Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2447R(01)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г.)

OJ L 87, 2.4.2016, p. 35–35 (BG, CS, DA, EL, EN, HR, IT, LV, LT, HU, NL, PT, SK, SL, FI)
OJ L 87, 2.4.2016, p. 35–36 (ES, ET, FR, MT, PL, SV)
OJ L 87, 2.4.2016, p. 40–40 (RO)
OJ L 87, 2.4.2016, p. 67–67 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/corrigendum/2016-04-02/oj

2.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/35


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза

( Официален вестник на Европейския съюз L 343 от 29 декември 2015 г. )

На страница 565 член 2, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на въвеждане на първата фаза от подобрението на системата за ОТИ и системата „Наблюдение 2“, кодовете и форматите, посочени в приложение А, не се прилагат, а се прилагат съответните кодове и формати, посочени в приложения 2—5 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 (1).

Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, до датата на подобрението на системата за ОИО, кодовете и форматите, посочени в приложение А, не се прилагат, а се прилагат съответните кодове и формати, посочени в приложения 6—7 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341.

Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, до датите на въвеждане или подобрение на съответните информационнотехнологични системи, посочени в приложение 1 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341, форматите и кодовете, посочени в приложение Б, не са задължителни за държавите членки.

До датите на въвеждане или подобрение на съответните информационнотехнологични системи, посочени в приложение 1 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341, форматите и кодовете, изисквани за декларации, уведомления и доказателство за митнически статус, подлежат на изискванията към данните, посочени в приложение 9 към Делегиран регламент (ЕС) 2016/341.

До датите съответно на въвеждане на „МКС: автоматизирана система за износ“ и на подобрение на националните системи във връзка с вноса, както е посочено в приложението към Решение за изпълнение 2014/255/ЕС на Комисията (2), държавите членки осигуряват условия кодовете и форматите за уведомлението за представяне да дават възможност стоките да се представят в съответствие с член 139 от Кодекса.“

На страница 565 бележка под линия 1 се заменя със следното:

„(1)

Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 (ОВ L 69, 15.3.2016 г., стр. 1).“


Top