EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0414

Регламент (ЕС) 2015/414 на Комисията от 12 март 2015 година за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на глюкозаминова сол на (6 S )-5-метилтетрахидрофолиева киселина, използвана за производството на хранителни добавки Текст от значение за ЕИП

OJ L 68, 13.3.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/414/oj

13.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/26


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/414 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2015 година

за изменение на Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на глюкозаминова сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, използвана за производството на хранителни добавки

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на добавките към храни (1), и по-специално член 4, параграф 5 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Директива 2002/46/ЕО е установен списък с витамини и минерални вещества, както и формите за всеки от тях, които могат да се използват при производството на хранителни добавки. Приложения I и II към Директива 2002/46/ЕО са заменени с Регламент (ЕО) № 1170/2009 на Комисията (2).

(2)

Съгласно член 14 от Директива 2002/46/ЕО разпоредби относно витамини и минерални вещества в хранителни добавки, които могат да имат отражение върху общественото здраве, се приемат след консултация с Европейския орган за безопасност на храните („Органа“).

(3)

Вследствие на искане глюкозаминовата сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиевата киселина да бъде добавена като източник на фолат в списъка в приложение II към Директива 2002/46/ЕО, на 11 септември 2013 г. Органът прие научно становище относно глюкозаминовата сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиевата киселина като източник на фолат, добавяна за хранителни цели към хранителни добавки, и относно бионаличността на фолат от този източник (3).

(4)

От становището на Органа следва, че използването на глюкозаминовата сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиевата киселина в хранителни добавки като източник на фолат не поражда опасения във връзка с безопасността.

(5)

Вследствие на положителното становище на Органа глюкозаминовата сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиевата киселина следва да бъде добавена в списъка в приложение II към Директива 2002/46/ЕО.

(6)

Глюкозаминовата сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиевата киселина е нова хранителна съставка, чието пускане на пазара е разрешено с Решение за изпълнение 2014/154/ЕС на Комисията (4).

(7)

Чрез Консултативната група по хранителната верига и здравето на животните и растенията бяха проведени консултации със заинтересованите страни и предоставените становища бяха взети предвид.

(8)

Директива 2002/46/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В част А, точка 10 (ФОЛАТ) от приложение II към Директива 2002/46/ЕО се добавя следната буква в):

„в)

глюкозаминова сол на (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 36.

(3)  EFSA Journal, 2013 г.; 11(10): 3358.

(4)  Решение за изпълнение 2014/154/ЕС на Комисията от 19 март 2014 г. за разрешаване на пускането на пазара на (6S)-5-метилтетрахидрофолиева киселина, глюкозаминова сол, като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 85, 21.3.2014 г., стр. 10).


Top