EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0003

Решение (ЕС) 2016/456 на Европейската централна банка от 4 март 2016 година относно реда и условията за извършване на разследвания в Европейската централна банка от Европейската служба за борба с измамите във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза (преработен текст) (ЕЦБ/2016/3)

OB L 79, 30.3.2016, p. 34–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj

30.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/34


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/456 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 4 март 2016 година

относно реда и условията за извършване на разследвания в Европейската централна банка от Европейската служба за борба с измамите във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза (ЕЦБ/2016/3)

(преработен текст)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (1), и по-специално член 4, параграфи 1 и 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 предвижда, че Европейската служба за борба с измамите (наричана по-долу „Службата“) следва да образува и провежда административни разследвания за измама (наричани по-долу „вътрешни разследвания“) в рамките на институциите, органите, службите и агенциите, които са създадени с или на основание Договорите, с цел борба с измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза. За тази цел тя разследва сериозни въпроси, свързани с изпълнението на служебните задължения, представляващи неизпълнение на задълженията от страна на длъжностни лица и други служители на Съюза, които подлежат на дисциплинарно или в зависимост от случая на наказателно производство, или еквивалентно неизпълнение на задължения от страна на членове на институции и органи, началници на служби и агенции или членове на персонала на институции, органи, служби и агенции, които не са обект на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Съюза (наричани по-долу „Правилник за персонала“).

(2)

За Европейската централна банка (ЕЦБ) тези професионални задължения, по-специално задълженията във връзка с професионалното поведение и професионалната тайна, се съдържат във: a) Условията за работа на персонала на Европейската централна банка; б) Правилата за персонала на Европейската централна банка; в) приложение IIб към Условията за работа на персонала относно условията за наемане на работа за кратък срок; и г) Правилата на Европейската централна банка за наемане на работа за кратък срок, а допълнителни указания са дадени в: д) Кодекса за поведение за членовете на Управителния съвет (2); е) Допълнителния кодекс за Етичните критерии за членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (3); и ж) Кодекса за поведение за членовете на Надзорния съвет на Европейската централна банка (4) (по-нататък наричани общо „Условията за работа на ЕЦБ“).

(3)

Съгласно член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 във връзка със защитата на финансовите интереси на Съюза и борбата с измамите и с всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, Службата „провежда административни разследвания в рамките на институциите, органите, службите и агенциите“ в съответствие с условията, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и в решенията, приети от всяка институция, орган, служба или агенция. Съгласно член 4, параграф 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 всяка институция, орган, служба и агенция приема решение, което „включва по-специално правило относно задължение от страна на длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала да сътрудничат на Службата и да ѝ предоставят информация, като същевременно се гарантира поверителността на вътрешното разследване“. В съответствие със съдебната практика на Съюза Службата може да започне разследване само въз основа на достатъчно сериозни съмнения (5).

(4)

Съгласно съображение 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 разследванията следва да се извършват в съответствие с Договорите, по-специално с Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, като следва да се спазват и Правилникът за персонала, правата на човека и основните свободи, по-специално принципът на безпристрастност, правото на засегнатите лица да изразяват мнението си за касаещите ги факти и принципът, че заключенията от разследванията могат да се основават единствено на елементи, които имат доказателствена стойност, както и основните принципи, общи за държавите членки и признати от Съда на Европейския съюз, като например поверителността на правните консултации (неприкосновеност на разговорите и кореспонденцията между клиент и адвокат). За тази цел институциите, органите, службите и агенциите следва да установят реда и условията, съгласно които да бъдат провеждани вътрешни разследвания.

(5)

Решение ЕЦБ/2004/11 (6) беше прието с цел да бъдат установени редът и условията за провеждане на вътрешни разследвания в ЕЦБ съгласно Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета (7). Необходимо е настоящата правна рамка да бъде преразгледана, за да се вземе предвид, че с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 се отменя и заменя Регламент (ЕО) № 1073/1999 и че след приемането на Решение ЕЦБ/2004/11 са създадени нови органи на ЕЦБ.

(6)

С Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (8) се създаде Надзорният съвет като вътрешен орган на ЕЦБ, който планира и изпълнява възложените на ЕЦБ конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции. На основание член 24, параграф 1 и член 25, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ създаде Административен съвет за преглед (9) и Група за посредничество (10). Освен това на основание член 3, параграф 1 и член 143, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/17) (11) ЕЦБ създаде съвместни надзорни екипи за надзора над всяко значимо поднадзорно лице или значима поднадзорна група, както и екипи за извършване на проверки на място. Впоследствие, на основание членове 9а и 9б от Процедурния правилник на Европейската централна банка (12), ЕЦБ създаде съответно Комитет по етика (13) и Комитет за одит.

(7)

Настоящото решение следва да се прилага по отношение на членовете на съвместните надзорни екипи и на екипите за извършване на проверки на място, спрямо които не се прилагат Условията за работа на ЕЦБ. Членовете на персонала на националните компетентни органи, които са членове на съвместните надзорни екипи и на екипите за извършване на проверки на място, попадат в сферата на контрола на ЕЦБ по въпроси, свързани с работата им по отношение на възложените на ЕЦБ задачи съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013. Съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ЕЦБ отговаря за ефективното и последователно функциониране на единния надзорен механизъм (ЕНМ). Съгласно член 6, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 468/2014 (ЕЦБ/2014/17) членовете на съвместните надзорни екипи и на екипите за извършване на проверки на място изпълняват указанията на съответния координатор на екип. Тези разпоредби се основават на член 6, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, с който от ЕЦБ се изисква да приеме рамка за организиране на практическите ред и условия за осъществяването на сътрудничеството в ЕНМ.

(8)

При приемането на настоящото решение ЕЦБ е длъжна да обоснове ограниченията върху вътрешните разследвания, които засягат конкретните задачи и задължения, възложени на ЕЦБ с членове 127 и 128 от Договора и с Регламент (ЕС) № 1024/2013. С тези ограничения следва да се гарантира необходимата поверителност за определена информация на ЕЦБ и да се осъществи намерението на законодателя да засили борбата с измамите. Освен за целите на тези конкретни задачи и задължения ЕЦБ следва да бъде третирана като публичноправен субект, подобен на другите институции и органи на Съюза, и за целите на настоящото решение.

(9)

В извънредни случаи разпространяването извън ЕЦБ на част от поверителната информация, която се съхранява от нея с оглед на изпълнението на задачите ѝ, би могло сериозно да засегне функционирането на ЕЦБ. В тези случаи решението, с което на Службата се предоставя достъп до информация или ѝ се предава информация, следва да бъде взето от Изпълнителния съвет. В областта на решенията относно паричната политика или на операциите по управлението на чуждестранните резерви и интервенциите на валутните пазари следва да се предостави достъп до информация, която е по-стара от една година. По отношение на други области, като например във връзка с информацията относно задачите, възложени на ЕЦБ с Регламент (ЕС) № 1024/2013, данните относно стабилността на финансовата система или на отделни кредитни институции, които ЕЦБ е получила от националните компетентни органи, както и информацията относно защитните елементи и техническите спецификации на настоящи и бъдещи евробанкноти, не следва да съществуват конкретни времеви ограничения. Въпреки че с настоящото решение следва да се ограничи обхватът на информацията, чието разпространение извън ЕЦБ би могло сериозно да засегне функционирането на ЕЦБ, до определени конкретни области от дейността ѝ, е необходимо да се предвиди възможността настоящото решение да бъде адаптирано, за да бъде прилагано в случай на непредвидени промени, с цел да се осигури, че ЕЦБ продължава да изпълнява възложените ѝ с Договора задачи.

(10)

С настоящото решение следва да се вземе предвид, че членовете на Управителния съвет на ЕЦБ и Генералния съвет на ЕЦБ, които не са членове на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, освен функциите си в Европейската система на централните банки изпълняват и национални функции, а членовете на Надзорния съвет на ЕЦБ, Групата за посредничество на ЕЦБ, съвместните надзорни екипи и екипите за извършване на проверки на място, които са представители на националните компетентни органи на участващите държави членки, също изпълняват национални функции едновременно със задачите си съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013. Изпълнението на тези национални функции е предмет на национално право, който е извън обхвата на вътрешните разследвания на Службата. Поради това настоящото решение следва да се прилага единствено към професионалните дейности, извършвани от тези лица в качеството им на членове на Управителния съвет на ЕЦБ, Генералния съвет на ЕЦБ, Надзорния съвет на ЕЦБ, Групата за посредничество на ЕЦБ, съвместните надзорни екипи и екипите за извършване на проверки на място.

(11)

С настоящото решение следва да се вземе предвид и че външните членове на Административния съвет за преглед на ЕЦБ, Комитета за одит на ЕЦБ и Комитета по етика на ЕЦБ могат да изпълняват други функции едновременно с правомощията си. Изпълнението на тези функции е извън обхвата на вътрешните разследвания на Службата. Поради това настоящото решение следва да се прилага единствено към професионалните дейности, извършвани от тези лица в качеството им на членове на Административния съвет за преглед на ЕЦБ, Комитета за одит на ЕЦБ и Комитета по етика на ЕЦБ.

(12)

Съгласно член 37.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“) членовете на органите за вземане на решения и персоналът на ЕЦБ са длъжни да не разкриват информация, която е предмет на задължение за професионална тайна дори след като са престанали да изпълняват задълженията си. Съгласно член 27, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 спрямо членовете на Надзорния съвет, персонала на ЕЦБ и служителите, командировани от участващите държави членки, които изпълняват задължения по надзора, се прилагат същите изисквания по отношение на професионалната тайна дори след като са престанали да изпълняват задълженията си. Член 22, параграф 1 от Решение ЕЦБ/2014/16 и член 2, параграф 4 от Решение (ЕС) 2015/433 (ЕЦБ/2014/59) предвиждат същото съответно както за членовете на Административния съвет за преглед на ЕЦБ и техните заместници, така и за членовете на Комитета по етика на ЕЦБ. Съгласно параграф 6 от Мандата на Комитета за одит (14) членовете на Комитета за одит не разпространяват никаква конфиденциална информация, която им е станала известна при изпълнението на задълженията им, на лица или органи извън ЕЦБ/Евросистемата. Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на Службата и нейните служители се прилагат същите условия за поверителност и професионална тайна като тези за персонала на ЕЦБ съгласно Устава на ЕСЦБ и Условията за работа на ЕЦБ.

(13)

Съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 националните компетентни органи предоставят в съответствие с националните разпоредби необходимата подкрепа, за да може персоналът на Службата да изпълнява ефективно своите задачи. Правителството на Федерална република Германия и ЕЦБ са договарящи страни по Споразумението за седалището, подписано на 18 септември 1998 г. (15), с което по отношение на ЕЦБ се изпълнява Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и което съдържа разпоредби за неприкосновеността на помещенията, архивите и комуникациите на ЕЦБ, както и за дипломатическите привилегии и имунитети на членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

(14)

Предвид замяната на Регламент (ЕО) № 1073/1999 с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и значителния брой изменения, които са необходими, Решение ЕЦБ/2004/11 следва да бъде отменено и заменено с настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложно поле

Настоящото решение се прилага по отношение на:

членовете на Управителния съвет и Генералния съвет на ЕЦБ по въпроси във връзка с функциите им на членове на тези органи за вземане на решения на ЕЦБ;

членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ;

членовете на Надзорния съвет на ЕЦБ по въпроси във връзка с функциите им на членове на този орган;

членовете на Административния съвет за преглед на ЕЦБ по въпроси във връзка с функциите им на членове на този орган;

членовете на Групата за посредничество на ЕЦБ по въпроси във връзка с функциите им на членове на този орган;

членовете на Комитета за одит на ЕЦБ по въпроси във връзка с функциите им на членове на този орган;

членовете на Комитета по етика на ЕЦБ по въпроси във връзка с функциите им на членове на този орган;

членовете на управителните органи или членовете на персонала на националните централни банки или на националните компетентни органи, които участват в заседанията на Управителния, Генералния и Надзорния съвет на ЕЦБ като заместници и/или придружаващи лица по въпроси във връзка с тази функция

(по-долу наричани общо „участници в органите за вземане на решения и в други органи“); и

постоянните или временни членове на персонала на ЕЦБ, по отношение на които се прилагат Условията за работа на ЕЦБ;

лицата, които работят за ЕЦБ на основание, различно от трудов договор, включително членовете на персонала на националните компетентни органи, които са членове на съвместните надзорни екипи и на екипите за извършване на проверки на място, по въпроси във връзка с работата им за ЕЦБ

(по-долу наричани общо „съответни лица“).

Член 2

Задължение за сътрудничество със Службата

Без да се засягат съответните разпоредби на Договорите, Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, Устава на ЕСЦБ и Правилника за персонала, при пълно зачитане на правата на човека, основните свободи и основните принципи, общи за държавите членки, и при спазване на определените в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 процедури и установените с настоящото решение правила, участниците в органите за вземане на решения и в други органи и съответните лица са длъжни да сътрудничат на Службата и да ѝ предоставят информация, като същевременно се гарантира поверителността на вътрешното разследване.

Член 3

Задължение за докладване на информация за незаконна дейност

1.   Съответните лица, които узнаят информация, която поражда съмнения за наличието на възможни случаи на измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, незабавно предоставят тази информация на директора на дирекция „Вътрешен одит“, главния ръководител на структурното им звено или члена на Изпълнителния съвет, който отговаря основно за структурното им звено. Тези лица предават незабавно информацията на директора на генерална дирекция „Секретариат“. Съответните лица по никакъв начин не трябва да бъдат третирани несправедливо или да търпят дискриминация поради това, че са съобщили посочената в настоящия член информация.

2.   Участниците в органите за вземане на решения и в други органи, които узнаят информацията, посочена в параграф 1, уведомяват директора на генерална дирекция „Секретариат“ или председателя.

3.   Когато директорът на генерална дирекция „Секретариат“ или ако е уместно, председателят получи информация в съответствие с параграфи 1 или 2, той я предава незабавно на Службата, като спазва член 4 от настоящото решение, и уведомява дирекция „Вътрешен одит“ и ако е уместно, председателя.

4.   Когато участник в органите за вземане на решения и в други органи или съответно лице разполага с конкретна информация в подкрепа на евентуалното наличие на случай на измама, корупция или всякаква друга незаконна дейност по смисъла на параграф 1, като същевременно има основателни причини да счита, че предвидената в параграфите по-горе процедура би възпрепятствала в този конкретен случай надлежното докладване на тази информация пред Службата, той може да докладва директно на Службата, без да спазва член 4.

Член 4

Сътрудничество със Службата по отношение на чувствителна информация

1.   В извънредни случаи, когато разпространяването извън ЕЦБ на определена информация би могло сериозно да засегне функционирането на ЕЦБ, решението за предоставяне на достъп на Службата до тази информация или за предаването на тази информация на Службата се взема от Изпълнителния съвет. Това се прилага за: информацията във връзка с решенията относно паричната политика или операциите по управлението на чуждестранните резерви и интервенциите на валутните пазари, при положение че тази информация не е по-стара от една година; информацията относно задачите, възложени на ЕЦБ с Регламент (ЕС) № 1024/2013; данните относно стабилността на финансовата система или на отделни кредитни институции, които ЕЦБ е получила от националните компетентни органи; и информацията относно защитните елементи и техническите спецификации на евробанкнотите.

2.   Във всяко подобно решение на Изпълнителния съвет се вземат предвид всички фактори от значение, като степента на чувствителност на исканата от Службата информация за целите на разследването, важността ѝ за разследването и сериозността на подозрението, което Службата, участникът в органите за вземане на решения и в други органи или съответното лице са представили на председателя, както и степента на риск за функционирането на ЕЦБ в бъдеще. Ако не бъде предоставен достъп, в решението се излагат мотивите за това. По отношение на данните, които ЕЦБ получава относно стабилността на финансовата система или на отделни кредитни институции, Изпълнителният съвет може да вземе решение да не предостави достъп на Службата, ако той или съответният национален компетентен орган счита, че разкриването на информацията създава риск за стабилността на финансовата система или на отделната кредитна институция.

3.   В много извънредни случаи, които се отнасят до информация във връзка с определена област от дейността на ЕЦБ, която има степен на чувствителност, еквивалентна на категориите информация съгласно параграф 1, Изпълнителният съвет може да реши временно да не дава достъп на Службата до тази информация. Параграф 2 се прилага за тези решения, чийто срок на действие не може да бъде по-дълъг от шест месеца. След това на Службата се дава достъп до информацията, освен ако Управителният съвет междувременно измени настоящото решение, като добави категорията информация към категориите, обхванати от параграф 1.

Член 5

Съдействие от ЕЦБ по вътрешни разследвания

1.   Когато се образува вътрешно разследване в ЕЦБ, ръководителят, който отговаря за сигурността на ЕЦБ, предоставя на представителите на Службата достъп до помещенията на ЕЦБ след представянето на писмено разрешение, издадено от генералния директор на Службата, в което се съдържа информация относно:

а)

самоличността на представителите и длъжността, която те заемат в Службата;

б)

предмета и целта на разследването;

в)

правните основания за провеждане на разследването и произтичащите от тези правни основания правомощия за разследване.

Незабавно се уведомяват председателят, заместник-председателят и директорът на дирекция „Вътрешен одит“.

2.   Дирекция „Вътрешен одит“ съдейства на Службата при практическата организация на разследванията.

3.   Участниците в органите за вземане на решения и в други органи и съответните лица предоставят исканата информация на представителите на Службата, които провеждат разследване, освен ако исканата информация може да се окаже чувствителна по смисъла на член 4, като в този случай Изпълнителният съвет взема решението относно това дали информацията следва да се предостави. Дирекция „Вътрешен одит“ документира цялата предоставена информация.

Член 6

Уведомяване на заинтересованите лица

1.   Когато са налице данни за възможно участие на участник в органите за вземане на решения и в други орган или на съответно лице в измама, корупция и всякаква друга незаконна дейност по смисъла на член 3, параграф 1, заинтересованото лице трябва да бъде уведомено бързо, при положение че това не вреди на разследването (16). Във всеки случай не могат да бъдат направени заключения, в които поименно се посочва участник в органите за вземане на решения или в други органи или съответно лице, без на заинтересованото лице да е предоставена възможност да изрази мнението си по всички факти, които се отнасят до него, включително по наличните срещу него доказателства. Заинтересованите лица имат право да запазят мълчание, да не дават показания срещу себе си и да потърсят индивидуална правна помощ.

2.   В случаите, в които за целите на разследването се налага запазването на пълна тайна и/или се изисква прилагането на процедури за разследване от компетентността на национален съдебен орган, изпълнението на задължението да се покани участник в органите за вземане на решения и в други органи или съответно лице, за да изрази мнението си, може да бъде отложено за ограничен период от време със съгласието на председателя или заместник-председателя.

Член 7

Информация за прекратяване на разследване без предприемане на по-нататъшни действия

Ако след провеждане на вътрешно разследване не може да бъде образувано производство срещу участник в органите за вземане на решения и в други органи или срещу съответно лице, срещу което са направени твърдения, вътрешното разследване се прекратява, без да се предприемат по-нататъшни действия, с решение на генералния директор на Службата, който писмено уведомява за това участника в органите за вземане на решения и в други орган или съответното лице.

Член 8

Отнемане на имунитет

Всяко искане от национален полицейски или съдебен орган за отнемане на приложимия имунитет срещу съдебно преследване на участник в органите за вземане на решения и в други органи или на съответно лице при възможни случаи на измама, корупция и всякаква друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, се изпраща на генералния директор на Службата за становище. Управителният съвет взема решение по отношение на отнемането на имунитета на участниците в органите за вземане на решения и в други органи, а Изпълнителният съвет взема решение по отношение на отнемането на имунитета на съответните лица.

Член 9

Влизане в сила и отмяна

1.   Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Решение ЕЦБ/2004/11 се отменя, считано от двадесетия ден след публикуването на настоящото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2004/11 се считат за позовавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 4 март 2016 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.

(2)  Кодекс за поведение за членовете на Управителния съвет (ОВ C 123, 24.5.2002 г., стр. 9).

(3)  Допълнителен кодекс за Етичните критерии за членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка (в съответствие с член 11.3 от Процедурния правилник на Европейската централна банка) (ОВ C 104, 23.4.2010 г., стр. 8).

(4)  Кодекс за поведение за членовете на Надзорния съвет на Европейската централна банка (ОВ C 93, 20.3.2015 г., стр. 2).

(5)  Комисия на Европейските общности срещу Европейската централна банка, C-11/00, ECLI:EU:C:2003:395.

(6)  Решение ЕЦБ/2004/11 от 3 юни 2004 г. относно условията за извършване на разследвания в Европейската централна банка от Европейската служба за борба с измамите във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на Европейските общности, и за изменение на Условията за работа на персонала на Европейската централна банка (ОВ L 230, 30.6.2004 г., стр. 56).

(7)  Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(9)  Решение ЕЦБ/2014/16 от 14 април 2014 г. относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила (ОВ L 175, 14.6.2014 г., стр. 47).

(10)  Регламент (ЕС) № 673/2014 на Европейската централна банка от 2 юни 2014 г. относно създаването на Група за посредничество и установяването на процедурния ѝ правилник (ЕЦБ/2014/26) (ОВ L 179, 19.6.2014 г., стр. 72).

(11)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).

(12)  Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на Европейската централна банка (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 33).

(13)  Решение (ЕС) 2015/433 на Европейската централна банка от 17 декември 2014 г. относно създаването на Комитет по етика и процедурния му правилник (ЕЦБ/2014/59) (ОВ L 70, 14.3.2015 г., стр. 58).

(14)  Достъпен на уебсайта на ЕЦБ: www.ecb.europa.eu

(15)  Федерален официален вестник (Bundesgesetzblatt) № 45, 1998, 27.10.1998 г. и № 12, 1999, 6.5.1999 г.

(16)  Член 20 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1) се прилага по отношение на ограниченията върху информацията, която се предоставя на субектите на данните в случай на обработка на данните.


Top