Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0323

Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 година относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие

OJ L 58, 3.3.2015, p. 17–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/12/2018; отменен от 32018R1877

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/323/oj

3.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 58/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/323 НА СЪВЕТА

от 2 март 2015 година

относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна, с последните му изменения (1) („Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС“),

като взе предвид Вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощ от Европейския съюз по линия на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство между АКТБ и ЕС и относно разпределянето на финансовото подпомагане за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз (2) („Вътрешното споразумение“), и по-специално член 10, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Сметната палата (3),

като взе предвид становището на Европейската инвестиционна банка,

като има предвид, че:

(1)

Следва да бъдат определени подробни правила за плащането на вноските на държавите членки за 11-ия Европейски фонд за развитие (ЕФР), посочени във Вътрешното споразумение.

(2)

Следва да бъдат установени условията, съгласно които Сметната палата трябва да упражнява своите правомощия по отношение на 11-ия ЕФР.

(3)

Следва да бъдат определени подробни правила за финансовото изпълнение на 11-ия ЕФР, по-специално относно приложимите принципи, набирането на неговите ресурси, финансовите участници и субектите с възложени задачи по изпълнението на бюджета, решенията за финансиране, поетите задължения и плащанията, видовете финансиране, включително възлагане на обществени поръчки, безвъзмездни средства, финансови инструменти и доверителни фондове на Съюза, представянето на отчетите и счетоводната отчетност, външния одит от Европейската сметна палата и освобождаването от отговорност от страна на Европейския парламент, както и Инвестиционния механизъм, управляван от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

(4)

С оглед на опростяване и постигане на съгласуваност, настоящият регламент следва, във възможно най-голяма степен, да бъде приведен в съответствие и с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (4) и на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (5). Това привеждане в съответствие следва да бъде постигнато чрез директни препратки към тези регламенти и следва, от една страна, да позволи лесно идентифициране на особеностите във финансовото изпълнение на 11-ия ЕФР и, от друга страна, да намали многообразието от правила на Съюза за финансиране в областта на външните действия, които създават излишна тежест за получателите, Комисията, както и за другите заинтересовани страни.

(5)

Следва да се припомни, че рамката за финансово изпълнение на 11-ия ЕФР, в допълнение към настоящия регламент, е съставена от няколко инструмента: Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, по-специално приложение IV към него, Вътрешното споразумение, Решение 2013/755/ЕС на Съвета (6) („Решение за отвъдморско асоцииране“) и Регламент 2015/322 (7) на Съвета („Регламент за изпълнение“).

(6)

Финансовото изпълнение на 11-ия ЕФР следва да се ръководи от принципите на единство и на точност на бюджета, разчетна единица, универсалност, специфичност, добро финансово управление и прозрачност. Предвид многогодишния характер на 11-ия ЕФР бюджетният принцип на ежегодност не следва да се прилага за него.

(7)

Ресурсите за мерки за подкрепа за подобряване на въздействието на програмите по линия на 11-ия ЕФР съгласно член 6 от Вътрешното споразумение следва да се използват също за подобряване на финансовото управление и прогнозиране на 11-ия ЕФР.

(8)

Правилата относно финансовите участници, а именно разпоредителите с бюджетни кредити и счетоводителите, делегирането на задачите им, както и отговорността им, следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, като Комисията има същата изпълнителна отговорност, когато прилага 11-ия ЕФР.

(9)

Следва да се създадат подробни правила, в съответствие с които оправомощеният от Комисията разпоредител с бюджетни кредити установява необходимите процедури с групата от държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн („АКТБ“) и отвъдморските страни и територии („ОСТ“) за гарантиране на доброто изпълнение на операциите, в тясно сътрудничество с националния, регионалния, териториалния разпоредител с бюджетни кредити или с този в рамките на АКТБ, посочен от държавите от АКТБ или ОСТ.

(10)

Правилата за непряко управление, които водят до възлагането на задачи по изпълнението на бюджета и на свързаните с това условия и ограничения, следва да бъдат приведени в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. В допълнение, следва да бъде създадена разпоредба за вторично делегиране на задачи по изпълнението на бюджета, която да отразява съответната разпоредба в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета (8), с цел гарантиране на съгласувано изпълнение на финансирането на външната дейност. В настоящия регламент следва обаче да се съдържат специфични разпоредби относно временните участници, действащи като национален разпоредител с бюджетни кредити, относно възлагането на задачи на разпоредител с бюджетни кредити от държавите от АКТБ и ОСТ на доставчик на услуги, както и относно укрепването на защитата на финансовите интереси на Съюза в случай на непряко управление с държавите от АКТБ и ОСТ.

(11)

Макар че изпълнението на ресурсите на ЕФР няма да става при споделено управление, настоящият регламент следва да допуска в рамките на регионалното сътрудничество между държавите от АКТБ и ОСТ, от една страна, и в най-отдалечените региони на Съюза, от друга страна, изпълнението на ресурсите на ЕФР и на помощта по линия на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в полза на най-отдалечените региони на Съюза да става под ръководството на един и същи орган в съответствие с настоящия регламент по отношение на ресурсите на ЕФР и при споделено управление по отношение на ЕФРР.

(12)

Разпоредбите относно решенията за финансиране следва да се приведат в съответствие с тези на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, когато Комисията изпълнява 11-ия ЕФР.

(13)

Правилата за поетите задължения следва да се приведат в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, с изключение на временните задължения, които не следва да бъдат на разположение през периода на 11-ия ЕФР. В допълнение, следва да се предвиди удължаване на сроковете, когато това е необходимо за дейностите, извършвани чрез непряко управление от страна на държавите от АКТБ или ОСТ.

(14)

Сроковете за плащанията следва да бъдат приведени в съответствие с предвидените в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Следва да се предвидят специални разпоредби, когато държавите от АКТБ и ОСТ не са натоварени с извършването на плащания в рамките на непряко управление и когато, вследствие на това, Комисията продължава да извършва плащания в полза на получателите.

(15)

Различните разпоредби за изпълнение, засягащи вътрешния одитор, добрата администрация и правната защита, информационната система, електронното предаване, електронното управление, административните и финансовите санкции и използването на централната база данни за отстраняванията, следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. В допълнение, при изпълнението на 11-ия ЕФР в рамките на непряко управление с държавите от АКТБ и ОСТ, следва да се подсили и да се изясни защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагането на административни санкции.

(16)

Правилата за възлагането на обществени поръчки, безвъзмездните средства, наградите и експертите следва да бъдат приведени в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Правилата за финансовите инструменти и доверителните фондове на Съюза следва да бъдат приведени в съответствие чрез адаптации поради естеството на 11-ия ЕФР. При бюджетната подкрепа за ОСТ следва да се вземат предвид институционалните връзки със съответните държави членки.

(17)

Краткосрочната техническа помощ и консултациите, получавани по Програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) от държавите членки, присъединили се към Съюза след процес на преход, и довели до положителни резултати, следва по целесъобразност да са налични и за държавите от АКТБ и ОСТ. За да могат тези държави да се ползват от такава помощ и консултации в дългосрочен план, следва да бъде възможно да се осигури подходяща подкрепа за центровете за знания и високи постижения в областта на управлението и реформите в публичния сектор.

(18)

Правилата за представяне на отчетите и счетоводната отчетност и за външния одит и освобождаването от отговорност следва да отразяват разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, за да бъде осигурена съгласувана рамка за изпълнение и докладване.

(19)

Необходимо е да се установят условията, съгласно които ЕБР управлява някои от ресурсите на 11-ия ЕФР.

(20)

Разпоредбите относно контрола, упражняван от Сметната палата върху управляваните от ЕИБ ресурси на 11-ия ЕФР, следва да бъдат съобразени с тристранното споразумение, сключено между Сметната палата, ЕИБ и Комисията, предвидено в член 287, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(21)

В преходните разпоредби следва да се определят правилата за третирането на салдата и приходите от предишни европейски фондове за развитие, както и за прилагането на настоящия регламент към остатъчните операции по тези фондове.

(22)

С цел да се даде възможност за навременно програмиране и изпълнение на програмите на 11-ия ЕФР, настоящият регламент следва да влезе в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ПЪРВА ЧАСТ

ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

Предмет, обхват и общи разпоредби

Член 1

Обхват

Настоящият регламент установява правилата за финансовото изпълнение на ресурсите на 11-ия Европейски фонд за развитие и за представянето и одита на отчетите.

Член 2

Връзка с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012

1.   Освен ако специално не е предвидено друго, се счита, че преките позовавания в настоящия регламент на разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 включват също препратки към съответните разпоредби на Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

2.   Не се счита, че препратките в настоящия регламент към приложимите разпоредби на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 включват процедурни разпоредби, които не са приложими към 11-ия ЕФР, по-специално тези относно оправомощаване за приемане на делегирани актове.

3.   Вътрешните позовавания в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 или в Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 не превръщат разпоредбите, на които се прави позоваване, в косвено приложими за 11-ия ЕФР.

4.   Използваните в настоящия регламент понятия имат същия смисъл като този, който им е определен в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, с изключение на определенията, посочени в член 2, букви а)—д) от посочения регламент.

Въпреки това за целите на настоящия регламент посочените по-долу понятия в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 имат следното определение:

а)

„бюджет“ или „бюджетен/-на“ означават „11-ия ЕФР“,

б)

„бюджетно задължение“ означава „финансово задължение“,

в)

„институция“ означава „Комисията“,

г)

„бюджетни кредити“ или „бюджетни кредити за оперативни разходи“ означава „ресурси на 11-ия ЕФР“,

д)

„бюджетен ред“ или „ред в бюджета“ означава „отпуснати средства“,

е)

„основен акт“ означава, според съответния контекст, Вътрешното споразумение, Решението за отвъдморско асоцииране или Регламента за изпълнение,

ж)

„трета държава“ означава всяка държава или територия бенефициер, попадаща в географския обхват на 11-ия ЕФР.

5.   Целта на тълкуването на настоящия регламент е запазването на съгласуваността с разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 освен ако такова тълкуване би било несъвместимо с особеностите на 11-ия ЕФР, както е предвидено в Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, Вътрешното споразумение, Решението за отвъдморско асоцииране или Регламента за изпълнение.

Член 3

Срокове, дати и крайни срокове

Освен ако не е предвидено друго, Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета (9) се прилага за крайните срокове, определени с настоящия регламент.

Член 4

Защита на личните данни

Настоящият регламент не засяга изискванията на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) и изискванията на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (11).

Прилага се член 29 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 относно информацията за трансферите на лични данни за целите на одита.

ДЯЛ II

Финансови принципи

Член 5

Финансови принципи

Ресурсите на 11-ия ЕФР се изпълняват в съответствие със следните принципи:

а)

единство и точност на бюджета;

б)

разчетна единица;

в)

универсалност;

г)

специфичност;

д)

добро финансово управление;

е)

прозрачност.

Финансовата година започва на 1 януари и завършва на 31 декември.

Член 6

Принципи на единство и на точност на бюджета

Не се събира приход и не се извършва разход, без това да е отразено в предвидените средства на ЕФР.

Прилагат се член 8, параграфи 2 и 3 и член 8, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 7

Принцип на разчетна единица

Член 19 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно използването на еврото се прилага mutatis mutandis.

Член 8

Принцип на универсалност

Без да се засяга член 9 от настоящия регламент, общият размер на приходите покрива общия размер на прогнозираните плащания.

Всички приходи и разходи се записват в пълния им размер без насрещни корекции и без да се засяга член 23 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на правилата относно приспаданията и корекциите на обменните курсове, които се прилагат.

Въпреки това приходите, посочени в член 9, параграф 2, буква в) от настоящия регламент, автоматично намаляват плащанията, извършени спрямо поетите задължения, от които са били генерирани.

Съюзът не може да сключва заеми в рамките на 11-ия ЕФР.

Член 9

Целеви приходи

1.   Целевите приходи се използват за финансиране на конкретни разходни позиции.

2.   Целеви приходи представляват:

а)

финансовите вноски от държавите членки и трети държави, включително и в двата случая техните държавни агенции, субекти или физически лица, и от международни организации за определени проекти или програми за външна помощ, финансирани от Съюза и управлявани от Комисията или ЕИБ от тяхно име в съответствие с член 10 от Регламента за изпълнение;

б)

приходи, предназначени за конкретна цел, като например приходи от фондации, субсидии, дарения и завещания;

в)

приходи, които възникват от възстановяване на недължимо платени суми;

г)

приходи от лихви от плащания по предварително финансиране, при спазване на условията на член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

д)

възстановяване на плащания и приходи, натрупани от финансови инструменти по силата член 140, параграф 6 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

е)

приходи, които възникват от последващото възстановяване на данъци, при спазване на условията на член 23, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

3.   Целевите приходи, посочени в параграф 2, букви а) и б), финансират разходи, които са определени от донора, при условие че това е прието от Комисията.

Целевите приходи, посочени в параграф 2, букви д) и е), финансират разходи, които са подобни на тези, от които целевите приходи са генерирани.

4.   Член 184, параграф 3 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 се прилага mutatis mutandis.

5.   Член 22, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 за безвъзмездните сделки се прилага към целевите приходи, посочени в параграф 2, буква б) от настоящия член. По отношение на член 22, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, приемането на безвъзмездна сделка подлежи на разрешение от Съвета.

6.   Ресурсите на 11-ия ЕФР, които съответстват на целеви приходи, се предоставят автоматично, когато посочените приходи бъдат получени от Комисията. Въпреки това ефектът от прогнозата за вземанията е, че ресурсите на 11-ия ЕФР се предоставят в случай на целеви приходи по параграф 2, буква а), когато споразумението с държавата членка е изразено в евро; плащанията във връзка с тези приходи могат да бъдат извършени само когато приходите бъдат получени.

Член 10

Принцип на специфичност

Ресурсите на 11-ия ЕФР се заделят за конкретни цели по държави от АКТБ или ОСТ и в съответствие с основните инструменти за сътрудничество.

По отношение на държавите от АКТБ тези инструменти са установени с финансовия протокол, посочен в приложение Iв към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС. Заделянето на ресурси (индикативни разпределени суми) се основава и на разпоредбите от Вътрешното споразумение и на Регламента за изпълнение и е съобразено с ресурсите, предназначени за разходи за подкрепа, свързани с планирането и изпълнението по силата на член 6 от Вътрешното споразумение.

По отношение на ОСТ тези инструменти са установени в част четвърта от Решението за отвъдморско асоцииране и в приложение II към него. При заделянето на тези ресурси се отчита също така неразпределеният резерв, предвиден в член 3, параграф 3 от посоченото приложение, и ресурсите, предназначени за проучвания или мерки за техническа помощ по член 1, параграф 1, буква в) от него.

Член 11

Принцип на добро финансово управление

1.   Прилага се член 30, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно принципите на икономичност, ефикасност и ефективност. Не се прилага член 18 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012, без да се засяга параграф 3, буква а) от настоящия член.

2.   Поставят се конкретни, измерими, постижими, актуални и планирани със срокове цели. Постигането на тези цели се следи чрез показатели за постигнатото.

3.   За да се подобри процесът на вземане на решения, по-специално за да се обоснове и уточни определянето на вноските, които да се изплащат от държавите членки съгласно член 21 от настоящия регламент, се изискват следните оценки:

а)

използването на ресурсите на 11-ия ЕФР се предшества от предварителна оценка на операцията, която ще бъде предприета, като обхваща елементите, изброени в член 18, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012,

б)

операцията подлежи на последваща оценка, с която да се гарантира, че желаните резултати оправдават използваните средства.

4.   Видовете финансиране, предвидени в дял VIII от настоящия регламент, и методите на изпълнение, предвидени в член 17 от настоящия регламент, се избират въз основа на способността им да постигнат специфичните цели на действията и възможностите им за осигуряване на резултати, като се отчитат по-специално разходите за проверки, административната тежест, както и очакваният риск от неспазване. По отношение на безвъзмездните средства това включва разглеждане на възможността за използването на еднократни суми, единни ставки и единични разходи.

Член 12

Вътрешен контрол

Прилага се член 32 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 13

Принцип на прозрачност

1.   11-ят ЕФР се изпълнява, а отчетите се представят в съответствие с принципа на прозрачност.

2.   Годишните справки за поетите задължения, плащанията и и годишната сума на изискваните вноски по член 7 от Вътрешното споразумение се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Без да се засягат разпоредбите на член 4 от настоящия регламент, се прилагат член 35, параграф 2, първа алинея и член 35, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно публикуването на информация за получателите и на друга информация. За целите на член 21, параграф 2, втора алинея от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 понятието „местонахождение“ е, когато е необходимо, еквивалентно на региона от ниво NUTS 2, когато получателят е физическо лице.

4.   Действията, финансирани по 11-ия ЕФР, могат да бъдат изпълнявани чрез успоредно или съвместно съфинансиране.

В случаите на успоредно съфинансиране действието трябва да се раздели на редица ясно определими компоненти, като всеки от тях се финансира от различни партньори, които предоставят съфинансиране по такъв начин, че крайното използване на финансирането да може винаги да се идентифицира.

В случаите на съфинансиране общата стойност на действието трябва да се разделя между партньорите, които предоставят съфинансирането, и ресурсите трябва да се обединяват по начин, по който вече не е възможно да се идентифицира източникът на финансиране за дадена дейност, предприета като част от дейността. В такива случаи последващото публикуване на безвъзмездни средства и на договори за възлагане на обществени поръчки, както е предвидено в член 35, параграф 2, първа алинея и член 35, параграф 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, е съобразено с правилата на субекта, на който са възложени изпълнителни правомощия, ако има такива.

5.   Когато предоставя финансова помощ, Комисията по целесъобразност предприема всички необходими мерки с оглед гарантиране на видимостта на финансовата подкрепа от Съюза. Това включва мерки за налагане на изискванията за видимост за получателите на средства на Съюза, освен в надлежно обосновани случаи. Комисията е отговорна за наблюдението на спазването на тези изисквания от получателите.

ДЯЛ III

Ресурси на 11-ия ЕФР и изпълнение

Член 14

Произход на ресурсите на 11-ия ЕФР

Ресурсите на 11-ия ЕФР се състоят от максималните средства, посочени в член 1, параграфи 2, 4 и 6 от Вътрешното споразумение, средствата, посочени в член 1, параграф 9 от него, и други целеви приходи, посочени в член 9 от настоящия регламент.

Член 15

Структура на 11-ия ЕФР

Приходите и разходите на 11-ия ЕФР се класифицират според техния вид или употребата, за която са предназначени.

Член 16

Изпълнение на 11-ия ЕФР в съответствие с принципа на добро финансово управление

1.   Комисията поема отговорностите на Съюза, определени в член 57 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и в Решението за отвъдморско асоцииране. За тази цел тя изпълнява приходите и разходите на 11-ия ЕФР в съответствие с разпоредбите на тази част и част трета от настоящия регламент изцяло на своя отговорност и в рамките на ресурсите на 11-ия ЕФР.

2.   Държавите членки сътрудничат на Комисията за усвояване на ресурсите на 11-ия ЕФР в съответствие с принципа на добро финансово управление.

Член 17

Методи на изпълнение

1.   Прилагат се членове 56 и 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.   При спазване на разпоредбите на параграфи 3—5 от настоящия член се прилагат правилата относно методите на изпълнение, предвидени в част първа, дял IV, глава 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, и членове 188 и 193 от този регламент. Не се прилагат обаче разпоредбите на член 58, параграф 1, буква б) и член 59 от този регламент относно споделеното управление с държавите членки.

3.   Субектите, на които са възложени изпълнителни пълномощия, гарантират съгласуваност с външната политика на Съюза и могат да възлагат задачи по изпълнението на бюджета на други субекти при условия, равностойни на тези, които се прилагат за Комисията. Те изпълняват ежегодно задълженията си съгласно член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Одиторското становище се предава в срок от един месец след доклада и декларацията за управлението и се взема предвид при изготвянето на декларацията за достоверност на Комисията.

Международните организации, посочени в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, и агенциите на държавите членки, посочени в член 58, параграф 1, буква в), подточки v) и vi) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, на които Комисията е възложила изпълнителни правомощия, могат също да възлагат задачи по изпълнението на бюджета на организации с нестопанска цел, които разполагат с необходимия оперативен и финансов капацитет, при условия, равностойни на тези, които се прилагат за Комисията.

Държавите от АКТБ и ОСТ могат да възлагат задачи по изпълнението на бюджета на своите служби и органи, уредени от частното право, въз основа на договор за услуги. Тези органи се избират въз основа на открити, прозрачни, пропорционални и недискриминационни процедури, като се избягват конфликти на интереси. В споразумението за финансиране се постановяват условията на договора за услуги.

4.   Когато 11-ия ЕФР се изпълнява в рамките на непряко управление с държавите от АКТБ или ОСТ, без да се засягат отговорностите на държавите от АКТБ или ОСТ, които действат в качеството си на възложители, Комисията:

а)

събира, ако е необходимо, суми, дължими от получатели в съответствие с член 80 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, включително посредством решение, което влиза в сила при същите условия, като предвидените в член 299 на ДФЕС;

б)

налага, когато обстоятелствата го изискват, административни и/или финансови санкции при същите условия, като предвидените в член 109 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

В споразумението за финансиране се съдържат разпоредби относно сътрудничеството между Комисията и държавите от АКТБ или ОСТ за тази цел.

5.   Финансовата помощ на Съюза може да бъде предоставена чрез вноски към международни, регионални или национални фондове, като тези, създадени или управлявани от ЕИБ, държавите членки, партньорски държави и региони или международни организации, за привличане на съвместно финансиране от няколко донори, или към фондове, създадени от един или повече донори за целите на съвместното изпълнение на проекти.

Насърчава се реципрочният достъп на финансовите институции на Съюза до финансови инструменти, създадени от други организации, когато е целесъобразно.

ДЯЛ IV

Финансови участници

Член 18

Общи разпоредби относно финансовите участници и тяхната отговорност

1.   Комисията осигурява на всеки финансов участник необходимите ресурси за изпълнение на неговите задължения и устав, описващ подробно неговите задачи, права и задължения.

2.   Член 64 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно разделяне на функциите се прилага mutatis mutandis.

3.   Глава IV от дял IV на част първа от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно отговорността на финансовите участници се прилагат mutatis mutandis.

Член 19

Разпоредител с бюджетни кредити

1.   Прилагат се членове 65, 66 и 67 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, които се отнасят съответно до разпоредителя с бюджетни кредити, неговите правомощия и функции и правомощията и функциите на ръководителите на делегациите на Съюза.

Годишният отчет за дейността, посочен в член 66, параграф 9 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, включва в приложение таблици, показващи по отпуснати суми, държави, територии, региони или подрегиони общите поети задължения, целевите средства и плащанията, извършени през финансовата година, и обобщените сборове от откриването на съответния ЕФР.

2.   Когато разпоредителят с бюджетни кредити на Комисията установи проблеми при изпълнението на процедури, свързани с управлението на ресурсите на 11-ия ЕФР, той заедно с националния или регионалния разпоредител, разпоредителя в рамките на АКТБ или териториалния разпоредител осъществява необходимите контакти за справяне със ситуацията и взема всякакви необходими мерки за тази цел. Когато националният, регионалният разпоредител, разпоредителят в рамките на АКТБ или териториалният разпоредител с бюджетни кредити не изпълнява или не е в състояние да изпълнява своите задълженията съгласно Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС или Решението за отвъдморско асоцииране, отговорният разпоредител с бюджетни кредити на Комисията може временно да го замести и да действа от негово име. В този случай Комисията може да получи финансова компенсация за допълнителното административно натоварване от ресурсите, отпуснати за съответната държава от АКТБ или ОСТ.

Член 20

Счетоводител

1.   Счетоводителят на Комисията е счетоводителят на 11-ия ЕФР.

2.   Прилага се член 68, с изключение на параграф 1, втора алинея от него и член 69 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, които се отнасят съответно до правомощията и функциите на счетоводителя, и правомощията, които може да се делегират от счетоводителя. Не се прилагат член 54 и член 57, параграф 3, член 58, параграф 5, втора алинея и член 58, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

ДЯЛ V

Приходни операции

Член 21

Годишен размер на вноските и частите, на които ще се изплащат

1.   В съответствие с член 7 от Вътрешното споразумение горната граница на годишния размер на вноската за година n + 2 и годишният размер на вноската за година n + 1, както и изплащането им на три части, се определят в съответствие с процедурата, установена в параграфи 2—7 на настоящия член.

Частите на вноската, които всяка държава членка плаща, се определят по такъв начин, че да са пропорционални на вноските на тази държава в 11-ия ЕФР, както са определени в член 1, параграф 2 от Вътрешното споразумение.

2.   Комисията представя предложение до 15 октомври на година n, което съдържа:

а)

горната граница на годишната сума на вноската за година n + 2;

б)

годишната сума на вноската за година n + 1;

в)

размера на първата част от вноската за година n + 1;

г)

индикативна необвързваща прогноза, базирана на статистическия подход за очаквания годишен размер на вноските за години n + 3 и n + 4.

Съветът взема решение по това предложение до 15 ноември на година n.

Държавите членки плащат първата част от вноската за година n + 1 най-късно до 21 януари на година n + 1.

3.   Комисията представя предложение до 15 юни на година n + 1, което съдържа:

а)

размера на втората част от вноската за година n + 1;

б)

преразгледана годишна сума на вноската за година n + 1 според действителните потребности в случаите, когато съгласно член 7, параграф 3 от Вътрешното споразумение годишният размер се отклонява от действителните потребности.

Съветът взема решение по предложението най-късно 21 календарни дни след като Комисията представи предложението си.

Държавите членки плащат втората част от вноската най-късно 21 календарни дни след приемането на решението на Съвета.

4.   До 15 юни на година n + 1, като вземе предвид предвижданията на ЕИБ относно управлението и функционирането на Инвестиционния механизъм, в т.ч. лихвените субсидии, които се прилагат от ЕИБ, Комисията изготвя и изпраща на Съвета справка за поетите задължения, плащанията и годишния размер на поканите за вноски, направени за година n, както и на тези, които следва да бъдат направени за годините n + 1 и n + 2. Комисията предоставя справка за годишните суми от вноските на държавите членки, както и за сумата, която трябва да се плати от ЕФР, като прави разграничение между дяловете на ЕИБ и тези на Комисията. Сумите за години n + 1 и n + 2 се основават на способността за ефективно предоставяне на предложеното ниво на ресурси, като се прави опит за избягване на значителни различия между различните години и на значителни баланси в края на годината.

5.   Комисията представя предложение до 10 октомври на година n + 1, което съдържа:

а)

размера на третата част от вноската за година n + 1;

б)

преразгледания годишен размер на вноската за година n + 1 според действителните потребности в случаите, когато съгласно член 7, параграф 3 от Вътрешното споразумение годишният размер се отклонява от действителните потребности.

Съветът взема решение по предложението най-късно 21 календарни дни след като Комисията представи предложението си.

Държавите членки плащат третата част от вноската най-късно 21 календарни дни след приемането на решението на Съвета.

6.   Сборът от частите за определена година не надхвърля годишната сума на вноската, определена за тази година. Годишната сума на вноската не надхвърля определената за тази година горна граница. Горната граница не се увеличава освен в съответствие с член 7, параграф 4 от Вътрешното споразумение. Възможното увеличение на горната граница се включва към предложенията, посочени в параграфи 2, 3 и 5 на настоящия член.

7.   В горната граница на годишния размер на вноската, която трябва да се плати от всяка държава членка за година n + 2, в годишния размер на вноската за година n + 1 и в частите, на които се плаща вноската, се посочват:

а)

сумата, управлявана от Комисията, и

б)

сумата, управлявана от ЕИБ, включително лихвените субсидии, които тя управлява.

Член 22

Плащане на частите на вноските

1.   Поканите за вноски първо усвояват, една след друга, сумите, предвидени за предходни Европейски фондове за развитие.

2.   Вноските на държавите членки се определят в евро и се заплащат в евро.

3.   Вноската, посочена в член 21, параграф 7, буква а), се кредитира от всяка държава членка на специална сметка, озаглавена „Европейска комисия—Европейски фонд за развитие“, която се открива в централната банка на съответната държава членка или в посочена от нея финансова институция. Сумите по тези вноски остава в тези специални сметки до момента, когато плащанията трябва да бъдат направени. Комисията се стреми да прави всички тегления от специалните сметки по такъв начин, че да поддържа такова разпределение на активи в тези сметки, което съответства на формулата за разпределение съгласно член 1, параграф 2, буква а) от Вътрешното споразумение.

Вноската, посочена в член 21, параграф 7, буква б) от настоящия регламент, се кредитира от всяка държава членка в съответствие с член 53, параграф 1.

Член 23

Лихва за неизплатени суми по вноски

1.   При изтичане на сроковете, определени в член 21, параграфи 2, 3 и 5, съответната държава членка е задължена да заплати лихва в съответствие със следните условия:

а)

лихвеният процент е процентът, определен от Европейската централна банка по отношение на нейните основни операции за рефинансиране, който е публикуван в серия С на Официален вестник на Европейския съюз, и е в сила на първия календарен ден от месеца, през който изтича срокът, увеличен с два процентни пункта. Ставката нараства с 0,25 процентни пункта за всеки месец закъснение;

б)

периодът, за който се дължи лихва, започва да тече от първия календарен ден след датата, на която изтича крайният срок за плащането, и свършва в деня на плащането.

2.   По отношение на вноската, посочена в член 21, параграф 7, буква а) от настоящия регламент, лихвата се кредитира по една от сметките, посочени в член 1, параграф 6 от Вътрешното споразумение.

По отношение на вноската, посочена в член 21, параграф 7, буква б) от настоящия регламент, лихвата се кредитира на Инвестиционния механизъм в съответствие с член 53, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 24

Предявяване на неизплатени вноски

При изтичане на срока на действие на финансовия протокол, посочен в приложение Iв към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, неиздължената част от посочените в член 21 от настоящия регламент финансови вноски на държавите членки се предявява от Комисията и ЕИБ като изискуема в съответствие с условията, предвидени в настоящия регламент.

Член 25

Други приходни операции

1.   Прилагат се членове 77, 78 и 79, член 80, параграфи 1 и 2 и членове 81и 82 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно прогнозата за вземанията, установяването на вземания, разпореждането и правилата за събиране, давностния срок и националното третиране на вземанията на Съюза. Събирането може да се направи чрез решение на Комисията, подлежащо на принудително изпълнение съгласно член 299 от ДФЕС.

2.   По отношение на член 77, параграф 3 и член 78, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 позоваването на собствените ресурси, се счита за позоваване на вноските на държавите членки, както са определени в член 21 от настоящия регламент.

3.   По отношение на събираните суми в евро се прилага член 83, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012. За събираните суми в местна валута той се прилага, като приложимият обменен курс е обменният курс на централната банка на емитиращата валутата държава, който е в сила на първия календарен ден от месеца, през който е изготвено нареждането за събиране.

4.   По отношение на член 84, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 списъкът на вземанията се изготвя отделно за 11-ия ЕФР и се добавя към доклада, посочен в член 44, параграф 2 от настоящия регламент.

5.   Не се прилагат членове 85 и 90 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

ДЯЛ VI

Разходни операции

Член 26

Решения за финансиране

Поемането на задължение за разход се предхожда от решение за финансиране, прието от Комисията.

Член 84 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 се прилага, с изключение на параграф 2 от него.

Член 27

Правила, приложими за поетите задължения

1.   Прилагат се член 85, с изключение на буква в) от параграф 3, членове 86, 87, 185 и член 189, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно видовете поети задължения и осъществяването на външните дейности. Не се прилагат член 95, параграф 2, член 97, параграф 1, букви а) и д) и член 98 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

2.   По отношение на прилагането на член 189, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 периодът за сключването на отделни договори и споразумения за безвъзмездни средства, с които се осъществява дейността, може да бъде удължен за срок над три години след датата на сключване на споразумението за финансиране, когато държавите от АКТБ и ОСТ възложат задачи по изпълнението на бюджета в съответствие с член 17, параграф 3 от настоящия регламент.

3.   Когато ресурсите на 11-ия ЕФР се изпълняват при непряко управление с държавите от АКТБ или с ОСТ, отговорният разпоредител с бюджетни кредити може, след като приеме обосновка, да удължи двегодишния срок, посочен в третата алинея на член 86, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, и тригодишния период, посочен във втора алинея на член 189, параграф 2 от него.

4.   В края на удължения срок, посочен в параграф 3 от настоящия член, или сроковете, посочени в трета алинея на член 86, параграф 5 и във втора алинея на член 189, параграф 2 на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, неусвоените остатъци, ако е приложимо, се отменят.

5.   Когато мерките са предприети съгласно членове 96 и 97 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, прилагането на удължените срокове, посочени в параграф 3 от настоящия член, в трета алинея на член 86, параграф 5 и във втора алинея на член 189, параграф 2 на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, може да бъде спряно.

6.   За целите на параграф 1, буква в) и параграф 2, буква б) от член 87 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 привеждането в съответствие и редовността се преценяват спрямо съответните разпоредби, и по-специално Договорите, Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, Решението за отвъдморско асоцииране, Вътрешното споразумение, настоящия регламент и всички актове, приети в изпълнение на тези разпоредби.

7.   Всяко правно задължение предвижда изрично Комисията и Сметната палата да разполагат с правомощия за извършване на проверка и одит, а Европейската служба за борба с измамите (OLAF) — с правомощия да извършва разследвания, въз основа на документи и на място на всички бенефициери, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства по 11-ия ЕФР.

Член 28

Утвърждаване, разрешаване и плащане на разход

Прилагат се членове 88, 89, член 90, с изключение на втората алинея на параграф 4 от него, член 91 и член 184, параграф 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 29

Срокове за плащане

1.   При условие че са спазени разпоредбите на параграф 2, за плащания, извършени от Комисията, се прилага член 92 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.   Когато ресурсите на 11-ия ЕФР се изпълняват в рамките на непряко управление с държавите от АКТБ или ОСТ и Комисията извършва плащания от тяхно име, срокът, посочен в член 92, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, се прилага за всички плащания, които не са посочени в буква а) от него. Финансовото споразумение съдържа необходимите разпоредби, чрез които да се гарантира своевременното сътрудничество на възлагащия орган.

3.   Вземания за просрочени плащания, за които Комисията носи отговорност, се поемат от сметката или сметките, посочени в член 1, параграф 6 от Вътрешното споразумение.

ДЯЛ VII

Различни разпоредби за изпълнение

Член 30

Вътрешен одитор

Вътрешният одитор на Комисията е вътрешният одитор на 11-ия ЕФР. Прилагат се членове 99 и 100 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 31

Информационни системи, електронно предаване на документи и електронно управление

Членове 93, 94 и 95 от Регламент (EС, Евратом) № 966/2012 относно електронното управление на операциите и на документите се прилагат за 11-ия ЕФР mutatis mutandis.

Член 32

Добра администрация и средства за обжалване

Прилагат се членове 96 и 97 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Член 33

Използване на централната база данни за отстраняванията

Централната база данни за отстраняванията, създадена с член 108, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) 966/2012, която съдържа подробна информация за кандидатите и оферентите, и кандидатите и бенефициерите, които отговарят на един от критериите, посочени в член 106, член 109, параграф 1, първа алинея, буква б) и член 109, параграф 2, буква а) от този регламент, се използва за изпълнението на 11-ия ЕФР.

Член 108, параграфи 2 и 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и членове 142 и 144 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 относно използването на централната база данни за отстраняванията и относно достъпа до нея се прилагат mutatis mutandis.

По отношение на член 108, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 финансовите интереси на Съюза включват изпълнението на 11-ия ЕФР.

Член 34

Административни договорености с Европейската служба за външна дейност

Съгласно член 6 от Вътрешното споразумение между Европейската служба за външна дейност и службите на Комисията могат да бъдат договорени подробни правила с цел улесняване на изпълнението от страна на делегациите на Съюза на ресурсите, предвидени за разходи за подкрепа, свързани с 11-ия ЕФР.

ДЯЛ VIII

Видове финансиране

Член 35

Общи разпоредби за видовете финансиране

1.   За целите на предоставяне на финансова помощ съгласно настоящия дял, сътрудничеството между Съюза, държавите от АКТБ и ОСТ може да приеме формата, inter alia, на:

а)

тристранни договорености, с които Съюзът координира с трети държави помощта, която предоставя за държава от АКТБ, ОСТ или регион;

б)

административни мерки за сътрудничество, като например туининг между държавни институции, местни органи, национални държавни органи или частноправни субекти, натоварени със задачи за обществени услуги в държава членка или най-отдалечен регион и такива в държава от АКТБ или в ОСТ или техен регион, както и мерки за сътрудничество с участието на експерти от публичния сектор, изпратени от държавите членки и техните регионални и местни органи;

в)

експертни механизми за целево изграждане на капацитет в държави от АКТБ, ОСТ или техен регион и за предоставяне на краткосрочна техническа и консултативна помощ, както и за подпомагане на ефективни центрове за знания и високи постижения в областта на управлението и реформите в публичния сектор;

г)

вноски към разходите, необходими за създаването и управлението на публично-частно партньорство;

д)

програми в подкрепа на секторните политики, с които Съюзът предоставя подкрепа за секторна програма на държава от АКТБ или ОСТ, или

е)

лихвени субсидии в съответствие с член 37.

2.   В допълнение към видовете финансиране, предвидени в членове 36—42, финансова помощ може да бъде предоставена и чрез:

а)

намаляване на дългове по международно съгласувани програми за намаляване на дългове;

б)

в изключителни случаи, секторни и общи програми за внос, които могат да приемат формата на:

секторни програми за внос в натура;

секторни програми за внос, които предвиждат чужда валута за финансиране на вноса за въпросния сектор, или

общи програми за внос, които предвиждат чужда валута за финансиране на общия внос на широка гама от продукти.

3.   Финансовата помощ на Съюза може също да бъде предоставена чрез вноски към международни, регионални или национални фондове, като тези, създадени или управлявани от ЕИБ, държавите членки или държави от АКТБ или ОСТ и техни региони или от международни организации, за привличане на съвместно финансиране от редица донори, или към фондове, създадени от един или повече донори за целите на съвместното изпълнение на проекти.

Насърчава се реципрочният достъп на финансовите институции на Съюза до финансови инструменти, създадени от други организации, когато е целесъобразно.

4.   При изпълнението на своята подкрепа за преход и реформа в държавите от АКТБ и ОСТ Съюзът се основава и използва опита на държавите членки и извлечените поуки.

Член 36

Възлагане на обществени поръчки

1.   Прилага се член 101 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, в който се определят обществените поръчки.

2.   За целите на настоящия регламент възложители са:

а)

Комисията от името и за сметка на една или повече държави от АКТБ или ОСТ,

б)

субектите и лицата, посочени в член 185 на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, на които са възложени съответните задачи по изпълнението на бюджета.

3.   За договорите за обществени поръчки, възлагани от възложителите, посочени в параграф 2 от настоящия член, или от тяхно име, разпоредбите на глава 1 от дял V на част първа, както и на глава 3 от дял IV на част втора от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 се прилагат, с изключение на:

а)

член 103, член 104, параграф 1, втора алинея и член 111 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

б)

член 127, параграфи 3 и 4, член 128, членове 134—137, член 139, параграфи 3—6, член 148, параграф 4, член 151, параграф 2, член 160, член 164, второто изречение на член 260 и член 262 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

По отношение на поръчките за недвижими имоти се прилага член 124, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

Първа алинея от настоящия параграф не се прилага за възложителите, посочени в параграф 2, буква б) от настоящия член, когато след проверките съгласно член 61 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Комисията им е разрешила да прилагат собствени процедури за възлагане на обществени поръчки.

4.   За договорите за обществени поръчки, възлагани от Комисията за собствена сметка, както и за изпълнение на действия, свързани с помощи при управление на кризисни ситуации и операции за предоставяне на хуманитарна помощ и гражданска защита, се прилагат разпоредбите на дял V на част първа от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

5.   При неспазване на процедурите по параграф 3 разходите, свързани със съответните операции не отговарят на критериите за финансиране от 11-я ЕФР.

6.   Процедурите за възлагане на обществени поръчки, посочени в параграф 3, се предвиждат в споразумението за финансиране.

7.   С оглед на разпоредбите на член 263, параграф 1, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012:

а)

„обявление за предварителна информация“ означава обявление, чрез което възложителите оповестяват индикативно прогнозите за общата стойност и предмета на поръчките и рамковите споразумения, които възнамеряват да възложат през дадена финансова година, с изключение на поръчките по процедурата на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка;

б)

„обявление за поръчка“ означава начинът, по който възложителите обявяват намерението си да започнат процедура за възлагане на обществена поръчка, сключване на рамково споразумение или създаване на динамична система за покупки в съответствие с член 131 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012,

в)

„обявление за възлагане“ означава обявлението, което съдържа резултатите от процедурата за възлагане на поръчки, за сключване на рамкови споразумения или за възлагане на поръчки, основани на динамична система за покупки.

Член 37

Безвъзмездни средства

1.   При спазване на разпоредбите на параграфи 2 и 3 от настоящия член се прилагат дял VI на първа част и член 192 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.   Безвъзмездните средства представляват преки финансови помощи, отпускани безвъзмездно от 11-ия ЕФР с цел финансиране на:

а)

действие, предназначено да подпомогне постигането на цел от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС или от Решението за отвъдморско асоцииране или цел на програма или проект, приети съгласно това споразумение или решение; или

б)

функционирането на орган, който преследва целта, посочена в буква а).

Безвъзмездни средства по смисъла на буква а) могат да се отпускат на някой от органите, посочени в член 208, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

3.   Когато Комисията работи със заинтересовани страни от АКТБ и ОСТ, тя взема под внимание техните специфични особености, включително потребностите и контекста, при определянето на условията за финансиране, вида на участието, условията на отпускането и административните разпоредби, свързани с управлението на безвъзмездни средства, с цел да се достигне до възможно най-широкия кръг заинтересовани страни от АКТБ и ОСТ и да се постигне най-ефективно изпълнение на целите на Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС или Решението за отвъдморско асоцииране. Специфичните условия се насърчават, като те могат да бъдат споразумения за партньорство, финансова подкрепа за трети страни, пряко възлагане или покани за предложения с ограничения по отношение на допустимостта или еднократни суми.

4.   Не представляват безвъзмездни средства по смисъла на настоящия регламент:

а)

елементите, посочени в букви б)—е), букви з) и и) от член 121, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

б)

финансовата помощ, посочена в член 35, параграф 2 от настоящия регламент.

5.   Не се прилагат членове 175 и 177 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012.

Член 38

Награди

Дял VII на част първа от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 се прилага с изключение на втората алинея на член 138, параграф 2 от него.

Член 39

Бюджетна подкрепа

Прилага се член 186 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Общата или секторната бюджетна подкрепа на Съюза се основава на взаимна отчетност и споделени ангажименти по отношение на универсални ценности и е насочена към укрепване на договорните партньорства между Съюза и страните от АКТБ или ОСТ с цел утвърждаване на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава, подкрепа на устойчивия и приобщаващ икономически растеж и премахване на бедността.

Всяко решение за предоставяне на бюджетна подкрепа се основава на политики за бюджетна подкрепа, одобрени от Съюза, на набор от ясни критерии за допустимост и на внимателна оценка на рисковете и ползите.

Един от ключовите фактори за такова решение е извършването на оценка на ангажиментите, постигнатите резултати и напредъка в държавите от АКТБ и ОСТ по отношение на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава. Бюджетната подкрепа е диференцирана, за да отговори по-добре на политическия, икономическия и социалния контекст в държавите от АКТБ и ОСТ, като се вземат предвид ситуациите на нестабилност.

При предоставянето на бюджетна подкрепа Комисията определя ясно и контролира нейното обвързване с условия и също така подкрепя развитието на парламентарния контрол и капацитета за одит, и повишава прозрачността и публичния достъп до информация.

Отпускането на бюджетна подкрепа се обвързва с постигането на задоволителен напредък по отношение на целите, договорени с държавите от АКТБ и ОСТ.

При предоставянето на бюджетна подкрепа за ОСТ се вземат предвид техните институционални връзки със съответната държава членка.

Член 40

Финансови инструменти

Финансови инструменти могат да бъдат създавани в рамките на решението за финансиране, посочено в член 26. Винаги когато е възможно, те са под ръководството на Европейската банка за възстановяване и развитие, на многостранна европейска финансова институция, като например Европейската банка за възстановяване и развитие, или на двустранна европейска финансова институция, като двустранните банки за развитие, евентуално групирани с допълнителни безвъзмездни средства от други източници.

Комисията може да прилага финансовите инструменти в режим на пряко управление или в режим на непряко управление чрез възлагане на задачи по изпълнението на субектите съгласно член 58, параграф 1, буква в), подточки ii), iii), v) и vi) от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Тези субекти изпълняват изискванията на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и съблюдават целите, стандартите и политиките на Съюза, както и най-добрите практики по отношение на използването и докладването относно средствата на Съюза.

Счита се, че субектите, които изпълняват критериите по член 60, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, отговарят и на критериите за подбор, посочени в член 139 от същия регламент. Прилага се дял VIII на част първа от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, с изключение на член 139, параграф 1, параграф 4, първа алинея и параграф 5.

Финансовите инструменти могат да бъдат групирани в инструменти за целите на изпълнението и докладването.

Член 41

Експерти

Прилага се член 204, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и член 287 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 относно външните експерти, получаващи възнаграждение.

Член 42

Доверителни фондове на Съюза

1.   При спазване на параграф 2 от настоящия член, се прилага член 187 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.   По отношение на член 187, параграф 8 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 компетентният комитет е комитетът, посочен в член 8 от Вътрешното споразумение.

ДЯЛ IX

Представяне на отчетите и счетоводна отчетност

Член 43

Отчети на 11-ия ЕФР

1.   В отчетите на 11-ия ЕФР, в които е описано финансовото състояние на фонда към 31 декември на определена година, се включват:

а)

финансовите отчети,

б)

доклада относно финансовото изпълнение.

Финансовите отчети са придружени от информацията, предоставена от ЕИБ в съответствие с член 57.

2.   Счетоводителят изпраща предварителните отчети на Сметната палата най-късно до 31 март на следващата година.

3.   До 15 юни на следващата година Сметната палата излага своите съображения относно предварителните отчети по отношение на частта от ресурсите на 11-ия ЕФР, за чието финансово управление носи отговорност Комисията, така че Комисията да може да внесе корекциите, които счита за необходими за изготвянето на окончателните отчети.

4.   Комисията одобрява окончателните отчети и ги изпраща на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата най-късно до 31 юли на следващата година.

5.   Прилага се член 148, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

6.   До 15 ноември на следващата година окончателните отчети се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз заедно с декларацията за достоверност, предоставена от Сметната палата в съответствие с член 49.

7.   Предварителните и окончателните отчети могат да бъдат изпращани в съответствие с параграфи 2 и 4 по електронен път.

Член 44

Финансови отчети и доклад относно финансовото изпълнение

1.   Прилага се член 145 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

2.   Докладът относно финансовото изпълнение се изготвя от отговорния разпоредител с бюджетни кредити и се изпраща на счетоводителя до 15 март за включване в отчетите на 11-ия ЕФР. Той дава вярна и точна представа за приходните и разходните операции на 11-ия ЕФР. Докладът се представя в милиони евро и се състои от:

а)

отчет за финансовия резултат, който представя всички финансови операции през годината като приходи и разходи;

б)

приложение към отчета за финансовия резултат, което допълва и коментира представените в отчета данни.

3.   Отчетът за финансовия резултат съдържа следното:

а)

таблица, описваща промените през предходната финансова година по отношение на разпределените средства;

б)

таблица, показваща по разпределени суми общия размер на поетите задължения, целевите средства и плащанията, извършени през финансовата година, и обобщените сборове от откриването на 11-ия ЕФР насам.

Член 45

Мониторинг и докладване от страна на Комисията и на ЕИБ

1.   Комисията и ЕИБ, доколкото това ги засяга, наблюдават използването на помощта по 11-ия ЕФР от държавите от АКТБ, ОСТ или от други бенефициери, както и изпълнението на проектите, финансирани от 11-ия ЕФР, като обръщат специално внимание на целите, посочени в членове 55 и 56 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и в съответните разпоредби от Решението за отвъдморско асоцииране.

2.   ЕИБ периодично информира Комисията за изпълнението на проектите, финансирани с обслужвани от банката ресурси от 11-ия ЕФР, като следва процедурите, предвидени в оперативните насоки за Инвестиционния механизъм.

3.   Комисията и ЕИБ предоставят на държавите членки информация за оперативното изпълнение на ресурсите на 11-ия ЕФР, както е предвидено в член 18 от Регламента за изпълнение. Комисията изпраща тази информация до Сметната палата съгласно член 11, параграф 6 от Вътрешното споразумение.

Член 46

Счетоводна отчетност

Счетоводните правила, посочени в член 143, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, се прилагат за ресурсите на 11-ия ЕФР, управлявани от Комисията. Тези правила се прилагат за 11-ия ЕФР, като се взема предвид специфичното естество на неговите дейности.

Счетоводните принципи, съдържащи се в член 144 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, се прилагат към финансовите отчети, посочени в член 44 от настоящия регламент.

Прилагат се членове 151, 153, 154 и 155 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Счетоводителят изготвя и след консултации с отговорния разпоредител с бюджетни кредити приема сметкоплан, който се прилага за операциите по 11-ия ЕФР.

Член 47

Бюджетно счетоводство

1.   В бюджетните сметки се отразява подробно финансовото изпълнение на ресурсите на 11-ия ЕФР.

2.   Бюджетните сметки показват всички:

а)

разпределени средства и съответстващите им ресурси на 11-ия ЕФР,

б)

финансови задължения,

в)

плащания,и

г)

установени дългове и операции по събиране на вземания за финансовата година, изцяло и без никаква насрещна корекция.

3.   Когато поетите задължения, плащанията и дълговете са изразени в национални валути, счетоводната система дава възможност, когато е необходимо, те да бъдат записани в национални валути и в евро.

4.   Общите финансови задължения се отразяват в евро по стойността на приетите от Комисията решения за финансиране. Отделните финансови задължения се отразяват в евро по стойност, равна на правните задължения. Тази стойност, когато е уместно, включва:

а)

разпоредба за плащането на възстановими разходи при представяне на оправдателна документация,

б)

разпоредба за корекцията на цените, за увеличаването на количествата и за непредвидените разходи за договори, финансирани по 11-ия ЕФР,

в)

финансова разпоредба за колебанията в обменния курс.

5.   Цялата счетоводна документация, отнасяща се до изпълнението на поето задължение, се пази за период от пет години от датата на решението по член 50 за освобождаване от отговорност за финансовото изпълнение на ресурсите на 11-ия ЕФР за финансовата година, през която поетото задължение е било приключено за счетоводни цели.

ДЯЛ X

Външен одит и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

Член 48

Външен одит и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета по отношение на Комисията

1.   По отношение на операциите, финансирани с управлявани от Комисията ресурси на 11-ия ЕФР съгласно член 16, Сметната палата упражнява своите правомощия в съответствие с настоящия член и член 49.

2.   Прилагат се членове 159, 160, член 161, с изключение на параграф 6, член 162, с изключение на първото изречение на параграф 3 и на параграф 5, и член 163 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

3.   За целите на член 159, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 Сметната палата взема предвид Договорите, Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, Решението за отвъдморско асоцииране, Вътрешното споразумение, настоящия регламент и всички други актове, приети съгласно тези инструменти.

4.   За целите на член 162, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 датата, посочена в първото изречение, е 15 юни.

5.   Сметната палата бива информирана относно вътрешните правила, посочени в член 56, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, включително назначаването на разпоредители с бюджетни кредити, както и относно инструмента за делегиране на правомощия, посочен в член 69 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

6.   Националните органи за одит на държавите от АКТБ и на ОСТ се насърчават да сътрудничат на Сметната палата по нейно искане.

7.   По искане на една от другите институции на Съюза Сметната палата може да даде становища по въпроси, свързани с 11-ия ЕФР.

Член 49

Декларация за достоверност

Едновременно с годишния доклад, посочен в член 162 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, Сметната палата предоставя на Европейския парламент и на Съвета декларация за достоверност по отношение на точността на отчетите, както и на законосъобразността и правомерността на извършените операции, която се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 50

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.   Решението за освобождаване от отговорност обхваща отчетите по член 43, освен частта от тях, осигурена от ЕИБ в съответствие с член 57, и се приема в съответствие с член 164 и член 165, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012. Освобождаването от отговорност, посочено в член 164, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, се предоставя по отношение на тези ресурси от 11-ия ЕФР, които се управляват от Комисията в съответствие с член 16, параграф 1 от настоящия регламент за година n.

2.   Решението за освобождаване от отговорност се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Прилагат се членове 166 и 167 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

ВТОРА ЧАСТ

ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ

Член 51

Участие на Европейската инвестиционна банка

ЕИБ управлява Инвестиционния механизъм и извършва операции в съответствие с него, включително лихвени субсидии и техническа помощ, от името на Съюза в съответствие с разпоредбите на част втора от настоящия регламент.

Освен това ЕИБ поема финансовото изпълнение на други операции, които се осъществяват посредством финансиране от собствените ѝ ресурси в съответствие с член 4 от Вътрешното споразумение, където е приложимо в съчетание с лихвени субсидии от ресурсите на 11-ия ЕФР.

Прилагането на част втора на настоящия регламент не поражда задължения или пасиви за Комисията.

Член 52

Прогнози за поетите задължения и плащанията на Инвестиционния механизъм

Всяка година до 1 септември ЕИБ изпраща на Комисията прогноза за поетите задължения и плащанията, които са необходими за изготвяне на отчета, посочен в член 7, параграф 1 от Вътрешното споразумение, по отношение на операциите по Инвестиционния механизъм, включително лихвените субсидии, които изпълнява, в съответствие с Вътрешното споразумение. Когато счете за необходимо, ЕИБ изпраща на Комисията актуализирана прогноза за поетите задължения и плащанията. Условията се определят в споразумението за управление, посочено в член 55, параграф 4 от настоящия регламент.

Член 53

Управление на вноските за Инвестиционния механизъм

1.   Вноските, посочени в член 21, параграф 7, буква б) и одобрени от Съвета, се изплащат без разходи за бенефициера от държавите членки на ЕИБ по специална сметка, открита от ЕИБ на името на Инвестиционния механизъм съгласно подробните правила, установени в споразумението за управление, предвидено в член 55, параграф 4.

2.   Датата, посочена в член 1, параграф 5 от Вътрешното споразумение, е 31 декември 2030 г.

3.   Освен ако Съветът не вземе друго решение относно възнаграждението на ЕИБ в съответствие с член 5 от Вътрешното споразумение, постъпленията, получени от банката от кредитното салдо на специалните сметки, посочени в параграф 1, се добавят към Инвестиционния механизъм и се вземат предвид при поканите за вноски, посочени в член 21, и се използват за поемане на финансови задължения след 31 декември 2030 г.

4.   ЕИБ поема касовото управление на посочените в параграф 1 средства в съответствие с подробните правила, установени в споразумението за управление, предвидено в член 55, параграф 4.

5.   Инвестиционният механизъм се управлява съгласно условията, посочени в Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, Решението за отвъдморско асоцииране, Вътрешното споразумение и част втора от настоящия регламент.

Член 54

Възнаграждение за ЕИБ

ЕИБ получава възнаграждение въз основа на пълно компенсиране за управлението на операциите по Инвестиционния механизъм. Съветът решава относно ресурсите и механизмите за заплащане на банката съгласно член 5, параграф 4 от Вътрешното споразумение. Мерките за изпълнение на това решение се включват в споразумението за управление, предвидено в член 55, параграф 4.

Член 55

Изпълнение на Инвестиционния механизъм

1.   По отношение на инструментите, финансирани с ресурси на 11-ия ЕФР и управлявани от ЕИБ, се прилагат вътрешните правила на ЕИБ.

2.   Когато програмите или проектите са съфинансирани от държавите членки или техните изпълнителни органи и съответстват на приоритетите, залегнали в държавните стратегии за сътрудничество и програмните документи, които са посочени в регламента за изпълнение и предвидени в член 10, параграф 1, втора и трета алинея от Вътрешното споразумение и в член 74 от Решението за отвъдморско асоцииране, ЕИБ може да възложи задачи, свързани с изпълнението на Инвестиционния механизъм на държавите членки или на техни изпълнителни органи.

3.   Имената на получателите на финансовата подкрепа в рамките на Инвестиционния механизъм се публикуват от ЕИБ, освен ако такова оповестяване рискува да навреди на търговските интереси на получателите, като се съблюдават надлежно изискванията за поверителност и сигурност, и по-специално за защита на личните данни. Критериите за оповестяване и степента на подробност на публикуваната информация са съобразени с характерните особености на сектора и на естеството на Инвестиционния механизъм.

4.   Подробните правила за изпълнение на настоящата част са предмет на споразумение за управление между Комисията, действаща от името на Съюза, и ЕИБ.

Член 56

Докладване в рамките на Инвестиционния механизъм

ЕИБ информира редовно Комисията за дейностите, извършвани в рамките на Инвестиционния механизъм, включително лихвените субсидии, усвояването на изплатените на ЕИБ средства след всяка покана за вноски и най-вече за общите тримесечни суми на поетите задължения, поръчките и плащанията в съответствие с подробните правила, установени в споразумението за управление, предвидено в член 55, параграф 4.

Член 57

Счетоводни и финансови отчети на Инвестиционния механизъм

1.   ЕИБ води сметките на Инвестиционния механизъм, включително изпълняваните от нея и финансираните от ЕФР лихвени субсидии, за да осигури пътека за проследяване на пълния оборот на средствата — от получаването до разходването, и впоследствие до прихода, произтичащ от тях, и всякакви последващи вземания. ЕИБ изготвя съответните счетоводни правила и методи съобразно международните счетоводни стандарти и информира Комисията и държавите членки за тях.

2.   Всяка година ЕИБ изпраща на Съвета и на Комисията доклад за изпълнението на операциите, финансирани с управлявани от банката ресурси на 11-ия ЕФР, включително финансовите отчети, изготвени съобразно правилата и методите, посочени в параграф 1, и информацията, посочена в член 44, параграф 3.

Тези документи се представят в проектна форма не по-късно от 28 февруари и в тяхната окончателна версия не по-късно от 30 юни на следващата финансова година, така че те да могат да бъдат ползвани от Комисията при изготвянето на отчетите по член 43 от настоящия регламент в съответствие с член 11, параграф 6 от Вътрешното споразумение. Докладът за финансовото управление на ресурсите, управлявани от ЕИБ, се предоставя от банката на Комисията до 31 март.

Член 58

Външен одит и освобождаване във връзка с изпълнението на бюджета по отношение на операциите на ЕИБ

Операциите, финансирани от ресурсите на 11-ия ЕФР, управлявани от ЕИБ в съответствие с настоящата част, са предмет на одита и на процедурите за освобождаване от отговорност, които ЕИБ прилага за сметки, управлявани от името на трети страни. Подробни правила за одита, извършван от Сметната палата, са установени в тристранно споразумение между ЕИБ, Комисията и Сметната палата.

ТРЕТА ЧАСТ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

Преходни разпоредби

Член 59

Прехвърляне на салда, останали от предходни Европейски фондове за развитие

Прехвърлянето към 11-ия ЕФР на салда, останали от ресурси, набрани съгласно вътрешните споразумения относно осмия, деветия и десетия европейски фондове за развитие (наричани по-нататък „предходни ЕФР“), се извършва в съответствие с член 1, параграф 2, буква б) и член 1, параграфи 3 и 4 от Вътрешното споразумение.

Член 60

Приходи от лихви върху ресурси на предходни ЕФР

Салдото от приходи, натрупани от лихви върху ресурси на предходни ЕФР, се прехвърля към 11-ия ЕФР и се заделя за същите цели както приходите, предвидени в член 1, параграф 6 от Вътрешното споразумение. Същото важи и за други приходи от предходни ЕФР, включващи например наказателни лихви за просрочено плащане на вноски от държавите членки към тези ЕФР. Лихвите, натрупани върху управлявани от ЕИБ ресурси на ЕФР, се добавят към Инвестиционния механизъм.

Член 61

Намаляване на вноските със салдата, останали от предходни фондове

Сумите от проекти по 10-ия ЕФР или от предходни ЕФР, които не са поети като задължение съгласно член 1, параграф 3 от Вътрешното споразумение или са отменени съгласно член 1, параграф 4 от Вътрешното споразумение, освен ако Съветът не е решил единодушно друго, водят до намаляване на частта от вноските на държавите членки, фиксирани в член 1, параграф 2, буква а) от Вътрешното споразумение.

Отражението върху вноската на всяка държава членка се изчислява пропорционално на вноската на всяка държава членка в 9-ия и 10-ия ЕФР. Отражението се изчислява веднъж годишно.

Член 62

Прилагане на настоящия регламент за операции в рамките на предходни ЕФР

Разпоредбите на настоящия регламент се прилагат за операции, финансирани по предходни ЕФР, без да се засягат съществуващите правни задължения. Тези разпоредби не се прилагат по отношение на Инвестиционния механизъм.

Член 63

Начало на процедурите във връзка с вноските

Предвидените в членове 21—24 от настоящия регламент процедури относно вноските на държавите членки се прилагат за първи път към вноските за година N + 2, при условие че Вътрешното споразумение влезе в сила между 1 октомври на година N и 30 септември на година N + 1.

ДЯЛ II

Заключителни разпоредби

Член 64

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 2 март 2015 година.

За Съвета

Председател

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 370, 17.12.2013 г., стр. 1.

(4)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(5)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(6)  Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1).

(7)  Регламент на Съвета (ЕС) 2015/322 от 2 март 2015 г. относно изпълнението на 11-ия Европейски фонд за развитие (вж. стр. 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(8)  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

(9)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).

(10)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(11)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институциите и органите на Общността и относно свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


Top