EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2016

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2016 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на капиталовия индекс за симетричната корекция на стандартната капиталова такса върху ценните книжа в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2016/oj

12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2016 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на капиталовия индекс за симетричната корекция на стандартната капиталова такса върху ценните книжа в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 109а, параграф 2, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

За да се гарантира, че капиталовият индекс измерва пазарната цена на диверсифициран портфейл от капиталови инструменти, който е представителен за естеството на капиталовите инструменти, които обикновено се държат от застрахователните и презастрахователните предприятия, съгласно изискванията на член 172 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (2), той следва да бъде съставен от няколко съществуващи индекса на капиталови инструменти за съответните пазари. С цел равнищата на тези капиталови индекси да бъдат съпоставими, равнището на всеки индекс в началото на съответния период, посочен в член 106, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, следва да се определи на 100 процентни пункта.

(2)

Стойността на всеки капиталов индекс се колебае през деня. Следователно е необходимо да се поясни коя стойност трябва да бъде използвана за определен ден. Тъй като фондовите борси не са отворени за търговия всеки ден, е необходимо също така да се уточни за кои дни трябва да се изчисляват равнищата на капиталовия индекс. Поради тази причина следва да бъдат включени определения на термините „последно равнище“ и „работен ден“.

(3)

Капиталовият индекс следва да бъде съобразен с изискванията, посочени в член 172 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(5)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„последно равнище“ означава последната стойност на капиталовия индекс за референтния ден, публикувана от доставчика на капиталовия индекс;

2)

„работен ден“ означава всеки ден, различен от събота и неделя.

Член 2

Изчисляване на капиталовия индекс

1.   Равнището на капиталовия индекс, посочен в член 106, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, се определя за всеки работен ден.

Равнището на капиталовия индекс за конкретен работен ден е сборът от приносите на всички включени в приложението капиталови индекси за съответния работен ден.

Приносът на всеки от посочените в приложението капиталови индекси за даден работен ден е произведението от неговото нормализирано равнище за работния ден и съответното тегло в капиталовия индекс, както е посочено в приложението.

2.   За всеки от посочените в приложението капиталови индекси неговото нормализирано равнище за съответния работен ден е последното равнище на този работен ден, разделено на неговото последно равнище на първия ден на 36-месечния период, който приключва в последния работен ден, за който се изчислява равнището на капиталовия индекс съгласно определението в член 172, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35. Когато последното равнище на капиталовия индекс не е налично за определен ден, може да се използва наличното последно равнище преди този ден.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Капиталови индекси и тегла

Капиталови индекси (ценови индекси)

Тегло

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG 30

0,08


Top