EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1108

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1108 на Комисията от 8 юли 2015 година за одобряване на основното вещество оцет в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1108/oj

9.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 181/75


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1108 НА КОМИСИЯТА

от 8 юли 2015 година

за одобряване на основното вещество оцет в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 23, параграф 5 във връзка с член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 на 24 април 2013 г. Комисията получи заявление от Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) за одобрение на оцет като основно вещество. На 17 март 2014 г. беше получено заявление от град Париж (Франция) за разширяване на обхвата на предвидените употреби, обхванати от заявлението за одобрение на оцет като основно вещество. Посочените заявления бяха придружени от информацията, изисквана в член 23, параграф 3, втора алинея.

(2)

Комисията поиска научно съдействие от Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“). На 12 август 2014 г. Органът представи на Комисията технически доклад за съответното вещество (2). На 27 януари 2015 г. Комисията представи доклад за преразглеждане (3) и проект на настоящия регламент на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите и ги финализира за заседанието на същия комитет на 29 май 2015 г.

(3)

Документацията, предоставена от заявителя, показва, че оцетът отговаря на критериите за хранителен продукт съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (4). Освен това веществото не се употребява преимуществено за целите на растителната защита, но независимо от това е полезно за растителната защита в състава на продукт, състоящ се от веществото и вода. По-специално, оцетът следва да се разграничава от оцетната киселина — активно вещество, което е включено в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета (5) с Директива 2008/127/ЕО на Комисията (6), както е уточнено в тълкувателното съобщение на Комисията (7) относно наименованията, под които се продават храните. Следователно оцетът трябва да се счита за основно вещество.

(4)

Проведените анализи показаха, че може да се очаква оцетът принципно да отговаря на изискванията, предвидени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, по-специално по отношение на видовете употреба, които са проучени и подробно описани в изготвения от Комисията доклад за преразглеждане. Поради това е целесъобразно оцетът да бъде одобрен като основно вещество.

(5)

В съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 във връзка с член 6 от посочения регламент и предвид съвременните научно-технически познания е необходимо обаче да бъдат включени определени условия за одобрение, които са изложени подробно в приложение I към настоящия регламент.

(6)

В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (8) следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряване на основно вещество

Веществото оцет, посочено в приложение I, се одобрява като основно вещество при предвидените в същото приложение условия.

Член 2

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Част В от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(2)  Резултати от консултацията с държавите членки и ЕОБХ във връзка със заявлението относно оцет като основно вещество и заключенията на ЕОБХ по специфични повдигнати въпроси. Допълнителна публикация на ЕОБХ 2014: EN-641, стр. 37.

(3)  http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage.

(4)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(5)  Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1).

(6)  Директива 2008/127/ЕО на Комисията от 18 декември 2008 г. за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета с цел включване на няколко активни вещества (ОВ L 344, 20.12.2008 г., стр. 89).

(7)  ОВ C 270, 15.10.1991 г., стр. 2.

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на одобрените активни вещества (ОВ L 153, 11.6.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Специфични разпоредби

Оцет

CAS №: 90132-02-8

Не е налично

Храни, съдържащи максимум 10 % оцетна киселина

1 юли 2015 г.

Одобрени са единствено видове употреба като основно вещество — фунгицид и бактерицид.

Оцетът трябва да се използва в съответствие със специфичните условия, включени в заключенията от доклада за преразглеждане относно оцет (SANCO/12896/2014), и по-специално допълнения I и II към него.


(1)  Допълнителни подробности за идентичността, спецификацията и начина на употреба на основното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В част В от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 се добавя следното вписване:

Номер

Популярно наименование, идентификационни номера

Наименование по IUPAC

Чистота (1)

Дата на одобрението

Специфични разпоредби

„5

Оцет

CAS №: 90132-02-8

Не е налично

Храни, съдържащи максимум 10 % оцетна киселина.

1 юли 2015 г.

Одобрени са единствено видове употреба като основно вещество — фунгицид и бактерицид.

Оцетът трябва да се използва в съответствие със специфичните условия, включени в заключенията от доклада за преразглеждане относно оцет (SANCO/12896/2014), и по-специално допълнения I и II към него.“


(1)  Допълнителни подробности за идентичността, спецификацията и начина на употреба на основното вещество са представени в доклада за преразглеждане.


Top