EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1589

Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 година за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 248, 24.9.2015, p. 9–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1589/oj

24.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 248/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1589 НА СЪВЕТА

от 13 юли 2015 година

за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (кодифициран текст)

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 109 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Без да се засягат специалните процедурни правила, предвидени в регламентите за определени сектори, настоящият регламент се прилага по отношение на помощ във всички сектори. За целите на прилагането на членове 93 и 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), Комисията има конкретна компетентност съгласно член 108 от него да решава за съвместимостта на държавната помощ с вътрешния пазар, когато преразглежда съществуваща помощ, когато взема решения за нова или изменена помощ и когато предприема действия относно неспазването на нейните решения или на изискването за уведомяване.

(3)

В контекста на модернизирана система на правилата за държавна помощ с оглед както на изпълнението на стратегията за растеж „Европа 2020“, така и за бюджетна консолидация, член 107 от ДФЕС следва да се прилага ефективно и еднакво в Съюза. Регламент (ЕО) № 659/1999 консолидира и засили предишната практика на Комисията за увеличаване на правната сигурност и за подкрепяне на развитието на политиката за държавна помощ в условия на прозрачност.

(4)

За да се осигури правна сигурност, е уместно да се определят обстоятелствата, при които дадена помощ трябва да се счита за съществуваща помощ. Завършването и задълбочаването на вътрешния пазар е постепенен процес, който се отразява върху постоянното развитие на политиката за държавна помощ. Като се следва това развитие, определени мерки, които в момента на своето влизане в действие не са представлявали държавна помощ, могат оттогава насам да са се превърнали в помощ.

(5)

В съответствие с член 108, параграф 3 от ДФЕС всички планове за предоставяне на нова помощ трябва да се съобщят на Комисията и не следва да се привеждат в действие, преди Комисията да е разрешила това.

(6)

В съответствие с член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) държавите членки са задължени да сътрудничат на Комисията и да ѝ предоставят цялата информация, която се изисква, за да се даде възможност на Комисията да изпълнява задълженията си по настоящия регламент.

(7)

Периодът, в рамките на който Комисията трябва да приключи предварителната проверка по уведомлението за помощ, следва да бъде определен на два месеца от получаването на пълно уведомление или от получаването на надлежно аргументирано изявление от съответната държава членка, че тя счита уведомлението за пълно, тъй като не разполага с допълнителната информация, която Комисията изисква, или че тя вече е била предоставена. По причини за правна сигурност тази проверка следва да бъде приключена с решение.

(8)

Във всички случаи, когато в резултат на предварителната проверка Комисията не може да заключи, че помощта е съвместима с вътрешния пазар, официалната процедура по разследване следва да бъде открита, с цел да се позволи на Комисията да събере цялата информация, която ѝ е необходима, за да прецени съвместимостта на помощта и да позволи на заинтересованите страни да представят своите възражения. Правата на заинтересованите страни могат да бъдат най-добре защитени в рамките на официалната процедура по разследване, предвидена съгласно член 108, параграф 2 от ДФЕС.

(9)

За да се оцени съвместимостта с вътрешния пазар на всяка неправомерна държавна помощ или на такава, за която е отправено уведомление и за която Комисията има изключителна компетентност съгласно член 108 от ДФЕС, е уместно да се гарантира, че за целите на изпълнението на правилата за държавна помощ Комисията има правомощие да поиска цялата необходима пазарна информация от държава членка, предприятие или обединение от предприятия винаги, когато има съмнения относно съвместимостта на съответната мярка с правилата на Съюза и следователно е започнала официална процедура по разследване. По-специално Комисията следва да използва това свое правомощие в случаи, при които е необходима сложна оценка по същество. Когато взема решение дали да се възползва от това свое правомощие, Комисията следва да вземе предвид продължителността на предварителната проверка.

(10)

С цел оценяване на съвместимостта на мярка за помощ след започване на официалната процедура по разследване, по-конкретно по отношение на технически сложни случаи, подлежащи на оценка по същество, Комисията следва да може чрез обикновено искане или чрез решение да поиска от държава членка, предприятие или обединение от предприятия да предостави цялата пазарна информация, необходима за извършване на оценяването, ако информацията, предоставена от засегнатата държава членка в хода на предварителната проверка, не е достатъчна, като се вземе надлежно под внимание принципът на пропорционалност, в частност за малките и средните предприятия.

(11)

Предвид специалните отношения между бенефициерите на помощ и съответната държава членка, Комисията следва да може да изисква информация от даден бенефициер на помощ единствено със съгласието на съответната държава членка. Предоставянето на информация от бенефициер на мярка за помощ не представлява правно основание за двустранни преговори между Комисията и въпросния бенефициер.

(12)

Комисията следва да избере адресатите на исканията за информация въз основа на обективни критерии, съобразени с всеки отделен случай, като гарантира, че ако искането е адресирано до извадка от предприятия или обединения на предприятия, за всяка категория извадката от отговорилите на искането е представителна. Исканата информация следва да се състои по-конкретно от фактологична информация за дружеството и пазара и основан на факти анализ на функционирането на пазара.

(13)

В качеството си на инициатор на процедурата Комисията следва да има задължението да проверява както предаването на информация от страна на държавите членки, предприятията или обединенията на предприятия, така и декларираната поверителност на разкриваната информация.

(14)

Комисията следва да е в състояние да налага спазването на исканията за информация, отправени към всяко предприятие или обединение на предприятия, в зависимост от случая, посредством пропорционални глоби и периодични имуществени санкции. При определянето на размера на глобите и периодичните имуществени санкции Комисията следва да отчита надлежно принципите на пропорционалност и целесъобразност, особено по отношение на малките и средните предприятия. Правата на страните, от които е поискано да предоставят информация, следва да бъдат защитени, като им се дава възможността да изразят мненията си, преди да бъде взето решение за налагане на глоби или периодични имуществени санкции. В това отношение Съдът на Европейския съюз следва да има неограничена компетентност по отношение на такива глоби и периодични имуществени санкции по силата на член 261 от ДФЕС.

(15)

Като отчита надлежно принципите на пропорционалност и целесъобразност, Комисията следва да може да намали размера на периодичните имуществени санкции или да ги отмени напълно, когато адресатите на исканията предоставят поисканата информация, макар и след изтичането на крайния срок.

(16)

Глобите и периодичните имуществени санкции не са приложими за държавит- членки, тъй като те имат задължение да си сътрудничат лоялно с Комисията в съответствие с член 4, параграф 3 от ДЕС, както и да осигурят на Комисията цялата необходима информация, за да може тя да осъществява своите задължения съгласно настоящия регламент.

(17)

След като вземе предвид коментарите, представени от заинтересованите страни, Комисията следва да приключи проверката си посредством окончателно решение веднага след като съмненията са били отстранени. Подходящо е, ако тази проверка не е приключена в срок от 18 месеца след откриването на процедурата, съответната държава членка да има възможност да изиска решение, което Комисията следва да вземе в рамките на два месеца.

(18)

За да бъдат обезпечени правата на защита на съответната държава членка, тя следва да получава копия от исканията за информация, изпратени до други държави членки, предприятия или обединения от предприятия и следва да може да представи становището си по получените коментари. Тя следва също да бъде информирана за имената на предприятията и обединенията от предприятия, доколкото тези субекти не са заявили основателен интерес тяхната самоличност да бъде защитена.

(19)

Комисията следва да вземе надлежно под внимание легитимния интерес на предприятията за опазването на техните търговски тайни. Тя следва да не бъде в състояние да използва поверителна информация, предоставена от отговорилите на искането и която не може да бъде събрана или направена анонимна по друг начин с никакво решение, освен ако предварително Комисията не е получила тяхното съгласие да разкрие информацията на въпросните държави членки.

(20)

В случаите, когато информацията, обозначена като поверителна, не е обхваната от задълженията за професионална тайна, е уместно да се установи механизъм, съгласно който Комисията да може да решава относно степента, до която такава информация може да бъде разкрита. Всяко такова решение за отхвърляне на твърдение за поверителност на информация следва да съдържа срок, след който информацията да бъде разкрита, така че отговорилият да се възползва от всякаква съдебна защита, която е на негово разположение, включително всякаква междинна мярка.

(21)

За да се осигури правилното и ефективно прилагане на правилата за държавна помощ, Комисията следва да има възможност да отменя решение, което е било основано на неточна информация.

(22)

За да гарантира спазването на член 108 от ДФЕС, и по-специално на задължението за уведомяване и на клаузата за отлагане, предвидени в член 108, параграф 3 от Договора, Комисията следва да провери всички случаи на неправомерна помощ. В интерес на прозрачността и правната сигурност следва да бъдат приети процедурите, които трябва да се следват в тези случаи. Когато дадена държава членка не е спазила задължението за уведомяване или клаузата за отлагане, Комисията не следва да бъде обвързана със срокове.

(23)

Комисията следва да може по собствена инициатива да разглежда информация от всякакви източници за неправомерна помощ с цел да се гарантира спазването на член 108 от ДФЕС, и по-специално на задължението за уведомяване и за отлагателна клауза, предвидени в член 108, параграф 3 от ДФЕС, и да се оцени съвместимостта на дадена помощ с вътрешния пазар.

(24)

В случаите на неправомерна помощ Комисията следва да има право да получи цялата необходима информация, която ѝ дава възможност да вземе решение и незабавно да възстанови, когато е подходящо, ненарушената конкуренция. Следователно е подходящо да се даде възможност на Комисията да приеме временни мерки, адресирани към съответната държава членка. Временните мерки могат да бъдат под формата на разпореждания за информация, на разпореждания за преустановяване и на разпореждания за възстановяване. Комисията следва да има възможност, в случай на неспазване на разпореждане за информация, да реши на базата на информацията, с която разполага и, в случай на неспазване на разпореждания за преустановяване и възстановяване, да сезира директно Съда на Европейския съюз в съответствие с член 108, параграф 2, втора алинея от ДФЕС.

(25)

В случаите на неправомерна помощ, която не е съвместима с вътрешния пазар, ефективната конкуренция следва да бъде възстановена. За тази цел е необходимо помощта, включително лихвите, да бъдат възстановени незабавно. Подходящо е възстановяването да бъде извършено в съответствие с процедурите от националното законодателство. Прилагането на тези процедури не следва, предотвратявайки незабавното и ефективно изпълнение на решението на Комисията, да попречи на възстановяването на ефективната конкуренция. За да се постигне този резултат, държавите членки следва да вземат всички необходими мерки, гарантиращи ефективността на решението на Комисията.

(26)

От съображения за правна сигурност е подходящо да се установи срок на давност от 10 години с оглед на неправомерната помощ, след изтичането на който не може да бъде разпоредено възстановяване.

(27)

От съображения за правна сигурност е подходящо да се предвидят давностни срокове за налагането и изпълнението на глоби и периодични имуществени санкции.

(28)

Неправилното използване на помощ може да има последици върху функционирането на вътрешния пазар, които са сходни на онези на неправомерната помощ и поради това следва да се разглеждат съгласно сходни процедури. За разлика от неправомерната помощ, помощ, която вероятно е била неправилно използвана, е помощ, която е била предварително одобрена от Комисията. Следователно на Комисията не следва да се разрешава да използва разпореждане за възстановяване по отношение на неправилно използвана помощ.

(29)

В съответствие с член 108, параграф 1 от ДФЕС Комисията е задължена, в сътрудничество с държавите членки, да извършва постоянен преглед на всички съществуващи системи за помощ. В интерес на прозрачността и правната сигурност е подходящо да се уточни обхватът на сътрудничеството по посочения член.

(30)

За да осигури съвместимост на съществуващите схеми за помощ с вътрешния пазар и в съответствие с член 108, параграф 1 от ДФЕС, Комисията следва да предложи подходящи мерки, когато съществуваща схема за помощ не е или вече не е съвместима с вътрешния пазар и следва да започне процедурата, предвидена в член 108, параграф 2 от ДФЕС, ако съответната държава членка откаже да изпълни предложените мерки.

(31)

Подходящо е да се определят всички възможности, чрез които трети страни следва да защитават интересите си в процедурите за държавна помощ.

(32)

Жалбите са основен източник на информация за откриване на нарушения на правилата за държавна помощ на Съюза. За да се подобри качеството на подадените до Комисията жалби и в същото време да се увеличат прозрачността и правната сигурност, уместно е да се определят условията, на които една жалба следва да отговаря, за да предостави на Комисията информация по отношение на предполагаема неправомерна помощ и да се даде ход на предварителната проверка. Информация, предоставена, без да са изпълнени тези условия, следва да се третира като обща пазарна информация и не следва непременно да води до разследвания ex officio.

(33)

От жалбоподателите следва да се изисква да демонстрират, че са заинтересовани по смисъла на член 108, параграф 2 от ДФЕС и член 1, буква з) от настоящия регламент. Те също следва да са задължени да предоставят определен обем информация под форма, която Комисията следва да е оправомощена да определи в разпоредба за прилагане. За да не бъдат разубедени евентуалните жалбоподатели, разпоредбата за прилагане следва да отчита, че изискванията за подаване на жалба от заинтересованата страна не следва да пораждат излишна тежест.

(34)

За да се гарантира, че Комисията разглежда сходни случаи по последователен начин в целия вътрешен пазар, е уместно да се въведе специфично правно основание за започване на разследвания на сектори на икономиката или на определени инструменти за помощ в няколко държави членки. От съображения за пропорционалност и предвид голямата административна тежест, която произтича от подобни разследвания, проучвания на сектори следва да се извършват само ако наличната информация поражда основателни подозрения, че мерките за държавна помощ в даден сектор биха могли съществено да ограничат или опорочат конкуренцията в няколко държави членки или че съществуващите мерки за помощ за даден сектор в няколко държави членки не са или вече не са съвместими с вътрешния пазар. Такива проучвания ще дадат на Комисията възможност да се справи по ефективен и прозрачен начин с проблеми на хоризонталната държавна помощ и да получи предварителен цялостен поглед върху съответния сектор.

(35)

За да се даде възможност на Комисията да контролира ефективно спазването на решенията на Комисията и за да се улесни сътрудничеството между Комисията и държавите членки с цел постоянния преглед на всички съществуващи схеми за помощ в държавите членки в съответствие с член 108, параграф 1 от ДФЕС, е необходимо да се въведе общо задължение за докладване по отношение на всички съществуващи схеми за помощ.

(36)

Когато Комисията има сериозни съмнения по отношение на това дали решенията ѝ се спазват, тя следва да разполага с допълнителни инструменти, които да ѝ позволят да получи необходимата информация, за да се провери дали решенията ѝ се спазват ефективно. За тази цел посещенията за контрол на място са подходящ и полезен инструмент, по-специално при случаите, когато помощта би могла да бъде използвана неправилно. Следователно Комисията следва да бъде оправомощена да предприема посещения за контрол на място и следва да получи сътрудничеството на компетентните власти на държавата-членка, когато дадено предприятие се противопоставя на такова посещение.

(37)

Последователността в прилагането на правилата за държавна помощ изисква също да се изградят механизми за сътрудничество между съдилищата на държавите членки и Комисията. Това сътрудничество се отнася за всички съдилища на държавите членки, които прилагат член 107, параграф 1 и член 108 от ДФЕС. По-специално националните съдилища следва да имат възможност да се обръщат към Комисията за информация или за нейното мнение по въпроси, свързани с прилагането на правилата за държавна помощ. Комисията следва също да има възможност да изразява писмено или устно коментари в съдилищата, които са сезирани за прилагане на член 107, параграф 1 или член 108 от ДФЕС. Когато подпомага националните съдилища по тези въпроси, Комисията следва да действа в съответствие със задължението си да защитава обществения интерес.

(38)

Коментарите и становищата на Комисията следва да не засягат член 267 от ДФЕС и да не са правно обвързващи за националните съдилища. Те следва да се подават в рамките на националните процесуални правила и практики, включително онези, които защитават правата на страните, при пълно зачитане на независимостта на националните съдилища. Коментарите, подадени от Комисията по нейна собствена инициатива, следва да се ограничават до случаи, които са от значение за последователното прилагане на член 107, параграф 1 или член 108 от ДФЕС, по-специално за случаи, които са от съществено значение за прилагането или по-нататъшното развитие на съдебната практика на Съюза в областта на държавната помощ.

(39)

В интерес на прозрачността и правната сигурност е подходящо да се даде публичност на решенията на Комисията, като в същото време се отстоява принципът, съгласно който решенията по случаи с държавна помощ се адресират до съответната държава членка. Следователно е подходящо да се публикуват всички решения, които биха могли да засегнат интересите на заинтересованите страни, или изцяло, или в съкратена форма, или да се направят копия на такива решения, които да се предоставят на заинтересованите страни, когато не са били публикувани или когато не са били публикувани изцяло.

(40)

При публикуването на решенията си Комисията следва да спазва правилата за служебна тайна, включително и защитата на всяка поверителни информация и на личните данни, в съответствие с член 339 от ДФЕС.

(41)

Комисията, в тясна връзка с Консултативния комитет за държавна помощ, следва да може да приема разпоредби за прилагане, които да определят подробните правила по отношение на процедурите по настоящия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ ВЪПРОСИ

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„помощ“ означава всяка мярка, изпълняваща всички критерии, определени в член 107, параграф 1 от ДФЕС;

б)

„съществуваща помощ“ означава:

i)

без да се засягат членове 144 и 172 от Акта за присъединяване на Австрия, Финландия и Швеция, точка 3 и допълнението към приложение IV към Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, точка 2 и точка 3, буква б) и допълнението към приложение V към Акта за присъединяване на България и Румъния, и точка 2 и точка 3, буква б) и допълнението към приложение IV към Акта за присъединяване на Хърватия, всяка помощ, която съществува в съответната държава членка преди влизането в сила на ДФЕС, т.е. схеми за помощ и индивидуална помощ, които са били въведени в действие преди и продължават да се прилагат след влизането в сила на ДФЕС в съответната държава членка;

ii)

разрешена помощ, т.е. схеми за помощ и индивидуална помощ, които са били разрешени от Комисията или от Съвета;

iii)

помощ, за която се счита, че е била разрешена съгласно член 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 659/1999 или член 4, параграф 6 от настоящия регламент или преди Регламент (ЕО) № 659/1999, но в съответствие с настоящата процедура;

iv)

помощ, която се счита за съществуваща съгласно член 17 от настоящия регламент;

v)

помощ, която се счита за съществуваща помощ поради това, че може да се установи, че в момента на въвеждането ѝ в действие не е представлявала помощ и в последствие е станала помощ поради еволюцията на вътрешния пазар и без да е била изменяна от държавата-членка. Когато определени мерки са станали помощ след либерализирането на дадена дейност от правото на Съюза, такива мерки не се считат за съществуваща помощ след датата, определена за либерализиране;

в)

„нова помощ“ означава всяка помощ, т.е. схеми за помощ и индивидуална помощ, които не са съществуваща помощ, включително измененията на съществуваща помощ;

г)

„схема за помощ“ означава всеки акт, на базата на който и без да се изискват допълнителни мерки за прилагане, може да се предостави индивидуална помощ на предприятията, определени в акта по общ и абстрактен начин и всеки акт, на базата на който помощ, която не е свързана с конкретен проект, може да бъде предоставена на едно или няколко предприятия за неопределен период от време и/или в неопределен размер;

д)

„индивидуална помощ“ означава помощ, която не се предоставя на базата на схема за помощи и предоставяне на помощ на базата на схема за помощ, което подлежи на уведомяване;

е)

„неправомерна помощ“ означава нова помощ, която е въведена в действие в нарушение на член 108, параграф 3 от ДФЕС;

ж)

„неправилно използване на помощ“ означава помощ, която се използва от бенефициера в нарушение на решение, взето съгласно член 4, параграф 3 или член 7, параграфи 3 или 4 от Регламент (ЕО) № 659/1999 или член 4, параграф 3 или член 9, параграфи 3 или 4 от настоящия регламент;

з)

„заинтересована страна“ означава всяка държава членка или всяко лице, предприятие или обединение от предприятия, чиито интереси биха могли да бъдат засегнати от предоставянето на помощ, по-специално бенефициера на помощта, конкуриращите се предприятия и търговските обединения.

ГЛАВА II

ПРОЦЕДУРА ОТНОСНО ПОМОЩ, ЗА КОЯТО Е ОТПРАВЕНО УВЕДОМЛЕНИЕ

Член 2

Уведомяване за нова помощ

1.   Освен когато е предвидено друго в нормативните актове, приети съгласно член 109 от ДФЕС или други релевантни разпоредби от него, за всички планове за предоставяне на нова помощ се отправя уведомление до Комисията в подходящ срок от съответните държави членки. Комисията незабавно информира съответната държава членка за получаването на уведомление.

2.   В уведомлението си съответната държава членка предоставя цялата необходима информация, за да се даде възможност на Комисията да вземе решение съгласно членове 4 и 9 („пълно уведомление“).

Член 3

Отлагателна клауза

Помощ, за която се отправя уведомление съгласно член 2, параграф 1, не се въвежда в действие преди Комисията да вземе или да се счита, че е взела решение за разрешаването на такава помощ.

Член 4

Предварителна проверка на уведомлението и решения на Комисията

1.   Комисията разглежда уведомлението веднага след получаването му. Без да се засяга член 10, Комисията взема решение съгласно параграфи 2, 3 или 4 от настоящия член.

2.   Когато Комисията след предварителна проверка установи, че мярката, за която е уведомена не представлява помощ, тя отбелязва тази констатация посредством решение.

3.   Когато Комисията след предварителна проверка констатира, че никакви съмнения не са се породили по отношение на съвместимостта с вътрешния пазар на мярката, за която е отправено уведомление, доколкото попада в рамките на приложното поле на член 107, параграф 1 от ДФЕС, тя решава, че мярката е съвместима с вътрешния пазар („решение, което не повдига възражения“). Решението уточнява кое изключение съгласно ДФЕС е било приложено.

4.   Когато Комисията след предварителна проверка констатира, че са се породили съмнения по отношение на съвместимостта с вътрешния пазар на мярката, за която е отправено уведомление, тя решава да започне производството по член 108, параграф 2 от ДФЕС („решение за започване на официална процедура по разследване“).

5.   Решенията, посочени в параграфи 2, 3 и 4 от настоящия член, се вземат в рамките на два месеца. Срокът започва да тече от деня, следващ получаването на пълно уведомление. Уведомлението се счита за пълно, ако в рамките на два месеца от получаването му или от получаването на всяка допълнителна поискана информация, Комисията не изисква допълнителна информация. Срокът може да бъде удължен със съгласието както на Комисията, така и на съответната държава членка. Когато е подходящо, Комисията може да определи по-кратки срокове.

6.   Когато Комисията не е взела решение в съответствие с параграфи 2, 3 или 4 в рамките на срока, определен в параграф 5, помощта се счита за разрешена от Комисията. Съответната държава членка може тогава да изпълни въпросните мерки, след като предварително уведоми Комисията за това, освен в случай че Комисията вземе решение в съответствие с настоящия член в рамките на срок от 15 работни дни след получаване на уведомлението.

Член 5

Искане за информация, отправено към държава членка, която отправя уведомление

1.   Когато Комисията счита, че информацията, предоставена от съответната държава членка с оглед на мярка, за която е отправено уведомление съгласно член 2, е непълна, тя изисква цялата необходима допълнителна информация. Когато дадена държава членка отговори на такова искане, Комисията информира държавата-членка за получаването на отговора.

2.   Когато съответната държава членка не предостави исканата информация в рамките на срока, предписан от Комисията или предостави непълна информация, Комисията изпраща напомнително писмо, като разрешава подходящ допълнителен срок, в рамките на който информацията трябва да бъде предоставена.

3.   Уведомлението се счита за оттеглено, ако исканата информация не бъде предоставена в рамките на предписания срок, освен ако преди изтичането на този срок, срокът е бил удължен със съгласието както на Комисията, така и на съответната държава членка, или съответната държава членка чрез надлежно аргументирано изявление информира Комисията, че счита уведомлението за пълно, тъй като не разполага с исканата допълнителна информация или тъй като тя вече е била предоставена. В този случай срокът, посочен в член 4, параграф 5, започва да тече от деня след получаването на изявлението. Ако уведомлението се счита за оттеглено, Комисията информира държавата-членка за това.

Член 6

Официална процедура по разследване

1.   Решението за започване на официална процедура по разследване обобщава релевантните фактически и правни въпроси, включва предварителна оценка от страна на Комисията за характера на помощта по предложената мярка и излага съмненията по отношение на съвместимостта ѝ с вътрешния пазар. Решението призовава съответната държава членка и другите заинтересовани страни да представят коментари в рамките на предписан срок, който обикновено не надхвърля един месец. При надлежно обосновани случаи Комисията може да удължи предписания срок.

2.   Получените коментари се представят на съответната държава членка. Ако заинтересована страна поиска това, на основание за потенциална вреда, нейната самоличност не се съобщава на съответната държава членка. Съответната държава членка може да отговори на представените коментари в рамките на предписан срок, който обикновено не надхвърля един месец. При надлежно обосновани случаи Комисията може да удължи предписания срок.

Член 7

Искане за информация, отправено към други източници

1.   След откриване на официалната процедура по разследване, предвидена в член 6, по-конкретно за технически сложни случаи, подлежащи на оценка по същество, Комисията може да поиска от дадена държава членка, предприятие или обединение от предприятия да предоставят цялата пазарна информация, необходима на Комисията за извършване на оценяването на съответната мярка, ако информацията, предоставена от засегнатата държава членка в хода на предварителната проверка, не е достатъчна, като взема надлежно под внимание принципа на пропорционалност, особено по отношение на малките и средните предприятия.

2.   Комисията може да поиска информация единствено:

а)

ако тя се ограничава до процедурите по официалното разследване, за които Комисията е констатирала, че до този момент са неефективни; и

б)

ако съответната държава членка е съгласна с искането, доколкото са засегнати бенефициерите на помощ.

3.   Предприятията или обединенията на предприятия, предоставящи информация в отговор на искане на Комисията за пазарна информация съгласно параграфи 6 и 7, изпращат своя отговор едновременно на Комисията и на засегнатата държава членка, доколкото предоставяните документи не съдържат информация от поверителен характер за тази държава членка.

Комисията води и наблюдава предаването на информация между засегнатите държави членки, предприятията или обединенията на предприятия и проверява декларираната поверителност на предаваната информация.

4.   Комисията може да поиска единствено информация, която е на разположение на държава членка, предприятие или обединение от предприятия, засегнати от искането.

5.   Държавите членки предоставят поисканата информация въз основа на обикновено искане и в рамките на посочения от Комисията срок, който обикновено не следва да надхвърля един месец. Ако държава членка не предостави исканата информация в рамките на посочения срок или предостави непълна информация, Комисията изпраща напомняне.

6.   Комисията може да поиска от предприятие или обединение от предприятия да предостави информация чрез обикновено искане. Когато изпраща обикновено искане за информация до предприятие или обединение от предприятия, Комисията посочва правното основание и целта на искането, уточнява каква информация се иска и определя пропорционален срок, в който трябва да се предостави информацията. Тя също така се позовава на глобите, предвидени в член 8, параграф 1, за предоставяне на неточна или подвеждаща информация.

7.   Комисията, с решение, може да поиска от предприятие или обединение от предприятия да предостави информация. Когато Комисията, с решение, иска от предприятие или обединение от предприятия да предостави информация, тя посочва правното основание, целта на искането, уточнява каква информация се иска и определя пропорционален срок, в който трябва да се предостави информацията. Тя също така се позовава на глобите, предвидени в член 8, параграф 1, и посочва или налага периодичните имуществени санкции, предвидени в член 8, параграф 2, както е уместно. В допълнение тя посочва правото на предприятието или обединението от предприятия решението да бъде преразгледано в Съда на Европейския съюз.

8.   Когато прави искане по параграф 1 или 6 от настоящия член или приема решение по параграф 7, Комисията предоставя на засегнатата държава членка и копие от искането или решението. Комисията посочва критериите за избора на получателите на искането или решението.

9.   Собствениците на предприятията или техните представители, или в случаите на юридически лица, дружества или обединения, които не са юридически лица — лицата, упълномощени да ги представляват по закон или по силата на техния учредителен акт, осигуряват от тяхно име поисканата или необходимата информация. Надлежно упълномощени лица могат да предават информацията от името на своите клиенти. Последните остават изцяло отговорни, в случай че предадената информация е неточна, непълна или подвеждаща.

Член 8

Глоби и периодични имуществени санкции

1.   Комисията може — ако бъде преценено, че това е нужно и пропорционално — с решение да наложи на предприятия или обединения от предприятия глоби, които не надхвърлят 1 % от общия оборот през предходната финансова година, когато те умишлено или поради груба небрежност:

а)

предоставят неточна или подвеждаща информация в отговор на искане, прието съгласно член 7, параграф 6;

б)

предоставят неточна, непълна или подвеждаща информация в отговор на решение, прието съгласно член 7, параграф 7, или не предоставят информация в рамките на определения краен срок.

2.   Комисията може с решение да наложи на предприятия или обединения от предприятия периодични санкционни плащания, когато дадено предприятие или обединение от предприятия не предостави пълна и точна информация съгласно искането на Комисията, отправено с решение, прието по силата на член 7, параграф 7.

Периодичните имуществени санкции не надхвърлят 5 % от средния дневен оборот на засегнатото предприятие или обединение през предходната финансова година, за всеки просрочен ден, изчислен от датата, установена в решението, докато то не предостави пълна и точна информация, поискана или изисквана от Комисията.

3.   При определянето на размера на глобата или периодичните имуществени санкции се отчитат характерът, сериозността и продължителността на нарушението, като се вземат надлежно под внимание принципите на пропорционалност и целесъобразност, особено по отношение на малките и средните предприятия.

4.   Когато предприятията или обединенията от предприятия са изпълнили задължението, с оглед на което са наложени периодичните имуществени санкции, Комисията може да намали окончателния размер на периодичните имуществени санкции в сравнение с определения в първоначалното решение за налагане на периодични имуществени санкции. Комисията може също да отмени всяка периодична имуществена санкция.

5.   Преди да приеме решение в съответствие с параграф 1 или 2 от настоящия член, Комисията определя окончателен краен срок от две седмици за получаване на липсващата информация за пазара от засегнатите предприятия и обединения от предприятия и им предоставя възможността да изложат своите становища.

6.   Съдът на Европейския съюз има неограничена компетентност по смисъла на член 261 от ДФЕС да преразглежда глоби или периодични имуществени санкции, наложени от Комисията. Той може да отмени, намали или увеличи наложените глоби или периодични имуществени санкции.

Член 9

Решения на Комисията за закриване на официалната процедура по разследване

1.   Без да се засяга член 10, официалната процедура по разследване се закрива посредством решение, както е предвидено в параграфи от 2 до 5 от настоящия член.

2.   Когато Комисията установи, когато е подходящо, след изменение от страна на съответната държава членка, че мярката, за която е отправено уведомление, не представлява помощ, тя отбелязва тази констатация посредством решение.

3.   Когато Комисията установи, когато е подходящо, след изменение от страна на съответната държава членка, че съмненията за съвместимостта с вътрешния пазар на мярката, за която е отправено уведомление, са били отстранени, тя решава, че помощта е съвместима с вътрешния пазар („положително решение“). Това решение уточнява кое изключение съгласно ДФЕС е било приложено.

4.   Комисията може да прибави към положителните решения условия, съгласно които дадена помощ може да се счита за съвместима с вътрешния пазар, и може да определи задължения, които да ѝ позволят да контролира спазването на решенията („условно решение“).

5.   Когато Комисията установи, че помощта, за която е отправено уведомление, не е съвместима с вътрешния пазар, тя решава помощта да не се въвежда в действие („отрицателно решение“).

6.   Решенията, взети съгласно параграфи 2 — 5, се вземат веднага след като се отстранят съмненията, посочени в член 4, параграф 4. Комисията се стреми, доколкото е възможно, да приеме решение в рамките на 18 месеца от откриването на процедурата. Този срок може да бъде удължен чрез общо споразумение между Комисията и съответната държава членка.

7.   След като срокът, посочен в параграф 6 от настоящия член, е изтекъл и ако съответната държава членка е поискала това, Комисията, в рамките на два месеца, взима решение на базата на информацията, с която разполага. Ако е подходящо, когато информацията, която е предоставена, не е достатъчна, за да се установи съвместимост, Комисията взима отрицателно решение.

8.   Преди приемането на решение съгласно параграфи 2—5 Комисията предоставя на съответната държава членка възможността да изложи становището си във връзка с информацията, получена от Комисията и предоставена на съответната държава членка съгласно член 7, параграф 3, в рамките на срок, който по правило не надхвърля един месец.

9.   Комисията не използва поверителна информация, предоставена от отговорилите, която не може да бъде агрегирана или другояче анонимизирана, в което и да е от решенията, взети в съответствие с параграфи 2—5 от настоящия член, освен ако не е получила тяхното съгласие за разкриване на тази информация на въпросните държави членки. Комисията може да приеме обосновано решение, което се нотифицира на въпросното предприятие или обединението от предприятия, с което се установява, че информацията предоставена от отговорилия и отбелязана като поверителна, не е защитена, и се определя дата, след която информацията ще бъде разкрита. Този срок не трябва да бъде по малък от един месец.

10.   Комисията взема надлежно под внимание законния интерес на предприятията за опазването на техните търговски тайни и друга поверителна информация. Предприятие или обединение от предприятия, предоставящо информация по силата на член 7 и което не е бенефициер на държавна помощ по разглежданата мярка, може да поиска на основание за потенциална вреда неговата самоличност да не се съобщава на съответната държава членка.

Член 10

Оттегляне на уведомление

1.   Съответната държава членка може да оттегли уведомлението по смисъла на член 2 в разумен срок преди Комисията да вземе решение съгласно член 4 или член 9.

2.   В случаите когато Комисията започне официалната процедура по разследване, Комисията закрива тази процедура.

Член 11

Анулиране на решение

Комисията може да анулира решение, взето съгласно член 4, параграфи 2 или 3 или член 9, параграфи 2, 3 или 4, след като е дала възможност на съответната държава членка да представи коментарите си, когато решението е било основано на неточна информация, която е била предоставена по време на процедурата и е била определящ фактор за решението. Преди да анулира дадено решение и да вземе ново решение, Комисията открива официалната процедура по разследване съгласно член 4, параграф 4. Членове 6, 9 и 12, член 13, параграф 1 и членове 15, 16 и 17 се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА III

ПРОЦЕДУРА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕПРАВОМЕРНА ПОМОЩ

Член 12

Разглеждане, искане за информация и разпореждане за информация

1.   Без да се засяга член 24, Комисията може по собствена инициатива да разглежда информация от всякакъв източник по отношение на твърдяна неправомерна помощ.

Комисията разглежда своевременно всяка жалба, подадена от всяка заинтересована страна съгласно член 24, параграф 2, и прави необходимото засегнатата държава членка да бъде информирана подробно и редовно за напредъка и резултата от разглеждането.

2.   Ако е необходимо, Комисията иска информация от съответната държава членка. Член 2, параграф 2 и член 5, параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis.

След откриване на официалната процедура по разследване Комисията може също да поиска информация от всяка друга държава членка, предприятие или обединение от предприятия в съответствие с членове 7 и 8, които се прилагат mutatis mutandis.

3.   Когато, въпреки напомнянето съгласно член 5, параграф 2, съответната държава членка не предостави исканата информация в рамките на срока, предписан от Комисията, или когато предостави непълна информация, Комисията с решение изисква информацията да бъде предоставена („разпореждане за информация“). Решението уточнява каква информация се изисква и предписва подходящ срок, в рамките на който тя трябва да бъде предоставена.

Член 13

Разпореждане за спиране или временно възстановяване на помощ

1.   Комисията може, след като даде възможност на съответната държава членка да представи коментарите си, да приеме решение, с което изисква от държавата-членка да спре всяка неправомерна помощ, докато Комисията вземе решение за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар („разпореждане за преустановяване“).

2.   Комисията може, след като даде възможност на съответната държава членка да представи своите коментари, да приеме решение, с което изисква от държавата-членка временно да възстанови всяка неправомерна помощ, докато Комисията вземе решение за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар („разпореждане за възстановяване“), ако е изпълнен всеки от следните критерии:

а)

съгласно установената практика няма съмнения относно характера на помощта по съответната мярка;

б)

има нужда от спешни действия;

в)

има сериозен риск за нанасяне на съществени и непоправими вреди на даден конкурент.

Възстановяването се извършва в съответствие с процедурата, предвидена в член 16, параграфи 2 и 3. След ефективното възстановяване на помощта, Комисията взема решение в рамките на сроковете, приложими по отношение на помощ, за която е отправено уведомление.

Комисията може да разреши на държавата-членка да съчетае възстановяването на помощта с изплащането на помощ за спасяване на съответното предприятие.

Разпоредбите от настоящия параграф се прилагат само по отношение на неправомерна помощ, приложена след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 659/1999.

Член 14

Неспазване на решение за разпореждане

Ако държавата-членка не се съобрази с разпореждане за преустановяване или с разпореждане за възстановяване, Комисията има право, докато проверява въпроса по същество на базата на информацията, с която разполага, да отправи въпроса директно до Съда на Европейския съюз и да поиска декларация за това, че несъобразяването представлява нарушение на ДФЕС.

Член 15

Решения на Комисията

1.   Разглеждането на възможна неправомерна помощ завършва с решение съгласно член 4, параграфи 2, 3 или 4. В случаите на решения за започване на официална процедура по разследване производството се закрива посредством решение съгласно член 9. Ако дадена държава членка не се съобрази с разпореждане за информация, това решение се взема въз основа на наличната информация.

2.   В случаите на възможна неправомерна помощ и без да се засяга член 13, параграф 2, Комисията не е обвързана със срока, определен в член 4, параграф 5, член 9, параграф 6 и член 9, параграф 7.

3.   Член 11 се прилага mutatis mutandis.

Член 16

Възстановяване на помощ

1.   Когато са взети отрицателни решения в случаи с неправомерна помощ, Комисията решава съответната държава членка да вземе всички необходими мерки за възстановяване на помощта от бенефициера („решение за възстановяване“). Комисията не изисква възстановяване на помощта, ако това противоречи на общ принцип на правото на Съюза.

2.   Помощта, която трябва да се възстанови съгласно решение за възстановяване, включва лихва в подходящ размер, определен от Комисията. Лихвата е дължима от датата, на която неправомерната помощ е била на разположение на бенефициера до датата на нейното възстановяване.

3.   Без да се засяга разпореждане на Съда на Европейския съюз съгласно член 278 от ДФЕС, възстановяването се извършва незабавно и в съответствие с процедурите по националното законодателство на съответната държава членка, при условие че те позволяват незабавното и ефективно изпълнение на решението на Комисията. За тази цел и в случая на производство пред националните съдилища съответните държави членки предприемат всички необходими стъпки, които са предвидени в съответните им правни системи, включително и временни мерки, без да се засяга правото на Съюза.

ГЛАВА IV

ДАВНОСТНИ СРОКОВЕ

Член 17

Давностни срокове за възстановяване на помощта

1.   Правомощията на Комисията за възстановяване на помощ са предмет на давностен срок от десет години.

2.   Давностният срок започва да тече в деня, в който неправомерната помощ е предоставена на бенефициера, било като индивидуална помощ или като помощ по схема за помощ. Всяко действие, предприето от Комисията или от дадена държава членка, която действа по искане на Комисията, по отношение на неправомерната помощ, прекъсва давностния срок. От всяко прекъсване тече нов срок. Давностният срок спира да тече, докато решението на Комисията е предмет на производство, висящо пред Съда на Европейския съюз.

3.   Всяка помощ, по отношение на която давностният срок е изтекъл, се счита за съществуваща помощ.

Член 18

Давностни срокове за налагане на глоби и периодични имуществени санкции

1.   Правомощията, предоставени на Комисията в съответствие с разпоредбите в член 8, са предмет на давностен срок от три години.

2.   Срокът, предвиден в параграф 1, започва да тече от деня на извършване на нарушението, посочено в член 8. При все това, в случай на продължаващи или повтарящи се нарушения, срокът започва да тече от деня, в който нарушението се прекратява.

3.   Всяко действие, предприето от страна на Комисията за целите на разследването или производството по отношение на нарушението, посочено в член 8, прекъсва давностния срок за налагане на глоби или на периодични имуществени санкции, считано от датата, на която съответното предприятие или обединение от предприятия е уведомено за действието.

4.   След всяко прекъсване започва да тече нов давностен срок. При все това давностният срок изтича най-късно на датата, на която е изтекъл период от шест години, без Комисията да е наложила глоба или периодична имуществена санкция. Този период се увеличава с времето, през което давностният срок е спрян в съответствие с параграф 5 от настоящия член.

5.   Давностният срок за налагане на глоби или периодични имуществени санкции се спира, докато решението на Комисията е предмет на висящо производство пред Съда на Европейския съюз.

Член 19

Давностни срокове за налагане на глоби и периодични имуществени санкции

1.   Правомощията на Комисията да привежда в изпълнение решения, приети съгласно член 8, са предмет на давностен срок от пет години.

2.   Срокът, предвиден в параграф 1, започва да тече в деня, в който решението, взето съгласно член 8, става окончателно.

3.   Давностният срок, предвиден в параграф 1 от настоящия член, се прекъсва:

а)

с нотифициране за решение, с което се изменя първоначалният размер на глобата или на периодичната имуществена санкция или се отказва такова изменение;

б)

с всяко действие на Комисията или на държава членка, действаща по искане на Комисията, имащо за цел привеждане в изпълнение на плащането на глоба или на периодично санкционно плащане.

4.   След всяко прекъсване започва да тече нов давностен срок.

5.   Давностният срок, предвиден в параграф 1, се спира, докато:

а)

на отговорилия е разрешен срок за плащане;

б)

изпълнението на плащането е спряно съгласно решение на Съда на Европейския съюз.

ГЛАВА V

ПРОЦЕДУРА ОТНОСНО НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМОЩ

Член 20

Неправилно използване на помощ

Без да се засяга член 28, Комисията може, в случаи на неправилно използване на помощ, да започне официална процедура по разследване съгласно член 4, параграф 4. Членове 6—9, 11 и 12, член 13, параграф 1 и членове 14—17 се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА VI

ПРОЦЕДУРА ОТНОСНО СЪЩЕСТВУВАЩИ СХЕМИ ЗА ПОМОЩ

Член 21

Сътрудничество съгласно член 108, параграф 1 от ДФЕС

1.   Комисията получава от съответната държава членка цялата необходима информация за прегледа, в сътрудничество с държавата-членка, по отношение на съществуващи схеми за помощ съгласно член 108, параграф 1 от ДФЕС.

2.   Когато Комисията счита, че съществуваща схема за помощ не е или вече не е съвместима с вътрешния пазар, тя информира съответната държава членка за своето предварително мнение и дава на съответната държава членка възможността да представи коментарите си в рамките на срок от един месец. В надлежно обосновани случаи Комисията може да удължи този срок.

Член 22

Предложение за подходящи мерки

Когато Комисията, в светлината на информацията, предоставена от държавата-членка съгласно член 21, заключи, че съществуващата схема за помощи не е или вече не е съвместима с вътрешния пазар, тя издава препоръка, предлагаща подходящи мерки на съответната държава членка. Препоръката може да предложи, по-специално:

а)

съществено изменение на схемата за помощ; или

б)

въвеждане на процедурни изисквания; или

в)

премахване на схемата за помощ.

Член 23

Правни последици на предложение за подходящи мерки

1.   Когато съответната държава членка приеме предложените мерки и информира Комисията за това, Комисията отбелязва тази констатация и информира държавата-членка за това. С приемането ѝ държавата-членка е задължена да приложи подходящите мерки.

2.   Когато съответната държава членка не приеме предложените мерки и Комисията, след като е взела предвид аргументите на съответната държава членка, продължава да счита, че тези мерки са необходими, тя започва производство съгласно член 4, параграф 4. Членове 6, 9 и 11 се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА VII

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Член 24

Права на заинтересованите страни

1.   Всяка заинтересована страна може да представи коментари съгласно член 6 след решение на Комисията да започне официална процедура по разследване. На всяка заинтересована страна, която е представила такива коментари, и на всеки бенефициер на индивидуална помощ се изпраща копие от решението, взето от Комисията съгласно член 9.

2.   Всяка заинтересована страна може да подаде жалба, за да информира Комисията за твърдяна неправомерна помощ или за твърдяно неправилно използване на помощ. За тази цел заинтересованата страна надлежно попълва формуляр, установен с разпоредба за прилагане, посочена в член 33, и предоставя цялата задължителна информация съгласно формуляра.

Когато Комисията смята, че заинтересованата страна не е спазила задължителния формуляр за жалби или че фактите и правните въпроси, изтъкнати от заинтересованата страна, не предоставят достатъчни основания да се покаже въз основа на prima facie разглеждане на съществуването на неправомерна помощ или на неправилно използване на помощ, тя информира за това заинтересованата страна и я кани да предостави коментари в рамките на посочен срок, който обикновено не надхвърля един месец. Ако заинтересованата страна не успее да предостави становището си в рамките на посочения срок, се смята, че жалбата е била оттеглена. Когато дадена жалба бъде сметната за оттеглена, Комисията уведомява за това засегнатата държава членка.

Комисията изпраща до жалбоподателя копие от решението по даден случай, засягащо предмета на жалбата.

3.   По свое искане всяка заинтересована страна получава копие от всяко решение съгласно членове 4 и 9, член 12, параграф 3 и член 13.

ГЛАВА VIII

РАЗСЛЕДВАНЕ ПО СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА И ПО ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОМОЩ

Член 25

Разследване по сектори на икономиката и по инструменти за помощ

1.   Когато наличната информация поражда основателно подозрение, че мерките за държавна помощ в конкретен сектор или въз основа на конкретен инструмент за помощ могат да ограничат или нарушат конкуренцията на вътрешния пазар в няколко държави членки или че съществуващи мерки за помощ в конкретен сектор в няколко държави членки не са или вече не са съвместими с вътрешния пазар, Комисията може да извърши разследване на конкретен сектор на икономиката или използването на въпросния инструмент за помощ в различни държави членки. В хода на това разследване Комисията може да поиска от съответните държави членки и/или предприятия, или обединения от предприятия да предоставят необходимата информация за прилагането на членове 107 и 108 от ДФЕС, като взема надлежно под внимание принципа на пропорционалност.

Комисията излага основанията за разследването и за избора на адресати при всички случаи на искане на информация по настоящия член.

Комисията публикува доклад за резултатите от своето разследване на определени сектори от икономиката или на определени инструменти за помощ в различни държави членки и приканва държавите членки и всички засегнати предприятия или обединения от предприятия да предоставят своите коментари.

2.   Информацията, предоставена в хода на разследвания на сектори, може да бъде използвана в рамките на процедури по настоящия регламент.

3.   Членове 5, 7 и 8 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis.

ГЛАВА IХ

МОНИТОРИНГ

Член 26

Годишни доклади

1.   Държавите членки представят на Комисията годишни доклади за всички съществуващи схеми за помощ, по отношение на които не са наложени никакви конкретни задължения за докладване в условно решение съгласно член 9, параграф 4.

2.   Когато, въпреки напомняне, съответната държава членка не представи годишен доклад, Комисията може да процедира в съответствие с член 22 по отношение на съответната схема за помощ.

Член 27

Мониторинг на място

1.   Когато Комисията има сериозни съмнения по отношение на това дали решенията повдигат възражения, дали положителните решения или условните решения по отношение на индивидуалната помощ са били спазени, съответната държава членка, след като ѝ е била дадена възможността да представи коментарите си, оправомощава Комисията да предприеме посещения за мониторинг на място.

2.   Длъжностните лица, които са упълномощени от Комисията, имат право, с цел да проверят спазването на съответното решение:

а)

да влизат във всички помещения и терени на съответното предприятие;

б)

да искат устни обяснения на място;

в)

да преглеждат счетоводните книги и другите търговски документи и да вземат или да искат копия от тях.

Комисията може да бъде подпомагана, ако е необходимо, от независими експерти.

3.   Комисията информира съответната държава членка, в подходящ срок и в писмена форма, за посещението за мониторинг на място и за самоличността на упълномощените длъжностни лица и експерти. Ако държавата-членка има надлежно обосновани възражения срещу избора на експерти от Комисията, експертите се назначават по взаимно съгласие с държавата-членка. Длъжностните лица от Комисията и експертите, упълномощени да извършват мониторинга на място, представят пълномощно в писмена форма, уточняващо предмета и целта на посещението.

4.   Длъжностни лица, упълномощени от държавата-членка, на чиято територия се извършва посещението за мониторинг, могат да присъстват при посещението за мониторинг.

5.   Комисията предоставя на държавата-членка копие от всеки доклад, изготвен в резултат от посещението за мониторинг.

6.   Когато дадено предприятие се противопостави на посещение за мониторинг, разпоредено с решение на Комисията съгласно настоящия член, съответната държава членка предоставя необходимото съдействие на длъжностните лица и на експертите, упълномощени от Комисията, за да им даде възможност да извършат посещението за мониторинг.

Член 28

Неспазване на решения и съдебни решения

1.   Когато съответната държава членка не се съобразява с условни или отрицателни решения, по-специално в случаите, посочени в член 16 от настоящия регламент, Комисията може директно да сезира Съда на Европейския съюз в съответствие с член 108, параграф 2 от ДФЕС.

2.   Ако Комисията счете, че съответната държава членка не се е съобразила с решение на Съда на Европейския съюз, Комисията може да изследва въпроса в съответствие с член 260 от ДФЕС.

ГЛАВА Х

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИТЕ СЪДИЛИЩА

Член 29

Сътрудничество с националните съдилища

1.   За прилагането на член 107, параграф 1 и на член 108 от ДФЕС съдилищата на държавите членки могат да се обръщат към Комисията с искане да им бъде предадена информацията, с която тя разполага, или за нейното становище по въпроси, свързани с прилагане на правилата за държавна помощ.

2.   Когато последователното прилагане на член 107, параграф 1 или на член 108 от ДФЕС изисква това, Комисията, действайки по собствена инициатива, може да внесе писмено коментарите си в съдилищата на държавите членки, които отговарят за прилагането на правилата за държавна помощ. С разрешение на съответния съд Комисията може да изложи и устно коментарите си.

Комисията уведомява засегнатата държава членка за намерението си да представи своите коментари, преди официално да направи това.

Единствено за целите на изготвянето на своите коментари Комисията може да поиска съответният съд на държавата-членка да предаде документи, с които съдът разполага и които са необходими на Комисията за оценка на случая.

ГЛАВА ХI

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30

Професионална тайна

Комисията и държавите членки, техните длъжностни лица и други служители, включително независимите експерти, назначени от Комисията, не разкриват информацията, която са придобили посредством прилагането на настоящия регламент и която е обхваната от задължението за професионална тайна.

Член 31

Адресати на решения

1.   Адресати на решенията, взети по силата на член 7, параграф 7, член 8, параграфи 1 и 2 и член 9, параграф 9, са засегнатите предприятия или обединения от предприятия. Комисията незабавно уведомява адресата за решението и дава възможност на адресата да посочи пред Комисията коя информация счита за обхваната от задължението за служебна тайна.

2.   Адресат на всички други решения на Комисията, взети по силата на глави II, III, V, VI и IХ, е засегнатата държава членка. Комисията незабавно уведомява засегнатата държава членка за тези решения и дава възможност на тази държава членка да посочи пред Комисията коя информация счита за обхваната от задължението за служебна тайна.

Член 32

Публикуване на решения

1.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз обобщено уведомление за решенията, които взема съгласно член 4, параграфи 2 и 3 и член 22 във връзка с член 23, параграф 1. В обобщеното уведомление се посочва, че копие от решението може да бъде получено на автентичната езикова версия или версии.

2.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз решенията, които взема съгласно член 4, параграф 4, в тяхната автентична езикова версия. В Официален вестник, публикуван на езици, различни от автентичната езикова версия, автентичната езикова версия ще бъде придружена c пояснително резюме на езика на този Официален вестник.

3.   Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз решенията, които взема съгласно член 8, параграфи 1 и 2 и член 9.

4.   В случаите когато се прилагат член 4, параграф 6 или член 10, параграф 2, се публикува кратко уведомление в Официален вестник на Европейския съюз.

5.   Съветът, като действа с единодушие, може да реши да публикува решенията в съответствие с член 108, параграф 2, трета алинея от ДФЕС в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 33

Разпоредби за прилагане

Комисията, като действа в съответствие с процедурата, установена в член 34, има правомощието да приеме разпоредби за прилагане относно:

а)

формата, съдържанието и други подробности на уведомленията;

б)

формата, съдържанието и други подробности на годишните доклади;

в)

формата, съдържанието и други подробности на жалбите, подадени по силата на член 12, параграф 1 и член 24, параграф 2;

г)

подробности относно сроковете и изчисляването на сроковете; и

д)

размера на лихвата, посочена в член 16, параграф 2.

Член 34

Консултации с Консултативния комитет по държавна помощ

1.   Преди да приеме всяка разпоредба за прилагане съгласно член 33 Комисията се консултира с Консултативния комитет по държавна помощ, създаден с Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета (4) („Комитета“).

2.   Консултациите с Комитета се провеждат на заседание, свикано от Комисията. Проектите и документите, които се разглеждат, се включват като приложение в уведомлението. Заседанието се провежда не по-рано от два месеца след изпращането на уведомлението. Този срок може да бъде съкратен при спешни случаи.

3.   Представителят на Комисията внася в Комитета проект за мерките, които трябва да се вземат. Комитетът представя становище по проекта в рамките на срока, който председателят може да определен в зависимост от спешността на въпроса, ако е необходимо чрез провеждане на гласуване.

4.   Становището се записва в протокола. В допълнение всяка държава членка има право да поиска нейната позиция да се запише в протокола. Комитетът може да препоръча публикуването на становището в Официален вестник на Европейския съюз.

5.   Комисията взема предвид в най-голяма степен становището, издадено от Комитета. Тя информира Комитета за начина, по който неговото становище е било взето предвид.

Член 35

Отмяна

Регламент (ЕО) № 659/1999 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 36

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

F. ETGEN


(1)  Становище от 29 април 2015 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1).

(3)  Вж. приложение I.

(4)  Регламент (ЕС) 2015/1588 на Съвета от 13 юли 2015 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към определени категории хоризонтална държавна помощ (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отменен регламент и списъка на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета

(ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1).

точка 5(6) от приложение II към Акта за присъединяване от 2003 година

 

Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета

(ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета

(ОВ L 158, 10.6.2013 г., стр. 1).

Регламент (ЕС) № 734/2013 на Съвета

(ОВ L 204, 31.7.2013 г., стр. 15).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 659/1999

Hастоящия регламент

Членове 1 — 6

Членове 1 — 6

Член 6а

Член 7

Член 6б

Член 8

Член 7

Член 9

Член 8

Член 10

Член 9

Член 11

Член 10

Член 12

Член 11, параграф 1

Член 13, параграф 1

Член 11, параграф 2, първа алинея, уводна фраза

Член 13, параграф 2, първа алинея, уводна фраза

Член 11, параграф 2, първа алинея, първо тире

Член 13, параграф 2, първа алинея, буква а)

Член 11, параграф 2, първа алинея, второ тире

Член 13, параграф 2, първа алинея, буква б)

Член 11, параграф 2, първа алинея, трето тире

Член 13, параграф 2, първа алинея, буква в)

Член 11, параграф 2, втора, трета и четвърта алинея

Член 13, параграф 2, втора, трета и четвърта алинея

Член 12

Член 14

Член 13

Член 15

Член 14

Член 16

Член 15

Член 17

Член 15а

Член 18

Член 15б

Член 19

Член 16

Член 20

Член 17

Член 21

Член 18

Член 22

Член 19

Член 23

Член 20

Член 24

Член 20а

Член 25

Член 21

Член 26

Член 22

Член 27

Член 23

Член 28

Член 23а

Член 29

Член 24

Член 30

Член 25

Член 31

Член 26, параграфи 1 и 2

Член 32, параграфи 1 и 2

Член 26, параграф 2a

Член 32, параграф 3

Член 26, параграф 3

Член 32, параграф 3

Член 26, параграф 4

Член 32, параграф 4

Член 26, параграф 5

Член 32, параграф 5

Член 27

Член 33

Член 28

Член 29

Член 34

Член 35

Член 30

Член 36

Приложение I

Приложение II


Top