Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0747

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/747 на Комисията от 11 май 2015 година за дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на крайния срок за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, крайния срок за съобщаване на измененията на единното заявление или на искането за плащане, както и крайния срок за заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане, за 2015 г.

OJ L 119, 12.5.2015, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/747/oj

12.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 119/21


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/747 НА КОМИСИЯТА

от 11 май 2015 година

за дерогация от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 по отношение на крайния срок за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, крайния срок за съобщаване на измененията на единното заявление или на искането за плащане, както и крайния срок за заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане, за 2015 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 78, първа линея, буква б) и член 78, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията (2) са указани крайният срок за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, крайният срок за съобщаване на измененията на единното заявление или на искането за плащане, както и крайният срок за подаване на заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане.

(2)

При практическото прилагане на новите схеми за директно плащане и мерки за развитие на селските райони държавите членки са се сблъскали с известни затруднения. Това е причинило забавяне в администрирането на единното заявление, заявленията за помощ и исканията за плащане, както и на заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане.

(3)

Тази ситуация е затруднила бенефициерите при подаването на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, както и на заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане, в сроковете, предвидени в член 13, параграф 1 и член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 809/2014.

(4)

С оглед на това е целесъобразно да се предвиди дерогация от член 13, параграф 1 и член 22, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 809/2014, с която да се даде възможност на държавите членки да определят за 2015 г. краен срок за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане, както и краен срок за заявленията за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане, които крайни срокове да са по-късни от предвидените в посочените членове. Тъй като датата, определена в член 15, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 809/2014, е свързана с крайния срок, предвиден в член 13, параграф 1 от същия регламент, следва да се предостави подобна дерогация за съобщаване на изменението на единното заявление или на искането за плащане.

(5)

Тъй като тези дерогации следва да обхващат единното заявление, заявленията за помощ и исканията за плащане, измененията на единното заявление или на искането за плащане и заявленията за предоставяне на права на плащане за 2015 г., е целесъобразно настоящият регламент да се прилага за заявленията и исканията за плащане за 2015 г.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за директните плащания и на Комитета за развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 13, параграф 1, първа алинея от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, определяните от държавите членки крайни срокове за подаване на единното заявление, заявленията за помощ или исканията за плащане за 2015 г. не могат да бъдат по-късни от 15 юни.

Член 2

Чрез дерогация от член 15, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 и в случай че държавите членки прибягнат до дерогацията по членове 1 и 3 от настоящия регламент, измененията на единното заявление или на искането за плащане за 2015 г., направени в съответствие с параграф 1 от посочения член, се съобщават писмено на компетентния орган не по-късно от 15 юни.

Член 3

Чрез дерогация от член 22, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014, определяната от държавите членки дата за подаване на заявления за предоставяне на права на плащане или увеличаване на стойността на правата на плащане съгласно схемата за основно плащане за 2015 г. не може да бъде по-късна от 15 юни.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за заявленията и исканията за плащане за 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 809/2014 на Комисията от 17 юли 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол, мерките за развитие на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 227, 31.7.2014 г., стр. 69).


Top