Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1394

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1394 на Комисията от 13 август 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 470/2014, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/588, за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република, в резултат на подновено разследване относно изчерпването на ефекта от мерките в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

OJ L 215, 14.8.2015, p. 42–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1394/oj

14.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/42


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1394 НА КОМИСИЯТА

от 13 август 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 470/2014, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/588, за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република, в резултат на подновено разследване относно изчерпването на ефекта от мерките в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основния регламент“), и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Първоначални мерки

(1)

Мерките, които понастоящем са в сила („първоначалните мерки“), са окончателни антидъмпингови мита, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 470/2014 на Комисията (2), със ставки, вариращи от 0,4 % до 36,1 %. Член 1, параграф 2 от този регламент бе изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/588 на Комисията (3). Комисията също така наложи изравнителни мита със ставки, вариращи от 3,2 % до 17,1 %, с Регламент за изпълнение (ЕС) № 471/2014 на Комисията (4).

2.   Искане за подновяване на разследването относно изчерпването на ефекта от мерките

(2)

На 12 ноември 2014 г. въз основа на член 12 от основния регламент бе подадено искане за подновяване на разследването относно изчерпването на ефекта от мерките. Искането бе подадено от сдружението EU ProSun Glass („заявителя“) от името на производители, които представляват над 25 % от общото производство на слънцезащитно стъкло в Съюза.

(3)

Заявителят предостави достатъчно информация, показваща, че след първоначалния период на разследване и преди и след налагането на първоначалните мерки експортните цени са се понижили. Според него това е довело до увеличаване на дъмпинговия марж, което е възпрепятствало очаквания коригиращ ефект на първоначалните мерки. Заявителят също така представи достатъчно доказателства за това, че вносът на слънцезащитно стъкло в Съюза е продължил да бъде осъществяван в значителни обеми.

(4)

На 19 декември 2014 г. Комисията оповести с известие, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, образуването на основание член 12 от основния регламент на подновено разследване относно изчерпването на ефекта от антидъмпинговите мерки, приложими спрямо вноса на слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република (КНР) (5).

3.   Страни, засегнати от подновеното разследване

(5)

В известието за подновяване на разследването Комисията прикани заинтересованите страни да се свържат с нея, за да вземат участие в разследването. Освен това Комисията изрично информира заявителя, други известни производители от Съюза, известните производители износители в КНР, вносителите, търговците, ползвателите, доставчиците и властите на КНР за започването на разследването и ги прикани да вземат участие.

(6)

Заинтересованите страни имаха възможността да изразят становището си относно подновяването на разследването и да поискат да бъдат изслушани от Комисията и/или от служителя по изслушванията при търговските процедури. След оповестяването една от заинтересованите страни поиска изслушване от Комисията и получи възможност да изложи становището си на 23 юни 2015 г.

4.   Изготвяне на извадка от производители износители в КНР

(7)

В известието за подновяване на разследването Комисията посочи, че може да изготви извадка от заинтересованите страни в съответствие с член 17 от основния регламент.

(8)

За да реши дали е необходимо изготвянето на извадка и ако е необходимо — да направи подбор на такава, Комисията поиска от всички производители износители в КНР да предоставят информацията, посочена в известието за подновяване на разследването. Освен това Комисията се обърна към мисията на Китайската народна република в Европейския съюз с молба да посочи и/или да се свърже с други евентуални производители износители, които е възможно да проявят интерес към участие в разследването.

(9)

Петима китайски производители износители или групи от производители износители, представляващи около 70 % от общия китайски износ за Съюза по време на текущото разследване, предоставиха поисканата информация и се съгласиха да бъдат включени в извадката. В съответствие с член 17, параграф 1 от основния регламент Комисията подбра извадка от две групи дружества въз основа на най-големия представителен обем на износа за Съюза, за който е разумно да се очаква, че може да бъде разследван в рамките на наличното време. Двeте избрани групи дружества представляват повече от 60 % от общия обем на износа на КНР за Съюза и 94 % от износа на дружествата, които оказаха съдействие по време на настоящото разследване.

(10)

В съответствие с член 17, параграф 2 от основния регламент бяха проведени консултации с всички известни производители износители, които са засегнати, и с компетентните органи на засегнатата държава относно подбора на извадката. Не бяха получени коментари. Поради това Комисията реши да запази предложената извадка, включваща двете групи дружества, като всички заинтересовани страни бяха съответно информирани за окончателно подбраната извадка.

(11)

Така извадката от производители износители на слънцезащитно стъкло се състои от:

Flat Solar Glass Group Co., Ltd („Flat Glass Group“)

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings („Xinyi Group“).

5.   Отговори на въпросника

(12)

Комисията изпрати въпросници на двете включени в извадката китайски групи от производители износители и на несвързаните вносители, както и на всички ползватели, които заявиха интереса си в сроковете, посочени в известието за подновяване на разследването.

(13)

Отговори на въпросника бяха получени от двама производители износители от Китай и трима несвързани вносители/потребители от Съюза.

6.   Проверки на място

(14)

Комисията издири и провери цялата информация, която счете за необходима за целите на подновеното разследване. Бяха извършени проверки на място в съответствие с член 16 от основния регламент в помещенията на следните дружества:

Flat Glass Group, Jiaxing, Zhejiang, КНР

Xinyi Group, Wuhu, Anhui, КНР

7.   Оповестяване

(15)

На всички заинтересовани страни беше изпратен документ за оповестяването, съдържащ съществените факти и съображения, въз основа на които Комисията предлага изменение на окончателното антидъмпингово мито върху слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република. Всички страни бяха информирани за крайния срок, в който могат да представят своите коментари по отношение на оповестената информация.

(16)

Представените от заинтересованите страни коментари бяха разгледани и взети под внимание по целесъобразност.

8.   Разследван период

(17)

Периодът на подновеното разследване относно изчерпването на ефекта от мерките (ППРИЕМ) продължи от 1 декември 2013 г. до 30 ноември 2014 г. Експортните цени през ППРИЕМ бяха сравнени с тези през първоначалния период на разследването, довело до налагането на първоначалните мерки, което обхвана периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г. (ППР).

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(18)

Продуктът, предмет на настоящото разследване, е същият като този, предмет на първоначалното разследване, и се определя като слънцезащитно стъкло, състоящо се от закалено плоско калциево-натриево силикатно стъкло, със съдържание на желязо, по-малко от 300 ppm, коефициент на пропускане за слънчева светлина над 88 % (измерено по AM1, 5 300 — 2 500 nm), устойчивост на нагряване до 250 °C (измерено по EN 12150), устойчивост на температурни амплитуди от Δ 150 K (измерено по EN 12150) и механична якост от 90 N/mm2 или повече (измерено по EN 1288-3), с произход от КНР („разглеждания продукт“), класирано понастоящем в код по КН ex 7007 19 80.

(19)

Разследването показа, че разглежданият продукт, продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в КНР, продуктът, произвеждан и продаван на вътрешния пазар в Турция, която бе използвана като държава аналог в първоначалното разследване, и продуктът, произвеждан и продаван в Съюза от промишлеността на Съюза, имат едни и същи основни физически, химически и технически характеристики, както и едни и същи основни приложения. Затова те се считат за сходни продукти по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент.

В.   КОНСТАТАЦИИ

(20)

Като цяло подновеното разследване относно изчерпването на ефекта от мерките по член 12 от основния регламент има за цел да установи дали експортните цени са се понижили и дали е имало недостатъчно колебание на цените на препродаване или на последващите продажни цени в Съюза на слънцезащитно стъкло с произход от КНР след налагането на първоначалните мерки. В случаите, когато се установи, че е настъпило изчерпване на мерките, следва да се изчисли нов дъмпингов марж.

1.   Понижение на експортните цени

(21)

През ППРИЕМ износът на разглеждания продукт е бил осъществяван пряко за несвързани клиенти в ЕС.

(22)

Комисията сравни за двете включени в извадката групи цените на видовете продукти, продавани през ППРИЕМ, с тези на същите видове продукти, продавани през ППР, и изчисли среднопретегленото равнище на изчерпване за двете групи.

(23)

По време на първоначалното разследване включените в извадката дружества са изнасяли предимно слънцезащитно стъкло без покритие заедно с малки количества слънцезащитно стъкло с покритие. По време на първоначалното разследване продажните цени на слънцезащитно стъкло с покритие са били по-високи средно с около 20 % в сравнение с тези на слънцезащитно стъкло без покритие. Въпреки това оттогава промишлеността за производство на слънчеви панели в световен мащаб е в процес на преминаване от използване на стъкло без покритие към такова с покритие, тъй като последното е по-ефективен продукт. В днешно време стъклото с покритие се е превърнало в стандарт, а слънцезащитното стъкло без покритие се използва главно за инсталации в среда с неблагоприятни и сурови метеорологични условия. Това развитие е отразено също така в свързаната с износа политика на производителите износители, включени в извадката, чийто износ се е променил диаметрално от слънцезащитно стъкло без покритие към такова с покритие.

(24)

Сравнението на експортните цени през ППР и през ППРИЕМ показва, че за Flat Group експортните цени са се понижили средно със 17,6 %, а за Xinyi Group — с 30,4 % за разглеждания продукт, изнасян по време на ППРИЕМ. Следователно може да бъде установено изчерпване и за двете групи дружества.

(25)

В съответствие с член 12, параграф 2 от основния регламент на вносителите, ползвателите и износителите бе предоставена възможност да представят доказателства, които да обосноват понижението на експортните цени и липсата на колебание на цените на препродаване в Съюза след въвеждането на мерките с причини, различни от изчерпването на ефекта на антидъмпинговото мито.

(26)

Един производител износител заяви — и изложи отново същите твърдения след оповестяването — че понижението на експортните цени не се дължи на изчерпването на ефекта от мерките, а на ефективните методи на производство, икономиите от мащаба и по-конкурентната среда за разглеждания продукт. В резултат на това производствените разходи, както и експортните цени са се понижили.

(27)

Комисията отхвърли това твърдение. Това твърдение се отнася до производствените разходи и може да се вземе под внимание само в контекста на подновено разследване на нормалната стойност. Съгласно член 12, параграф 5 от основния регламент обаче предполагаеми промени на нормалната стойност се вземат под внимание само ако на Комисията е предоставена пълна информация за преразгледаните нормални стойности. В случая това условие не бе изпълнено, тъй като нито една от включените в извадката групи дружества не е поискала преразглеждане на нормалните стойности, както е предвидено в член 12, параграф 5 от основния регламент и както е посочено в точка 5.1.1, буква а) от известието за подновяване на разследването. Поради това производствените разходи през ППРИЕМ не бяха проверени и обхватът на разследването остава ограничен до разглеждането на експортните цени. Всяко твърдение относно предполагаемите промени на производствените разходи и/или нормалната стойност може да бъде разгледано само при междинно преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 3 от основния регламент.

(28)

След оповестяването един производител износител заяви, че експортните му цени не са се понижили или поне не в същата степен като експортните цени на включените в извадката дружества. Той също така изтъкна, че очевидното понижение на експортните цени на двамата включени в извадката китайски износители и преизчисляването на техните дъмпингов марж и марж на вредата не може да бъде основание за преоценка на неговото ново индивидуално антидъмпингово мито. Поради това той поиска индивидуално разследване съгласно член 12, параграф 2 и член 17, параграф 3 от основния регламент.

(29)

Комисията отхвърли това твърдение. Този производител износител не оказа съдействие при разследването и не предостави необходимата информация в рамките на сроковете, предвидени в известието за започване. В съответствие с член 12, параграф 4 от основния регламент подновеното разследване се провежда експедитивно и по правило приключва в рамките на шест месеца след датата на започване на подновеното разследване. При всички случаи такива подновени разследвания приключват в рамките на девет месеца след започване на подновеното разследване. Индивидуалното разглеждане, което беше поискано едва на по-късен етап на процедурата след оповестяването, би попречило на своевременното приключване на разследването.

(30)

Един вносител/ползвател се противопостави на налагането на допълнителни мерки с твърдението, че промишлеността на ЕС за производство на слънцезащитно стъкло не може да осигури достатъчно предлагане на особено висококачествено слънцезащитно стъкло, за да се отговори на нуждите на промишлеността на ЕС за производство на соларни модули. Той също така заяви, че допълнителните антидъмпингови мерки биха довели до изместване на производството на соларни модули извън ЕС.

(31)

Комисията отхвърли и двете твърдения. На първо място, тези твърдения биха попаднали в обхвата на проверката на интереса на Съюза, който не се анализира при подновяване на разследването относно изчерпването на ефекта от мерките. На второ място, според предоставения от ползвателя отговор на въпросника той е бил в състояние да осигурява 100 % от доставките си на слънцезащитно стъкло през ППРИЕМ от производители на слънцезащитно стъкло от ЕС и трети държави. Следователно това твърдение не е подкрепено с достатъчно доказателства. Същото се отнася и за твърдението, че налагането на допълнителни мерки ще принуди производителите на соларни модули в ЕС да изнесат производството си извън ЕС. Този сценарий изглежда малко вероятен. Както бе установено по време на първоначалното разследване, делът на слънцезащитното стъкло в производствените разходи на соларните модули е ограничен, а именно 6—8 %. Поради това засилването на мерките ще има само ограничено въздействие върху общите разходи за производството на соларни модули — от порядъка на 2—3 %.

2.   Дъмпинг

(32)

След като бе установено изчерпване на ефекта от мерките и за двете групи дружества, дъмпинговите маржове бяха преизчислени.

2.1.   Експортни цени

(33)

Всички продажби на производителите износители, включени в извадката, са били осъществени за несвързани клиенти в Съюза. Ето защо, експортните цени бяха основани на цените, действително платени или платими за разглеждания продукт в съответствие с член 2, параграф 8 от основния регламент.

2.2.   Сравнение

(34)

Комисията сравни нормалната стойност, определена в първоначалното разследване, и експортната цена на базата на цената франко завода. Дъмпинговите маржове бяха определени чрез сравнение на цените франко завода на всеки от включените в извадката износители с продажните цени на вътрешния пазар на производителя от държавата аналог или с конструираната нормална стойност, в зависимост от случая.

(35)

За да се гарантира обективно сравнение между нормалната стойност и експортната цена, под формата на корекции бяха надлежно отчетени разликите, които засягат цените и тяхната сравнимост, в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент.

(36)

Въз основа на това бяха направени корекции за разходите за транспорт, навло и застраховки, обработка, товарене и допълнителни разходи, износни мита и комисиони във всички случаи, в които беше установено, че се отразяват върху сравнимостта на цените.

2.3.   Дъмпингов марж

(37)

В съответствие с член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент дъмпинговите маржове за включените в извадката производители износители бяха определени въз основа на сравнение между определената в Турция среднопретеглена конструирана нормална стойност за всеки вид на сходния продукт през ППР и среднопретеглената експортна цена на съответния вид на разглеждания продукт за всяко дружество през ППРИЕМ, изразено като процент от цената CIF на границата на Съюза без платено мито.

(38)

В резултат на това за Xinyi Group дъмпинговият марж бе увеличен от 83,1 % през ППР на 122,2 % през ППРИЕМ, а за Flat Group — от 90,1 % на 122,4 %.

3.   Равнище на отстраняване на вредата

(39)

В съответствие с правилото за по-малкото мито по член 9, параграф 4 от основния регламент и поради това, че първоначалните мерки се основават на равнището на отстраняване на вредата, маржовете на вредата бяха преизчислени.

(40)

Равнището на отстраняване на вредата бе определено въз основа на сравнение на среднопретеглената цена на вноса на включените в извадката оказали съдействие производители износители през ППРИЕМ и среднопретеглената непричиняваща вреда цена на сходния продукт, продаван от включените в извадката производители от Съюза на пазара на Съюза през ППР. После всяка разлика, произтичаща от това сравнение, бе изразена като процент от среднопретеглената стойност на вноса на база CIF.

(41)

След оповестяването един производител износител се усъмни в точността на метода, използван от Комисията. В подкрепа на своето твърдение той заяви, че дори ако експортните цени бяха останали на същото ниво през ППРИЕМ спрямо цените през ППР, равнището на отстраняване на вредата би се увеличило.

(42)

Комисията отхвърли това твърдение. Производителят износител потвърди, че експортните му цени са се понижили през ППРИЕМ. Поради това бе възможно да се установи изчерпване на ефекта от мерките, в резултат на което дъмпинговите маржове и маржовете на вредата трябваше да бъдат преизчислени.

(43)

Въз основа на това маржът на вредата за Xinyi Groupсе бе увеличен от 39,3 % на 107,00 %, а за Flat Group — от 42,1 % на 112,5 %.

Г.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(44)

Въз основа на горепосочените факти и констатации Комисията установи изчерпване на ефекта от действащите антидъмпингови мерки по отношение на включените в извадката производители износители. Поради това антидъмпинговите мерки, наложени върху вноса на слънцезащитно стъкло с произход от КНР, следва да бъдат изменени в съответствие с член 12, параграф 3 от основния регламент.

Ново ниво на мерките

(45)

В съответствие с правилото за по-малкото мито по член 9, параграф 4 от основния регламент Комисията най-напред направи сравнение между маржовете на вредата и дъмпинговите маржове. Размерът на митата следва да бъде определен на равнището на маржовете на вредата. Въпреки това, в съответствие с последното изречение на член 12, параграф 3 от основния регламент, размерът на новото антидъмпингово мито, което ще бъде наложено, не трябва да надвишава двойния размер на първоначално наложеното мито.

(46)

Тъй като антисубсидийното разследване остава незасегнато от настоящото разследване, за да се определи новото антидъмпингово мито, трябва да се приспадне изравнителното мито.

(47)

Следователно за Flat Group новото антидъмпингово мито е 71,4 % (т.е. двукратният размер на приложимия понастоящем марж на вредата от 42,1 % минус изравнителното мито от 12,8 %), а за Xinyi Group — 75,4 % (т.е. двукратният размер на приложимия понастоящем марж на вредата от 39,3 % минус изравнителното мито от 3,2 %).

(48)

Като се има предвид високата степен на съдействие на китайските производители износители, митото за „всички други дружества“ бе определено на равнището на най-високото мито, което ще бъде наложено на дружествата, включени в извадката или оказали съдействие при разследването. Митото за „всички други дружества“ ще се прилага по отношение на дружествата, които не са оказали съдействие при разследването, с изключение на дружествата, които са оказали съдействие в хода на първоначалното разследване и по отношение на които се прилагат индивидуални митнически ставки. Ставката на тяхното ново антидъмпингово мито се определя на равнището на двукратния размер на приложимия понастоящем спрямо тях марж на вредата, от който е приспаднато приложимото изравнително мито.

(49)

За оказалите съдействие дружества, които не са включени в извадката и са посочени в таблицата по-долу, дъмпинговите маржове и маржовете на вредата бяха изчислени като среднопретеглената стойност за включените в извадката дружества. За целите на определяне на новото антидъмпингово мито за горна граница беше определен двукратният размер на приложимия понастоящем марж на вредата, от който бе приспаднато приложимото изравнително мито.

(50)

Един неоказал съдействие в настоящото разследване производител износител, който е оказал съдействие в първоначалното разследване, изтъкна, че не е налице достатъчно правно основание за увеличаване на ставката на приложимото понастоящем спрямо него антидъмпингово мито или алтернативно, че не е налице достатъчно правно основание за предложеното от Комисията увеличение на антидъмпинговите мита в такива големи размери.

(51)

Комисията отхвърли това твърдение. Правното основание за изменението на действащите мерки е член 12, параграф 3 от основния регламент, съгласно който размерът на антидъмпинговото мито не надвишава двойния размер на първоначално наложеното мито. Този производител не оказа съдействие по време на настоящото разследване и поради това по принцип спрямо него следва да се прилага остатъчното мито. Въпреки това, съгласно член 12, параграф 3 от основния регламент, както беше посочено в съображение 48 по-горе, ставката на неговото ново антидъмпингово мито се определя на равнището на двукратният размер на приложимия понастоящем марж на вредата, от който бе приспаднато приложимото изравнително мито.

(52)

Преизчислената ставка на антидъмпинговото мито, което се прилага преди обмитяване към нетната цена франко граница на Съюза, е, както следва:

Дружество

Нов дъмпингов марж

Нов марж на вредата

Горна граница съгласно член 12, параграф 3 от основния регламент (вж. съображение 45)

Изравнително мито

(без промяна)

Преизчислено окончателно антидъмпингово мито

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

84,2 %

12,8 %

71,4 %

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

122,2 %

107,0 %

78,6 %

3,2 %

75,4 %

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

52,4 %

17,1 %

35,3 %

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

34,2 %

16,7 %

17,5 %

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Novatech Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Pilkington Solar Taicang, Limited

122,4 %

112,0 %

73 %

12,4 %

60,6 %

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

122,4 %

112,5 %

73 %

17,1 %

55,9 %

Всички други дружества

122,4 %

112,5 %

84,2 %

17,1 %

67,1 %

(53)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 1, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 470/2014, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/588, се заменя със следното:

„2.   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо върху нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, за продуктите, описани в параграф 1 и произведени от посочените по-долу дружества, е следната:

Дружество

Окончателно антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd

71,4 %

B945

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

75,4 %

B943

Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd

35,3 %

B944

Henan Yuhua New Material Co., Ltd

17,5 %

B946

Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd

55,9 %

B947

Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation

55,9 %

B948

 

 

 

Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd and Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd

60,6 %

B949

Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd

60,6 %

B950

Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd

60,6 %

B951

Pilkington Solar Taicang, Limited

60,6 %

B952

Zibo Jinxing Glass Co., Ltd

55,9 %

B953

Novatech Glass Co., Ltd

60,6 %

B954

Всички други дружества

67,1 %

B999“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 13 август 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 470/2014 на Комисията от 13 май 2014 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република (ОВ L 142, 14.5.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/588 на Комисията от 14 април 2015 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 470/2014 за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република (ОВ L 98, 15.4.2015 г., стр. 6).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 471/2014 на Комисията от 13 май 2014 г. за налагане на окончателно изравнително мито върху вноса на слънцезащитно стъкло с произход от Китайската народна република (ОВ L 142, 14.5.2014 г., стр. 23).

(5)  ОВ C 457, 19.12.2014 г., стр. 9.


Top