EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1555

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1555 на Комисията от 28 май 2015 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оповестяването на информация, свързана със спазването от страна на институциите на изискването за поддържане на антицикличен капиталов буфер в съответствие с член 440 (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 244, 19.9.2015, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1555/oj

19.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 244/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1555 НА КОМИСИЯТА

от 28 май 2015 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за оповестяването на информация, свързана със спазването от страна на институциите на изискването за поддържане на антицикличен капиталов буфер в съответствие с член 440

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 440, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Както е посочено в член 130, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2), държавите членки са задължени да изискват от институциите да поддържат специфичен за всяка от тях антицикличен капиталов буфер.

(2)

С цел да се осигури прозрачност и сравнимост на различните институции, в Регламент (ЕС) № 575/2013 се изисква институциите да оповестяват основните елементи на изчислението на антицикличния си капиталов буфер, а именно географското разпределение на съответните кредитни експозиции и окончателния размер на специфичния за всяка институция антицикличен капиталов буфер.

(3)

Както е посочено в член 130, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС, специфичният за институцията антицикличен буфер се равнява на общата сума на рисковата експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и специфичното за институцията ниво на антицикличния буфер.

(4)

Както е посочено в член 140, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС, специфичното за институцията ниво на антицикличния капиталов буфер се състои от среднопретеглената величина на нивата на антицикличния буфер, които се прилагат в юрисдикциите, в които са съответните кредитни експозиции на институцията. Разпределението по държави на съответните кредитни експозиции следва да бъде оповестено в стандартен формат в съответствие с разпоредбите, предвидени в Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията (3). За да се изпълнят изискванията по член 440, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, в който не е определено минимално ниво на буфера, географското разпределение на съответните кредитни експозиции следва да се оповестява дори когато в дадена държава се прилага ниво на антицикличния капиталов буфер, което е равно на нула.

(5)

За целите на изчисляването на размера на специфичния за институцията антицикличен буфер, теглата, прилагани по отношение на нивата на антицикличния буфер, следва да бъдат пропорционални на общия размер на капиталовите изисквания за кредитния риск, свързан със съответните кредитни експозиции в юрисдикцията на всяка държава членка и всяка трета държава, в която институцията има експозиции. Поради това институциите следва да оповестяват капиталовите изисквания за всички съответни кредитни експозиции.

(6)

Както е посочено в член 433 от Регламент (ЕС) № 575/2013, институциите публикуват оповестената информация по отношение на изискванията за антицикличния буфер най-малко на годишна основа в зависимост от датата на публикуване на финансовите отчети. Тъй като в съответствие с член 136, параграф 7 от Директива 2013/36/ЕС нивото на антицикличния капиталов буфер се определя от определените органи на тримесечна основа, оповестяването на информация относно спазването от страна на институциите на изискването за поддържане на специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер следва да се отнася до нивото на антицикличния капиталов буфер от последното тримесечие, за което е налична информация. Оповестяването на информация по отношение на антицикличния капиталов буфер следва да се основава на нивата на антицикличния капиталов буфер, които са приложими към момента на изчисляването на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер, за който се отнася оповестяването.

(7)

Съгласно член 6, параграф 1 във връзка с член 440, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите следва да оповестяват информацията относно антицикличния капиталов буфер на индивидуална основа. Когато обаче институцията е предприятие майка или дъщерно предприятие, както и когато институцията е включена в консолидацията в съответствие с член 18 от Регламент (ЕС) № 575/2013, тя не е задължена да изпълнява посочените в осма част от посочения регламент задължения на индивидуална основа, съгласно изискването в член 6, параграф 3 от посочения регламент. Институциите майки от ЕС, както и институциите, контролирани от финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС, следва да оповестяват тази информация на консолидирана основа, а значимите дъщерни предприятия на институции майки от ЕС или финансов холдинг майка от ЕС или финансов холдинг майка със смесена дейност от ЕС и дъщерните предприятия, които имат съществено значение за техните местни пазари, следва да оповестяват тази информация на индивидуална или подконсолидирана основа, както е предвидено в член 13 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

(8)

Изискването за поддържане на специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер, посочено в член 130 от Директива 2013/36/ЕС, ще се прилага и въвежда постепенно от 1 януари 2016 г., освен ако държавите членки не наложат по-кратък преходен период съгласно член 160, параграф 6 от посочената директива. С цел да се гарантира, че институциите разполагат с достатъчно време, за да се подготвят за оповестяването на информацията, настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2016 г.

(9)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, представени от Европейския надзорен орган (Европейския банков орган) на Европейската комисия.

(10)

Европейският банков орган проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

В съответствие с член 440 от Регламент (ЕС) № 575/2013 в настоящия регламент се определят изискванията за оповестяване на информация от институциите във връзка със спазването на изискването за поддържане на антицикличен капиталов буфер съгласно дял VII, глава 4 от Директива 2013/36/ЕС.

Член 2

Оповестяване на географското разпределение на кредитните експозиции

Географското разпределение на кредитните експозиции на дадена институция, които са свързани с изчисляването на антицикличния буфер, посочен в член 440, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се оповестява в стандартен формат съгласно таблица 1 от приложение I в съответствие с указанията, съдържащи се в части I и II от приложение II, и с разпоредбите, установени в Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014.

Член 3

Оповестяване на размера на специфичния за институцията антицикличен буфер

Размерът на специфичния за институцията антицикличен буфер, посочен в член 440, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013, се оповестява в стандартен формат съгласно таблица 2 от приложение I в съответствие с указанията, съдържащи се в части I и III от приложение II.

Член 4

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2016 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014 на Комисията от 4 юни 2014 г. за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за установяване на географското местоположение на съответните кредитни експозиции за изчисляване на специфичното за институцията ниво на антицикличния капиталов буфер (ОВ L 309, 30.10.2014 г., стр. 5).

(4)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТАНДАРТЕН ФОРМАТ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОТ СТРАНА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА АНТИЦИКЛИЧЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР

Таблица 1

Географско разпределение на кредитните експозиции на институцията, свързани с изчислението на антицикличния капиталов буфер

Ред

 

Общи кредитни експозиции

Експозиция в търговския портфейл

Секюритизираща експозиция

Капиталови изисквания

Тегла на капиталовите изисквания

Ниво на антицикличния капиталов буфер

Стойността на експозицията при стандартизирания подход

Стойността на експозицията при вътрешнорейтинговия подход

Сбор на дългите и късите позиции в търговския портфейл

Стойност на експозицията в търговския портфейл при вътрешните модели

Стойността на експозицията при прилагането на стандартизирания подход

Стойността на експозицията при прилагането на вътрешнорейтинговия подход

Включително: общи кредитни експозиции

Включително: експозиции в търговския портфейл

Включително: секюритизиращи експозиции

Общо

 

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

Разпределение по държави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държава: 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 2

Размер на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер

Ред

 

Колона

 

 

010

010

Обща рискова експозиция

 

020

Ниво на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер

 

030

Изискване за поддържане на специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО СТАНДАРТНИТЕ ФОРМАТИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ

ЧАСТ I

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Отправна информация

1)

В полето „Ниво на прилагане“ институциите следва да посочат нивото на прилагане, въз основа на което са предоставени данните в таблици 1 и 2. При попълването на това поле институциите следва да изберат една от следните възможности в съответствие с членове 6 и 13 от Регламент (ЕС) № 575/2013:

а)

консолидирана основа;

б)

индивидуална основа;

в)

подконсолидирана основа.

2)

За оповестяването на индивидуална основа в съответствие с първа част, дял II от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите попълват таблици 1 и 2 от настоящите указания на индивидуална основа в съответствие с първа част, дял II, глава 1 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

3)

За оповестяването на консолидирана или подконсолидирана основа в съответствие с първа част, дял II от Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите попълват таблици 1 и 2 от настоящите указания на консолидирана основа в съответствие с първа част, дял II, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

ЧАСТ II

УКАЗАНИЯ ЗА СТАНДАРТЕН ФОРМАТ 1

Таблица 1

Географско разпределение на кредитните експозиции, свързани с изчисляването на антицикличния капиталов буфер

В таблица 1 са включени кредитните експозиции, които са свързани с изчисляването на антицикличния капиталов буфер в съответствие с член 140, параграф 4 от Директива 2013/36/ЕС.

Препратки към правни норми и указания

Номер на реда

Обяснение

010-01X

Разпределение на съответните кредитни експозиции по държави

Списък на държавите, в които институцията има кредитни експозиции, свързан с изчисляването на специфичния за институцията антицикличен буфер в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014.

Броят на редовете може да варира в зависимост от броя на държавите, в които са кредитните експозиции на институцията, свързани с изчисляването на антицикличния буфер.

В съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014, ако експозициите в търговския портфейл или чуждестранните кредитни експозиции на институцията представляват по-малко от 2 % от съвкупните ѝ рисково претеглени експозиции, институцията може да избере да разпредели тези експозиции към местоположението на институцията. Ако експозициите, оповестени за местоположението на институцията, включват експозиции от други държави, тези експозиции следва да бъдат ясно посочени в бележка или бележка под линия към таблицата за оповестяване.

020

Общо

Стойността, представена в съответствие с обясненията за колони 010 — 120 от настоящата таблица.


Препратки към правни норми и указания

Номер на колоната

Обяснение

010

Стойност на експозицията на общите кредитни експозиции при прилагане на стандартизирания подход

Стойността на експозицията за съответните кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква а) от Директива 2013/36/ЕС, определена в съответствие с член 111 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Географското разпределение е направено в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014.

Ред 020 (общо): Сборът от всички съответни кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква а) от Директива 2013/36/ЕС, определен в съответствие с член 111 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

020

Стойност на експозицията на общите кредитни експозиции при прилагане на вътрешнорейтинговия подход

Стойността на експозицията за съответните кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква а) от Директива 2013/36/ЕС, определена в съответствие с член 166 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Географското разпределение е направено в съответствие с EBA/RTS/2013/15.

Ред 020 (общо): Сборът от всички съответни кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква а) от Директива 2013/36/ЕС, определен в съответствие с член 166 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

030

Сбор на дългите и късите позиции на експозициите в търговския портфейл

Сборът от дългите и късите позиции на съответните кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква б) от Директива 2013/36/ЕС, изчислен като сбора на дългите и късите позиции, определен в съответствие с член 327 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Географското разпределение е направено в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014.

Ред 020 (общо): Сборът от всички дълги и къси позиции на съответните кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква б) от Директива 2013/36/ЕС, изчислен като сбора на дългите и късите позиции, определен в съответствие с член 327 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

040

Стойност на експозициите в търговския портфейл при използването на вътрешни модели

Сбор от:

справедливата стойност на парични позиции, които представляват съответни кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква б) от Директива 2013/36/ЕС, определена в съответствие с член 104 от Регламент (ЕС) № 575/2013;

условната стойност на деривати, които представляват съответни кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква б) от Директива 2013/36/ЕС.

Географското разпределение е направено в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014.

Ред 020 (общо): Сборът от справедливата стойност на всички парични позиции, които представляват съответни кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква б) от Директива 2013/36/ЕС, определена в съответствие с член 104 от Регламент (ЕС) № 575/2013, и условната стойност на всички деривати, които представляват съответни кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква б) от Директива 2013/36/ЕС.

050

Стойност на експозицията на секюритизиращите експозиции при прилагането на стандартизирания подход

Стойността на експозицията на съответните кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква в) от Директива 2013/36/ЕС, определена в съответствие с член 246, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Географското разпределение е направено в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014.

Ред 020 (общо): Сборът от всички съответни кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква в) от Директива 2013/36/ЕС, определен в съответствие с член 246, параграф 1, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

060

Стойност на експозицията на секюритизиращите експозиции при прилагането на вътрешнорейтинговия подход

Стойността на експозицията на съответните кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква в) от Директива 2013/36/ЕС, определена в съответствие с член 246, параграф 1, букви б) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Географското разпределение е направено в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 1152/2014.

Ред 020 (общо): Сборът от всички съответни кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква в) от Директива 2013/36/ЕС, определен в съответствие с член 246, параграф 1, букви б) и г) от Регламент (ЕС) № 575/2013.

070

Капиталови изисквания: общи кредитни експозиции

Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции в съответната държава съгласно член 140, параграф 4, буква а) от Директива 2013/36/ЕС, определени в съответствие с трета част, дял II от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Ред 020 (общо): Сборът от всички капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква а) от Директива 2013/36/ЕС, определени в съответствие с трета част, дял II от Регламент (ЕС) № 575/2013.

080

Капиталови изисквания: експозиции в търговския портфейл

Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции в съответната държава съгласно член 140, параграф 4, буква б) от Директива 2013/36/ЕС, определени в съответствие с трета част, дял IV, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за специфичния риск или в съответствие с трета част, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск.

Ред 020 (общо): Сумата от капиталовите изисквания за съответните кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква б) от Директива 2013/36/ЕС, определени в съответствие с трета част, дял IV, глава 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за специфичния риск или в съответствие с трета част, дял IV, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за допълнителния риск от неизпълнение и миграционния риск.

090

Капиталови изисквания: секюритизиращи експозиции

Капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции в съответната държава съгласно член 140, параграф 4, буква в) от Директива 2013/36/ЕС, определени в съответствие с трета част, дял II, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

Ред 020 (общо): Сборът от всички капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4, буква в) от Директива 2013/36/ЕС, определени в съответствие с трета част, дял II, глава 5 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

100

Капиталови изисквания — общо

Сборът от колони 070, 080 и 090.

Ред 020 (общо): Сборът от всички капиталови изисквания за съответните кредитни експозиции съгласно член 140, параграф 4 от Директива 2013/36/ЕС.

110

Тегла на капиталовите изисквания

Теглото, прилагано към нивото на антицикличния буфер във всяка държава, изчислено като общия размер на капиталовите изисквания, свързани със съответните кредитни експозиции в съответната държава (ред 01Х, колона 100), разделен на общия размер на капиталовите изисквания, отнасящи се до всички кредитни експозиции, свързани с изчисляването на антицикличния буфер в съответствие с член 140, параграф 4 от Директива 2013/36/ЕС (ред 020, колона 100).

Полученият резултат се оповестява като абсолютна стойност с 2 знака след десетичната запетая.

120

Ниво на антицикличния капиталов буфер

Нивото на антицикличния капиталов буфер, което се прилага в съответната държава и което е определено в съответствие с членове 136, 137, 138 и 139 от Директива 2013/36/ЕС. Тази колона не включва нивата на антицикличния капиталов буфер, които са определени, но все още не се прилагат към момента на изчисляване на специфичното за институцията ниво на антицикличния капиталов буфер, което е предмет на оповестяването.

Тази стойност се оповестява като процент със същия брой знаци след десетичната запетая, както е определена в съответствие с членове 136, 137, 138 и 139 от Директива 2013/36/ЕС.

ЧАСТ III

УКАЗАНИЯ ЗА СТАНДАРТЕН ФОРМАТ 2

Таблица 2

Размер на специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер

Институциите прилагат указанията в настоящия раздел при попълването на таблица 2 „Размер специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер“.

Препратки към правни норми и указания

Номер на реда

Обяснение

010

Обща рискова експозиция

Общата рискова експозиция, изчислена в съответствие с член 92, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013.

020

Специфично за институцията ниво на антицикличния капиталов буфер

Специфичното за институцията ниво на антицикличния капиталов буфер, определено в съответствие с член 140, параграф 1 от Директива 2013/36/ЕС.

Специфичното за институцията ниво на антицикличния капиталов буфер се изчислява като среднопретеглената величина на нивата на антицикличния буфер, прилагани в държавите, в които се намират съответните кредитни експозиции на институцията, оповестени в редове 010 — 01Х от колона 120 в таблица 1.

Теглото, което се прилага към нивото на антицикличния буфер във всяка държава, представлява делът на капиталовите изисквания от общите капиталови изисквания, който е свързан със съответните кредитни експозиции на съответната територия, и се оповестява в таблица 1, колона 110.

Тази стойност се представя като процент с 2 знака след десетичната запетая.

030

Изискване за специфичния за институцията антицикличен капиталов буфер

Изискването за поддържане на специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер, изчислено като специфичното за институцията ниво на антицикличния буфер, оповестено в ред 020 от настоящата таблица, приложено към общата рискова експозиция, оповестена в ред 010 от настоящата таблица.


Препратки към правни норми и указания

Номер на колоната

Обяснение

010

Стойността, оповестена съгласно обясненията за редове 010 — 030 от настоящата таблица.


Top