Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2315

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2315 на Комисията от 8 декември 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

OJ L 328, 12.12.2015, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2315/oj

12.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/50


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2315 НА КОМИСИЯТА

от 8 декември 2015 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 са определени общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и за всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 от същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди възможност обвързващата тарифна информация, издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се използва от титуляря за известен период от време в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен да е три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 от същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се използва съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 в период от три месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране

(Код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Изделие, състоящо се от пластмасова кутия, съдържаща 4 метални клеми, диоди и кабели с конектори (така наречената „съединителна кутия за фотоволтаични инсталации“).

Съединителната кутия за фотоволтаични инсталации е устройство за подаване (по кабел) на електрически ток с напрежение до 1 000 V, генериран от слънчев панел, до друг фотоволтаичен модул или до фотоволтаичен инвертор. Функцията на диодите е само да защитават изделието от пренапрежение (така наречените „горещи точки“).

Вж. изображението (1)

8544 42 90

Класирането се определя от разпоредбите в общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура, забележка 3 към раздел XVI и от описанието на кодовете по КН 8544, 8544 42 и 8544 42 90.

Класирането в позиция 8541 като диоди е изключено, тъй като диодите не променят характеристиките и свойствата на изделието като съединителна кутия за фотоволтаични инсталации. За основна функция на изделието се счита функцията му за свързване към или на електрически вериги.

Тъй като изделието съдържа кабели, класирането в позиция 8536 като апарат за свързване на електрически вериги е също изключено (вж. също Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 8536, група III, буква А).

Поради това продуктът следва да бъде класиран в код по КН 8544 42 90 като други електрически проводници, снабдени с части за свързване.

Image

(1)  Изображението е само за информация.


Top