Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1748 на Комисията от 30 септември 2015 година за предоставяне на дерогация за референтната 2015 година от член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на размера на авансовите плащания при директни плащания и при мерки за развитие на селските райони, свързани с площи и животни, и от член 75, параграф 2, първа алинея от същия регламент по отношение на директните плащания
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 256/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1748 НА КОМИСИЯТА

от 30 септември 2015 година

за предоставяне на дерогация за референтната 2015 година от член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на размера на авансовите плащания при директни плащания и при мерки за развитие на селските райони, свързани с площи и животни, и от член 75, параграф 2, първа алинея от същия регламент по отношение на директните плащания

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 75, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, от 16 октомври до 30 ноември държавите членки може да отпускат авансови плащания в размер до 50 % за директни плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) и до 75 % за свързани с площи и животни мерки за развитие на селските райони съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

Съгласно член 75, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 плащанията, посочени в параграф 1 от същия член, включително авансовите плащания при директни плащания, не се извършват, преди да са приключили административните проверки и проверките на място, които се осъществяват съгласно член 74 от същия регламент. Що се отнася до свързаните с площи и животни мерки за подпомагане по програмите за развитие на селските райони обаче, член 75, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 допуска авансовите плащания да се извършват след приключването на административните проверки по член 59, параграф 1 от същия регламент.

(3)

Сериозното икономическо положение в някои селскостопански сектори, и по-специално на пазара на мляко и млечни продукти, предизвика значителни финансови затруднения и проблеми с паричните потоци за бенефициерите. Така създалата се ситуация съвпада с първата година от прилагането на новите схеми за директни плащания. Трудностите, с които се сблъскаха държавите членки при практическото прилагане на тези схеми, причиниха забавяне в администрирането на единното заявление, заявленията за помощ и исканията за плащане, както и на заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане. Вследствие на това е вероятно необходимите проверки да приключат по-късно от обичайното, а плащанията към бенефициерите да бъдат отложени.

(4)

Извънредният характер на така стеклите се обстоятелства и произтичащите от тях финансови затруднения за бенефициерите налагат да се потърси решение за тези затруднения, като се създаде възможност бенефициерите да поемат загубите, докато се стабилизират пазарите.

(5)

Ето защо е оправдано да се предостави дерогация от член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за да се позволи на държавите членки за референтната 2015 година да отпуснат на бенефициерите авансови плащания с по-голям размер.

(6)

Принципът директните плащания да се извършват след приключването на всички административни проверки и проверки на място, е в основата на увереността, която предоставя интегрираната система за администриране и контрол. С оглед на сериозните затруднения, които срещат бенефициерите, обаче е необходимо — като извънредна мярка за референтната 2015 година — да се предостави дерогация от член 75, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за да се позволи авансовите плащания при директни плащания да се извършват след приключването на административните проверки, посочени в членове 28 и 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (4). При все това, задължително изискване е тази дерогация да не е в ущърб на доброто финансово управление, както и да се осигури достатъчна степен на увереност. От своя страна, държавите членки, които използват тази дерогация, са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да се избегнат надплащания и евентуалните недължимо платени суми да се съберат реално и бързо. Използването на дерогацията освен това следва да се съпровожда за финансовата 2016 година от предвидената в член 7, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013 декларация за управлението.

(7)

Като се има предвид сериозността на финансовите затруднения, с които понастоящем се сблъскват бенефициерите, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по земеделските фондове, на Комитета по директните плащания и на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 75, параграф 1, трета алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, по отношение на референтната 2015 година държавите членки може да отпускат авансови плащания в размер до 70 % при директните плащания, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013, и в размер до 85 % при подпомагането по програмите за развитие на селските райони, посочено в член 67, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 2

Чрез дерогация от член 75, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1306/2013, по отношение на референтната 2015 година държавите членки може да отпускат авансови плащания при директните плащания, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1307/2013, след приключване на административните проверки, предвидени в член 74 от Регламент (ЕС) № 1306/2013.

Член 3

За държавите членки, които прилагат член 2 от настоящия регламент, декларацията за управлението, предвидена в член 7, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС) № 1306/2013, за финансовата 2016 година съдържа потвърждение, че са избегнати надплащания и че евентуалните недължимо платени суми са събрани реално и бързо въз основа на проверка на цялата необходима информация.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 септември 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(3)  Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).


Top