Help Print this page 

Document 32015R2254

Title and reference
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2254 на Комисията от 2 декември 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура
  • In force
OJ L 321, 5.12.2015, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2254/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

5.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2254 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2015 година

относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (1), и по-специално член 9, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се осигури еднакво прилагане на Комбинираната номенклатура, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87, е необходимо да се приемат мерки относно класирането на стоките, посочени в приложението към настоящия регламент.

(2)

С Регламент (ЕИО) № 2658/87 са определени общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура. Тези правила се прилагат също така и към всяка друга номенклатура, която изцяло или частично се основава на нея, с която се добавят допълнителни подраздели към нея и която е създадена със специални разпоредби на Съюза с оглед на прилагането на тарифни и други мерки, свързани с търговията със стоки.

(3)

В съответствие с тези общи правила стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението, следва да бъдат класирани в кода по КН, посочен в колона 2, на основание на посоченото в колона 3 на същата таблица.

(4)

Целесъобразно е да се предвиди обвързващата тарифна информация, която е издадена по отношение на обхванатите от настоящия регламент стоки и която не е в съответствие с него, да може да продължи да се използва от титуляря за известен период от време в съответствие с член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (2). Този период следва да бъде определен на три месеца.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Стоките, описани в колона 1 на таблицата в приложението, се класират в Комбинираната номенклатура в кода по КН, посочен в колона 2 на същата таблица.

Член 2

Обвързващата тарифна информация, която не е в съответствие с настоящия регламент, може да продължи да се използва съгласно член 12, параграф 6 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 за срок от три месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Heinz ZOUREK

Генерален директор на генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“


(1)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Описание на стоките

Класиране (Код по КН)

Основания

(1)

(2)

(3)

Подвързано с твърда корица изделие (така наречения „фото албум“), изработено от хартия с размети приблизително 21 cm × 31 cm, с отпечатани цветни персонализирани фотографии и кратък текст, отнасящ се за дейностите, събитията, лицата и др., показани на съответните фотографии.

4911 91 00

Класирането се определя от общи правила 1 и 6 за тълкуване на Комбинираната номенклатура и от текста на кодове по КН 4911 и 4911 91 00.

Класирането в позиция 4901 като книга е изключено, защото изделието не е предназначено за четене (вж. също Обяснителните бележки към Хармонизираната система за позиция 4901, първия параграф).

Изделието е предназначено за представяне на персонализирани фотографии за частно разглеждане.

Следователно то трябва да бъде класирано в код по КН 4911 91 00 като фотографии.


Top