EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2423

Регламент (ЕС) 2015/2423 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, и за спиране на прилагането му по отношение на Босна и Херцеговина

OJ L 341, 24.12.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2423/oj

24.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 341/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2423 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 декември 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, и за спиране на прилагането му по отношение на Босна и Херцеговина

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета (2) се предвижда асиметрична либерализация на търговията между Съюза и съответните страни и територии от Западните Балкани, като им се предоставя изключителен и неограничен безмитен достъп до пазара на Съюза за почти всички техни продукти до 31 декември 2015 г.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1215/2009 не се предвижда възможност предоставянето на изключителни търговски мерки временно да бъде спряно в случай на сериозни и системни нарушения на правата на човека, включително на основните трудови права, на основните принципи на демокрацията и на правовата държава от страна на бенефициерите по регламента. Целесъобразно е да се въведе такава възможност, за да се гарантира, че ще може бързо да се предприемат действия в случай на сериозни и системни нарушения на правата на човека, включително на основните трудови права, на основните принципи на демокрацията и на правовата държава в някоя от страните и териториите, които участват във или са свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Съюза.

(3)

Като се имат предвид разликите в обхвата на либерализацията на митата в съответствие с договорните режими, които бяха изготвени между Съюза и всички участници в процеса на стабилизиране и асоцииране, и на преференциите, предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 1215/2009, е уместно срокът на действие на Регламент (ЕО) № 1215/2009 да се удължи до 31 декември 2020 г., за да се предостави достатъчно време на бенефициерите на изключителните търговски мерки и на Съюза да приведат в съответствие, когато е целесъобразно, преференциите, предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 1215/2009, с тези, предвидени в споразуменията за стабилизиране и асоцииране.

(4)

В Регламент (ЕО) № 1215/2009 се предвижда обща квота за вноса в Съюза на вина с кодове по Комбинираната номенклатура (КН) от 2204 21 93 до 2204 21 98 и от 2204 29 93 до 2204 29 98. Посочената квота е достъпна за всички страни и територии от Западните Балкани при изчерпване на индивидуалната им квота за вина, както е предвидено в сключените с тях двустранни споразумения за стабилизиране и асоцииране, с изключение на Черна гора. В протокола относно вината, договорен с Черна гора, е предвидена квота за вина само от кодове по КН ex 2204 10 и ex 2204 21, която Черна гора не беше в състояние да усвои. Това на практика възпрепятства достъпа на Черна гора до безмитна квота за вина по отношение на продукти, които не са обхванати от споразумението за стабилизиране и асоцииране. За да се гарантира, че всички засегнати страни и територии от Западните Балкани се третират по еднакъв начин, е уместно да се предвиди предоставяне на достъп до общата квота за вина и на Черна гора по отношение на продукти с код по КН 2204 29, без да е необходимо да бъде изчерпана нейната индивидуална квота.

(5)

След започването на процеса на стабилизиране и асоцииране, с всички засегнати страни и територии от Западните Балкани, с изключение на Косово (3), бяха сключени споразумения за стабилизиране и асоцииране. През май 2014 г. преговорите за споразумение за стабилизиране и асоцииране с Косово приключиха, а споразумението беше подписано през октомври 2015 г.

(6)

През 2003 г. Босна и Херцеговина беше призната за потенциална страна кандидатка за присъединяване към Съюза и на 16 юни 2008 г. страната подписа споразумение за стабилизиране и асоцииране („Споразумението за стабилизиране и асоцииране“), с което приема условията за членство в Съюза. До 31 май 2015 г. се прилагаше временно споразумение с Босна и Херцеговина (4) относно търговията и свързаните с търговията въпроси („Временното споразумение“), а Споразумението за стабилизиране и асоцииране се прилага от 1 юни 2015 г. нататък.

(7)

Въпреки това все още няма съгласие от страна на Босна и Херцеговина търговските отстъпки, предоставяни съгласно Споразумението за стабилизиране и асоцииране, да бъдат адаптирани с цел да се вземе предвид преференциалната традиционна търговия между Хърватия и Босна и Херцеговина в рамките на Централноевропейското споразумение за свободна търговия. Ако към момента на приемането на настоящия регламент между Съюза и Босна и Херцеговина не е подписано и не се прилага временно споразумение за адаптирането на търговските отстъпки, определени в Споразумението за стабилизиране и асоцииране, преференциите, предоставени на Босна и Херцеговина, следва да бъдат спрени считано от 1 януари 2016 г. След като Съюзът и Босна и Херцеговина подпишат и започнат временно да прилагат споразумение за адаптирането на търговските отстъпки от Споразумението за стабилизиране и асоцииране, тези преференции следва да бъдат възстановени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1215/2009 се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 1 се добавя следната буква:

„г)

страните и териториите, посочени в член 1, се ангажират да не извършват сериозни и системни нарушения на правата на човека, включително на основните трудови права, на основните принципи на демокрацията и на правовата държава.“

2)

Член 2, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В случай на неспазване на параграф 1, буква а), б) или в) или параграф 2 от страна или територия, Комисията може, посредством актове за изпълнение, да спре, изцяло или отчасти, правото на ползване на преференциален режим съгласно настоящия регламент за съответните страни или територии. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 8, параграф 4.“

3)

В член 7 се добавя следната буква:

„в)

спиране, изцяло или отчасти, на правото на ползване на преференциален режим за съответната страна или територия съгласно настоящия регламент в случай на неспазване от тази страна или територия на условията, посочени в член 2, параграф 1, буква г).“

4)

В член 10, параграф 1 уводната част се заменя със следното:

„1.   Когато Комисията прецени, че разполага с достатъчно доказателства за измама или липса на административно сътрудничество, необходимо за проверка на доказателствата за произход, или е налице значително увеличение на износа към Съюза над нивото на обичайното производство и капацитета за износ, или неспазване на разпоредбите на член 2, параграф 1, букви а), б) или в) от страните и териториите, посочени в член 1, тя може да вземе мерки и да спре изцяло или отчасти прилагането на режима, предвиден в настоящия регламент за срок от три месеца, при условие че преди това:“.

5)

В член 12 втората и третата алинея се заменят със следното:

„Прилага се до 31 декември 2020 г.“

6)

В приложение I бележка под линия 5 се заменя със следното:

„(5)

Достъпът за вина с произход от Черна гора до общата тарифна квота, доколкото се отнася до продукти с код по КН 2204 21, зависи от предварителното изчерпване на индивидуалната тарифна квота, предвидена в протокола за вината, сключен с Черна гора. Посочената индивидуална тарифна квота е отворена под пореден номер 09.1514.“

Член 2

Регламент (ЕО) № 1215/2009 спира да се прилага по отношение на Босна и Херцеговина, считано от 1 януари 2016 г.

Член 3

1.   Независимо от предвиденото в член 2, Регламент (ЕО) № 1215/2009 не спира да се прилага по отношение на Босна и Херцеговина, ако преди 1 януари 2016 г. Съюзът и Босна и Херцеговина подпишат и започнат временно да прилагат споразумение за адаптирането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране и на Временното споразумение, за да се вземе предвид присъединяването на Хърватия към Европейския съюз.

2.   В случай че споразумението за адаптиране, посочено в параграф 1, бъде подписано и започне да се прилага временно на или след 1 януари 2016 г., Регламент (ЕО) № 1215/2009 отново става приложим по отношение на Босна и Херцеговина от датата, на която бъде подписано и започне временно да се прилага такова споразумение.

3.   Комисията публикува съобщение в Официален вестник на Европейския съюз веднага щом посоченото в параграф 1 споразумение за адаптиране бъде подписано.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 16 декември 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

N. SCHMIT


(1)  Позиция на Европейския парламент от 15 декември 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 16 декември 2015 г.

(2)  Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 1).

(3)  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(4)  Временно споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (ОВ L 233, 30.8.2008 г., стр. 6).


Top