Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2452

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2452 на Комисията от 2 декември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, форматите и образците за отчета за платежоспособността и финансовото състояние в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 347, 31.12.2015, p. 1285–1480 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2452/oj

31.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 347/1285


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2452 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на процедурите, форматите и образците за отчета за платежоспособността и финансовото състояние в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО от 25 ноември 2009 г. на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 56, четвърта алинея и член 256, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Хармонизацията на изискванията за оповестяване на количествената информация, включена в отчета за платежоспособността и финансовото състояние, следва да бъде осигурена чрез прилагане на задължителен набор от образци за оповестяване, позволяващи по-добро разбиране на публично оповестяваната информация, най-вече по отношение сравнението във времето и между различните предприятия. Прилагането на образците следва също да осигури равно третиране на застрахователните и презастрахователните предприятия и следва да подобри разбирането на оповестяванията, извършвани от групи.

(2)

Когато застрахователните и презастрахователните предприятия, застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги и финансовите холдинги със смесена дейност са оправомощени да публикуват индивидуален отчет за платежоспособността и финансовото състояние, те следва да оповестяват поотделно, като част от този отчет, информацията, посочена в настоящия регламент за индивидуални предприятия, за всяко дъщерно застрахователно и презастрахователно предприятие, включено в този отчет, както и информацията, изисквана по отношение на групите.

(3)

С оглед гарантиране на последователното използване на средствата за оповестяване, съответните разпоредби относно средствата за оповестяване в Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 (2) следва да се прилагат по отношение на оповестяването на груповите и индивидуалните отчети за платежоспособността и финансовото състояние.

(4)

Застрахователните и презастрахователните предприятия и групи следва да оповестяват единствено информацията, приложима за тяхната дейност. Например, някои от предвидените в Директива 2009/138/ЕО варианти, в т.ч. използването на изравнителна корекция за изчисляване на технически резерви, използването на цялостен или частичен вътрешен модел или специфични за предприятието параметри за изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност, дават отражение върху обхвата на информацията, която трябва да бъде оповестявана. В повечето случаи следва да бъде оповестена само подгрупа от предвидените в настоящия регламент образци, тъй като не всички образци са приложими за всички предприятия.

(5)

Разпоредбите в настоящия регламент са тясно свързани помежду си, тъй като те се отнасят до процедурите и образците за оповестяване на отчета за платежоспособността и финансовото състояние. За да се гарантира съгласуваността на тези разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и да се осигури възможност за цялостен поглед и достъп до тях за лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения, включително установените извън Съюза инвеститори, е целесъобразно всички технически стандарти за изпълнение, изисквани по силата на член 56 и член 256, параграф 5 от Директива 2009/138/ЕО, да бъдат включени в един регламент.

(6)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(7)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят технически стандарти за изпълнение по отношение на отчета за платежоспособността и финансовото състояние, като се установяват процедурите, форматите и образците за оповестяване на информацията, посочена в член 51 от Директива 2009/138/ЕО за отделни застрахователни и презастрахователни предприятия, както и в член 256 от Директива 2009/138/ЕО за групи.

Член 2

Формати за публично оповестяване

При оповестяване на информацията, посочена в настоящия регламент, данните, изразяващи парични суми, се оповестяват с точност до хиляди единици.

Член 3

Валута

1.   За целите на настоящия регламент „отчетна валута“, освен ако няма други изисквания от страна на надзорния орган, означава:

а)

при оповестяване на равнище отделно предприятие, паричната единица, използвана за изготвяне на финансовите отчети на застрахователното или презастрахователното предприятие;

б)

при оповестяване на равнище група, паричната единица, използвана за изготвяне на консолидираните финансови отчети.

2.   Данните, изразяващи парични суми, се оповестяват в отчетната валута. Всяка друга валута, различна от отчетната, се конвертира в отчетната валута.

3.   При изразяването на стойността на всеки актив или пасив, деноминиран във валута, различна от отчетната валута, стойността се конвертира в отчетната валута, все едно че конвертирането е било осъществено по заключителния курс в последния ден, за който е налице съответният обменен курс през отчетния период, за който се отнася активът или пасивът.

4.   Стойността на всеки приход или разход се посочва, след като бъде конвертирана в отчетната валута при такава база за конвертиране, каквато е използвана за счетоводни цели.

5.   Конвертирането в отчетната валута се определя чрез използване на обменния курс от същия източник, който се използва във финансовите отчети на застрахователното или презастрахователното предприятие при отчитане на равнище отделно предприятие или при консолидираните финансови отчети при отчитане на равнище група, освен ако няма други изисквания от страна на надзорния орган.

Член 4

Образци за отчета за платежоспособността и финансовото състояние на индивидуални предприятия

Като част от своя отчет за платежоспособността и финансовото състояние застрахователните и презастрахователните предприятия оповестяват публично най-малко следните образци:

а)

образец S.02.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно балансовите показатели според оценката в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение II към настоящия регламент;

б)

образец S.05.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно премиите, претенциите и разходите в съответствие с принципите за оценяване и признаване, използвани във финансовите отчети на предприятието, съгласно указанията в раздел S.05.01 от приложение II към настоящия регламент, за всеки вид дейност съгласно определението в приложение I към Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35;

в)

образец S.05.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно премиите, претенциите и разходите по държави в съответствие с принципите за оценяване и признаване, използвани във финансовите отчети на предприятието, съгласно указанията в раздел S.05.02 от приложение II;

г)

образец S.12.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно техническите резерви в животозастраховането и здравното застраховане, извършвано на техническа основа, близка до тази на животозастраховането („здравно застраховане, подобно на животозастраховането“), за всеки вид дейност според определението в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, съгласно указанията в раздел S.12.01 от приложение II към настоящия регламент;

д)

образец S.17.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно техническите резерви във връзка с общото застраховане, в съответствие с указанията в раздел S.17.01 от приложение II към настоящия регламент, за всеки вид дейност съгласно определението в приложение I към Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35;

е)

образец S.19.01.21 от приложение I, съдържащ подробна информация относно общозастрахователните претенции във формат „триъгълник на развитието“ за съвкупния размер на общозастрахователната дейност, съгласно указанията в раздел S.19.01 от приложение II към настоящия регламент;

ж)

образец S.22.01.21 от приложение I, съдържащ подробна информация относно въздействието на дългосрочните гаранции и преходните мерки, съгласно указанията в раздел S.22.01 от приложение II;

з)

образец S.23.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно собствените средства, включително основните собствени средства и допълнителните собствени средства, съгласно указанията в раздел S.23.01 от приложение II;

и)

образец S.25.01.21 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, изчислено според стандартната формула, съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение II;

й)

образец S.25.02.21 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, изчислено според стандартната формула и частичен вътрешен модел, съгласно указанията в раздел S.25.02 от приложение II;

к)

образец S.25.03.21 от приложение I, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, изчислено според цялостен вътрешен модел, съгласно указанията в раздел S.25.03 от приложение II;

л)

образец S.28.01.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно минималното капиталово изискване за застрахователни и презастрахователни предприятия, осъществяващи единствено или животозастрахователна, или общозастрахователна, или презастрахователна дейност, съгласно указанията в раздел S.28.01 от приложение II;

м)

образец S.28.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно минималното капиталово изискване за застрахователни предприятия, осъществяващи както животозастрахователна, така и общозастрахователна дейност, съгласно указанията в раздел S.28.02 от приложение II.

Член 5

Образци за отчета за платежоспособността и финансовото състояние на групи

Като част от своя групов отчет за платежоспособността и финансовото състояние застрахователните или презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност оповестяват публично най-малко следните образци:

а)

образец S.32.01.22 от приложение I, съдържащ подробна информация относно предприятията в обхвата на групата, съгласно указанията в раздел S.32.01 от приложение III;

б)

когато за изчисляване на груповата платежоспособност групата използва определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от Директива 2009/138/ЕО метод 2 — образец S.02.01.02 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ подробна информация относно балансовите показатели, като се използва оценката в съответствие с член 75 от Директива 2009/138/ЕО, съгласно указанията в раздел S.02.01 от приложение III към настоящия регламент;

в)

образец S.05.01.02 от приложение I, съдържащ подробна информация относно премиите, претенциите и разходите в съответствие с принципите за оценяване и признаване, използвани в консолидираните финансови отчети на предприятието, съгласно указанията в раздел S.05.01 от приложение III към настоящия регламент, за всеки вид дейност съгласно определението в приложение I към Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35;

г)

образец S.05.02.01 от приложение I, съдържащ подробна информация относно премиите, претенциите и разходите по държави в съответствие с принципите за оценяване и признаване, използвани в консолидираните финансови отчети, съгласно указанията в раздел S.05.02 от приложение III;

д)

образец S.22.01.22 от приложение I, съдържащ подробна информация относно въздействието на дългосрочните гаранции и преходните мерки, съгласно указанията в раздел S.22.01 от приложение III;

е)

образец S.23.01.22 от приложение I, съдържащ подробна информация относно собствените средства, включително основните собствени средства и допълнителните собствени средства, съгласно указанията в раздел S.23.01 от приложение III;

ж)

когато за изчисляване на груповата платежоспособност групата използва определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2 — образец S.25.01.22 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, изчислено според стандартната формула, съгласно указанията в раздел S.25.01 от приложение III към настоящия регламент;

з)

когато за изчисляване на груповата платежоспособност групата използва определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2 — образец S.25.02.22 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, изчислено според стандартната формула и частичен вътрешен модел, съгласно указанията в раздел S.25.02 от приложение III към настоящия регламент;

и)

когато за изчисляване на груповата платежоспособност групата използва определения в член 230 от Директива 2009/138/ЕО метод 1, самостоятелно или в комбинация с определения в член 233 от същата директива метод 2 — образец S.25.03.22 от приложение I към настоящия регламент, съдържащ подробна информация относно капиталовото изискване за платежоспособност, изчислено според цялостен вътрешен модел, съгласно указанията в раздел S.25.03 от приложение III към настоящия регламент.

Член 6

Препратки към други документи в отчета за платежоспособността и финансовото състояние

Когато застрахователните и презастрахователните предприятия, застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансовите холдинги със смесена дейност включват в отчета за платежоспособността и финансовото състояние препратка към други публично достъпни документи, тези препратки се извършват чрез позовавания, водещи направо към самата информация, а не към общ документ.

Член 7

Съгласуваност на информацията

Застрахователните и презастрахователните предприятия, застрахователните и презастрахователните предприятия, притежаващи дялово участие, застрахователните холдинги или финансови холдинги със смесена дейност оценяват дали оповестената информация е напълно съгласувана с информацията, която се отчита пред надзорните органи.

Член 8

Средства за оповестяване на груповия и индивидуалния отчет за платежоспособността и финансовото състояние

При оповестяването на груповия и индивидуалния отчет за платежоспособността и финансовото състояние се прилага член 301 от Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/35.

Член 9

Участие на дъщерните предприятия в индивидуалния отчет за платежоспособността и финансовото състояние

1.   Когато застрахователно или презастрахователно предприятие, притежаващо дялово участие, застрахователен холдинг или финансов холдинг със смесена дейност иска от надзорния орган за групата одобрение да представи индивидуален отчет за платежоспособността и финансовото състояние, надзорният орган за групата се свързва незабавно с всички съответни надзорни органи, за да обсъди по-специално езика на текста на индивидуалния отчет за платежоспособността и финансовото състояние.

2.   Застрахователното или презастрахователното предприятие, притежаващо дялово участие, застрахователният холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност предоставя обяснение за това как ще бъдат включени дъщерните предприятия и какво ще бъде участието на техния административен, управителен или надзорен орган в процеса на изготвяне и одобрение на индивидуалния отчет за платежоспособността и финансовото състояние.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

S.02.01.02

Счетоводен баланс

 

 

Стойност по „Платежоспособност II“

Активи

 

C0010

Нематериални активи

R0030

 

Отсрочени данъчни активи

R0040

 

Излишък от пенсионни обезщетения

R0050

 

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за собствено ползване

R0060

 

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори)

R0070

 

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване)

R0080

 

Дялови участия в свързани предприятия, включително участия

R0090

 

Капиталови инструменти

R0100

 

Капиталови инструменти — които се търгуват на фондова борса

R0110

 

Капиталови инструменти — които не се търгуват на фондова борса

R0120

 

Облигации

R0130

 

Държавни облигации

R0140

 

Корпоративни облигации

R0150

 

Структурирани облигации

R0160

 

Обезпечени ценни книжа

R0170

 

Предприятия за колективно инвестиране

R0180

 

Деривати

R0190

 

Депозити, различни от парични еквиваленти

R0200

 

Други инвестиции

R0210

 

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори

R0220

 

Заеми и ипотеки

R0230

 

Заеми по полици

R0240

 

Заеми и ипотеки за физически лица

R0250

 

Други заеми и ипотеки

R0260

 

Презастрахователни възстановявания по силата на:

R0270

 

Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0280

 

Общо застраховане, с изключение на здравно застраховане

R0290

 

Здравно застраховане, подобно на общото застраховане

R0300

 

Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането, с изключение на здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0310

 

Здравно застраховане, подобно на животозастраховането

R0320

 

Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0330

 

Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0340

 

Депозити към цеденти

R0350

 

Застрахователни вземания и вземания от посредници

R0360

 

Презастрахователни вземания

R0370

 

Вземания (търговски, не застрахователни)

R0380

 

Собствени акции (притежавани пряко)

R0390

 

Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства или начален капитал, поискани, но все още неизплатени

R0400

 

Парични средства и парични еквиваленти

R0410

 

Всички други активи, които не са посочени другаде

R0420

 

Общо активи

R0500

 

Пасиви

 

C0010

Технически резерви — общо застраховане

R0510

 

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на здравно застраховане)

R0520

 

ТР, изчислени съвкупно

R0530

 

Най-добра прогнозна оценка

R0540

 

Добавка за риск

R0550

 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на общото застраховане)

R0560

 

ТР, изчислени съвкупно

R0570

 

Най-добра прогнозна оценка

R0580

 

Добавка за риск

R0590

 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)

R0600

 

Технически резерви — здравно застраховане (подобно на животозастраховането)

R0610

 

ТР, изчислени съвкупно

R0620

 

Най-добра прогнозна оценка

R0630

 

Добавка за риск

R0640

 

Технически резерви — животозастраховане (с изключение на здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд)

R0650

 

ТР, изчислени съвкупно

R0660

 

Най-добра прогнозна оценка

R0670

 

Добавка за риск

R0680

 

Технически резерви — застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

R0690

 

ТР, изчислени съвкупно

R0700

 

Най-добра прогнозна оценка

R0710

 

Добавка за риск

R0720

 

Условни пасиви

R0740

 

Резерви, различни от технически резерви

R0750

 

Задължения по пенсионни обезщетения

R0760

 

Депозити от презастрахователи

R0770

 

Отсрочени данъчни пасиви

R0780

 

Деривати

R0790

 

Дългове към кредитни институции

R0800

 

Финансови пасиви, различни от дългове към кредитни институции

R0810

 

Застрахователни задължения и задължения към посредници

R0820

 

Презастрахователни задължения

R0830

 

Задължения (търговски, не застрахователни)

R0840

 

Подчинени пасиви

R0850

 

Подчинени пасиви, които не са в основни собствени средства

R0860

 

Подчинени пасиви, които са в основни собствени средства

R0870

 

Всички други пасиви, които не са посочени другаде

R0880

 

Общо пасиви

R0900

 

Превишение на активите над пасивите

R1000

 

S.05.01.02

Премии, претенции и разходи по вид дейност

 

 

Вид дейност за: застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане (пряка дейност и прието пропорционално презастраховане)

 

 

Застраховане във връзка с медицински разходи

Застраховане във връзка със защита на доходите

Застраховане във връзка с обезщетение на работниците

Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства

Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства

Морско, авиационно и транспортно застраховане

Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия

Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност

Кредитно и гаранционно застраховане

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Записани премии

Брутни — пряка дейност

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получени премии

Брутни — пряка дейност

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

Брутни — пряка дейност

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промени в други технически резерви

Брутни — пряка дейност

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали разходи

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други разходи

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Вид дейност за: застрахователни и презастрахователни задължения в общото застраховане (пряка дейност и прието пропорционално презастраховане)

Вид дейност за: прието непропорционално презастраховане

Общо

 

 

Застраховане във връзка с правни разноски

Оказване на помощ

Разни финансови загуби

Здравно

Злополука

Морско, авиационно, транспортно

Недвижима собственост

 

 

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Записани премии

Брутни — пряка дейност

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Получени премии

Брутни — пряка дейност

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

Брутни — пряка дейност

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Промени в други технически резерви

Брутни — пряка дейност

R0410

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0420

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0430

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0440

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0500

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали разходи

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Други разходи

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Вид дейност за: животозастрахователни задължения

Презастрахователни задължения в животозастраховането

Общо

 

 

Здравно застраховане

Застраховане с участие в печалбата

Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

Друго животозастраховане

Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и свързани със здравнозастрахователни задължения

Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и свързани със застрахователни задължения, различни от здравнозастрахователни задължения

Здравно презастраховане

Презастраховане в животозастраховането

 

 

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Записани премии

Брутни

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получени премии

Брутни

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

Брутни

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промени в други технически резерви

Брутни

R1710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали разходи

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други разходи

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.01

Премии, претенции и разходи по държава

 

 

Държава по произход

Първите пет държави (по размер на брутни записани премии) — задължения в общото застраховане

Общо за първите пет държави и държавата по произход

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Записани премии

Брутни — пряка дейност

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Получени премии

Брутни — пряка дейност

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

Брутни — пряка дейност

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Промени в други технически резерви

Брутни — пряка дейност

R0410

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието пропорционално презастраховане

R0420

 

 

 

 

 

 

 

Брутни — прието непропорционално презастраховане

R0430

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R0440

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R0500

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали разходи

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Други разходи

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Държава по произход

Първите пет държави (по размер на брутни записани премии) — задължения в общото застраховане

Общо за първите пет държави и държавата по произход

 

 

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Записани премии

Брутни

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Получени премии

Брутни

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали претенции

Брутни

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Промени в други технически резерви

Брутни

R1710

 

 

 

 

 

 

 

Дял на презастрахователи

R1720

 

 

 

 

 

 

 

Нетни

R1800

 

 

 

 

 

 

 

Възникнали разходи

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Други разходи

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Общо разходи

R2600

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Технически резерви в животозастраховането и здравното застраховане, подобно на животозастраховането

 

 

Застраховане с участие в печалбата

Застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

Друго животозастраховане

Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и свързани със застрахователни задължения, различни от здравнозастрахователни задължения

Прието презастраховане

Общо (животозастраховане, различно от здравното застраховане, включително обвързано с дялове в инвестиционен фонд)

 

 

 

Договори без опции и гаранции

Договори с опции или гаранции

 

Договори без опции и гаранции

Договори с опции или гаранции

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0150

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

R0020

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и добавката за риска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-добра прогнозна оценка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента

R0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-добра прогнозна оценка минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавка за риск

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер на преходната мярка за техническите резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавка за риск

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви — общо

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Здравно застраховане (пряка дейност)

Анюитети, произтичащи от общозастрахователни договори и свързани със здравнозастрахователни задължения

Здравно презастраховане (прието презастраховане)

Общо (здравно застраховане, подобно на животозастраховането)

 

 

 

Договори без опции и гаранции

Договори с опции или гаранции

 

 

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

 

 

 

 

 

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

R0020

 

 

 

 

 

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и добавката за риска

 

 

 

 

 

 

 

Най-добра прогнозна оценка

 

 

 

 

 

 

 

Брутна най-добра прогнозна оценка

R0030

 

 

 

 

 

 

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента

R0080

 

 

 

 

 

 

Най-добра прогнозна оценка минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0090

 

 

 

 

 

 

Добавка за риск

R0100

 

 

 

 

 

Размер на преходната мярка за техническите резерви

 

 

 

 

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0110

 

 

 

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0120

 

 

 

 

 

 

Добавка за риск

R0130

 

 

 

 

 

Технически резерви — общо

R0200

 

 

 

 

 

S.17.01.02

Технически резерви в общото застраховане

 

 

Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

 

 

Застраховане във връзка с медицински разходи

Застраховане във връзка със защита на доходите

Застраховане във връзка с обезщетение на работниците

Застраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства

Друго застраховане във връзка с моторни превозни средства

Морско, авиационно и транспортно застраховане

Имуществено застраховане срещу пожар и други бедствия

Застраховане във връзка с обща гражданска отговорност

Кредитно и гаранционно застраховане

 

 

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и добавката за риска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-добра прогнозна оценка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премийни резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетна най-добра прогнозна оценка на премийните резерви

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви за претенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавка за риск

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер на преходната мярка за техническите резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавка за риск

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви — общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви — общо

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възстановяване от презастрахователен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента — общо

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Пряка дейност и прието пропорционално презастраховане

Прието непропорционално презастраховане

Общо задължение, свързано с общото застраховане

 

 

Застраховане във връзка с правни разноски

Оказване на помощ

Разни финансови загуби

Непропорционално здравно презастраховане

Непропорционално презастраховане срещу злополука

Непропорционално морско, авиационно и транспортно презастраховане

Непропорционално имуществено презастраховане

 

 

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента, свързани с ТР, изчислени съвкупно

R0050

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви, изчислени като сбор от най-добрата прогнозна оценка и добавката за риска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-добра прогнозна оценка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премийни резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетна най-добра прогнозна оценка на премийните резерви

R0150

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерви за претенции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брутни

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетна най-добра прогнозна оценка на резервите за претенции

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо най-добра прогнозна оценка — брутно

R0260

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо най-добра прогнозна оценка — нетно

R0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавка за риск

R0280

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер на преходната мярка за техническите резерви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви, изчислени съвкупно

R0290

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-добра прогнозна оценка

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавка за риск

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви — общо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви — общо

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Възстановяване от презастрахователен договор/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск след корекцията за очакваните загуби поради неизпълнение от страна на контрагента — общо

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически резерви минус възстановявания от презастраховане/ССЦАПЗР и презастраховане с ограничено поемане на риск — общо

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Общозастрахователни претенции

Общо общозастрахователна дейност

Година на произшествието/Година на поемането на риска

Z0010

 


Изплатени брутни претенции (некумулативно)

(абсолютна стойност)

 

 

Година на развитие

 

 

През текущата година

 

Общо години (кумулативно)

 

Година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

 

 

C0170

 

C0180

Предходна

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

 

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

 

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

 

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

 

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

 

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

 

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

 

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

 

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

 

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

R0260

 

 

 


Брутна недисконтирана най-добра прогнозна оценка на резерви за претенции

(абсолютна стойност)

 

 

Година на развитие

 

 

Край на годината (дисконтирани данни)

 

Година

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

 

 

 

 

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

 

 

C0360

Предходна

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0100

 

N-9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0160

 

N-8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0170

 

N-7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0180

 

N-6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0190

 

N-5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0200

 

N-4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0210

 

N-3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0220

 

N-2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0230

 

N-1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0240

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо

R0260

 

S.22.01.21

Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки

 

 

Размер с дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки

Въздействие на преходната мярка за технически резерви

Въздействие на преходната мярка за лихвен процент

Въздействие от задаване на нулева стойност на корекцията за променливост

Въздействие от задаване на нулева стойност на изравнителната корекция

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Технически резерви

R0010

 

 

 

 

 

Основни собствени средства

R0020

 

 

 

 

 

Допустими собствени средства за покриване на капиталовото изискване за платежоспособност

R0050

 

 

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност

R0090

 

 

 

 

 

Допустими собствени средства за покриване на минималното капиталово изискване

R0100

 

 

 

 

 

Минимално капиталово изискване

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Въздействие на дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки

 

 

Размер с дългосрочни гаранционни мерки и преходни мерки

Въздействие на преходната мярка за технически резерви

Въздействие на преходната мярка за лихвен процент

Въздействие от задаване на нулева стойност на корекцията за променливост

Въздействие от задаване на нулева стойност на изравнителната корекция

 

 

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Технически резерви

R0010

 

 

 

 

 

Основни собствени средства

R0020

 

 

 

 

 

Допустими собствени средства за покриване на капиталовото изискване за платежоспособност

R0050

 

 

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност

R0090

 

 

 

 

 


S.23.01.01

Собствени средства

 

 

Общо

Първи ред — неограничен

Първи ред — ограничен

Втори ред

Трети ред

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Основни собствени средства преди приспадане за дялови участия в друг финансов сектор, съгласно предвиденото в член 68 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35

 

 

 

 

 

 

Обикновен акционерен капитал (включително собствени акции)

R0010

 

 

 

 

 

Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капитал

R0030

 

 

 

 

 

Начален капитал, вноски на членовете или еквивалентни позиции от основни собствени средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип

R0040

 

 

 

 

 

Подчинени дялови вноски на съдружници

R0050

 

 

 

 

 

Излишък от средства

R0070

 

 

 

 

 

Привилегировани акции

R0090

 

 

 

 

 

Премии от емисии на акции, свързани с привилегировани акции

R0110

 

 

 

 

 

Резерв за равняване

R0130

 

 

 

 

 

Подчинени пасиви

R0140

 

 

 

 

 

Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активи

R0160

 

 

 

 

 

Други позиции от собствени средства, одобрени от надзорния орган като основни собствени средства, които не са посочени по-горе

R0180

 

 

 

 

 

Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежоспособност II“

 

 

 

 

 

 

Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежоспособност II“

R0220

 

 

 

 

 

Приспадания

 

 

 

 

 

 

Приспадания за дялови участия във финансови и кредитни институции

R0230

 

 

 

 

 

Общо основни собствени средства след приспадания

R0290

 

 

 

 

 

Допълнителни собствени средства

 

 

 

 

 

 

Неизплатен и непоискан обикновен акционерен капитал, който може да бъде дължим за изплащане при поискване

R0300

 

 

 

 

 

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип — неизплатен и непоискан начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция от основни собствени средства, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискване

R0310

 

 

 

 

 

Неизплатени и непоискани привилегировани акции, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискване

R0320

 

 

 

 

 

Правно обвързващ ангажимент за записване и заплащане за подчинени пасиви при поискване

R0330

 

 

 

 

 

Акредитиви и гаранции съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО

R0340

 

 

 

 

 

Акредитиви и гаранции, различни от тези съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО

R0350

 

 

 

 

 

Допълнителни покани към членовете съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от Директива 2009/138/ЕО

R0360

 

 

 

 

 

Допълнителни покани към членовете — различни от тези съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от Директива 2009/138/ЕО

R0370

 

 

 

 

 

Други допълнителни собствени средства

R0390

 

 

 

 

 

Общо допълнителни собствени средства

R0400

 

 

 

 

 

Налични и допустими собствени средства

 

 

 

 

 

 

Общо налични собствени средства за изпълнение на КИП

R0500

 

 

 

 

 

Общо налични собствени средства за изпълнение на МКИ

R0510

 

 

 

 

 

Общо допустими собствени средства за изпълнение на КИП

R0540

 

 

 

 

 

Общо допустими собствени средства за изпълнение на МКИ

R0550

 

 

 

 

 

КИП

R0580

 

 

 

 

 

МКИ

R0600

 

 

 

 

 

Коефициент между допустимите собствени средства и КИП

R0620

 

 

 

 

 

Коефициент между допустимите собствени средства и МКИ

R0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Резерв за равняване

 

 

 

 

 

 

Превишение на активите над пасивите

R0700

 

 

 

 

 

Собствени акции (държани пряко или косвено)

R0710

 

 

 

 

 

Очаквани дивиденти, разпределения и отчисления

R0720

 

 

 

 

 

Други позиции от основни собствени средства

R0730

 

 

 

 

 

Корекция за позиции от ограничени собствени средства по отношение на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция и обособени фондове

R0740

 

 

 

 

 

Резерв за равняване

R0760

 

 

 

 

 

Очаквани печалби

 

 

 

 

 

 

Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Животозастрахователна дейност

R0770

 

 

 

 

 

Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Общозастрахователна дейност

R0780

 

 

 

 

 

Общо очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП)

R0790

 

 

 

 

 


S.23.01.22

Собствени средства

 

 

Общо

Първи ред — неограничен

Първи ред — ограничен

Втори ред

Трети ред

 

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Основни собствени средства преди приспадане за дялови участия в друг финансов сектор

 

 

 

 

 

 

Обикновен акционерен капитал (включително собствени акции)

R0010

 

 

 

 

 

Неналичен поискан, но все още неизплатен обикновен акционерен капитал на равнище група

R0020

 

 

 

 

 

Премии от емисии на акции, свързани с обикновен акционерен капитал

R0030

 

 

 

 

 

Начален капитал, вноски на членовете или еквивалентни позиции от основни собствени средства за взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип

R0040

 

 

 

 

 

Подчинени дялови вноски на съдружници

R0050

 

 

 

 

 

Неналични подчинени дялови вноски на съдружници на равнище група

R0060

 

 

 

 

 

Излишък от средства

R0070

 

 

 

 

 

Неналични излишъци от средства на равнище група

R0080

 

 

 

 

 

Привилегировани акции

R0090

 

 

 

 

 

Неналични привилегировани акции на равнище група

R0100

 

 

 

 

 

Премии от емисии на акции, свързани с привилегировани акции

R0110

 

 

 

 

 

Неналични премии от емисии на акции, свързани с привилегировани акции на равнище група

R0120

 

 

 

 

 

Резерв за равняване

R0130

 

 

 

 

 

Подчинени пасиви

R0140

 

 

 

 

 

Неналични подчинени пасиви на равнище група

R0150

 

 

 

 

 

Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активи

R0160

 

 

 

 

 

Сума, равна на стойността на нетните отсрочени данъчни активи, неналични на равнище група

R0170

 

 

 

 

 

Други позиции, одобрени от надзорния орган като основни собствени средства, които не са посочени по-горе

R0180

 

 

 

 

 

Неналични собствени средства, свързани с други позиции от собствени средства, одобрени от надзорния орган, като основни собствени средства, които не са посочени по-горе

R0190

 

 

 

 

 

Малцинствени участия на равнище група (ако не са отчетени като друга позиция от собствени средства)

R0200

 

 

 

 

 

Неналични малцинствени участия на равнище група

R0210

 

 

 

 

 

Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежоспособност II“

 

 

 

 

 

 

Собствени средства от финансови отчети, които не следва да бъдат представени с резерва за равняване и не отговарят на критериите, за да бъдат класифицирани като собствени средства по „Платежоспособност II“

R0220

 

 

 

 

 

Приспадания

 

 

 

 

 

 

Приспадания за дялови участия в други финансови предприятия, включително предприятия, които не са поднадзорни, извършващи финансови дейности

R0230

 

 

 

 

 

от които приспаднати съгласно член 228 от Директива 2009/138/ЕО

R0240

 

 

 

 

 

Приспадания за дялови участия при липса на информация (член 229)

R0250

 

 

 

 

 

Приспадане за участия, включени посредством приспадане и агрегиране, когато се използва комбинацията от методи

R0260

 

 

 

 

 

Общо позиции от неналични собствени средства

R0270

 

 

 

 

 

Общо приспадания

R0280

 

 

 

 

 

Общо основни собствени средства след приспадания

R0290

 

 

 

 

 

Допълнителни собствени средства

 

 

 

 

 

 

Неизплатен и непоискан обикновен акционерен капитал, който може да бъде дължим за изплащане при поискване

R0300

 

 

 

 

 

За взаимозастрахователни предприятия и предприятия от взаимозастрахователен тип — неизплатен и непоискан начален капитал, вноски на членовете или еквивалентната позиция от основни собствени средства, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискване

R0310

 

 

 

 

 

Неизплатени и непоискани привилегировани акции, които могат да бъдат дължими за изплащане при поискване

R0320

 

 

 

 

 

Акредитиви и гаранции, различни от тези съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО

R0350

 

 

 

 

 

Акредитиви и гаранции съгласно член 96, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителни покани към членовете съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от Директива 2009/138/ЕО

R0360

 

 

 

 

 

Допълнителни покани към членовете — различни от тези съгласно член 96, параграф 3, първа алинея от Директива 2009/138/ЕО

R0370

 

 

 

 

 

Неналични допълнителни собствени средства на равнище група

R0380

 

 

 

 

 

Други допълнителни собствени средства

R0390

 

 

 

 

 

Общо допълнителни собствени средства

R0400

 

 

 

 

 

Собствени средства и други финансови сектори

 

 

 

 

 

 

Резерв за равняване

R0410

 

 

 

 

 

Институции за професионално пенсионно осигуряване

R0420

 

 

 

 

 

Субекти, които не са поднадзорни, извършващи финансови дейности

R0430

 

 

 

 

 

Общо собствени средства от други финансови сектори

R0440

 

 

 

 

 

Собствени средства, когато се използва приспадане и агрегиране, самостоятелно или в съчетание с метод 1

 

 

 

 

 

 

Собствени средства, агрегирани при използване на метода на приспадане и агрегиране и комбинация от методи

R0450

 

 

 

 

 

Собствени средства, агрегирани при използване на метода на приспадане и агрегиране и комбинация от методи, нетно от сделки в рамките на групата

R0460

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо налични собствени средства за покриване на консолидираното групово КИП (с изключение на собствените средства от друг финансов сектор и от предприятията, включени посредством метода на приспадане и агрегиране)

R0520

 

 

 

 

 

Общо налични собствени средства за покриване на минималното консолидирано групово КИП

R0530

 

 

 

 

 

Общо допустими собствени средства за покриване на консолидираното групово КИП (с изключение на собствените средства от друг финансов сектор и от предприятията, включени посредством метода на приспадане и агрегиране)

R0560

 

 

 

 

 

Общо допустими собствени средства за покриване на минималното консолидирано групово КИП

R0570

 

 

 

 

 

Минимално консолидирано групово КИП

R0610

 

 

 

 

 

Коефициент между допустимите собствени средства и минималното консолидирано групово КИП

R0650

 

 

 

 

 

Общо допустими собствени средства за покриване на груповото КИП (включително собствени средства от друг финансов сектор и от предприятия, включени посредством метода на приспадане и агрегиране)

R0660

 

 

 

 

 

Групово КИП

R0680

 

 

 

 

 

Коефициент между допустимите собствени средства и груповото КИП (включително други финансови сектори и предприятията, включени посредством метода на приспадане и агрегиране)

R0690

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0060

 

 

 

 

Резерв за равняване

 

 

 

 

 

 

Превишение на активите над пасивите

R0700

 

 

 

 

 

Собствени акции (държани пряко или косвено)

R0710

 

 

 

 

 

Очаквани дивиденти, разпределения и отчисления

R0720

 

 

 

 

 

Други позиции от основни собствени средства

R0730

 

 

 

 

 

Корекция за позиции от ограничени собствени средства по отношение на портфейли, за които се прилага изравнителна корекция и обособени фондове

R0740

 

 

 

 

 

Други неналични собствени средства

R0750

 

 

 

 

 

Резерв за равняване преди приспадане за дялови участия в друг финансов сектор

R0760

 

 

 

 

 

Очаквани печалби

 

 

 

 

 

 

Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Животозастрахователна дейност

R0770

 

 

 

 

 

Очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП) — Общозастрахователна дейност

R0780

 

 

 

 

 

Общо очаквани печалби, включени в бъдещи премии (ОПВБП)

R0790

 

 

 

 

 


S.25.01.21

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия по стандартната формула

 

 

Брутно капиталово изискване за платежоспособност

Специфични параметри на предприятието (СПП)

Опростявания

 

 

C0110

C0090

C0100

Пазарен риск

R0010

 

 

 

Риск от неизпълнение от страна на контрагента

R0020

 

 

 

Подписвачески риск в животозастраховането

R0030

 

 

 

Подписвачески риск в здравното застраховане

R0040

 

 

 

Подписвачески риск в общото застраховане

R0050

 

 

 

Диверсификация

R0060

 

 

 

Риск, свързан с нематериален актив

R0070

 

 

 

Основно капиталово изискване за платежоспособност

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

 

C0100

 

 

Операционен риск

R0130

 

 

 

Способност на техническите резерви да покриват загуби

R0140

 

 

 

Способност на отсрочени данъци да покриват загуби

R0150

 

 

 

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕО

R0160

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

 

 

 

Вече определен добавен капитал

R0210

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност

R0220

 

 

 

Друга информация относно КИП

 

 

 

 

Капиталово изискване за подмодул на риска, свързан с акции, основаващ се на дюрацията

R0400

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за останалата част

R0410

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за обособени фондове

R0420

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0430

 

 

 

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегиране на абстрактни капиталови изисквания за платежоспособност за обособените фондове за член 304

R0440

 

 

 


S.25.01.22

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи по стандартната формула

 

 

Брутно капиталово изискване за платежоспособност

Специфични параметри на предприятието (СПП)

Опростявания

 

 

C0110

C0080

C0090

Пазарен риск

R0010

 

 

 

Риск от неизпълнение от страна на контрагента

R0020

 

 

 

Подписвачески риск в животозастраховането

R0030

 

 

 

Подписвачески риск в здравното застраховане

R0040

 

 

 

Подписвачески риск в общото застраховане

R0050

 

 

 

Диверсификация

R0060

 

 

 

Риск, свързан с нематериален актив

R0070

 

 

 

Основно капиталово изискване за платежоспособност

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

 

C0100

 

 

Операционен риск

R0130

 

 

 

Способност на техническите резерви да покриват загуби

R0140

 

 

 

Способност на отсрочени данъци да покриват загуби

R0150

 

 

 

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕО

R0160

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

 

 

 

Вече определен добавен капитал

R0210

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност

R0220

 

 

 

Друга информация относно КИП

 

 

 

 

Капиталово изискване за подмодул на риска, свързан с акции, основаващ се на дюрацията

R0400

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за останалата част

R0410

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за обособени фондове

R0420

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0430

 

 

 

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегиране на абстрактни капиталови изисквания за платежоспособност за обособените фондове за член 304

R0440

 

 

 

Минимално консолидирано групово капиталово изискване за платежоспособност

R0470

 

 

 

Информация относно други субекти

 

 

 

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания)

R0500

 

 

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) — Кредитни институции, инвестиционни посредници и финансови институции, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, управляващи дружества на ПКИПЦ

R0510

 

 

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) — Институции за професионално пенсионно осигуряване

R0520

 

 

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) — Капиталово изискване за извършващите финансови дейности субекти, които не са поднадзорни

R0530

 

 

 

Капиталово изискване за изисквания за неконтролиращо участие

R0540

 

 

 

Капиталово изискване за останалите предприятия

R0550

 

 

 

Общо КИП

 

 

 

 

КИП за предприятия, включени посредством метода на приспадане и агрегиране

R0560

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност

R0570

 

 

 


S.25.02.21

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

Уникален номер на компонент

Описание на компонентите

Изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност

Моделирана сума

Специфични параметри на предприятието (СПП)

Опростявания

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

 

C0100

 

 

 

Общо недиверсифицирани компоненти

R0110

 

 

 

 

Диверсификация

R0060

 

 

 

 

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕО

R0160

 

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

 

 

 

 

Вече определен добавен капитал

R0210

 

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност

R0220

 

 

 

 

Друга информация относно КИП

 

 

 

 

 

Размер/прогнозна оценка на общата способност на техническите резерви да покриват загуби

R0300

 

 

 

 

Размер/прогнозна оценка на общата способност на отсрочените данъци да покриват загуби

R0310

 

 

 

 

Капиталово изискване за подмодул на риска, свързан с акции, основаващ се на дюрацията

R0400

 

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за останалата част

R0410

 

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за обособени фондове (различни от тези, свързани с дейността, управлявана в съответствие с член 4 от Директива 2003/41/ЕО (преходни)

R0420

 

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0430

 

 

 

 

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегиране на абстрактни капиталови изисквания за платежоспособност за обособените фондове за член 304

R0440

 

 

 

 


S.25.02.22

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи, използващи стандартната формула и частичен вътрешен модел

Уникален номер на компонент

Описание на компонентите

Изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност

Моделирана сума

Специфични параметри на предприятието (СПП)

Опростявания

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

 

C0100

 

 

 

Общо недиверсифицирани компоненти

R0110

 

 

 

 

Диверсификация

R0060

 

 

 

 

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕО

R0160

 

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

 

 

 

 

Вече определен добавен капитал

R0210

 

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност за предприятия съгласно консолидирания метод

R0220

 

 

 

 

Друга информация относно КИП

 

 

 

 

 

Размер/прогнозна оценка на общата способност на техническите резерви да покриват загуби

R0300

 

 

 

 

Размер/прогнозна оценка на общата способност на отсрочените данъци да покриват загуби

R0310

 

 

 

 

Капиталово изискване за подмодул на риска, свързан с акции, основаващ се на дюрацията

R0400

 

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за останалата част

R0410

 

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за обособени фондове (различни от тези, свързани с дейността, управлявана в съответствие с член 4 от Директива 2003/41/ЕО (преходни)

R0420

 

 

 

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0430

 

 

 

 

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегиране на абстрактни капиталови изисквания за платежоспособност за обособените фондове за член 304

R0440

 

 

 

 

Минимално консолидирано групово капиталово изискване за платежоспособност

R0470

 

 

 

 

Информация относно други субекти

 

 

 

 

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания)

R0500

 

 

 

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) — Кредитни институции, инвестиционни посредници и финансови институции, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, управляващи дружества на ПКИПЦ

R0510

 

 

 

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) — Институции за професионално пенсионно осигуряване

R0520

 

 

 

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) — Капиталово изискване за извършващите финансови дейности субекти, които не са поднадзорни

R0530

 

 

 

 

Капиталово изискване за изисквания за неконтролиращо участие

R0540

 

 

 

 

Капиталово изискване за останалите предприятия

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C0100

 

 

 

Общо КИП

 

 

 

 

 

КИП за предприятия, включени посредством метода на приспадане и агрегиране

R0560

 

 

 

 

Капиталово изискване за платежоспособност

R0570

 

 

 

 


S.25.03.21

Капиталово изискване за платежоспособност — за предприятия с цялостни вътрешни модели

Уникален номер на компонент

Описание на компонентите

Изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

 

C0100

Общо недиверсифицирани компоненти

R0110

 

Диверсификация

R0060

 

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕО (преходно)

R0160

 

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

 

Вече определен добавен капитал

R0210

 

Капиталово изискване за платежоспособност

R0220

 

Друга информация относно КИП

 

 

Размер/прогнозна оценка на общата способност на техническите резерви да покриват загуби

R0300

 

Размер/прогнозна оценка на общата способност на отсрочените данъци да покриват загуби

R0310

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за останалата част

R0410

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за обособени фондове (различни от тези, свързани с дейността, управлявана в съответствие с член 4 от Директива 2003/41/ЕО (преходни)

R0420

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0430

 

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегиране на абстрактни капиталови изисквания за платежоспособност за обособените фондове за член 304

R0440

 


S.25.03.22

Капиталово изискване за платежоспособност — за групи с цялостни вътрешни модели

Уникален номер на компонент

Описание на компонентите

Изчисляване на капиталовото изискване за платежоспособност

C0010

C0020

C0030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изчисляване на капиталово изискване за платежоспособност

 

C0100

Общо недиверсифицирани компоненти

R0110

 

Диверсификация

R0060

 

Капиталово изискване за дейност, извършвана съгласно член 4 от Директива 2003/41/ЕО

R0160

 

Капиталово изискване за платежоспособност без добавяне на капитал

R0200

 

Вече определен добавен капитал

R0210

 

Капиталово изискване за платежоспособност

R0220

 

Друга информация относно КИП

 

 

Размер/прогнозна оценка на общата способност на техническите резерви да покриват загуби

R0300

 

Размер/прогнозна оценка на общата способност на отсрочените данъци да покриват загуби

R0310

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за останалата част

R0410

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за обособени фондове (различни от тези, свързани с дейността, управлявана в съответствие с член 4 от Директива 2003/41/ЕО (преходни)

R0420

 

Общ размер на абстрактните капиталови изисквания за платежоспособност за портфейли, за които се прилага изравнителна корекция

R0430

 

Диверсификационни ефекти в резултат на агрегиране на абстрактни капиталови изисквания за платежоспособност за обособените фондове за член 304

R0440

 

Минимално консолидирано групово капиталово изискване за платежоспособност

R0470

 

Информация относно други субекти

 

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания)

R0500

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) — Кредитни институции, инвестиционни посредници и финансови институции, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, управляващи дружества на ПКИПЦ

R0510

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) — Институции за професионално пенсионно осигуряване

R0520

 

Капиталово изискване за други финансови сектори (Незастрахователни капиталови изисквания) — Капиталово изискване за извършващите финансови дейности субекти, които не са поднадзорни

R0530

 

Капиталово изискване за изисквания за неконтролиращо участие

R0540

 

Капиталово изискване за останалите предприятия

R0550

 

S.28.01.01

Минимално капиталово изискване — Единствено животозастрахователна или единствено общозастрахователна дейност или презастрахователна дейност

Елемент от линейната формула за общозастрахователни и общопрезастрахователни задължения

 

 

C0010

 

 

 

MCRNL Result

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетна (от презастраховане/ССЦАПЗР) най-добра прогнозна оценка и ТР, изчислени съвкупно

Нетни (от презастраховане) записани премии през последните 12 месеца

 

 

 

 

C0020

C0030

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с медицински разходи

R0020

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка със защита на доходите

R0030

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение на работници

R0040

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства

R0050

 

 

Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с моторни превозни средства

R0060

 

 

Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорционално презастраховане

R0070

 

 

Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу пожар и други бедствия

R0080

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща гражданска отговорност

R0090

 

 

Кредитно и гаранционно застраховане и пропорционално презастраховане

R0100

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с правни разноски

R0110

 

 

Оказване на помощ и пропорционално презастраховане

R0120

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане срещу разни финансови загуби

R0130

 

 

Непропорционално здравно презастраховане

R0140

 

 

Непропорционално презастраховане срещу злополука

R0150

 

 

Непропорционално морско, авиационно и транспортно презастраховане

R0160

 

 

Непропорционално имуществено презастраховане

R0170

 

 


Елемент от линейната формула за животозастрахователни и животопрезастрахователни задължения

 

 

C0040

 

 

 

MCRNL Result

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетна (от презастраховане/ССЦАПЗР) най-добра прогнозна оценка и ТР, изчислени съвкупно

Нетен (от презастраховане/ССЦАПЗР) общ рисков капитал

 

 

 

 

C0050

C0060

Задължения с участие в печалбата — гарантирани плащания

R0210

 

 

Задължения с участие в печалбата — бъдещи дискреционни плащания

R0220

 

 

Обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд застрахователни задължения

R0230

 

 

Други (пре-)застрахователни задължения във връзка с животозастраховане и здравно застраховане

R0240

 

 

Общ рисков капитал за всички (пре-)застрахователни задължения във връзка с животозастраховане

R0250

 

 


Общо изчисляване на МКИ

 

 

C0070

Линейно МКИ

R0300

 

КИП

R0310

 

МКИ — горна граница

R0320

 

МКИ — долна граница

R0330

 

Комбинирано МКИ

R0340

 

Абсолютна долна граница на МКИ

R0350

 

 

 

C0070

Минимално капиталово изискване

R0400

 

S.28.02.01

Минимално капиталово изискване — Животозастрахователна и общозастрахователна дейност

 

 

Общозастрахователни дейности

Животозастрахователни дейности

 

Общозастрахователни дейности

Животозастрахователни дейности

 

 

MCR(NL,NL) Result

MCR(NL,L)Result

 

 

 

 

 

 

 

C0010

C0020

 

 

 

 

 

Елемент от линейната формула за общозастрахователни и общопрезастрахователни задължения

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетна (от презастраховане/ССЦАПЗР) най-добра прогнозна оценка и ТР, изчислени съвкупно

Нетни (от презастраховане) записани премии през последните 12 месеца

Нетна (от презастраховане/ССЦАПЗР) най-добра прогнозна оценка и ТР, изчислени съвкупно

Нетни (от презастраховане) записани премии през последните 12 месеца

 

 

 

 

 

C0030

C0040

C0050

C0060

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с медицински разходи

R0020

 

 

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка със защита на доходите

R0030

 

 

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обезщетение на работници

R0040

 

 

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане на гражданска отговорност във връзка с моторни превозни средства

R0050

 

 

 

 

Друго застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с моторни превозни средства

R0060

 

 

 

 

Морско, авиационно и транспортно застраховане и пропорционално презастраховане

R0070

 

 

 

 

Имуществено застраховане и пропорционално презастраховане срещу пожар и други бедствия

R0080

 

 

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с обща гражданска отговорност

R0090

 

 

 

 

Кредитно и гаранционно застраховане и пропорционално презастраховане

R0100

 

 

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане във връзка с правни разноски

R0110

 

 

 

 

Оказване на помощ и пропорционално презастраховане

R0120

 

 

 

 

Застраховане и пропорционално презастраховане срещу разни финансови загуби

R0130

 

 

 

 

Непропорционално здравно презастраховане

R0140

 

 

 

 

Непропорционално презастраховане срещу злополука

R0150

 

 

 

 

Непропорционално морско, авиационно и транспортно презастраховане

R0160

 

 

 

 

Непропорционално имуществено презастраховане

R0170

 

 

 

 


 

 

Общозастрахователни дейности

Животозастрахователни дейности

 

Общозастрахователни дейности

Животозастрахователни дейности

 

 

MCR(L,NL) Result

MCR(L,L) Result

 

 

 

 

 

 

 

C0070

C0080

 

 

 

 

 

Елемент от линейната формула за животозастрахователни и животопрезастрахователни задължения

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетна (от презастраховане/ССЦАПЗР) най-добра прогнозна оценка и ТР, изчислени съвкупно

Нетен (от презастраховане/ССЦАПЗР) общ рисков капитал

Нетна (от презастраховане/ССЦАПЗР) най-добра прогнозна оценка и ТР, изчислени съвкупно

Нетен (от презастраховане/ССЦАПЗР) общ рисков капитал

 

 

 

 

 

C0090

C0100

C0110

C0120

Задължения с участие в печалбата — гарантирани плащания

R0210

 

 

 

 

Задължения с участие в печалбата — бъдещи дискреционни плащания

R0220

 

 

 

 

Обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд застрахователни задължения

R0230

 

 

 

 

Други (пре-)застрахователни задължения във връзка с животозастраховане и здравно застраховане

R0240

 

 

 

 

Общ рисков капитал за всички (пре-)застрахователни задължения във връзка с животозастраховане

R0250

 

 

 

 


Общо изчисляване на МКИ

 

 

C0130

 

Линейно МКИ

R0300

 

 

КИП

R0310

 

 

МКИ — горна граница

R0320

 

 

МКИ — долна граница

R0330

 

 

Комбинирано МКИ

R0340

 

 

Абсолютна долна граница на МКИ

R0350

 

 

 

 

C0130

 

Минимално капиталово изискване

R0400

 

 

 

 

 

 

Изчисляване на абстрактно общозастрахователно и животозастрахователно МКИ

Общозастрахователни дейности

Животозастрахователни дейности

 

 

C0140

C0150

Абстрактно линейно МКИ

R0500

 

 

Абстрактно КИП, без добавяне на капитал (годишно или най-актуално изчисляване)

R0510

 

 

Абстрактно МКИ — горна граница

R0520

 

 

Абстрактно МКИ — долна граница

R0530

 

 

Абстрактно комбинирано МКИ

R0540

 

 

Абсолютна долна граница на абстрактното МКИ

R0550

 

 

Абстрактно МКИ

R0560

 

 

S.32.01.22

Предприятия, попадащи в обхвата на групата

Държава

Идентификационен код на предприятието

Вид на идентификационния код на предприятието

Юридическо наименование на предприятието

Вид предприятие

Правноорганизационна форма

Категория (взаимозастрахователно/невзаимозастрахователно)

Надзорен орган

 

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

(прод.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Критерии на влияние

Включване в обхвата на надзора на групова основа

Изчисляване на групова платежоспособност

% дял от капитала

%, използван за изготвяне на консолидираните отчети

% от правата на глас

Други критерии

Равнище на влияние

Пропорционален дял, използван за изчисляване на груповата платежоспособност

ДА/НЕ

Дата на решението, ако се прилага член 214

Използван метод и третиране на предприятието съгласно метод 1

C0180

C0190

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Указания относно образците за отчета за платежоспособността и финансовото състояние на индивидуални предприятия

Настоящото приложение съдържа допълнителни указания във връзка с образците, включени в приложение I към настоящия регламент. В първата колона от таблиците се определят позициите, които биват оповестени, чрез посочване на колоните и редовете, представени в образеца в приложение I.

Образците, които се попълват в съответствие с указанията от различните раздели от настоящото приложение, са посочени като „настоящия образец“ в целия текст на приложението.

S.02.01 — Счетоводен баланс

Общи коментари:

Настоящият раздел се отнася за ежегодното оповестяване на информация на равнище отделно предприятие.

Колона „Стойност по „Платежоспособност II“ (C0010) се попълва въз основа на принципите за оценяване, установени в Директива 2009/138/ЕО, Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, техническите стандарти и насоките по „Платежоспособност II“.

 

ПОЗИЦИЯ

УКАЗАНИЯ

Активи

C0010/R0030

Нематериални активи

Нематериални активи, различни от положителна репутация. Разграничим непаричен актив без физическо съдържание.

C0010/R0040

Отсрочени данъчни активи

Отсрочените данъчни активи са сумите на данък върху доходите, възстановими в бъдещи периоди по отношение на:

а)

временни разлики, които могат да бъдат приспаднати;

б)

пренос на неизползвани данъчни загуби; и/или

в)

пренос на неизползвани данъчни кредити;

C0010/R0050

Излишък от пенсионни обезщетения

Това е общата стойност на нетния излишък, свързан с пенсионната схема на служителите.

C0010/R0060

Недвижима собственост, машини и съоръжения, притежавани за собствено ползване

Материални активи, които са предназначени за постоянна експлоатация и недвижима собственост, държана за собствено ползване от предприятието. Включва също недвижима собственост за собствено ползване, която е в процес на изграждане.

C0010/R0070

Инвестиции (различни от активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори)

Това е общата стойност на инвестициите, като се изключат активите, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори.

C0010/R0080

Недвижима собственост (различна от тази за собствено ползване)

Стойност на недвижимата собственост, различна от тази за собствено ползване. Включва също недвижима собственост за собствено ползване, която е в процес на изграждане.

C0010/R0090

Дялови участия в свързани предприятия, включително участия

Участия по смисъла на член 13, параграф 20 и член 212, параграф 2 и дялови участия в свързани предприятия по член 212, параграф 1, буква б) от Директива 2009/138/ЕО.

Когато част от активите във връзка с дялови участия и свързани предприятия се отнася до договори, обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд, тези части се оповестяват в „Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори“ в C0010/R0220.

C0010/R0100

Капиталови инструменти

Това е общата стойност на капиталовите инструменти, търгувани и нетъргувани на фондова борса.

C0010/R0110

Капиталови инструменти — които се търгуват на фондова борса

Акции представляващи капитала на дружество, например представляващи собственост в дадено дружество, договорени на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия, както е определено в Директива 2004/39/ЕО.

Тук не се включват дялови участия в свързани предприятия, включително участия

C0010/R0120

Капиталови инструменти — които не се търгуват на фондова борса

Акции представляващи капитала на дружество, например представляващи собственост в дадено дружество, недоговорени на регулиран пазар или чрез многостранна система за търговия, както е определено в Директива 2004/39/ЕО.

Тук не се включват дялови участия в свързани предприятия, включително участия

C0010/R0130

Облигации

Това е общата стойност на държавните облигации, корпоративните облигации, структурираните облигации и обезпечените ценни книжа.

C0010/R0140

Държавни облигации

Облигации, емитирани от публични органи, независимо дали от централни правителства, наднационални държавни институции, регионални правителства или местни органи, и облигации, които са изцяло, безусловно и неотменяемо гарантирани от Европейската централна банка, централно правителство и централна банка на държава членка, деноминирани и финансирани в националната валута на това централно правителство или централна банка, многостранните банки за развитие, посочени в член 117, параграф 2 от Регламент № (ЕС) 575/2013, или международните организации, посочени в член 118 от Регламент № (ЕС) 575/2013, когато гаранцията отговаря на изискванията, установени в член 215 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

C0010/R0150

Корпоративни облигации

Облигации, емитирани от дружества

C0010/R0160

Структурирани облигации

Хибридни ценни книжа, които съчетават инструмент с фиксиран доход (възвръщаемост под формата на фиксирани плащания) и редица дериватни компоненти. От тази категория са изключени ценни книжа с фиксиран доход, емитирани от суверенни правителства. Отнася се до ценни книжа, включващи дадена категория деривати, в т.ч. суапове за кредитно неизпълнение, суапове с постоянен матуритет, опции за кредитно неизпълнение (CDOp). Активите в тази категория не са предмет на разделяне.

C0010/R0170

Обезпечени ценни книжа

Ценни книжа, чиято стойност и плащания се определят от портфейл от базови активи. Включва ценни книжа, обезпечени с активи („ABS“), ценни книжа, обезпечени с ипотека („MBS“), ценни книжа, обезпечени с ипотека върху търговски имот („CMBS“), обезпечени дългови задължения („CDO“), обезпечени задължения по заеми („CLO“), обезпечени задължения по ипотеки („CMO“)

C0010/R0180

Предприятия за колективно инвестиране

„Предприятие за колективно инвестиране“ означава предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) съгласно определението в член 1, параграф 2 от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета или алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) съгласно определението в член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

C0010/R0190

Деривати

Финансов инструмент или друг договор, който притежава всяка от следните три характеристики:

а)

неговата стойност се променя в отговор на промяната в определен лихвен процент, цена на финансов инструмент, цена на стока, валутен курс, индекс на цени или лихвени проценти, кредитен рейтинг или кредитен индекс, или друга променлива, при условие че, ако променливата е нефинансова, тя не е специфична за дадена страна по договора (наричана понякога „базова“);

б)

той не изисква първоначална нетна инвестиция или изисква първоначална нетна инвестиция, която е по-малка от тази, която би се изисквала за други видове договори, за които би могло да се очаква да имат подобен отговор на промените в пазарните фактори;

в)

той се урежда на бъдеща дата.

Тук се отчита стойността на деривата по „Платежоспособност II“, само ако е положителна, към отчетната дата (при отрицателна стойност вж. C0010/R0790).

C0010/R0200

Депозити, различни от парични еквиваленти

Депозити, различни от парични еквиваленти, които не могат да се използват за извършване на плащания преди определен падеж и не могат да бъдат обменени за валута или прехвърляеми депозити, без някакъв вид съществено ограничение или санкция.

C0010/R0210

Други инвестиции

Други инвестиции, които не са обхванати в оповестените по-горе инвестиции.

C0010/R0220

Активи, държани за обвързаните с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори

Активи, държани за обвързани с индекс и с дялове в инвестиционен фонд договори (класифицирани в дейност 31, както е определено в приложение I към Делегиран регламент (ЕС) 2015/35).

C0010/R0230

Заеми и ипотеки

Това е общата стойност на заемите и ипотеките, т.е. финансовите активи, създадени, когато предприятия заемат средства на длъжници, със или без обезпечение, включително пулове от парични средства.

C0010/R0240

Заеми по полици

Заеми, отпуснати на притежатели на полици, обезпечени по полици (базови технически резерви).

C0010/R0250

Заеми и ипотеки за физически лица

Финансови активи, които се създават, когато кредитори заемат средства на длъжници — физически лица, с/без обезпечение, включително пулове от парични средства.

C0010/R0260

Други заеми и ипотеки

Финансови активи, които се създават, когато кредитори заемат средства на длъжници — които не могат да бъдат класифицирани по позиция R0240 или R0250, с/без обезпечение, включително пулове от парични средства.

C0010/R0270

Презастрахователни възстановявания по силата на:

Това е общата стойност на презастрахователните възстановявания. Съответства на размера на дела на презастрахователите от техническите резерви (включително презастраховане с ограничено поемане на риск и ССЦАПЗР).

C0010/R0280

Общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото застраховане

Презастрахователни възстановявания по отношение на техническите резерви за общо застраховане и здравно застраховане, подобно на общото застраховане.

C0010/R0290

Общо застраховане, с изключение на здравно застраховане

Презастрахователни възстановявания по отношение на техническите резерви за общо застраховане, с изключение на техническите резерви за здравно застраховане, подобно на общото застраховане.

C0010/R0300

Здравно застраховане, подобно на общото застраховане

Презастрахователни възстановявания по отношение на техническите резерви за здравно застраховане, подобно на общото застраховане.

C0010/R0310

Животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането, с изключение на здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

Презастрахователни възстановявания по отношение на техническите резерви за животозастраховане и здравно застраховане, подобно на животозастраховането, с изключение на здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

C0010/R0320

Здравно застраховане, подобно на животозастраховането

Презастрахователни възстановявания по отношение на техническите резерви за здравно застраховане, подобно на животозастраховането.

C0010/R0330

Животозастраховане, с изключение на здравно застраховане и застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

Презастрахователни възстановявания по отношение на техническите резерви за животозастрахователна дейност, с изключение на техническите резерви за здравно застраховане, подобно на животозастраховането, и техническите резерви за застраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд.

C0010/R0340

Животозастраховане, обвързано с индекс и с дялове в инвестиционен фонд

Презастрахователни възстановявания по отношение на техническите резерви за животозастрахователна дейност, обвързана с индекс и с дялове в инвестиционен фонд.

C0010/R0350

Депозити към цеденти

Депозити, свързани с приета презастрахователна дейност.

C0010/R0360

Застрахователни вземания и вземания от посредници

Просрочени суми по плащания от притежатели на полици, застрахователи и други, свързани със застрахователна дейност, които не са включени във входящите парични потоци от технически резерви.

Тук се включват вземанията по приета презастрахователна дейност.

C0010/R0370

Презастрахователни вземания

Сумите, дължими от презастрахователи и свързани с презастрахователна дейност, които не са включени в презастрахователните възстановявания.

Тук могат да бъдат включени: просрочени суми по вземания от презастрахователи, които се отнасят до уредени претенции на притежатели на полици или бенефициери; вземания от презастрахователи, които не са свързани със застрахователни събития или уредени застрахователни претенции, например комисиони.

C0010/R0380

Вземания (търговски, не застрахователни)

Тук се включват сумите по вземания от служители или различни стопански партньори (които не са свързани със застраховането), включително публичноправни субекти.

C0010/R0390

Собствени акции (притежавани пряко)

Това е общата стойност на собствените акции, държани пряко от предприятието.

C0010/R0400

Суми, дължими по отношение на позиции от собствени средства или начален капитал, поискани, но все още неизплатени

Размерът на сумата, дължима по отношение на позиции от собствени средства или начален капитал, поискани, но все още неизплатени

C0010/R0410

Парични средства и парични еквиваленти

Банкноти и монети в обращение, които обикновено се използват за извършване на плащания, депозити, които могат да бъдат обменени за валута при поискване по номинална стойност и които могат направо да се използват за извършване на плащания чрез чек, платежно нареждане, джиро, директен дебит/кредит или друг инструмент за директни плащания, без санкция или ограничение.

Банкови сметки не трябва да бъдат нетирани, т.е. в тази позиция се признават единствено сметките с положително салдо, а банковите овърдрафти се представят без пасивите, освен когато съществува както законно право на компенсиране, така и доказуемо намерение разплащането да стане на нетна основа.

C0010/R0420

Всички други активи, които не са посочени другаде

Това е стойността на всички други активи, които не са включени в други балансови позиции.

C0010/R0500

Общо активи

Това е съвкупният общ размер на всички активи.

Пасиви

C0010/R0510

Технически резерви — общо застраховане

Сумата на техническите резерви по общо застраховане.

Тази сума следва да включва разпределението от преходното приспадане за техническите резерви в съответствие с пропорционалната методология, използвана за целите на изчисляването на Минималното капиталово изискване (МКИ).

C0010/R0520

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на здравно застраховане)

Това е общата стойност на техническите резерви за общозастрахователна дейност (с изключение на здравно застраховане).

Тази сума следва да включва разпределението от преходното приспадане за техническите резерви в съответствие с пропорционалната методология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0530

Технически резерви — общо застраховане (с изключение на здравно застраховане) — технически резерви, изчислени съвкупно

Това е общата стойност на техническите резерви, изчислени съвкупно (възпроизводим/хеджиран портфейл), за общозастрахователна дейност (с изключение на здравно застраховане).

Тази сума следва да включва разпределението от преходното приспадане за техническите резерви в съответствие с пропорционалната методология, използвана за целите на изчисляването на МКИ.

C0010/R0540