Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1970

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1970 на Комисията от 8 юли 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство

OJ L 293, 10.11.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1970/oj

10.11.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 293/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1970 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности по отношение на Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 122, параграф 2, пета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на настоящия регламент е да определи нередностите, които държавите членки следва да докладват на Комисията. За да може Комисията да изпълнява задачите си относно защитата на финансовите интереси на Съюза, и по-специално за да може Комисията да извършва анализ на риска, следва да се определят данните, които да бъдат предоставяни.

(2)

Финансовите интереси на Съюза следва да се защитават по един и същ начин независимо от фонда, използван за постигане на целите, за които той е създаден. За тази цел с Регламент (ЕС) № 1303/2013, както и с регламенти (ЕС) № 1306/2013 (2), (ЕС) № 223/2014 (3) и (ЕС) № 514/2014 (4) на Европейския парламент и на Съвета Комисията се оправомощава да приема правила за докладването на нередности. За да се гарантира, че едни и същи правила се прилагат спрямо всички фондове, чието функциониране се урежда от тези регламенти, е необходимо настоящият регламент да съдържа разпоредби, идентични с тези на делегирани регламенти (ЕС) 2015/1971 (5), (ЕС) 2015/1972 (6) и (ЕС) 2015/1973 на Комисията (7).

(3)

За да се даде възможност за последователно прилагане на изискванията за докладване от страна на всички държави членки, е необходимо да се определи понятието „съмнение за измама“, като се вземе предвид определението за измама, което се съдържа в Конвенцията, изготвена въз основа на член K. 3 от Договора за Европейския съюз, за защитата на финансовите интереси на Европейските общности, (8), както и понятието „първи административен или съдебен констативен акт“.

(4)

В регламенти (ЕС) № 1303/2013 и (ЕС) № 223/2014 се определя прагът на докладването, под който не е необходимо нередности да бъдат докладвани на Комисията, както и случаите, за които не е необходимо да се докладва. С цел да се опростят и да се уеднаквят разпоредбите, както и да се постигне баланс между административната тежест за държавите членки и общия интерес от предоставянето на точни данни за целите на анализа в борбата на Съюза с измамите, е необходимо да се използва един и същ праг на докладването и едни и същи дерогации за докладването на нередности в съответствие с регламенти (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 514/2014.

(5)

Необходимо е да се определи държавата членка, която следва да докладва за нередности във връзка с цел „Европейско териториално сътрудничество“ съгласно Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета (9).

(6)

С цел да се осигури съгласуваност на докладването е необходимо да бъдат установени критериите за определяне на нередностите, които да бъдат докладвани първоначално, и данните, които да бъдат предоставени в тези първоначални доклади.

(7)

За да се гарантира точността на данните, предоставени на Комисията, е необходимо докладване относно последващите действия. Поради това държавите членки следва да предоставят на Комисията актуализирана информация относно всеки значителен напредък в административните и съдебните процедури или производства, свързани с всеки първоначален доклад.

(8)

С оглед на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) и Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (11) Комисията и държавите членки следва, по отношение на информацията, предоставена съгласно настоящия регламент, да предотвратят всяко неразрешено разкриване на лични данни или неразрешен достъп до тях. Освен това настоящият регламент следва да уточни целите, за които Комисията и държавите членки могат да обработват посочените данни.

(9)

Тъй като вече са извършени плащания за съответните фондове и могат да възникнат нередности, разпоредбите на настоящия регламент следва да се прилагат незабавно. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент определя нередностите, които подлежат на докладване, и посочва данните, които да се предоставят от държавите членки на Комисията.

Член 2

Определения

Прилагат се определенията в Регламент (ЕС) № 1303/2013. Освен това за целите на настоящия регламент:

а)

„съмнение за измама“ означава нередност, която води до започване на административно или съдебно производство на национално ниво, с цел да се установи дали става въпрос за умишлено поведение, по-специално измама, както е определена в член 1, параграф 1, буква а) от Конвенцията, изготвена въз основа на член K.3 от Договора за Европейския съюз, за защита на финансовите интереси на Европейските общности;

б)

„първи административен или съдебен констативен акт“ означава първата писмена оценка на компетентния орган, независимо дали е административен, или съдебен, която установява нередност на основание на конкретни факти, без да се накърнява възможността това заключение да бъде преразгледано или оттеглено впоследствие, в хода на развитието на административното или съдебното производство.

Член 3

Първоначално докладване

1.   Държавите членки докладват на Комисията нередности, които:

а)

засягат сума, която надвишава 10 000 EUR принос от фондовете;

б)

са били предмет на първи административен или съдебен констативен акт.

2.   В първоначалния доклад държавите членки предоставят следната информация:

а)

фонда, целта, както и когато е целесъобразно — категорията регион, наименованието и единния идентификационен код (CCI) на оперативната програма, засегнатите приоритет и операция;

б)

самоличността на съответните физически и/или юридически лица, или на всеки друг субект с участие в извършването на нередността, както и описание на участието им, освен ако тази информация няма отношение към борбата с нередностите предвид естеството на съответната нередност;

в)

региона или района, където е извършена операцията, идентифицирани с помощта на подходяща информация, като например ниво NUTS;

г)

нарушената разпоредба или разпоредби;

д)

датата и източника на първата информация, която води до съмнение, че е извършена нередност;

е)

използваните практики за извършване на нередността;

ж)

когато е целесъобразно, дали практиката дава основание за съмнение за измама;

з)

начина, по който нередността е разкрита;

и)

когато е целесъобразно, участващите държави членки и трети държави;

й)

периода, през който е извършена нередността, или датата на извършване;

к)

датата, на която е съставен първият административен или съдебен констативен акт;

л)

общата сума на разходите за съответната операция, като се посочват приносът на Съюза, националният принос и частният принос;

м)

сумата, засегната от нередността, като се посочват приносът на Съюза и националният принос;

н)

в случай на съмнение за измама и когато все още не са изплатени публични средства на бенефициера, евентуалната, ако нередността не би била констатирана, неправомерно платена сума, като се посочват приносът на Съюза и националният принос;

о)

естеството на неправомерните разходи;

п)

суспендирането на плащанията, когато е приложимо, и възможността за възстановяване на платените суми.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки не докладват на Комисията нередности, посочени в член 122, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1303/2013.

Във всички други случаи и по-специално тези, които предшестват несъстоятелност или в случаи на съмнение за измама, установените нередности и свързаните с тях мерки по предотвратяване и коригиране се докладват на Комисията.

4.   Нередностите, свързани с оперативни програми по линия на цел „Европейско териториално сътрудничество“, се докладват от държавата членка, в която бенефициерът е имал разходи по изпълнението на операцията. Държавата членка информира за това управляващия, сертифициращия и одитния орган.

5.   Когато в националните разпоредби се предвижда поверителност на разследванията, съобщаването на информацията подлежи на разрешение от компетентен съдебен орган или друг орган в съответствие с националните правила.

Член 4

Докладване относно последващите действия

1.   Когато част от информацията, посочена в член 3, параграф 2, не е налична или е необходимо да бъде коригирана, и по-специално информация, отнасяща се до използваните практики за извършване на нередността, както и до начина, по който е разкрита, държавите членки предоставят липсващата или точната информация на Комисията в доклади относно последващите действия във връзка с нередности.

2.   Държавите членки държат Комисията в течение относно започването, приключването или прекратяването на процедури или производства за налагане на административни мерки, административни наказания или наказателни санкции във връзка с докладваните нередности, както и за резултатите от тези процедури или производства. По отношение на нередностите, за които са наложени санкции, държавите членки посочват също така:

а)

дали санкциите са с административен, или наказателен характер;

б)

дали санкциите са последица от нарушение на правото на Съюза, или на националното право, както и подробности относно санкциите;

в)

дали е установена измама.

3.   По писмено искане на Комисията държавата членка предоставя информация във връзка с конкретна нередност или група нередности.

Член 5

Използване и обработване на информацията

1.   Комисията може да използва всякаква информация, предоставена от държавите членки в съответствие с настоящия регламент, за да извършва анализ на риска с помощта на информационни технологии, и може въз основа на получената информация да съставя доклади и разработва системи, служещи за по-ефективно определяне на рисковете.

2.   Информацията, предоставена съгласно настоящия регламент, представлява служебна тайна и се ползва от защита, равностойна на защитата съгласно националното законодателство на държавата членка, която я е предоставила, както и от защита съгласно разпоредбите, приложими за институциите на Съюза. Държавите членки и Комисията предприемат всички необходими предпазни мерки, за да гарантират, че информацията остава поверителна.

3.   Информацията, посочена в параграф 2, не може по-специално да се разкрива на други лица освен на лица в държавите членки или в рамките на институциите на Съюза, чиито задължения изискват те да имат достъп до нея, без изричното съгласие на държавата членка, която я предоставя.

4.   Информацията, посочена в параграф 2, не може да бъде използвана за цели, различни от защитата на финансовите интереси на Съюза, без изричното съгласие на органите, които са я предоставили.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(3)  Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. относно Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ОВ L 72, 12.3.2014 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1971 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1848/2006 на Комисията (вж. страница 6 от настоящия брой на Официален вестник).

(6)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1972 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (вж. страница 11 от настоящия брой на Официален вестник).

(7)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/1973 на Комисията от 8 юли 2015 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета със специфични разпоредби относно докладването на нередности във връзка с фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и на инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (вж. страница 15 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 49.

(9)  Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 259).

(10)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(11)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


Top