EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2068

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формàта на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове (Текст от значение за ЕИП)

OB L 301, 18.11.2015, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2068/oj

18.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 301/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2068 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2015 година

за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формàта на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (1), и по-специално член 12, параграф 14 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 12 от Регламент (ЕС) № 517/2014 включва някои изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, които съдържат или чието функциониране зависи от флуорсъдържащи парникови газове, предвидени в Регламент (ЕО) № 1494/2007 на Комисията (2), и добавя изисквания за етикетиране на пяна и флуорсъдържащи парникови газове, пуснати на пазара за специфична употреба.

(2)

За по-голяма яснота е целесъобразно да се определи точната формулировка на информацията, която следва да съдържат етикетите, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014, и да се определят изисквания, които да гарантират видимост и достъпност на етикетите посредством тяхното оформление и разположение.

(3)

За да се гарантира, че един-единствен етикет се използва за продукти, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, които са обхванати също от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (3), по-специално за етикетирането на контейнери, включително газови бутилки, барабани и автомобилни и железопътни цистерни, информацията за етикета, предвидена в Регламент (ЕС) № 517/2014, следва да бъде посочена в частта за допълнителна информация на етикета.

(4)

Поради това Регламент (ЕО) № 1494/2007 следва да бъде отменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 517/2014,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установява форматът на етикетите, приложими за видовете продукти и оборудване, посочени в член 12, параграфи 1, 2 и 5 от Регламент (ЕС) № 517/2014, както и за флуорсъдържащите парникови газове, посочени в член 12, параграфи 6—12 от същия регламент.

Член 2

Формат на етикета

1.   Информацията върху етикета трябва да изпъква ясно спрямо неговия фон, а размерът и интервалите на шрифта трябва да са така подбрани, че надписът да е добре четлив. Когато информацията, изисквана по настоящия регламент, се добавя върху етикет, който вече е прикрепен върху продукт или оборудване, размерът на използвания шрифт не трябва да е по-малък от минималния размер на шрифта за останалата информация, поместена върху етикета, табелката с наименованието или друг вид етикет, съдържащ продуктова информация.

2.   Самият етикет и неговото съдържание трябва да се оформят така, че етикетът да остава добре закрепен върху продукта или съоръжението и да бъде четлив при нормални условия на експлоатация през целия период, през който продуктът или съоръжението съдържат флуорсъдържащи парникови газове.

3.   Продуктите и оборудването, посочени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014, се обозначават с етикет, съдържащ информацията съгласно член 12, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 517/2014, и включващ текста: „Съдържа флуорсъдържащи парникови газове“.

4.   Теглото на флуорсъдържащите парникови газове се изразява в килограми, а изражението им в CO2 еквивалент — в тонове.

5.   Когато оборудването е предварително заредено с флуорсъдържащи парникови газове или неговото функциониране зависи от такива газове и те могат да бъдат добавени извън територията на производствения обект, а общото крайно количество не е посочено от производителя, етикетът трябва да съдържа количеството, заредено на територията на производственото съоръжение, или количеството, за което оборудването е проектирано, и да предвижда място на етикета за количеството, добавено извън територията на производственото съоръжение, както и за общото количество на флуорсъдържащите парникови газове.

6.   Когато даден продукт, съдържащ флуорсъдържащи парникови газове или предварителни смеси от полиоли, трябва да бъде етикетиран също в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, информацията съгласно член 12, параграфи 3 и 5—12 от Регламент (ЕС) № 517/2014 се посочва в частта на етикета, предназначена за допълнителна информация, посочена в член 25 от Регламент (ЕО) № 1272/2008.

7.   Когато флуорсъдържащите парникови газове са предназначени за определени употреби по член 12, параграфи 6—12 от Регламент (ЕС) № 517/2014, в етикета се включва следният текст:

а)   „100 % регенерирани“ или „100 % рециклирани“: за регенерираните или рециклираните флуорсъдържащи парникови газове, които не съдържат свежи флуорсъдържащи парникови газове. В адреса на съоръжението за регенериране или рециклиране трябва да се включи също неговият адрес в Съюза;

б)   „Внасяни само с цел унищожаване“: за количества флуорсъдържащи парникови газове, които се внасят за унищожаване;

в)   „Само за директен износ извън ЕС“: за количества флуорсъдържащи парникови газове, които се доставят от производител или вносител на предприятия с цел директен износ извън Съюза;

г)   „Само за употреба във военно оборудване“: за количества флуорсъдържащи парникови газове, които трябва да се използват във военно оборудване;

д)   „Само за ецване и почистване в производството на полупроводници“: за количества флуорсъдържащи парникови газове, които трябва да се използват за ецване и почистване в производството на полупроводници;

е)   „Само за употреба като изходна суровина“: за количества флуорсъдържащи парникови газове, които служат като изходна суровина;

ж)   „Само за производство на дозиращи инхалатори (ДИ)“: за количества флуорсъдържащи парникови газове, предназначени за транспортирането на фармацевтични съставки в дозиращи инхалатори (ДИ).

8.   Оборудване за охлаждане и климатизиране, както и термопомпи, които са изолирани с пяна, разпенена с флуорсъдържащи парникови газове, трябва да са маркирани с етикет, съдържащ следния текст: „Пяна, разпенена с флуорсъдържащи парникови газове“.

9.   Етикетите се разполагат в съответствие с член 12, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и, когато е възможно, в непосредствена близост до табелката с наименованието или етикета с продуктова информация върху продукта или оборудването, съдържащ/о флуорсъдържащ парников газ.

Член 3

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1494/2007 се отменя. Член 2, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1494/2007 продължава да се прилага до 1 януари 2017 г. Предприятията обаче могат да започнат да прилагат член 12, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 517/2014 незабавно, с цел да постигнат съвместимост с настоящите разпоредби още преди 1 януари 2017 г.

Позоваването на Регламент (ЕО) № 1494/2007 се приема като позоваване на настоящия регламент и се чете съгласно таблицата на съответствие, представена в приложението.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 195.

(2)  Регламент (ЕО) № 1494/2007 на Комисията от 17 декември 2007 г. за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 25).

(3)  Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 1494/2007

Настоящ регламент

Член 1

Член 1

Член 2, параграф 1

Член 2, параграфи 3 и 4

Член 2, параграф 2

Член 2, параграф 8

Член 2, параграф 3

Член 2, параграф 5

Член 2, параграф 4

Член 3, параграф 1

Член 3, параграф 2

Член 2, параграф 1

Член 3, параграф 3

Член 2, параграф 2

Член 4, параграф 1

Член 2, параграф 9

Член 4, параграф 2

Член 5

Член 4


Top