3 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   За да бъдат допустими за покупка по ПЗАПС, търгуемите дългови ценни книжа трябва да отговарят на критериите за допустимост на търгуеми активи за кредитни операции на Евросистемата съгласно четвърта част от Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (*) при спазването на следните изисквания:

a)

емитентът или гарантът на търгуемите дългови ценни книжа трябва да има оценка за кредитно качество от най-малко степен на кредитно качество 3 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата, изразена под формата на най-малко един публичен кредитен рейтинг, предоставен от агенция за външна кредитна оценка (АВКО), приета съгласно рамката на Евросистемата за кредитна оценка;

б)

ако са налице множество рейтинги от АВКО за емитента или за гаранта, се прилага правилото за първия най-добър рейтинг, т.е. се прилага най-добрият наличен рейтинг от АВКО за емитента или за гаранта. Ако изпълнението на изискванията за кредитно качество е установено въз основа на рейтинг от АВКО за гаранта, гаранцията изпълнява характеристиките на приемлива гаранция, както е установено в член 87 и членове 113—115 от Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60);

в)

ако липсва рейтинг от АВКО за емитента и за гаранта, търгуемата ценна книга трябва да има поне един рейтинг от АВКО за емисията от най-малко степен на кредитно качество 3 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата;

г)

ако кредитната оценка, предоставена от приета АВКО, за емитента, гаранта или емисията не е в съответствие с най-малко степен на кредитно качество 3 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата, търгуемите ценни книжа са допустими само ако са емитирани или изцяло гарантирани от централните правителства на държави членки от еврозоната съгласно програма за финансова помощ и по отношение на които прилагането на прага за кредитно качество на Евросистемата е спряно от Управителния съвет съгласно член 8 от Насоки ЕЦБ/2014/31 (**);

д)

в случай на преглед на текуща програма за финансова помощ допустимостта за покупки по ПЗАПС се спира временно и се възобновява само в случай на положителен резултат от прегледа.

(*)  Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3)."

(**)  Насоки ЕЦБ/2014/31 на Европейската централна банка от 9 юли 2014 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ОВ L 240, 13.8.2014 г., стр. 28).“"

2.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

Ограничения при закупуването

1.   При условията на член 3 и след като се консолидират наличностите във всички портфейли на централните банки от Евросистемата, спрямо търгуемите дългови ценни книжа по ПЗАПС, които отговарят на критериите по член 3, се прилага ограничение за всяка емисия с един и същ международен идентификационен номер за ценни книжа (ISIN). Ограничението за всяка емисия е следното:

a)

50 % за всяка емисия с един и същ ISIN за допустими търгуеми дългови ценни книжа, емитирани от отговарящи на изискванията международни организации и многостранни банки за развитие;

б)

33 % за всяка емисия с един и същ ISIN за допустими търгуеми дългови ценни книжа, с изключение на ограничението за всяка емисия с един и същ ISIN от 25 % за допустимите търгуеми дългови ценни книжа, които съдържат клауза за колективно действие (ККД), която се различава от модела на ККД за еврозоната, разработен от Икономическия и финансов комитет и прилаган от държавите членки в съответствие с член 12, параграф 3 от Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност, но което ще бъде увеличено на 33 %, при условие че е проверено за всеки отделен случай, че държането на 33 % от всяка емисия с един и същ ISIN не води до това централните банки от Евросистемата да достигнат блокиращо миноритарно участие в случаите на нормално преструктуриране на дълг.

2.   Спрямо всички търгуеми дългови ценни книжа, които са допустими за закупуване по ПЗАПС и които имат остатъчните матуритети, посочени в член 3, и след като се консолидират наличностите във всички портфейли на централните банки от Евросистемата, се прилага общо ограничение от:

a)

50 % от остатъчните ценни книжа на емитент, който е отговаряща на изискванията международна организация или многостранна банка за развитие; или

б)

33 % от остатъчните ценни книжа на емитент, който не е отговаряща на изискванията международна организация или многостранна банка за развитие.

3.   По отношение на дълговите ценни книжа, посочени в член 3, параграф 2, буква г), се прилагат различни ограничения за емитента и за всяка емисия. Тези ограничения се определят от Управителния съвет, като надлежно се вземат предвид съображенията, свързани с управлението на риска и функционирането на пазара.“

3.

В член 6 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   От счетоводната стойност на търгуемите дългови ценни книжа, допустими по ПЗАПС, 10 % се закупуват в ценни книжа, емитирани от отговарящи на изискванията международни организации и многостранни банки за развитие, а 90 % от счетоводната стойност се закупуват в ценни книжа, емитирани от отговарящи на изискванията централни, регионални или местни правителства, както и от признати агенции, или ако е приложимо съгласно член 3, параграф 4 от настоящото решение, в ценни книжа, емитирани от допустими публични нефинансови предприятия. Това разпределение подлежи на преглед от Управителния съвет. Покупките на дългови ценни книжа, емитирани от допустими международни организации, многостранни банки за развитие и регионални и местни правителства, се извършват само от НЦБ.“

4.

В член 6 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Делът на НЦБ от счетоводната стойност на покупките на търгуеми дългови ценни книжа, допустими по ПЗАПС, е 90 %, а оставащите 10 % се закупуват от ЕЦБ. Разпределението на покупките по юрисдикции е според алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ, както е посочен в член 29 от Устава на ЕСЦБ.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 19 април 2016 г. То се прилага от 19 април 2016 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 април 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка от 4 март 2015 г. относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10) (ОВ L 121, 14.5.2015 г., стр. 20).

(2)  Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ОВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3).


Top