EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0759

Регламент (ЕС) 2015/759 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (Текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

OB L 123, 19.5.2015, p. 90–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/759/oj

19.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 123/90


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/759 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 29 април 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика

(текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че

(1)

В качеството си на партньорство Европейската статистическа система (ЕСС) като цяло успешно е обединила дейностите си с цел да гарантира разработването, изготвянето и разпространението на висококачествена европейска статистика, в това число и чрез подобряване на управлението на ЕСС.

(2)

Неотдавна обаче бяха установени някои слабости, по-специално по отношение на рамката за управление на качеството на статистиката.

(3)

В съобщението си от 15 април 2011 г., озаглавено „Към стабилно управление на качеството на европейската статистика“, Комисията предложи действия за преодоляване на тези слабости и за укрепване на управлението на ЕСС. По-специално тя предложи целево изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(4)

В заключенията си от 20 юни 2011 г. Съветът приветства инициативата на Комисията и подчерта значението на непрекъснатото подобряване на управлението на ЕСС и повишаването на нейната ефективност.

(5)

Следва да се вземе предвид въздействието върху статистическата област на последните промени в контекста на рамката на Съюза за икономическо управление, по-специално аспектите, свързани с професионалната независимост, като прозрачни процедури за назначаване и освобождаване на персонала, разпределение на бюджетните средства и календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета (4), както и аспектите, свързани с изискването органите, отговарящи за мониторинга на прилагането на националните фискални правила, да се ползват с функционална автономност, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(6)

Аспектите, които се отнасят до професионалната независимост, като например прозрачните процедури за назначаване и освобождаване на персонала, разпределението на бюджетните средства и календарът за разпространение на резултатите от статистическите изследвания, не следва да се ограничават до статистиката, изготвена за целите на системата за фискален надзор и процедурата при прекомерен дефицит, а следва да се прилагат към цялата европейска статистика, разработвана, изготвяна и разпространявана от ЕСС.

(7)

Освен това адекватността на разпределените средства в годишен или многогодишен план, които са налични за посрещане на нуждите на статистиката, е необходимо условие за гарантиране на професионалната независимост на статистическите органи и за осигуряване на високо качество на статистическите данни.

(8)

За тази цел следва да бъде повишена професионалната независимост на статистическите органи и да се осигури спазването на минимални стандарти, приложими в целия Съюз. На ръководителите на националните статистически институти (НСИ) следва да се предоставят конкретни гаранции по отношение на изпълнението на статистическите задачи, организационното управление и разпределението на средствата. Процедурите за назначаване на ръководители на НСИ следва да са прозрачни и да се основават единствено на професионални критерии. Те следва да гарантират спазването на принципа на равните възможности, по-специално по отношение на пола.

(9)

Въпреки че надеждната европейска статистика изисква висока степен на професионална независимост на статистиците, европейската статистика следва да отговаря и на потребностите на политиките и да осигурява статистическа основа за нови политически инициативи на национално равнище и на равнището на Съюза.

(10)

Необходимо е независимостта на статистическия орган на Съюза (Евростат) да бъде утвърдена и гарантирана чрез ефективен парламентарен контрол, а независимостта на НСИ да бъде утвърдена и гарантирана чрез демократична отчетност.

(11)

Освен това следва да се внесе яснота по отношение на обхвата на вече възложената на НСИ координираща роля, така че да се постигне по-ефективна координация на статистическите дейности на национално равнище, включително управление на качеството, като се отчитат надлежно статистическите задачи, изпълнявани от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Доколкото европейската статистика може да бъде събирана от националните централни банки (НЦБ) в качеството им на членове на ЕСЦБ, НСИ и НЦБ следва да работят в тясно сътрудничество в съответствие с националните договорености с цел осигуряване изготвянето на пълна и съгласувана европейска статистика, като същевременно се гарантира необходимото сътрудничество между ЕСС и ЕСЦБ.

(12)

За да се намали тежестта върху статистическите органи и респондентите, НСИ и други национални органи следва да имат възможност за незабавен и безвъзмезден достъп и използване на административните записи, включително попълваните по електронен път, както и за интегрирането на тези записи със статистиката.

(13)

Европейската статистика следва да бъде лесно съпоставима и достъпна и да бъде актуализирана своевременно и редовно, за да се гарантира, че политиките на Съюза и инициативите за финансиране са изцяло съобразени с тенденциите на развитие в Съюза.

(14)

Освен това следва да бъдат провеждани консултации на ранен етап с НСИ относно създаването на нови административни записи, които осигуряват данни за статистически цели, а също и относно планираните изменения в съществуващи административни източници или за преустановяване на използването им. НСИ следва да получават и съответните метаданни от притежателите на административни данни и да координират дейностите по стандартизация, отнасящи се до административните записи, които имат значение за изготвянето на статистически данни.

(15)

Поверителността на данните, получени от административни записи, следва да се защитава в съответствие с общите принципи и насоки, приложими към всички поверителни данни, използвани за изготвянето на европейска статистика. Следва да се изготвят и публикуват също така приложими към тези данни рамки за оценка на качеството, както и принципи за прозрачност.

(16)

Всички ползватели следва да имат достъп до едни и същи данни по едно и също време. НСИ следва да изготвят календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания.

(17)

Качеството на европейската статистика може да бъде подобрено, а доверието на ползвателите може да се повиши чрез споделяне с националните правителства на отговорността за прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика (наричан по-долу „Кодексът на практиката“). За тази цел, при отчитане на националните особености, „ангажиментът във връзка с доверието в статистиката“ (наричан по-долу „ангажиментът“) на дадена държава членка следва да включва поемането на конкретни задължения от правителството на държавата членка за подобряване или запазване на условията за прилагане на Кодекса на практиката. Този ангажимент, който следва да се актуализира при необходимост, може да включва национални рамки за гарантиране на високо качество, включително самооценки, действия за подобряване и механизми за наблюдение.

(18)

Комисията (Евростат) следва да предприеме всички необходими мерки, за да даде възможност за лесен онлайн достъп до пълни и удобни за ползвателя серии от данни. Когато е възможно, периодично актуализираните данни следва да предоставят информация за всяка държава членка на годишна и месечна база.

(19)

Тъй като европейската статистика трябва да се изготвя въз основа на дългосрочно оперативно и финансово планиране с цел да се осигури висока степен на независимост, Европейската статистическа програма следва да обхваща същия период като многогодишната финансова рамка.

(20)

С Регламент (ЕО) № 223/2009 се предоставят правомощия на Комисията във връзка с изпълнението на някои от разпоредбите на посочения регламент в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета (6). Вследствие на влизането в сила на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7), който отменя Решение 1999/468/ЕО, правомощията, предоставени на Комисията, следва да бъдат приведени в съответствие с тази нова правна рамка. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011. Комисията следва да гарантира, че актовете за изпълнение не водят до значителна допълнителна административна тежест за държавите членки или за респондентите.

(21)

На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приема актове за изпълнение в съответствие с член 291, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да се осигури еднаквото прилагане на изискванията за качество чрез определяне на условията, структурата и периодичността на докладите за качеството, обхванати от секторното законодателство, когато секторното законодателство в областта на статистиката не предвижда такива. Комисията следва да гарантира, че тези актове за изпълнение не водят до значителна допълнителна административна тежест за държавите членки или респондентите.

(22)

Налице е необходимост от еднакви условия за осигуряване на достъп до поверителни данни за научни цели. За да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия с оглед на установяването на договорености, правила и условия, уреждащи посочения достъп на равнището на Съюза. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011.

(23)

Доколкото целта на настоящия регламент, а именно укрепване на управлението на ЕСС, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради изискването за наличието на достоверни данни на равнището на Съюза може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(24)

Независимостта на ЕСЦБ при изпълнението на нейните задачи, посочени в Протокол № 4 относно устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, следва да се зачита в пълна степен при прилагането на настоящия регламент, в съответствие с членове 130 и 338 ДФЕС.

(25)

Проведена бе консултация с Комитета на ЕСС.

(26)

Поради това Регламент (ЕО) № 223/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 223/2009

Регламент (ЕО) № 223/2009 се изменя, както следва:

1)

В член 2, параграф 1 буква а) се заменя със следното:

„а)

„професионална независимост“, което означава, че статистиката трябва да се разработва, изготвя и разпространява по независим начин, особено що се отнася до подбора на техники, определения, методологии и източници, които да бъдат използвани, и времето и съдържанието на всички форми на разпространение, и че при изпълнението на тези задачи няма никакъв натиск от политически или заинтересовани групи или от органи на Съюза или национални органи;“

.

2)

В член 5 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Националният статистически орган, определен от всяка държава членка като орган, който носи отговорност за координирането на всички дейности на национално равнище за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, които са определени в Европейската статистическа програма в съответствие с член 1, (НСИ) представлява в това отношение единствено звено за контакт с Комисията (Евростат) по статистически въпроси.

Отговорността на НСИ по отношение на координацията обхваща всички други национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, които са определени в Европейската статистическа програма в съответствие с член 1. По-специално, НСИ отговаря на национално равнище за координирането на статистическите програми и доклади, за наблюдението на качеството, методологията, предаването на данни и за съобщенията за статистическите действия на ЕСС. Доколкото част от посочената европейска статистика може да бъде събирана от националните централни банки (НЦБ) в качеството им на членове на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), НСИ и НЦБ работят в тясно сътрудничество в съответствие с националните договорености с оглед да се осигури изготвянето на пълна и съгласувана европейска статистика, като същевременно се гарантира необходимото сътрудничество между ЕСС и ЕСЦБ, както е посочено в член 9.“

3)

Вмъква се следният член:

„Член 5а

Ръководители на НСИ и ръководители по статистическите въпроси на други национални органи

1.   В рамките на своите национални статистически системи държавите членки гарантират професионалната независимост на служителите, които отговарят за изпълнението на задачите, предвидени в настоящия регламент.

2.   За тази цел ръководителите на НСИ:

а)

носят цялата отговорност за вземането на решения за процесите, статистическите методи, стандартите и процедурите, както и за съдържанието и времето на оповестяване на статистическите съобщения и публикации на европейската статистика, разработвана, изготвяна и разпространявана от НСИ;

б)

разполагат с правомощия да вземат решения по всички въпроси, свързани с вътрешното управление на НСИ;

в)

са независими в действията си при изпълнение на своите свързани със статистиката задачи и не търсят и не получават указания от никое правителство или друга институция, орган, служба или образувание;

г)

отговарят за статистическите дейности и за изпълнението на бюджета на НСИ;

д)

публикуват годишен доклад и могат да изказват мнения по въпроси относно разпределението на бюджета, свързани със статистическите дейности на НСИ;

е)

координират статистическите дейности на всички национални органи, които отговарят за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, както е посочено в член 5, параграф 1;

ж)

изготвят национални насоки, когато това е необходимо за осигуряване на качеството при разработването, изготвянето и разпространението на цялата европейска статистика в рамките на своята национална статистическа система и наблюдават и правят преглед на тяхното изпълнение, като обаче отговарят за осигуряване на спазването на тези насоки единствено в рамките на НСИ; и

з)

представляват своята национална статистическа система в рамките на ЕСС.

3.   Всяка държава членка гарантира, че другите национални органи, отговарящи за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, изпълняват тези задачи в съответствие с националните насоки, изготвени от ръководителя на НСИ.

4.   Държавите членки гарантират, че процедурите за набиране и назначаване на ръководители на НСИ и когато е приложимо, на ръководители по статистическите въпроси на други национални органи, които изготвят европейска статистика, са прозрачни и се основават единствено на професионални критерии. Тези процедури гарантират спазването на принципа на равните възможности, по-специално по отношение на пола. Причините за освобождаване от длъжност на ръководители на НСИ или прехвърлянето им на друга длъжност не трябва да засягат професионалната независимост.

5.   Всяка държава членка може да създаде национален орган за гарантиране на професионалната независимост на лицата, изготвящи европейска статистика. Ръководителите на НСИ и когато е приложимо, ръководителите по статистическите въпроси на други национални органи, които изготвят европейска статистика, могат да получават експертни съвети от тези органи. Процедурите за назначаване, преместване и освобождаване на членове на тези органи трябва да са прозрачни и да се основават единствено на професионални критерии. Те гарантират спазването на принципа на равните възможности, по-специално по отношение на пола.“

4)

В член 6 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   На равнището на Съюза Комисията (Евростат) е независима в действията си по осигуряване на изготвянето на европейска статистика в съответствие с установените правила и статистически принципи.

3.   Без да се засяга член 5 от Протокол № 4 относно устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Комисията (Евростат) координира статистическите дейности на институциите и органите на Съюза, по-специално с оглед на гарантиране на последователността и качеството на данните и свеждането до минимум на отчетната тежест. За тази цел Комисията (Евростат) може да покани всяка институция или орган на Съюза за предоставяне на консултации или сътрудничество с нея за целите на разработването на методи и системи за статистически цели в техните съответни области на компетентност. Всяка от тези институции или органи, които предлагат да изготвят статистика, се консултира с Комисията (Евростат) и взема под внимание препоръките, които Комисията (Евростат) би могла да отправи към тях в този контекст.“

5)

Вмъква се следният член:

„Член 6а

Генерален директор на Комисията (Евростат)

1.   Евростат е статистическият орган на Съюза и генерална дирекция на Комисията. Той се ръководи от генерален директор.

2.   Комисията гарантира, че процедурата за назначаване на генералния директор на Евростат е прозрачна и се основава на професионални критерии. Процедурата гарантира спазването на принципа на равните възможности, по-специално по отношение на пола.

3.   Генералният директор носи изключителна отговорност за вземането на решения за процесите, статистическите методи, стандарти и процедури, както и за съдържанието и момента на оповестяване на статистическите съобщения и публикации за всички статистики, изготвени от Евростат. При изпълнението на тези статистически задачи генералният директор е независим в действията си и не търси и не получава указания от институции или органи на Съюза, нито от правителства или от други институции, органи, служби или агенции.

4.   Генералният директор на Евростат отговаря за статистическите дейности на Евростат. В рамките на диалога по въпросите на статистиката генералният директор се явява веднага след назначаването си от Комисията и всяка година след това пред съответната комисия на Европейския парламент за обсъждане на въпроси, свързани със статистическото управление, методологията и статистическите иновации. Генералният директор на Евростат публикува годишен доклад.“

6)

В член 11 се добавят следните параграфи:

„3.   Държавите членки и Комисията предприемат всички необходими мерки за запазване на доверието в европейската статистика. За тази цел „ангажиментите във връзка с доверието в статистиката“ (наричани по-долу „ангажиментите“) на държавите членки и на Комисията имат за цел и гарантиране на общественото доверие в европейската статистика и напредъка при спазването на статистическите принципи, които се съдържат в Кодекса на практиката. Тези ангажименти включват конкретни политически ангажименти за подобряване или запазване, при необходимост, на условията за прилагането на Кодекса на практиката и се публикуват с обобщение за гражданите.

4.   Ангажиментите на държавите членки са обект на редовно наблюдение от страна на Комисията въз основа на годишните доклади, изпращани от държавите членки, и при необходимост се актуализират.

Ако до 9 юни 2017 г. не е публикуван ангажимент, държавата членка представя на Комисията и оповестява публично доклад за напредъка относно прилагането на Кодекса на практиката и ако е приложимо, относно положените усилия за поемане на ангажимент. Тези доклади за напредъка се актуализират периодично, най-малко на всеки две години след първоначалното им публикуване.

Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно публикуваните ангажименти и когато е целесъобразно, относно докладите за напредъка до 9 юни 2018 г. и на всеки две години след това.

5.   Поетият от Комисията ангажимент е обект на редовно наблюдение от Европейския консултативен съвет за статистическо управление (ESGAB). Оценката на ESGAB относно изпълнението на този ангажимент се включва в неговия годишен доклад, представян на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с Решение № 235/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (*). ESGAB докладва на Европейския парламент и на Съвета за изпълнението на посочения ангажимент до 9 юни 2018 г.

(*)  Решение № 235/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. за създаване на Европейски консултативен съвет за статистическо управление (ОВ L 73, 15.3.2008 г., стр. 17).“"

7)

Член 12 се изменя, както следва:

а)

параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   В секторното законодателство също могат да бъдат предвидени специални изисквания за качество, като целеви стойности и минимални стандарти за изготвяне на статистика.

С цел да се гарантира еднаквото прилагане на критериите за качество, предвидени в параграф 1, спрямо данните, обхванати от секторното законодателство в конкретни статистически области, Комисията приема актове за изпълнение за установяване на условията, структурата и периодичността на докладите за качеството, обхванати от секторното законодателство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.

3.   Държавите членки представят на Комисията (Евростат) доклади относно качеството на предадените данни, включващи всякакви опасения относно точността на данните. Комисията (Евростат) оценява качеството на предадените данни въз основа на подходящ анализ и изготвя и публикува доклади и съобщения относно качеството на европейската статистика.“

;

б)

добавят се следните параграфи:

„4.   В интерес на прозрачността и когато това е целесъобразно, Комисията (Евростат) оповестява публично своята оценка на качеството на националния принос в европейската статистика.

5.   Когато в секторното законодателство се предвиждат глоби в случаите, когато държавите членки представят погрешно статистически данни, Комисията може, при необходимост и в съответствие с Договорите и приложимото секторно законодателство, да започне и проведе разследвания, включително, когато е целесъобразно, да извърши проверки на място, за да установи дали това погрешно представяне е сериозно и умишлено или е в резултат на груба небрежност.“

8)

В член 13 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Европейската статистическа програма осигурява рамката за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика и определя основните области и целите на предвидените дейности за период, който съответства на периода, обхванат от многогодишната финансова рамка. Програмата се приема от Европейския парламент и от Съвета. Нейното въздействие и разходна ефективност се оценяват, като се отчита становището на независими експерти.“

9)

В член 14 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Комисията може чрез актове за изпълнение да вземе решение за временно пряко статистическо действие, при условие че:

а)

действието не предвижда събиране на данни, които обхващат повече от три референтни години;

б)

данните вече са налични или достъпни в рамките на НСИ и други компетентни национални органи или могат да бъдат получени пряко, като се използват подходящите извадки за наблюдение на статистическата съвкупност на равнището на Съюза при съответно координиране с НСИ и други национални органи; и

в)

в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (**) Съюзът прави финансови вноски в полза на НСИ и други национални органи, с цел да покрие направените от тях допълнителни разходи.

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.

(**)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).“"

10)

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Годишна работна програма

До 30 април Комисията представя на Комитета на ЕСС своята годишна работна програма за следващата година.

При подготовката на всяка годишна работна програма Комисията гарантира ефективно определяне на приоритетите, включително преглед и докладване във връзка със статистическите приоритети и разпределяне на финансовите средства. Комисията взема под внимание във възможно най-голяма степен бележките на Комитета на ЕСС. Всяка годишна работна програма се основава на Европейската статистическа програма и посочва по-специално:

а)

дейностите, които Комисията счита за приоритетни, като се имат предвид потребностите на политиките на Съюза, финансовите ограничения на национално равнище и на равнището на Съюза, както и тежестта върху респондентите;

б)

инициативите за преглед на приоритетите, включително отрицателните приоритети, и намаляването на тежестта както върху доставчиците на данни, така и върху лицата, изготвящи статистиката; и

в)

процедурите и всички правни инструменти, предвидени от Комисията за изпълнението на годишната работна програма.“

11)

Вмъква се следният член:

„Член 17а

Достъп до административни записи, използване и интегриране на административни записи

1.   За да се намали тежестта върху респондентите, НСИ, посочените в член 4 други национални органи и Комисията (Евростат) имат право на незабавен и безвъзмезден достъп до всички административни записи, както и на тяхното използване и интегриране със статистиката, доколкото това е необходимо за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, определена в Европейската статистическа програма в съответствие с член 1.

2.   НСИ и Комисията (Евростат) участват в консултации и се привличат в първоначалното планиране и последващото разработване и преустановяване на използването на административните записи, създадени и поддържани от други органи, с което впоследствие се улеснява използването на тези записи за целите на изготвянето на европейска статистика. Те участват в дейностите по стандартизация по отношение на административните записи, които имат значение за изготвянето на европейска статистика.

3.   Достъпът и участието на НСИ, други национални органи и Комисията (Евростат) съгласно параграфи 1 и 2 са ограничени до административните записи в рамките на съответните им публични административни системи.

4.   Административните записи, които се предоставят от техните притежатели на НСИ, други национални органи и Комисията (Евростат), за да се използват за изготвянето на европейска статистика, се придружават от съответните метаданни.

5.   НСИ и притежателите на административни записи установяват необходимите механизми за сътрудничество.“

12)

В член 20, параграф 4 втората алинея се заменя със следното:

„НСИ, другите национални органи и Комисията (Евростат) предприемат всички необходими мерки, за да гарантират съобразяването на принципите и насоките по отношение на физическата и логическата защита на поверителните данни. Комисията гарантира това съобразяване чрез актове за изпълнение, без да допълва настоящия регламент. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.“

13)

В член 23 втората алинея се заменя със следното:

„Комисията приема чрез актове за изпълнение договореностите, правилата и условията за достъп на равнището на Съюза. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 27, параграф 2.“

14)

Член 24 се заличава.

15)

Член 26 се заменя със следното:

„Член 26

Нарушения на статистическата поверителност

Държавите членки и Комисията предприемат подходящи мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакви нарушения на статистическата поверителност. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.“

16)

Член 27 се заменя със следното:

„Член 27

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на ЕСС. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (***).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

(***)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).“"

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 29 април 2015 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  ОВ C 374, 4.12.2012 г., стр. 2.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 21 ноември 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и позиция на Съвета на първо четене от 5 март 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник). Позиция на Европейския парламент от 28 април 2015 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(3)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).

(4)  Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12).

(5)  Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната (ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 11).

(6)  Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23).

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).


Top