EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2017

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2017 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на коригираните коефициенти за изчисляване на капиталовото изискване за валутен риск за фиксираните спрямо еврото валути в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2017/oj

12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2017 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на коригираните коефициенти за изчисляване на капиталовото изискване за валутен риск за фиксираните спрямо еврото валути в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 109а, параграф 2, буква в) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Корекциите, предвидени в настоящия регламент, вземат предвид подробните критерии, посочени в член 188, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (2).

(2)

С цел да се осигури последователно третиране на фиксираните спрямо еврото валути при изчисляването на капиталовото изискване за валутния риск, следва да се определят коригирани коефициенти за валутния риск, свързан с обменните курсове между еврото и валутите, фиксирани към еврото, както и по отношение на валутните курсове между две валути, фиксирани към еврото.

(3)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(4)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Коригирани коефициенти за валутен риск, когато еврото е местната или чуждестранната валута

Когато местната или чуждестранната валута е евро, за целите на член 188, параграфи 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 коефициентът в размер на 25 % се заменя със:

а)

0,39 %, когато другата валута е датска крона (DKK);

б)

1,81 %, когато другата валута е лев (BGN);

в)

2,18 %, когато другата валута е западноафрикански CFA франк (BCEAO) (XOF);

г)

1,96 %, когато другата валута е централноафрикански CFA франк (BEAC) (XAF);

д)

2,00 %, когато другата валута е коморски франк (KMF).

Член 2

Коригирани коефициенти за валутен риск, когато курсът на местната и чуждестранната валута е фиксиран към еврото

За целите на член 188, параграфи 3 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 коефициентът в размер на 25 % се заменя със:

а)

2,24 %, когато двете валути са DKK и BGN;

б)

2,62 %, когато двете валути са DKK и XOF;

в)

2,40 %, когато двете валути са DKK и XAF;

г)

2,44 %, когато двете валути са DKK и KMF;

д)

4,06 %, когато двете валути са BGN и XOF;

е)

3,85 %, когато двете валути са BGN и XАF;

ж)

3,89 %, когато двете валути са BGN и KMF;

з)

4,23 %, когато двете валути са XOF и XАF;

и)

4,27 %, когато двете валути са XOF и KMF;

й)

4,04 %, когато двете валути са XАF и KMF.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


Top