EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0884

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/884 на Комисията от 8 юни 2015 година за установяване на техническите спецификации и процедури, необходими за системата за взаимно свързване на регистрите, създадена с Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

C/2015/3639

OJ L 144, 10.6.2015, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2021; отменен от 32020R2244

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/884/oj

10.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 144/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/884 НА КОМИСИЯТА

от 8 юни 2015 година

за установяване на техническите спецификации и процедури, необходими за системата за взаимно свързване на регистрите, създадена с Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за координиране на гаранциите, които държавите членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни (1), и по-специално член 4в от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 4в от Директива 2009/101/ЕО Комисията приема техническите спецификации и процедури за системата за взаимно свързване на регистрите, създадена с тази директива.

(2)

Системата за взаимно свързване на регистрите ще бъде използвана също така за изпълнението на някои изисквания, посочени в Директива 89/666/ЕИО на Съвета (2) и Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(3)

За създаването на системата за взаимно свързване на регистрите е необходимо да се определят и приемат технически спецификации и процедури, чрез които ще се осигурят еднакви условия за въвеждането на системата, като едновременно с това се вземат под внимание разликите в техническите характеристики на регистрите на държавите членки.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Техническите спецификации и процедури за системата за взаимно свързване на регистрите, посочена в член 4а, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО, са определени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 258, 1.10.2009 г., стр. 11.

(2)  Директива 89/666/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно изискванията за оповестяване на данни за клонове, открити в една държава членка от някои видове дружества, регулирани от правото на друга държава членка (ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 36).

(3)  Директива 2005/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. относно презграничните сливания на дружества с ограничена отговорност (ОВ L 310, 25.11.2005 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

за определяне на техническите спецификации и процедури, посочени в член 1

Всяко използване на думата „регистри“ в настоящия текст трябва винаги да се разбира като централни, търговски и дружествени регистри.

Системата за взаимно свързване на регистрите е наричана Система за взаимно свързване на бизнес регистрите (Business Registers Interconnection System — BRIS).

1.   Методи за връзка

За взаимното свързване на регистрите BRIS използва методи за електронна връзка, основаващи се на услугите, като например уеб услуги.

Връзката между портала и платформата и между регистъра и платформата се осъществява индивидуално. Връзката от платформата към регистрите може да се осъществява индивидуално или да бъде насочена към няколко получатели.

2.   Протоколи за връзка

За връзката между портала, платформата, регистрите и точките за достъп по избор се използват сигурни интернет протоколи, като например HTTPS.

За предаването на структурирани данни и метаданни се използват стандартни протоколи за връзка, като например Single Object Access Protocol (SOAP).

3.   Стандарти за сигурност

Що се отнася до връзката и разпространяването на информация чрез BRIS, техническите мерки за осигуряване на минимални стандарти за сигурност на информационните технологии включват:

а)

мерки, с които се гарантира поверителността на информацията, включително чрез използване на сигурни канали (HTTPS);

б)

zерки, с които се гарантира целостта на данните по време на техния обмен;

в)

мерки, с които се гарантират невъзможността за заличаване на произхода на подателя на информацията в BRIS и невъзможността за отказване на получаването информацията;

г)

мерки, с които се гарантира регистрирането на инциденти, свързани със сигурността, в съответствие с приетите международни препоръки за стандарти за сигурността на информационните технологии;

д)

мерки, с които се гарантират идентифицирането на всеки регистриран потребител и неговото оторизиране, и мерки, с които се проверява автентичността на системите, свързани с портала, платформата или регистрите в рамките на BRIS.

4.   Методи за обмен на информация между регистъра на дружеството и регистъра на клона

За обмена на информация между регистъра на дружеството и регистъра на клона, както е посочено в член 3г от Директива 2009/101/ЕО и в член 5а от Директива 89/666/ЕИО, се използва следният метод:

а)

регистърът на дружеството без забавяне предоставя на платформата информация относно започването и прекратяването на всякакви производства за ликвидация или обявяване в несъстоятелност и относно заличаването на дружеството от регистъра („оповестена информация“);

б)

за да се осигури незабавното получаване на оповестената информация, регистърът на клона иска тази информация от платформата. Искането може да се изразява в това да се посочат на платформата дружествата, за които регистърът на клона желае да получи оповестена информация;

в)

при получаването на такова искане платформата без забавяне осигурява на регистъра на клона достъп до оповестената информация.

Необходимо е да се установят подходящи технически мерки и процедури за отстраняването на грешки, които могат да възникнат при връзката между регистъра и платформата.

5.   Списък на данните, които трябва да бъдат обменяни между регистрите

5.1.   Уведомяване за оповестяването на данни за клонове

За целите на настоящото приложение обменът на информация между регистрите, посочен в член 3г от Директива 2009/101/ЕО и в член 5а от Директива 89/666/ЕИО, се нарича „уведомяване за оповестяването на данни за клонове“. Производството, задействащо това уведомяване, се нарича „оповестяване на данни за клонове“.

При всяко уведомяване за оповестяването на данни за клонове, за което става въпрос в член 3г от Директива 2009/101/ЕО и в член 5а от Директива 89/666/ЕИО, държавите членки обменят следните данни:

Вид на данните

Описание

Цифрово обозначение (1)

Допълнително описание

Дата и час на издаване

Дата и час на изпращане на уведомлението

1

Дата и час

Издаваща организация

Наименование/идентификационен код на организацията, която издава уведомлението

1

Структура на данните на съответната страна

Законодателна препратка

Препратка към съответното национално законодателство или законодателство на ЕС

0…n

Текст

Данни относно производството

 

1

Група от елементи

Дата на влизане в сила

Дата, на която решението по производството, засягащо дружеството, е влязло в сила

1

Дата

Вид производство

Вид на производството, водещо до оповестяване на данни за клонове, както е посочено в член 5а, параграф 1 от Директива 89/666/ЕИО

1

Код

(Откриване на производство за ликвидация

Прекратяване на производство за ликвидация

Започване и прекратяване на производство за ликвидация

Отменяне на производство за ликвидация

Започване на производство за обявяване в несъстоятелност

Прекратяване на производство за обявяване в несъстоятелност

Започване и прекратяване на производство за обявяване в несъстоятелност

Отменяне на производство за обявяване в несъстоятелност

Заличаване от регистъра)

Данни за дружеството

 

1

Група от елементи

Единен европейски идентификационен код (EUID)

Единен идентификационен код на дружеството, за което се отнася уведомяването

1

Идентификационен код

За структурата на EUID вж. раздел 8 от настоящото приложение

Алтернативен идентификационен код

Други идентификационни кодове на дружеството (напр. идентификационен код на правния субект)

0…n

Идентификационен код

Правна форма

Вид на правната форма

1

Код

Както е посочено в член 1 от Директива 2009/101/ЕО

Наименование

Наименование на дружеството, за което се отнася уведомяването

1

Текст

Седалище

Седалище на дружеството

1

Текст

Наименование на регистъра

Наименование на регистъра, в който е регистрирано дружеството

1

Текст

Текстът на уведомлението може да съдържа също така технически данни, необходими за правилното предаване на съобщението.

Обменът на информация включва също така технически съобщения, необходими за целите на потвърждаване на получаването, на регистриране и на отчитане.

5.2.   Уведомяване за презгранично сливане

За целите на настоящото приложение обменът на информация между регистрите, посочен в член 13 от Директива 2005/56/ЕО, се нарича „уведомяване за презгранично сливане“. При всяко уведомяване за презгранично сливане, за което става въпрос в член 13 от Директива 2005/56/ЕО, държавите членки обменят следните данни:

Вид на данните

Описание

Цифрово обозначение

Допълнително описание

Дата и час на издаване

Дата и час на изпращане на уведомлението

1

Дата и час

Издаваща организация

Организацията, която е издала уведомлението

1

Структура на данните на съответната страна

Организация получател

Организацията, до която е адресирано уведомлението

1

Структура на данните на съответната страна

Законодателна препратка

Препратка към съответното национално законодателство или законодателство на ЕС

0…n

Текст

Данни относно сливането

 

1

Група от елементи

Дата на влизане в сила

Дата, на която сливането е влязло в сила

1

Дата

Вид на сливането

Вид на сливането съгласно определението в член 2, параграф 2 от Директива 2005/56/ЕО

1

Код

(Презгранично сливане чрез придобиване

Презгранично сливане чрез формиране на ново дружество

Презгранично сливане на изцяло притежавано дружество)

Дружество, получено в резултат на сливането

 

1

Група от елементи

Единен европейски идентификационен код (EUID)

Единен идентификационен код на дружеството, получено в резултат на сливането

1

Идентификационен код

За структурата на EUID вж. раздел 8 от настоящото приложение

Алтернативни идентификационни кодове

Други идентификационни кодове

0…n

Идентификационен код

Правна форма

Вид на правната форма

1

Код

Както е посочено в член 1 от Директива 2009/101/ЕО

Наименование

Наименование на дружеството, получено в резултат на сливането

1

Текст

Седалище

Седалище на дружеството, получено в резултат на сливането

1

Текст

Наименование на регистъра

Наименование на регистъра, в който е регистрирано дружеството, получено в резултат на сливането

1

Текст

Сливащо се дружество

 

1…n

Група от елементи

Единен европейски идентификационен код (EUID)

Единен идентификационен код на сливащото се дружество

1

Идентификационен код

За структурата на EUID вж. раздел 8 от настоящото приложение

Алтернативни идентификационни кодове

Други идентификационни кодове

0…n

Идентификационен код

Правна форма

Вид на правната форма

1

Код

Както е посочено в член 1 от Директива 2009/101/ЕО

Наименование

Наименование на дружеството, участващо в сливането

1

Текст

Седалище

Седалище на дружеството, участващо в сливането

0…1

Текст

Наименование на регистъра

Наименование на регистъра, в който е регистрирано дружеството, участващо в сливането

1

Текст

Текстът на уведомлението може да съдържа също така технически данни, необходими за правилното предаване на съобщението.

Обменът на информация включва също така технически съобщения, необходими за целите на потвърждаване на получаването, на регистриране и на отчитане.

6.   Структура на стандартния формат за съобщенията

Обменът на информация между регистрите, платформата и портала се извършва въз основа на стандартни методи за структуриране на данните и се изразява в стандартен формат за съобщенията, като например формата XML.

7.   Данни за платформата

За да може платформата да изпълнява функциите си, трябва да се предоставят следните видове данни:

а)

данни, позволяващи идентифицирането на системите, свързани към платформата. Тези данни могат да представляват интернет адреси или други номера или кодове, служещи за идентифицирането на всяка система в рамките на BRIS;

б)

индекс на данните, изброени в член 3в, параграф 2 от Директива 2009/101/ЕО. Тези данни се използват за получаването на последователни и бързи резултати от услугата за търсене. Когато тези данни не са били предоставени на платформата за индексиране, държавите членки предоставят същите данни за целите на услугата за търсене по начин, чрез който се гарантира същата услуга на търсене като осигуряваната от платформата;

в)

единните идентификационни кодове на дружествата, посочени в член 3, параграф 1 от Директива 2009/101/ЕО, и единните идентификационни кодове на клоновете, посочени в член 1, параграф 4 от Директива 89/666/ЕИО. Идентификационните кодове се използват за осигуряването на оперативната съвместимост на регистрите чрез платформата;

г)

други оперативни данни, които са необходими, за да може платформата да осигури адекватно и ефикасно функциониране на услугата за търсене и оперативната съвместимост на регистрите. Тези данни могат да включват списъци с кодове, данни за препратки, глосари и преводи на тези метаданни, както и данни относно регистрирането и отчитането.

Данните и метаданните, използвани от платформата, се обработват и съхраняват в съответствие със стандартите за сигурност, посочени в раздел 3 от настоящото приложение.

8.   Структура и използване на единния идентификационен код

Единният идентификационен код за целите на осъществяването на връзка между регистрите се нарича EUID (Единен европейски идентификационен код).

Структурата на EUID спазва стандарта ISO 6523 и съдържа следните елементи:

Елемент EUID

Описание

Допълнително описание

Код на държавата

Елементи, които позволяват да се идентифицира държавата членка, в която се намира регистърът

Задължителен

Идентификационен код на регистъра

Елементи, които позволяват да се идентифицира първоначалният национален регистър съответно на дружеството и на клона

Задължителен

Регистрационен номер

Номерът на дружеството/клона е регистрационният номер на дружеството/клона в първоначалния национален регистър

Задължителен

Цифров код за проверка

Елементи, които позволяват избягването на грешки при идентифицирането

Незадължителен

EUID се използва за недвусмисленото идентифициране на дружества и клонове за целите на обмена на информация между регистрите чрез платформата.

9.   Методи на експлоатация на системата и предоставяни от платформата услуги в областта на информационните технологии

За целите на разпространяването и обмена на информация системата се основава на следния технически метод на експлоатация:

Image

За целите на предаването на съобщения на съответния език платформата предоставя референтни данни, като например списъци с кодове, контролирани речници и глосари. При необходимост тези данни се превеждат на официалните езици на ЕС. При възможност се използват утвърдени стандарти и стандартизирани съобщения.

Комисията споделя с държавите членки допълнителни подробности относно техническия метод на експлоатация и предоставяните от платформата услуги в областта на информационните технологии.

10.   Критерии за търсене

При извършването на търсене трябва да бъде избрана поне една държава.

Порталът предоставя следните хармонизирани критерии за търсенето:

Наименование на дружеството

Регистрационен номер. Това е регистрационният номер на дружеството или на клона в националния регистър.

Порталът може да предоставя допълнителни критерии за търсене.

11.   Начини за извършване на плащания

За документите и данните, за които държавите членки събират такси и които се предоставят на портала за електронно правосъдие чрез BRIS, системата позволява на потребителите да плащат онлайн, използвайки разпространени начини за извършване на плащания, като кредитни и дебитни карти.

Системата може да предоставя също така алтернативни методи за плащания онлайн, като банкови трансфери или виртуални портфейли (депозит).

12.   Обяснителни бележки

Във връзка с данните и видовете документи, изброени в член 2 от Директива 2009/101/ЕО, държавите членки предоставят следните обяснителни бележки:

а)

кратко наименование за всяка единица от данни и за всеки документ (например „документи за учредяване“);

б)

когато е целесъобразно, кратко описание на съдържанието на всеки документ или единица от данни, включително по избор информация относно правната стойност на документа.

13.   Наличност на услуги

Услугите се предоставят денонощно, седем дни в седмицата, като достъпността на системата е поне 98 % с изключение на планираните поддръжки.

Държавите членки уведомяват Комисията за дейностите по поддръжка, както следва:

а)

5 работни дни предварително за поддръжка, която може да доведе до период, в който системата няма да бъде достъпна, с продължителност до 4 часа;

б)

10 работни дни предварително за поддръжка, която може да доведе до период, в който системата няма да бъде достъпна, с продължителност до 12 часа;

в)

30 работни дни предварително за поддръжка на компютърната зала на инфраструктурата, която може да доведе до период, в който системата няма да бъде достъпна, с продължителност до 6 дни годишно.

Доколкото е възможно, дейностите по поддръжката се планират в извънработно време (19:00 h — 8:00 h CET).

Когато държавите членки са фиксирали периоди за извършване на поддръжка през седмицата, те уведомяват Комисията за времето и деня от седмицата, когато са планирани тези седмични поддръжки. Без да се засягат задълженията по букви а) — в) от втора алинея, ако системите на държавите членки станат недостъпни през такъв предварително фиксиран период, държавите членки могат да решат да не уведомяват всеки път Комисията.

В случай на неочаквана техническа неизправност на системите на държавите членки държавите членки уведомяват без забавяне Комисията, че техните системи не са достъпни, както и за планираното възобновяване на услугата, ако то е известно.

В случай на неочаквана техническа неизправност на централната платформа или на портала Комисията уведомява без забавяне държавите членки, че платформата или порталът не са достъпни, както и за планираното възобновяване на услугата, ако то е известно.

14.   Точки за достъп по избор

14.1.   Процедура

Държавите членки предоставят информация относно определения график за създаването на точките за достъп по избор, относно броя на точките за достъп по избор, които ще бъдат свързани с платформата, и относно данните за връзка с лицето/лицата, с което/които може да бъде установен контакт с цел установяването на техническата връзка.

Комисията предоставя на държавите членки необходимите технически подробности и подпомага изпитването и създаването на връзката между всяка точка за достъп по избор и платформата.

14.2.   Технически изисквания

Що се отнася до връзката между точките за достъп по избор и платформата, държавите членки спазват съответните технически спецификации, определени в настоящото приложение, в това число изискванията за сигурност за предаването на данни чрез точките за достъп по избор.

Когато е необходимо да се извърши плащане чрез точка за достъп по избор, държавите членки представят методите на извършване на плащания, които са избрали, и обработват свързаните операции по плащания.

Държавите членки извършват подходящи изпитвания, преди връзката с платформата да започне да функционира и преди да бъдат направени съществени изменения в съществуваща връзка.

След успешно свързване на точката за достъп по избор с платформата държавите членки уведомяват Комисията за всяка предстояща значителна промяна на точката за достъп, която може да засегне функционирането на платформата, по-специално закриването на точката за достъп. Държавите членки предоставят достатъчно технически подробности за промяната, за да се даде възможност за безпроблемното интегриране на всички свързани промени.

На всяка точка за достъп по избор държавите членки обозначават, че услугата за търсене се предоставя чрез системата за взаимно свързване на регистрите.


(1)  Цифрата 0 означава, че данните са незадължителни. Цифрата 1 означава, че данните сазадължителни. Вписването 0…n или 1…n означава, че могат да бъдат предоставени повече единициот един и същ вид данни.


Top