Help Print this page 

Document 32015R2229

Title and reference
Делегиран регламент (ЕС) 2015/2229 на Комисията от 29 септември 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали (Текст от значение за ЕИП)
  • In force
OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/13


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2229 НА КОМИСИЯТА

от 29 септември 2015 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (1), и по-специално член 23, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 649/2012 се прилага Ротердамската конвенция относно процедурата за „предварително обосновано съгласие“ („PIC процедура“) за определени опасни химикали и пестициди в международната търговия, подписана на 11 септември 1998 г. и одобрена от името на Общността с Решение 2003/106/ЕО на Съвета (2).

(2)

Целесъобразно е да бъдат взети предвид регулаторните мерки по отношение на определени химикали, предприети по силата на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3), Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(3)

Одобрението на веществото фенбутакалаен оксид беше оттеглено в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009, вследствие на което фенбутакалаеният оксид е забранен за употреба като пестицид и поради това следва да бъде добавен в списъците с химикали в части 1 и 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(4)

Веществата, представляващи съединения на оловото, съединения на дибутилкалая и съединения на диоктилкалая, трихлоробензен, пентахлороетан, 1,1,2,2-тетрахлороетан, 1,1,1,2-тетрахлороетан, 1,1,2-трихлороетан и 1,1-дихлороетен, са строго ограничени като промишлени химикали за масова употреба в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 и поради това следва да бъдат добавени в част 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(5)

Регламент (ЕО) № 850/2004 беше изменен през 2012 г. от Комисията с цел прилагане на решението, взето по силата на Стокхолмската конвенция, за включване на ендосулфан в част 1 от приложение А към Стокхолмската конвенция, чрез добавяне на този химикал в част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 850/2004. Поради това посоченият химикал е добавен в част 1 от приложение V към Регламент (ЕС) № 649/2012 и следва да бъде заличен от част 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(6)

На своето шесто заседание, проведено от 28 април до 10 май 2013 г. Конференцията на страните по Ротердамската конвенция реши търговският пентабромодифенилов етер, включително тетра- и пентабромодифенилов етер, както и търговският октабромодифенилов етер, включително хекса- и хептабромодифенилов етер, да бъдат включени в приложение III към посочената Конвенция, вследствие на което упоменатите химикали занапред подлежат на PIC процедурата съгласно посочената Конвенция. Поради това посочените химикали следва да бъдат добавени в списъците с химикали в част 3 от приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012.

(7)

Кодът по Комбинираната номенклатура (код по КН) е важен за определянето на мерките за контрол, приложими към търгуваните стоки. За да се облекчи боравенето с кодовете по КН и определянето на правилни мерки за контрол, приложими по отношение на химикалите, изброени в приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012, кодовете по КН, които обхващат повече химикали, отколкото изброените в приложение I, следва да бъдат обозначени с „ех“ преди кода по КН.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) № 649/2012 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Целесъобразно е да се предостави известен период от време на всички заинтересовани страни, за да предприемат необходимите мерки за спазване на настоящия регламент, както и на държавите членки — за да предприемат мерките, необходими за прилагането му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 февруари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60.

(2)  Решение 2003/106/ЕО на Съвета от 19 декември 2002 г. относно одобрението от името на Европейската общност на Ротердамската конвенция относно процедурата за „предварително обосновано съгласие“ (PIC процедура) за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия (ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 27).

(3)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно устойчивите органични замърсители и за изменение на Директива 79/117/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 7).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 се изменя, както следва:

1)

Част 1 се изменя, както следва:

а)

вписването за ендосулфан се заличава;

б)

добавят се следните вписвания:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН (***)

Подкатегория (*)

Ограничения за употреба (**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„1,1-дихлороетен

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

со

 

1,1,2-трихлороетан

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

со

 

1,1,1,2-тетрахлороетан

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

со

 

1,1,2,2-тетрахлороетан

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

со

 

Съединения на дибутилкалай

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

и други

211-670-0

201-039-8

213-928-8

и други

ex 2931 90 80

i(2)

со

 

Съединения на диоктилкалай

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

и други

222-583-2

212-791-1

240-253-6

и други

ex 2931 90 80

i(2)

со

 

Фенбутакалаен оксид

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

з

 

Съединения на оловото

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

и други

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

и други

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

со

 

Пентахлороетан

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

со

 

Трихлоробензен

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

со“

 

в)

терминът „Код по КН“ в заглавието на колоната се заменя с „Код по КН (***)“;

г)

добавя се следната бележка под линия:

„(***)

„ex“ преди кода означава, че други химикали, различни от тези, посочени в колоната „Химикал“, може също да попадат в тази подпозиция.“

2)

Част 2 се изменя, както следва:

а)

добавя се следното вписване:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН (***)

Категория (*)

Ограничения за употреба (**)

„Фенбутакалаен оксид

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

з“

б)

терминът „Код по КН“ в заглавието на колоната се заменя с „Код по КН (***)“;

в)

добавя се следната бележка под линия:

„(***)

„ex“ преди кода означава, че други химикали, различни от тези, посочени в колоната „Химикал“, може също да попадат в тази подпозиция.“

3)

Част 3 се изменя, както следва:

а)

добавят се следните вписвания:

Химикал

Съответен(ни) CAS номер(а)

Код по ХС

Чисто вещество (**)

Код по ХС

Смеси, съдържащи веществото (**)

Категория

„Търговски пентабромодифенилов етер, включително

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Промишлен

тетрабромодифенилов етер

40088-47-9

пентабромодифенилов етер

32534-81-9

Търговски октабромодифенилов етер, включително

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Промишлен“

хексабромодифенилов етер

36483-60-0

хептабромодифенилов етер

68928-80-3

б)

терминът „Код по ХС Чисто вещество“ в заглавието на колоната се заменя с „Код по ХС Чисто вещество (**)“;

в)

терминът „Код по ХС Смеси, съдържащи веществото“ в заглавието на колоната се заменя с „Код по ХС Смеси, съдържащи веществото (**)“;

г)

добавя се следната бележка под линия:

„(**)

„ex“ преди кода означава, че други химикали, различни от тези, посочени в колоната „Химикал“, може също да попадат в тази подпозиция.“


Top