Help Print this page 

Document 32015R1221

Title and reference
Регламент (ЕС) 2015/1221 на Комисията от 24 юли 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес (Текст от значение за ЕИП)
  • In force
OJ L 197, 25.7.2015, p. 10–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1221/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

25.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/10


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1221 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, с цел адаптиране към научно-техническия прогрес

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1), и по-специално член 37, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 съдържа два списъка на хармонизирани класификация и етикетиране на опасните вещества. Таблица 3.1 съдържа списък на хармонизираните класификация и етикетиране на опасните вещества, съставен въз основа на критериите, определени в части 2—5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008. Таблица 3.2 съдържа списък на хармонизираните класификация и етикетиране на опасните вещества въз основа на критериите, определени в приложение VI към Директива 67/548/ЕИО на Съвета (2).

(2)

В съответствие с член 37 от Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейската агенция по химикалите (ECHA) са представени предложения за нови или актуализирани хармонизирани класификация и етикетиране на определени вещества. Въз основа на становищата по тези предложения, издадени от Комитета за оценка на риска (КОР) на ECHA, както и на коментарите, получени от заинтересованите страни, е целесъобразно да се въведат или актуализират хармонизирани класификация и етикетиране на определени вещества чрез изменение на приложение VI към посочения регламент.

(3)

По отношение на веществото азотна киселина … % (EО №: 231-714-2) бяха предоставени нови научни данни, отнасящи се до клас на опасност „остра токсичност“, които подсказват, че препоръчаното в становището на КОР класифициране в този клас на опасност, основаващо се на по-стари данни, може да е неподходящо. Поради това този клас на опасност не следва да бъде включен в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, докато КОР не издаде становище относно новата информация, а следва да бъдат включени всички други класове на опасност, предмет на предходното становище на КОР.

(4)

По отношение на веществото додецилфенол, разклонен (EО №: 310-154-3), КОР е в процес на приемане на ново становище по отношение на специфичните пределни концентрации, които следва да се прилагат към клас на опасност „токсични за репродукцията“. Поради това този клас на опасност не следва да бъде включен в приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, докато въпросното становище не придобие окончателен вид.

(5)

Привеждането в съответствие с новите хармонизирани класификации не следва да се изисква незабавно, тъй като ще бъде необходим известен период от време, за да се даде възможност на доставчиците да адаптират етикетирането и опаковането на веществата и смесите към новите класификации и да продадат съществуващите запаси. Освен това доставчиците ще имат нужда и от определен период от време, за да спазят изискванията за регистрация, които възникват вследствие на новите хармонизирани класификации за веществата, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията, категории 1А и 1В (таблица 3.1) и категории 1 и 2 (таблица 3.2), или като силно токсични за водни организми, които могат да причинят дълготрайни ефекти във водната среда, по-специално посочените в член 23 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(6)

В съответствие с преходните разпоредби на Регламент (ЕО) № 1272/2008, които позволяват прилагането на новите разпоредби на по-ранен етап на доброволна основа, доставчиците следва да имат възможността да прилагат новите хармонизирани класификации и да адаптират етикетирането и опаковането в съответствие с тях на доброволна основа, преди срока за привеждане в съответствие.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Чрез дерогация от член 3, параграф 2 хармонизираните класификации, определени в приложението към настоящия регламент, могат да бъдат прилагани преди датата, посочена в член 3, параграф 2.

Член 3

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Член 1 се прилага по отношение на вещества и смеси, считано от 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(2)  Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 година за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение VI, част 3 се изменя, както следва:

1)

Таблица 3.1 се изменя, както следва:

а)

вписванията, съответстващи на индекс номера 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X и 613-149-00-7, се заменят със следните вписвания:

Индекс №

Международна химична идентификация

ЕО №

CAS №

Класификация

Етикетиране

Специфични пределни концентрации, М-коефициенти

Бележки

Код(ове) на класа(овете) и категорията(иите) на опасност

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Кодове на пиктограмата(ите) и сигналната(ите) дума(и)

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Код(ове) на допълнителното(ите) предупреждение(я) за опасност

007-004-00-1

азотна киселина … %

231-714-2

7697-37-2

Ox. Liq. 2

Skin Corr. 1A

H272

H314

GHS03

GHS05

Dgr

H272

H314

EUH071

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 20 %

Skin Corr. 1B; H314: 5 % ≤ C < 20 %

Ox. Liq. 2; H272: C ≥ 99 %

Ox. Liq. 3; H272: 99 % > C ≥ 65 %

B

015-003-00-2

калциев фосфид; трикалциев дифосфид

215-142-0

1305-99-3

Water-react. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

H260

H300

H311

H330

H318

H400

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H260

H300

H311

H330

H318

H400

EUH029

EUH032

M = 100

 

031-001-00-4

галиев арсенид

215-114-8

1303-00-0

Repr. 1B

Carc. 1B

STOT RE 1

H360F

H350

H372 (дихателна и кръвотворна система)

GHS08

Dgr

H360F

H350

H372 (дихателна и кръвотворна система)

 

 

 

050-008-00-3

съединения на трибутилкалай, с изключение на посочените другаде в настоящото приложение

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360FD

H301

H312

H372**

H315

H319

H410

 

*

STOT RE 1; H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2; H373: 0,25 % ≤ C < 1 %

Skin Irrit. 2; H315:C ≥ 1 %

Eye Irrit. 2; H319:C ≥ 1 %

M = 10

A

1

603-102-00-9

1,2-епоксибутан

203-438-2

106-88-7

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

Acute Tox. 4*

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H351

H302

H312

H332

H335

H315

H319

 

 

 

603-197-00-7

тебуконазол (ISO); 4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)-1-(4-хлорофенил)пентан-3-ол

403-640-2

107534-96-3

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d***

H302

H410

 

M = 1

M = 10

 

606-054-00-7

изоксафлутол (ISO); α,α,α-трифлуоро-2-мезил-p-толил-5-циклопропил-1,2-оксазол-4-илкетон

141112-29-0

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d***

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d***

H410

 

M = 10

M = 100

 

607-197-00-8

нонанова киселина

203-931-2

112-05-0

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

613-042-00-5

имазалил (ISO); 1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорофенил)етил]-1H-имидазол

252-615-0

35554-44-0

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 1

H351

H301

H332

H318

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H351

H301

H332

H318

H410

 

M = 10

 

613-057-00-7

додеморф (ISO); 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин

216-474-9

1593-77-7

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (черен дроб)

H314

H317

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (черен дроб)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

M = 1

 

613-133-00-X

eтридиазол (ISO); 5-етокси-3-(трихлорометил)-1,2,4-тиадиазол

219-991-8

2593-15-9

Carc. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H302

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-149-00-7

пиридабен (ISO); 2-трет-бутил-5-(4-трет-бутилбензилтио)-4-хлоропиридазин-3(2Н)-он

405-700-3

96489-71-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H301

H410

 

M = 1 000

M = 1 000

 

б)

Следните вписвания се вмъкват в съответствие с реда на вписванията, определен в таблица 3.1:

Индекс №

Международна химична идентификация

ЕО №

CAS №

Класификация

Етикетиране

Специфични пределни концентрации, М-коефициенти

Бележки

Код(ове) на класа(овете) и категорията(иите) на опасност

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Кодове на пиктограмата(ите) и сигналната(ите) дума(и)

Код(ове) на предупреждението(ята) за опасност

Код(ове) на допълнителното(ите) предупреждение(я) за опасност

019-003-00-3

калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

Eye Irrit. 2

H319

GSH07

Wng

H319

 

 

 

604-092-00-9

додецилфенол, разклонен [1];

2-додецилфенол, разклонен;

3-додецилфенол, разклонен;

4-додецилфенол, разклонен;

(тетрапропенил)фенол, производни [2]

310-154-3 [1]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

Skin Corr. 1C

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H314

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H314

H410

 

M = 10

M = 10

 

606-148-00-8

карвон (ISO);

2-метил-5-(проп-1-ен-2-ил)циклохекс-2-ен-1-он; [1]

d-карвон; (5S)-2-метил-5-(проп-1-ен-2-ил)циклохекс-2-ен-1-он; [2]

l-карвон; (5R)-2-метил-5-(проп-1-ен-2-ил)циклохекс-2-ен-1-он [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

606-149-00-3

темботрион (ISO); 2-{2-хлоро-4-(метилсулфонил)-3-[(2,2,2-трифлуороетокси)метил]бензоил}циклохексан-1,3-дион

335104-84-2

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (очи, бъбреци, черен дроб)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H373 (очи, бъбреци, черен дроб)

H317

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-707-00-9

феноксапроп-P-етил (ISO); етилов (2R)-2-{4-[(6-хлоро-1,3-бензоксазол-2-ил)окси]фенокси}пропаноат

71283-80-2

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (бъбреци)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (бъбреци)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-708-00-4

октанова киселина

204-677-5

124-07-2

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 3

H314

H412

GHS05

Dgr

H314

H412

 

 

 

607-709-00-X

деканова киселина

206-376-4

334-48-5

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

H315

H319

H412

GHS07

Wng

H315

H319

H412

 

 

 

607-710-00-5

дихексилов естер на 1,2-бензендикарбоксилна киселина, разклонен и неразклонен

271-093-5

68515-50-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

607-711-00-0

спиротетрамат (ISO); (5S,8S)-3-(2,5-диметилфенил)-8-метокси-2-оксо-1-азаспиро[4,5]дец-3-ен-4-илов етилов карбонат

203313-25-1

Repr. 2

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H335

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H335

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

607-712-00-6

додеморф ацетат; 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин-4-иев ацетат

250-778-2

31717-87-0

Repr. 2

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 1

H361d

H373 (черен дроб)

H314

H317

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H361d

H373 (черен дроб)

H314

H317

H410

EUH071

M = 1

 

607-713-00-1

фенпироксимат (ISO); трет-бутил-4-[({(E)-[(1,3-диметил-5-фенокси-1H-пиразол-4-ил)метилен]амино}окси)метил]бензоат

134098-61-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H330

H317

H400

H410

GHS06 GHS09

Dgr

H301

H330

H317

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

607-714-00-7

трифлусулфурон-метил; метил-2-({[4-(диметиламино)-6-(2,2,2-трифлуороетокси)-1,3,5-триазин-2-ил]карбамоил}сулфамоил)-3-метилбензоат

126535-15-7

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 100

M = 10

 

607-715-00-2

бифеназат (ISO); изопропил-2-(4-метоксибифенил-3-ил)хидразинкарбоксилат

442-820-5

149877-41-8

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-319-00-0

имидазол

206-019-2

288-32-4

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

H360D

H302

H314

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H314

 

 

 

613-320-00-6

ленацил (ISO); 3-циклохексил-6,7-дихидро-1H-циклопента[d]пиримидин-2,4(3H,5H)-дион

218-499-0

2164-08-1

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-213-00-2

мандипропамид (ISO); N-{2-[3-метокси-4-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]етил}-2-(проп-2-ин-1-илокси)-2-(4-хлорофенил)ацетамид

374726-62-2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-214-00-8

метосулам (ISO); 5,7-диметокси-N-(2,6-дихлоро-3-метилфенил)[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-2-сулфонамид

139528-85-1

Carc. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H373 (очи, бъбреци)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H373 (очи, бъбреци)

H410

 

M = 1 000

M = 100

 

616-215-00-3

диметенамид-P (ISO); N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-[(2S)-1-метоксипропан-2-ил]-2-хлороацетамид

163515-14-8

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

616-216-00-9

флоникамид (ISO); 4-(трифлуорометил)-N-(цианометил)пиридин-3-карбоксамид

158062-67-0

Acute Tox. 4

H302

GHS07

Wng

H302

 

 

 

616-217-00-4

сулфоксафлор (ISO); [метил(оксо){1-[6-(трифлуорометил)-3-пиридил]етил}-λ6-сулфанилиден]цианамид

946578-00-3

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

2)

Таблица 3.2 се изменя, както следва:

а)

вписванията, съответстващи на индекс номера 007-004-00-1, 015-003-00-2, 031-001-00-4, 050-008-00-3, 603-102-00-9, 603-197-00-7, 606-054-00-7, 607-197-00-8, 613-042-00-5, 613-057-00-7, 613-133-00-X и 613-149-00-7, се заменят със следните вписвания:

Индекс №

Международна химична идентификация

ЕО №

CAS №

Класификация

Етикетиране

Пределни концентрации

Бележки

007-004-00-1

азотна киселина … %

231-714-2

7697-37-2

O; R8

C; R35

O; C

R: 8-35

S: (1/2-)26-28- 36/37/39-45-63

O; R8: C ≥ 65 %

C; R35: C ≥ 20 %

C; R34: 5 % ≤ C < 20 %

B

015-003-00-2

калциев фосфид; трикалциев дифосфид

215-142-0

1305-99-3

F; R15/29

T+; R26/28

Xn; R21

R32

Xi; R38-41

N; R50

F; T+; N

R: 15/29-21-26/28-32-38-41-50

S:(1/2-)26-28-30-36/37/39-43-45-60-61

N; R50: C ≥ 0,25 %

 

031-001-00-4

галиев арсенид

215-114-8

1303-00-0

Repr. Cat. 2; R60

Carc. Cat. 2; R45

T; R48/23

T

R: 45-48/23-60

S: 45-53

 

E

050-008-00-3

съединения на трибутилкалай, с изключение на посочените другаде в настоящото приложение

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53-60-61

S: 45-53-60-61

T; R25: C ≥ 2,5 %

Xn; R22: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

Xn: R21: C ≥ 1 %

T; R48/23/25: C ≥ 1 %

Xn; R48/20/22: 0,25 % ≤ C < 1 %

Xi; R36/38: C ≥ 1 %

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

A

1

603-102-00-9

1,2-епоксибутан

203-438-2

106-88-7

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/21/22

Xi; R36/37/38

F; Xn

R: 11-20/21/22-36/37/38-40-

S: (2-)9-16-29-36/37-46

 

 

603-197-00-7

тебуконазол (ISO); 4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1-илметил)-1-(4-хлорофенил)пентан-3-ол

403-640-2

107534-96-3

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

606-054-00-7

изоксафлутол (ISO); α,α,α-трифлуоро-2-мезил-p-толил-5-циклопропил-1,2-оксазол-4-илкетон

141112-29-0

Repr. Cat. 3; R63

N; R50-53

Xn; N

R: 50/53-63

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

607-197-00-8

нонанова киселина

203-931-2

112-05-0

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)46-61

 

 

613-042-00-5

имазалил (ISO); 1-[2-(алилокси)-2-(2,4-дихлорофенил)етил]-1H-имидазол

252-615-0

35554-44-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R20/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 20/22-40-41-51/53

S: (2-)26-36/37/39-46-61

 

 

613-057-00-7

додеморф (ISO); 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин

216-474-9

1593-77-7

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R50-53

C; N

R: 34-43-50/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-133-00-X

eтридиазол (ISO); 5-етокси-3-(трихлорометил)-1,2,4-тиадиазол

219-991-8

2593-15-9

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-149-00-7

пиридабен (ISO); 2-трет-бутил-5-(4-трет-бутилбензилтио)-4-хлоропиридазин-3(2Н)-он

405-700-3

96489-71-3

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52-53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

б)

следните вписвания се вмъкват в съответствие с реда на вписванията, определен в таблица 3.2:

Индекс №

Международна химична идентификация

ЕО №

CAS №

Класификация

Етикетиране

Пределни концентрации

Бележки

019-003-00-3

калиев (E,E)-хекса-2,4-диеноат

246-376-1

24634-61-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)25-46

 

 

604-092-00-9

додецилфенол, разклонен [1];

2-додецилфенол, разклонен;

3-додецилфенол, разклонен;

4-додецилфенол, разклонен;

(тетрапропенил)фенол, производни [2]

310-154-3 [1]-[2]

121158-58-5 [1]

74499-35-7 [2]

C; R34

N; R50-53

C; N

R: 34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

606-148-00-8

карвон (ISO);

2-метил-5-(проп-1-ен-2-ил)циклохекс-2-ен-1-он; [1]

d-карвон; (5S)-2-метил-5-(проп-1-ен-2-ил)циклохекс-2-ен-1-он; [2]

l-карвон; (5R)-2-метил-5-(проп-1-ен-2-ил)циклохекс-2-ен-1-он [3]

202-759-5 [1]

218-827-2 [2]

229-352-5 [3]

99-49-0 [1]

2244-16-8 [2]

6485-40-1 [3]

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

606-149-00-3

темботрион (ISO); 2-{2-хлоро-4-(метилсулфонил)-3-[(2,2,2-трифлуороетокси)метил]бензоил}циклохексан-1,3-дион

 

335104-84-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53-63

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-707-00-9

феноксапроп-P-етил (ISO); етилов (2R)-2-{4-[(6-хлоро-1,3-бензоксазол-2-ил)окси]фенокси}пропаноат

71283-80-2

Xn; R48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 43-48/22-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-708-00-4

октанова киселина

204-677-5

124-07-2

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-709-00-X

деканова киселина

206-376-4

334-48-5

Xi; R36/38

N; R51-53

Xi; N

R: 36/38-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-710-00-5

дихексилов естер на 1,2-бензендикарбоксилна киселина, разклонен и неразклонен

271-093-5

68515-50-4

Repr. Cat. 2; R60-61

T

R: 60-61

S: 53-45

 

 

607-711-00-0

спиротетрамат (ISO); (5S,8S)-3-(2,5-диметилфенил)-8-метокси-2-оксо-1-азаспиро[4,5]дец-3-ен-4-илов етилов карбонат

203313-25-1

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/37

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 36/37-43-50/53-62-63

S: (2-)36/37-60-61

Xi; R43: C ≥ 0,1 %

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

607-712-00-6

додеморф ацетат; 4-циклододецил-2,6-диметилморфолин-4-иев ацетат

250-778-2

31717-87-0

Repr. Cat. 3; R63

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 34-43-51/53-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

C; R34: C ≥ 10 %

Xi: R36/37/38: 5 % ≤ C < 10 %

 

607-713-00-1

фенпироксимат (ISO); трет-бутил-4-[({(E)-[(1,3-диметил-5-фенокси-1H-пиразол-4-ил)метилен]амино}окси)метил]бензоат

134098-61-6

T+; R26

Xn; R22

R43

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-714-00-7

трифлусулфурон-метил; метил-2-({[4-(диметиламино)-6-(2,2,2-трифлуороетокси)-1,3,5-триазин-2-ил]карбамоил}сулфамоил)-3-метилбензоат

126535-15-7

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

 

607-715-00-2

бифеназат (ISO); изопропил-2-(4-метоксибифенил-3-ил)хидразинкарбоксилат

442-820-5

149877-41-8

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-319-00-0

имидазол

206-019-2

288-32-4

Repr. Cat 2; R61

Xn; R22

C; R34

T; C

R: 22-34-61

S: 53-45

 

 

613-320-00-6

ленацил (ISO); 3-циклохексил-6,7-дихидро-1H-циклопента[d]пиримидин-2,4(3H,5H)-дион

218-499-0

2164-08-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-213-00-2

мандипропамид (ISO); N-{2-[3-метокси-4-(проп-2-ин-1-илокси)фенил]етил}-2-(проп-2-ин-1-илокси)-2-(4-хлорофенил)ацетамид

374726-62-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

616-214-00-8

метосулам (ISO); 5,7-диметокси-N-(2,6-дихлоро-3-метилфенил)[1,2,4]триазоло[1,5-a]пиримидин-2-сулфонамид

139528-85-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 40-48/22-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 0,025 %

N; R51-53: 0,0025 % ≤ C < 0,025 %

R52/53: 0,00025 % ≤ C < 0,0025 %

 

616-215-00-3

диметенамид-P (ISO); N-(2,4-диметил-3-тиенил)-N-[(2S)- 1-метоксипропан-2-ил]-2-хлороацетамид

163515-14-8

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

 

616-216-00-9

флоникамид (ISO); 4-(трифлуорометил)-N-(цианометил)пиридин-3-карбоксамид

158062-67-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)46

 

 

616-217-00-4

сулфоксафлор (ISO); [метил(оксо){1-[6-(трифлуорометил)-3-пиридил]етил}-λ6-сулфанилиден]цианамид

946578-00-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 


Top