EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0499

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/499 на Комисията от 24 март 2015 година за определяне, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за одобряване от надзорния орган на използването на елементи на допълнителните собствени средства Текст от значение за ЕИП

OJ L 79, 25.3.2015, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/499/oj

25.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/499 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2015 година

за определяне, в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение във връзка с процедурите за одобряване от надзорния орган на използването на елементи на допълнителните собствени средства

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (1), и по-специално член 92, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Заявленията на застрахователните и презастрахователните предприятия за одобряване на използването на допълнителни собствени средства следва да се изготвят въз основа на разумни и реалистични параметри.

(2)

Заявлението за използване на елемент на допълнителните собствени средства е стратегическо решение с оглед управлението на риска и капиталовото планиране. В съответствие с член 40 от Директива 2009/138/ЕО административният, управителният или надзорният орган са най-висшата отговорна инстанция по отношение на спазването на разпоредбите, поради което участието на такъв орган в процеса на взимане на решение относно заявлението следва да бъде внимателно преценено.

(3)

За целите на оценяването от надзорния орган и на взимането от него на своевременни решения, основани на подходящи сведения, застрахователното или презастрахователното предприятие следва да включи всички съответни фактически обстоятелства, включително своя оценка на начина, по който елементът ще удовлетворява критериите за елемент на допълнителните собствени средства, а ако бъде изискан — на начина на класифицирането му като елемент на основните собствени средства.

(4)

Информацията, която дадено застрахователно или презастрахователно предприятие е необходимо да включи в заявлението си, следва да се определя с оглед осигуряването на последователна основа за процеса на взимане на решение от надзорния орган.

(5)

Поради взаимозависимостите между различните заявления за одобрение по Директива 2009/138/ЕО, при подаването на заявление за одобрение на използването на елемент на допълнителните собствени средства застрахователното или презастрахователното предприятие следва да уведоми надзорния орган за други заявления във връзка с елементите в член 308а, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО, които текат понастоящем или които то възнамерява да подаде в рамките на шест месеца. Това изискване е необходимо, за да могат оценките от надзорния орган да бъдат основани на прозрачна и обективна информация.

(6)

Приема се, че възможността за надзорните органи и застрахователните и презастрахователните предприятия да оценяват статуса на група от контрагенти все едно, че се касае за един контрагент е от особено значение, когато дадено взаимозастрахователно или от взаимозастрахователен тип предприятие има множество еднообразни некорпоративни членове, от които то може да поиска допълнителни вноски.

(7)

При процеса на одобряване на допълнителни средства се предвижда постоянна комуникация между надзорните органи и застрахователните и презастрахователните предприятия. Тук се включват комуникацията преди официалното подаване на заявлението до надзорния орган и след одобряването на заявлението — чрез процеса на надзорен преглед. Такава постоянна комуникация е необходима, за да се гарантира, че оценката на надзорния орган е основана на съответните актуални данни.

(8)

Когато надзорният орган бива уведомен от застрахователно или презастрахователно предприятие, че при одобрен елемент на допълнителните собствени средства е налице намален капацитет за покриване на загуби, той следва да намали одобрената стойност или да оттегли одобрението си за метода, с което да пригоди действията си към намаления капацитет за покриване на загуби.

(9)

С член 226 от Директива 2009/138/ЕО на група от застрахователни или презастрахователни предприятия се позволява да кандидатстват за одобрение на използването на елемент на допълнителните собствени средства по отношение на междинен застрахователен холдинг или междинен смесен финансов холдинг. В такива случаи, от гледна точка на приложимите норми, междинният застрахователен холдинг или междинният смесен финансов холдинг следва да се приравнява на застрахователно или презастрахователно предприятие. В съответствие с член 235 от Директива 2009/138/ЕО, това следва да се прилага и когато начело на групата стои застрахователен холдинг или смесен финансов холдинг.

(10)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.

(11)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на застраховането и презастраховането, създадена с член 37 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета (2).

(12)

За да се увеличи правната сигурност във връзка с надзорния режим по време на периода на поетапно въвеждане, предвиден в член 308а от Директива 2009/138/ЕО, който ще започне да тече на 1 април 2015 г., е важно да се гарантира, че настоящият регламент ще влезе в сила възможно най-скоро, в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Общи характеристики на заявлението

1.   Застрахователното или презастрахователно предприятие представя на надзорния орган писмено заявление за одобрение за всеки елемент от допълнителните собствени средства.

2.   Заявлението се подава на един от официалните езици на държавата членка, в която застрахователното или презастрахователното предприятие има седалище, или на език, договорен с надзорния орган.

3.   Заявлението се състои от придружително писмо и съответната съпътстваща документация.

Член 2

Придружително писмо

Застрахователното или презастрахователно предприятие представя придружително писмо. В придружителното писмо се потвърждават долупосочените елементи:

а)

всички законови или договорни разпоредби относно елемента на допълнителните собствени средства, както и всяко свързано съглашение са недвусмислено и ясно определени;

б)

отредената в заявлението стойност на елемента на допълнителните собствени средства спазва член 90, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО;

в)

икономическата същност на елемента на допълнителните собствени средства, включително как при изискване той е източник на основни собствени средства, е изцяло отразена в заявлението;

г)

с оглед на вероятните бъдещи тенденции и обстоятелствата към датата на заявлението, застрахователното или презастрахователното предприятие смята, че елементът на допълнителните собствени средства удовлетворява критериите за класификация на собствените средства;

д)

не са пропуснати факти, които, ако са известни на надзорния орган, биха могли да окажат въздействие върху решението му за това дали да одобри даден елемент на допълнителните собствени средства, за каква стойност на елемента на допълнителните собствени средства да предостави одобрение или за какъв срок да одобри даден изчислителен метод.

В придружителното писмо се изброяват и останалите заявления, които застрахователното или презастрахователното предприятие е подало или възнамерява да подаде в рамките на следващите шест месеца, за одобрение на някой от елементите в член 308а, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО, заедно със съответните дати на подаване.

Член 3

Съпътстваща документация относно размера или метода

Със заявлението, което застрахователно или презастрахователно предприятие подава, се цели одобрение на определена парична стойност на елемент на допълнителните собствени средства, както и на метод за изчисляването на тази стойност.

Когато застрахователното или презастрахователното предприятие иска одобрение на дадена парична сума, в заявлението си то обяснява как, в съответствие с член 90, параграф 2 от Директива 2009/138/ЕО, я изчислява въз основа на разумни и реалистични допускания.

Когато застрахователното или презастрахователното предприятие иска одобрение на изчислителния метод, то предоставя следната информация:

а)

обяснение на метода и начина, по който той отразява капацитета на елемента на допълнителните собствени средства да покрива загуби;

б)

описание на всички допускания, на които методът почива, както и аргументация на разумния им и реалистичен характер;

в)

изчислената по метода разчетна първоначална стойност на елемента, както и нейната обосновка;

г)

описание на контролните процедури, които застрахователното или презастрахователното предприятие ще въведе, за да се увери, че резултатите от метода продължават да отразяват на текуща основа капацитета на елемента на допълнителните собствени средства да покрива загуби.

Член 4

Съпътстваща документация относно критериите за одобряване

Съпътстващата документация съдържа достатъчно информация, която позволява на надзорния орган да прецени дали заявлението удовлетворява критериите по член 90 от Директива 2009/138/ЕО и членове 62—65 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията (3). Тя съдържа като минимално изискване информацията по втора до седма алинея от настоящия член.

Застрахователното или презастрахователното предприятие предоставя информация за естеството на елемента на допълнителните собствени средства и за капацитета на елемента на основните собствени средства, в който този елемент на допълнителните собствени средства се преобразува при изискване, да покрива загуби, включително следното:

а)

законовите условия или договорните клаузи, свързани с елемента, както и условията на всякакво свързано споразумение, а също така и доказателство, че контрагентът е сключил или ще сключи договора и всякакво свързано споразумение;

б)

информация, основана на правно становище, че договорът и всякакви свързани споразумения са правно обвързващи и приложими във всички съответни юрисдикции;

в)

периодът, в който договорът е в сила и ако е различен — периодът, в който застрахователното или презастрахователното предприятие може да изиска елемента;

г)

потвърждение, че след като елементът на допълнителните собствени средства е изискан и платен, той ще притежава всички характеристики на елемент на основните собствени средства, класифициран като капитал от първи ред в съответствие с член 71 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 или като капитал от втори ред в съответствие с член 73 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35;

д)

потвърждение, че договорните клаузи, свързани с елемента, не съдържат разпоредби, които биха могли да възпрат застрахователното или презастрахователното предприятие да изиска елемента с оглед поемането на загуба или да ограничат способността му да бъде изискуем при поискване;

е)

потвърждение, че с елемента на допълнителните собствени средства или ползите от него ще разполага само застрахователното или презастрахователното предприятие, като няма да е възможно прехвърлянето или отнасянето му към друга страна, или обременяването му по друг начин;

ж)

всички фактори, които ограничават условията, при които застрахователното или презастрахователното предприятие може да изиска елемента, включително, но не само, стресови ситуации, свързани със застрахователното и презастрахователното предприятие или с пазара като цяло;

з)

информация дали във връзка с актива застрахователното или презастрахователното предприятие има или може да има в бъдеще задължение, вероятност или сигнал за изплащането на суми или предоставянето на друга полза на контрагента или трета страна, освен в случай на изкупуване на елемент на основните собствени средства, което да отговаря на условията в член 71, параграф 1, буква з) и член 73, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35;

и)

копие от плана за средносрочно капиталово управление, в който се посочва как елементът ще се вмести в настоящата капиталова структура на застрахователното или презастрахователното предприятие и как би могъл да му позволи да изпълни своите настоящи или бъдещи капиталови изисквания.

С изключение на случаите, в които се прилага член 63, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 и статутът на група контрагенти може да бъде оценен все едно, че е на един контрагент, застрахователното или презастрахователното предприятие предоставя информация за статута на всеки контрагент, включително следното:

а)

название и описание на всеки контрагент, включително същността на всички взаимоотношения между застрахователното или презастрахователното предприятие и контрагента;

б)

оценка на риска от неизпълнение на контрагентите за целите на посоченото в член 63, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 оценяване от надзорния орган;

в)

оценка на ликвидната позиция на контрагентите за целите на посоченото в член 63, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 оценяване от надзорния орган;

г)

оценка на способността на контрагентите да извършат плащане за целите на посоченото в член 63, параграф 4 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 оценяване от надзорния орган;

д)

описание на набора от обстоятелства, при които застрахователното или презастрахователното предприятие може да обмисли да изиска елемента, включително настоящи очаквания за случаите, при които елементът може да бъде изискан преди или при достигане на стадия на неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност и минималното капиталово изискване;

е)

информация за всички други фактори, които имат отношение към положението на контрагентите за целите на посоченото в член 63, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 оценяване от надзорния орган.

Когато в съответствие с член 63, параграф 6 от Делегиран Регламент (ЕС) 2015/35 контрагентите се третират като група контрагенти, информацията в букви а)—е) от трета алинея се предоставя по отношение на групата контрагенти.

Когато съгласно член 213 от Директива 2009/138/ЕО контрагентът е член на групата или подгрупата, на която е член и застрахователното или презастрахователното предприятие, и по линия на елементите на допълнителните собствени средства има задължения към няколко субекти в групата, информацията в букви б)—е) от трета алинея съдържа, при отчитане на обстоятелствата и субектите от групата, доказателства за способността на контрагента да удовлетворява по едно и също време множество изискуемости по отношение на елементите на допълнителните собствени средства.

Застрахователното или презастрахователното предприятие предоставя информация за събираемостта на средствата, включително следното:

а)

сведения за мерките, които могат да подобрят събираемостта на елемента, включително наличието на обезпечение;

б)

сведения за това дали националното право във всяка съответна юрисдикция не предвижда ограничения за възникването или удовлетворяването на изискуемост, включително при открито по отношение на застрахователното или презастрахователното предприятие производство по преструктуриране, оздравяване по съдебен ред или несъстоятелност;

в)

сведения за договореностите или обстоятелствата, които биха могли да възпрепятстват възникването или удовлетворяването на изискуемост при влошаващи се финансови условия, включително неспазване на капиталовото изискване за платежоспособност и минималното капиталово изискване.

Застрахователното или презастрахователното предприятие предоставя информация за минали изискуемости, включително следното:

а)

информация за своя опит от минали изискуемости или за събирането на други вземания от същия или сходни контрагенти при същите или сходни обстоятелства;

б)

всички налични пазарни сведения за минали изискуемости или събирането на други вземания от същия или сходни контрагенти при същите или сходни обстоятелства;

в)

оценка на подходящия характер и надеждността на информацията по букви а) и б) по отношение на очаквания резултат от бъдещи изискуемости, направени от застрахователното или презастрахователното предприятие.

Застрахователното или презастрахователно предприятие предоставя описание на въведените процедури с оглед установяването на евентуални бъдещи промени според посоченото в член 62, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, които могат да доведат до намаляване на капацитета на елемента на допълнителните собствени средства да покрива загуби. Информацията включва следното:

а)

как предприятието възнамерява да установи промените във:

i)

структурата или договорните условия на споразумението, включително отмяна или изтичане на елемента на допълнителните собствени средства или частичното му или цялостно използване или изискуемост;

ii)

положението на съответните контрагенти, включително неизпълнение от страна на контрагент;

iii)

събираемостта на елемента на допълнителните собствени средства, в това число изискуемост на други елементи на допълнителните собствени средства, предоставени от същите контрагенти;

б)

как предприятието възнамерява да уведоми надзорния орган за установените промени, включително въведените механизми за определяне на това кога за дадена промяна следва да се уведоми административният, управителният или надзорният орган на предприятието, както и надзорният орган.

Застрахователното или презастрахователното предприятие включва писмени сведения за вътрешния процес на взимане на решения във връзка със заявлението.

Член 5

Оценка на заявлението

Надзорният орган потвърждава получаването на заявлението, подадено от застрахователното или презастрахователното предприятие.

Надзорният орган приема, че заявлението е пълно само ако в него са обхванати всички аспекти в членове 2, 3 и 4.

Надзорният орган се произнася по пълнотата на заявлението своевременно, но не по-късно от 30 дни, считано от датата на получаването му.

Надзорният орган се уверява, че периодът, в рамките на който взима решение по дадено заявление, е разумен и не надхвърля три месеца, считано от датата на получаване на пълното заявление, освен ако не са налице изключителни обстоятелства, за които той своевременно уведомява писмено застрахователното или презастрахователното предприятие.

При наличието на изключителни обстоятелства периодът, в рамките на който надзорният орган взима решение по дадено заявление, не надхвърля шест месеца, считано от датата на получаване на пълното заявление.

Фактът, че надзорният орган е приел дадено заявление за пълно, не пречи на този надзорен орган да поиска допълнителна информация, необходима за оценяването. В искането се уточнява необходимата допълнителна информация и основанията за искането ѝ. Дните между датата, на която надзорният орган поиска такава допълнителна информация, и датата, на която той я получи, не се включват в периодите, посочени в четвърта и пета алинея.

Ако застрахователното или презастрахователното предприятие внесе промени в заявлението си, то уведомява за това надзорния орган.

В такъв случай заявлението се разглежда като ново, освен ако:

а)

промяната е вследствие на искане от надзорния орган за допълнителна информация; или

б)

надзорният орган се е уверил, че измененията не влияят съществено върху оценяването на заявлението.

Докато надзорният орган не е взел решение по дадено заявление, застрахователното или презастрахователното предприятие може във всеки един момент да го оттегли посредством писмено уведомление. Ако застрахователното или презастрахователното предприятие впоследствие отново го подаде в същия вид или с изменения, надзорният орган го приема за ново заявление.

Член 6

Решение по заявлението

Когато надзорният орган вземе решение по заявлението, той незабавно го съобщава писмено на застрахователното или презастрахователното предприятие.

Ако надзорният орган одобри по-ниска стойност от поисканата от застрахователното или презастрахователното предприятие или отхвърли заявлението за одобрение, той посочва причините за решението си.

Когато надзорният орган предостави одобрение при условие, че се сключи договор, застрахователното или презастрахователното предприятие незабавно сключва такъв договор при условията, на които се основава одобрението, и предоставя на надзорния орган копие от подписания договор.

Докато договорът не бъде сключен, застрахователното или презастрахователното предприятие не приема за допустимо използването на елемента на допълнителните собствени средства или метода.

Член 7

Преразглеждане на одобрената сума или оттегляне на одобрението на метода

1.   Когато елемент на допълнителните собствени средства вече не отговаря на условията, според които са били одобрени стойност или изчислителен метод, надзорният орган взима решение за някое от следните действия:

а)

да сведе стойността на елемента на допълнителните собствени средства до по-малък размер или до нула;

б)

да оттегли одобрението си на изчислителния метод.

2.   Надзорният орган незабавно уведомява застрахователното или презастрахователното предприятие, като се обосновава за взетото по параграф 1 решение.

Член 8

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/79/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 48).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 година за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 12, 17.1.2015 г., стр. 1).


Top