EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2011

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2011 на Комисията от 11 ноември 2015 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на списъците на регионални правителства и местни органи, експозициите към които се разглеждат като експозиции към централни правителства, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2011/oj

12.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 295/3


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2011 НА КОМИСИЯТА

от 11 ноември 2015 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на списъците на регионални правителства и местни органи, експозициите към които се разглеждат като експозиции към централни правителства, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 109а, параграф 2, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Посочените списъци на регионални правителства и местни органи, експозициите към които трябва да се третират като експозиции към централното правителство в съответствие с Директива 2009/138/ЕО, са необходими за изчисляването на модула на пазарния риск и на модула на риска от неизпълнение от страна на контрагента в стандартната формула за капиталовото изискване за платежоспособност.

(2)

Когато е целесъобразно, регионалните правителства и местните органи, включени в тези списъци, следва да са категоризирани по вид, като се вземат предвид условията, предвидени в член 85 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (2).

(3)

Надзорните органи са предоставили информация за конкретните правомощия за генериране на приходи и за съществуващите институционални процедури съгласно националното законодателство по отношение на регионалните правителства и местни органи в рамките на тяхната юрисдикция и относно степента, в която тези правителства и органи отговарят на изискванията, предвидени в член 109а, параграф 2, буква а) от Директива 2009/138/ЕО.

(4)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(5)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Списък на регионалните правителства и местни органи

Следните регионални правителства и местни органи се считат за субекти, експозициите към които трябва се третират като експозиции към централното правителство, в чиято юрисдикция те са установени, както е посочено в член 109а, параграф 2, буква а) от Директива 2009/138/ЕО:

1)

в Австрия: „Land“ или „Gemeinde“;

2)

в Белгия: „communauté“ или „gemeenschap“, „région“ или „gewest“, „province“ или „provincie“ или „commune“ или „gemeente“;

3)

в Дания: „region“ или „kommune“;

4)

във Финландия: „kaupunki“ или „stad“, „kunta“ или „kommun“, „Ahvenanmaan maakunta“ или „Landskapet Åland“;

5)

във Франция: „région“, „département“ или „commune“;

6)

в Германия: „Land“, „Gemeindeverband“ или „Gemeinde“;

7)

в Лихтенщайн „Gemeinde“;

8)

в Литва: „savivaldybė“;

9)

в Люксембург: „commune“;

10)

в Нидерландия: „provincie“, „waterschap“ или „gemeente“;

11)

в Полша: „województwo“, „związek powiatów“, „powiat“, „związek międzygminny“, „gmina“ или „miasto stołeczne Warszawa“;

12)

в Португалия: „Região Autónoma dos Açores“ или „Região Autónoma da Madeira“;

13)

в Испания: „comunidad autónoma“ или „corporación local“;

14)

в Швеция: „region“, „landsting“ или „kommun“;

15)

в Обединеното кралство: Парламентът на Шотландия, Националното събрание на Уелс или Събранието на Северна Ирландия.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 ноември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).


Top