Help Print this page 

Document 32015R0227

Title and reference
Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/227 на Комисията от 9 януари 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи текст от значение за ЕИП
  • In force
OJ L 48, 20.2.2015, p. 1–630 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/227/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

20.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 48/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/227 НА КОМИСИЯТА

от 9 януари 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 99, параграф 5, четвърта алинея, член 99, параграф 6, четвърта алинея, член 101, параграф 4, трета алинея, член 394, параграф 4, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията (2) се определят изискванията, според които институциите следва да предоставят информация относно съблюдаването от тяхна страна на Регламент (ЕС) № 575/2013.

(2)

Предоставянето на съгласувана, точна и сравнима информация за провизиите срещу кредитни загуби и мерките за преструктуриране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 е съществен елемент с оглед получаване на задълбочена представа за рисковите профили на институциите и системния риск, който те представляват за финансовия сектор. В контекста на съществуващата в Съюза несигурност по отношение на качеството на активите и за да могат Европейският банков орган (ЕБО) и компетентните органи да придобият задълбочена представа за рисковия профил на дейностите на институциите, както и Европейският съвет за системен риск (ЕССР) да изпълнява своите задачи по макропруденциален надзор, от институциите следва да се изисква да предоставят информация относно своите дейности по преструктуриране и необслужвани експозиции.

(3)

Дейностите по преструктуриране и необслужваните експозиции са предмет на съществуващите счетоводни изисквания за оповестяване на информация относно заеми и дългови ценни книжа, както и относно тяхното кредитно качество съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3) и Директива 86/635/ЕИО на Съвета (4). Липсват обаче изчерпателни и хармонизирани определения на понятията „преструктуриране“ и „необслужвани експозиции“, както и конкретни и подробни изисквания за отчитането им за целите на надзора.

(4)

Ето защо следва чрез технически стандарти да бъдат установени конкретни определения по отношение на преструктурирането и необслужваните експозиции, както и образци за предоставяне на информация, които да позволят на ЕБО, компетентните органи и ЕССР да ползват понятия в областта на качеството на активите, които са хармонизирани в още по-голяма степен от съществуващите понастоящем. Това ще подобри допълнително съпоставимостта на отчитаните данни чрез свеждане до минимум на различията, произтичащи от несъгласуваните понятия за преструктуриране, и различията при прилагането на определенията за неизпълнение и обезценка в рамките на Съюза. В този смисъл определението за необслужвани експозиции следва да действа като хармонизиран индекс за качеството на активите, т.е. инструмент за класификация, а не като заместител на съществуващите определения на неизпълнение и обезценка.

(5)

С оглед да бъде осигурено достатъчно време на институциите и компетентните органи да приложат изискванията на настоящия регламент по отношение на дейностите по преструктуриране и необслужваните експозиции по начин, осигуряващ висококачествени данни, датата на подаване на информацията във връзка с тези отчетни изисквания следва да се отсрочи.

(6)

За да се гарантира правилното прилагане на изискванията, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014, образците, инструкциите и определенията, използвани от институциите за предоставяне на информация на надзорните органи, следва да бъдат допълнително уточнени. Поради това от съображения за правна яснота е уместно да бъдат заменени някои от образците от приложения I, III и IV, както и да бъдат изменени някои от указанията, установени в приложения II, V, VII и IX. Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от ЕБО.

(7)

ЕБО проведе обществени консултации по проектите на техническите стандарти за изпълнение по отношение на дейностите по преструктуриране и необслужваните експозиции, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от банковия сектор, създадена по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5).

(8)

Като се има предвид, че другите необходими изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 не представляват значителни промени по същество, в съответствие с член 15, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1093/2010 ЕБО не е провеждал други открити обществени консултации, тъй като смята това за несъразмерно спрямо обхвата и въздействието на въпросните проекти за технически стандарти за изпълнение.

(9)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 следва да бъде съответно изменен.

(10)

С цел да се гарантира, че институциите предоставят възможно най-скоро надзорните данни на компетентните органи, което ще им позволи да придобият цялостна представа за институциите, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 се изменя, както следва:

1)

В член 5, буква б), точка 1 се заменя със следното:

„1)

информация за всички секюритизиращи експозиции по образец 14 от приложение I съгласно указанията в част II, точка 3.9 от приложение II.

Институциите се освобождават от задължението да предоставят тези данни за секюритизации, когато са част от група в същата държава, в която по отношение на тях се прилагат капиталови изисквания;“.

2)

В член 18 се добавя следният параграф:

„Без да се засягат разпоредбите на член 2, първата дата на подаване на информацията по отношение на образци 18 и 19 от приложение III е 31 декември 2014 г. Редовете и колоните на образци 6, 9.1, 20.4, 20.5 и 20.7 от приложение III, отнасящи се за преструктурирани експозиции и необслужвани експозиции, се попълват към датата на подаване на информацията — 31 декември 2014 г.“.

3)

Приложения I—V се заменят с текста в приложение I към настоящия регламент.

4)

Приложение VII се заменя с текста в приложение II към настоящия регламент.

5)

Приложение IХ се заменя с текста в приложение III към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 януари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията от 16 април 2014 година за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на техническите стандарти за изпълнение по отношение на предоставянето на информация от институциите на надзорните органи (ОВ L 191, 28.6.2014 г., стр. 1).)

(3)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(4)  Директива 86/635/ЕИО на Съвета от 8 декември 1986 година относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции (ОВ L 372, 31.12.1986 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТЧИТАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ

Образци COREP

Номер на образеца

Код на образеца

Наименование на образеца/ групата образци

Съкратено наименование

 

 

КАПИТАЛОВА АДЕКВАТНОСТ

CA

1

C 01.00

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

CA1

2

C 02.00

КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ

CA2

3

C 03.00

КАПИТАЛОВИ СЪОТНОШЕНИЯ

CA3

4

C 04.00

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:

CA4

 

 

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

CA5

5.1

C 05.01

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

CA5.1

5.2

C 05.02

УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

CA5.2

 

 

ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

GS

6.1

C 06.01

ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ОБЩО

GS Total

6.2

C 06.02

ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

GS

 

 

КРЕДИТЕН РИСК

CR

7

C 07.00

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR SA

 

 

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR IRB

8.1

C 08.01

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR IRB 1

8.2

C 08.02

КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (разбивка по категории или групи длъжници)

CR IRB 2

 

 

ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА

CR GB

9.1

C 09.01

Таблица 9.1 - Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по стандартизирания подход)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Таблица 9.2 - Географска разбивка на експозициите по местопребиваване на длъжника (експозиции по вътрешнорейтинговия подход)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Таблица 9.3 - Разбивка на общия размер на капиталовите изисквания за кредитен риск на съответните кредитни експозиции по държави

CR GB 3

 

 

КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

КРЕДИТЕН РИСК: СОБСТВЕН КАПИТАЛ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ. РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ СЪГЛАСНО ПОДХОДА PD/LGD ПО КАТЕГОРИИ ДЛЪЖНИЦИ:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

РИСК ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКАТА

CR SETT

12

C 12.00

КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR SEC SA

13

C 13.00

КРЕДИТЕН РИСК: СЕКЮРИТИЗАЦИЯ - ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

CR SEC IRB

14

C 14.00

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЕКЮРИТИЗАЦИИТЕ

CR SEC Details

 

 

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

OPR

16

C 16.00

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

OPR

17

C 17.00

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК: БРУТНИ ЗАГУБИ ПО ГРУПИ ДЕЙНОСТИ И ВИДОВЕ СЪБИТИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА ГОДИНА

OPR Details

 

 

ПАЗАРЕН РИСК

MKR

18

C 18.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА ПОЗИЦИОННИ РИСКОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЪРГУВАНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

MKR SA TDI

19

C 19.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В СЕКЮРИТИЗАЦИИ

MKR SA SEC

20

C 20.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА СПЕЦИФИЧЕН РИСК В ПОРТФЕЙЛА ЗА КОРЕЛАЦИОННО ТЪРГУВАНЕ

MKR SA CTP

21

C 21.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД ЗА РИСК ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИИТЕ В КАПИТАЛОВИ ИНСТРУМЕНТИ

MKR SA EQU

22

C 22.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА ВАЛУТЕН РИСК

MKR SA FX

23

C 23.00

ПАЗАРЕН РИСК: СТАНДАРТИЗИРАНИ ПОДХОДИ ЗА СТОКИ

MKR SA COM

24

C 24.00

ВЪТРЕШНИ МОДЕЛИ ЗА ПАЗАРЕН РИСК

MKR IM

25

C 25.00

РИСК ОТ КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА СТОЙНОСТ

CVA


C 01.00 - СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА (CA1)

Редове

ID

Позиция

Сума

010

1

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

015

1.1

КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

020

1.1.1

БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

030

1.1.1.1

Капиталови инструменти, приемливи като базов собствен капитал от първи ред

 

040

1.1.1.1.1

Изплатени капиталови инструменти

 

050

1.1.1.1.2*

Поясняваща позиция: Неприемливи капиталови инструменти

 

060

1.1.1.1.3

Премийни резерви

 

070

1.1.1.1.4

(-) Собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Пряко дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Непряко дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Синтетично дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

092

1.1.1.1.5

(-) Настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

130

1.1.1.2

Неразпределена печалба

 

140

1.1.1.2.1

Неразпределена печалба от предишни години

 

150

1.1.1.2.2

Приемлива печалба или загуба

 

160

1.1.1.2.2.1

Печалба или загуба, която се отнася към собствениците на дружеството майка

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Неприемлива част от междинната или годишната печалба

 

180

1.1.1.3

Натрупан друг всеобхватен доход

 

200

1.1.1.4

Други резерви

 

210

1.1.1.5

Средства за покриване на общите банкови рискове

 

220

1.1.1.6

Преходни корекции поради унаследени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

230

1.1.1.7

Малцинствено участие в базовия собствен капитал от първи ред

 

240

1.1.1.8

Преходни корекции поради допълнителни малцинствени участия

 

250

1.1.1.9

Корекции на базовия собствен капитал от първи ред поради пруденциални филтри

 

260

1.1.1.9.1

(-) Увеличение на собствения капитал, произтичащо от секюритизирани активи

 

270

1.1.1.9.2

Резерв от хеджиране на парични потоци

 

280

1.1.1.9.3

Кумулативна печалба или загуба поради промени в собствения кредитен риск, свързан с оценените по справедлива стойност пасиви

 

285

1.1.1.9.4

Печалби и загуби от преоценка по справедлива стойност, произтичащи от собствения кредитен риск на институцията, свързан с дериватните пасиви

 

290

1.1.1.9.5

(-) Корекции на стойността поради изискванията за пруденциална оценка

 

300

1.1.1.10

(-) Репутация

 

310

1.1.1.10.1

(-) Репутация, осчетоводена като нематериален актив

 

320

1.1.1.10.2

(-) Репутация, включена при оценката на значителните инвестиции

 

330

1.1.1.10.3

Пасиви с отсрочен данък, свързани с репутацията

 

340

1.1.1.11

(-) Други нематериални активи

 

350

1.1.1.11.1

(-) Други нематериални активи преди приспадане на пасиви с отсрочен данък

 

360

1.1.1.11.2

Пасиви с отсрочен данък, свързани с други нематериални активи

 

370

1.1.1.12

(-) Активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики, без да се включват свързаните данъчни пасиви

 

380

1.1.1.13

(-) Недостатъчни корекции за кредитен риск спрямо очаквани загуби при вътрешнорейтинговия подход

 

390

1.1.1.14

(-) Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

400

1.1.1.14.1

(-) Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

410

1.1.1.14.2

Пасиви с отсрочен данък, свързани с активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

420

1.1.1.14.3

Активите на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията, които институцията може да използва без ограничение

 

430

1.1.1.15

(-) Реципрочна кръстосана позиция в базовия собствен капитал от първи ред

 

440

1.1.1.16

(-) Превишение на сумата, която се приспада от позициите на допълнителния капитал от първи ред над допълнителния капитал от първи ред

 

450

1.1.1.17

(-) Квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Секюритизиращи позиции, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Свободни доставки, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Позиции в съвкупност от активи, за които институцията не може да определи рисковото тегло чрез вътрешнорейтинговия подход и за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Експозиции в капиталови инструменти съгласно подхода на вътрешните модели, за които може като алтернатива да се прилага рисково тегло 1 250 %

 

480

1.1.1.22

Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

490

1.1.1.23

(-) Подлежащи на приспадане активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики

 

500

1.1.1.24

(-) Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

510

1.1.1.25

(-) Сума, надхвърляща прага от 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Други преходни адаптации на базовия собствен капитал от първи ред

 

524

1.1.1.27

Допълнителни приспадания от базовия собствен капитал от първи ред, дължащи се на член 3 от РКИ

 

529

1.1.1.28

Елементи на или приспадания от базовия собствен капитал от първи ред - други

 

530

1.1.2

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

540

1.1.2.1

Капиталови инструменти, приемливи като допълнителен капитал от първи ред

 

550

1.1.2.1.1

Изплатени капиталови инструменти

 

560

1.1.2.1.2*

Поясняваща позиция: Неприемливи капиталови инструменти

 

570

1.1.2.1.3

Премийни резерви

 

580

1.1.2.1.4

(-) Собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Пряко дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Непряко дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Синтетично дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

622

1.1.2.1.5

(-) Настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

660

1.1.2.2

Преходни корекции, дължащи се на унаследени инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

670

1.1.2.3

Инструменти, емитирани от дъщерни предприятия, които се признават в допълнителния капитал от първи ред

 

680

1.1.2.4

Преходни корекции поради допълнително признаване в допълнителния капитал от първи ред на инструменти, емитирани от дъщерни предприятия

 

690

1.1.2.5

(-) Реципрочна кръстосана позиция в допълнителния капитал от първи ред

 

700

1.1.2.6

(-) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

710

1.1.2.7

(-) Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

720

1.1.2.8

(-) Превишение на сумата, която се приспада от позициите на капитала от втори ред над капитала от втори ред

 

730

1.1.2.9

Други преходни корекции на допълнителния капитал от първи ред

 

740

1.1.2.10

Превишение на сумата, която се приспада от елементите на допълнителния капитал от първи ред над допълнителен капитал от първи ред (който се приспада от базовия собствен капитал от първи ред)

 

744

1.1.2.11

Допълнителни приспадания от допълнителния капитал от първи ред, дължащи се на член 3 от РКИ

 

748

1.1.2.12

Елементи на или приспадания от допълнителния капитал от първи ред - други

 

750

1.2

КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

 

760

1.2.1

Капиталови инструменти и подчинени заеми, приемливи като капитал от втори ред

 

770

1.2.1.1

Изплатени капиталови инструменти и подчинени заеми

 

780

1.2.1.2*

Поясняваща позиция: Неприемливи капиталови инструменти и подчинени заеми

 

790

1.2.1.3

Премийни резерви

 

800

1.2.1.4

(-) Собствени инструменти на капитала от втори ред

 

810

1.2.1.4.1

(-) Пряко дялово участие в инструменти на капитала от втори ред

 

840

1.2.1.4.2

(-) Непряко дялово участие в инструменти на капитала от втори ред

 

841

1.2.1.4.3

(-) Синтетично дялово участие в инструменти на капитала от втори ред

 

842

1.2.1.5

(-) Настоящи или условни задължения за закупуване на собствени инструменти на капитала от втори ред

 

880

1.2.2

Преходни корекции поради унаследени инструменти на капитала от втори ред и подчинени заеми

 

890

1.2.3

Инструменти, емитирани от дъщерни предприятия, които се признават в капитала от втори ред

 

900

1.2.4

Преходни корекции поради допълнителни признаване в капитала от втори ред на инструменти, емитирани от дъщерни предприятия

 

910

1.2.5

Превишение на провизиите над очакваните приемливи загуби при вътрешнорейтинговия подход

 

920

1.2.6

Корекции за общия кредитен риск по стандартизирания метод

 

930

1.2.7

Реципрочна кръстосана позиция в капитала от втори ред

 

940

1.2.8

Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

950

1.2.9

Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

960

1.2.10

Други преходни корекции на капитала от втори ред

 

970

1.2.11

Превишение на сумата, която се приспада от елементите на капитала от втори ред над капитала от втори ред (който се приспада в допълнителния капитал от първи ред)

 

974

1.2.12

(-) Допълнителни приспадания от капитала от втори ред, дължащи се на член 3 от РКИ

 

978

1.2.13

Елементи на или приспадания от капитала от втори ред - други

 


C 02.00 - КАПИТАЛОВИ ИЗИСКВАНИЯ (CA2)

Редове

Позиция

Обозначение

Сума

010

1

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

020

1*

От която: Инвестиционни посредници по член 95, параграф 2 и член 98 от РКИ

 

030

1**

От които: Инвестиционни посредници по член 96, параграф 2 и член 97 от РКИ

 

040

1.1

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ЗА КРЕДИТЕН РИСК, КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ

 

050

1.1.1

Стандартизиран подход (SA)

 

060

1.1.1.1

Класове експозиции при стандартизирания подход с изключение на секюритизиращи позиции

 

070

1.1.1.1.01

Централни правителства или централни банки

 

080

1.1.1.1.02

Регионални правителства или местни органи на власт

 

090

1.1.1.1.03

Субекти от публичния сектор

 

100

1.1.1.1.04

Многостранни банки за развитие

 

110

1.1.1.1.05

Международни организации

 

120

1.1.1.1.06

Институции

 

130

1.1.1.1.07

Предприятия

 

140

1.1.1.1.08

На дребно

 

150

1.1.1.1.09

Обезпечени с ипотека върху недвижими имоти

 

160

1.1.1.1.10

Експозиции в неизпълнение

 

170

1.1.1.1.11

Високо рискови експозиции

 

180

1.1.1.1.12

Покрити облигации

 

190

1.1.1.1.13

Вземания от институции и дружества с краткосрочна кредитна оценка

 

200

1.1.1.1.14

Експозиции към предприятия за колективно инвестиране (ПКИ)

 

210

1.1.1.1.15

Експозиции в капиталови инструменти

 

211

1.1.1.1.16

Други позиции

 

220

1.1.1.2

Секюритизиращи позиции по стандартизирания подход

 

230

1.1.1.2*

От които: пресекюритизация

 

240

1.1.2

Вътрешнорейтингов подход (IRB)

 

250

1.1.2.1

Вътрешнорейтингови подходи, когато не се използват нито собствени оценки за загуба при неизпълнение, нито конверсионни коефициенти

 

260

1.1.2.1.01

Централни правителства и централни банки

 

270

1.1.2.1.02

Институции

 

280

1.1.2.1.03

Предприятия – МСП

 

290

1.1.2.1.04

Предприятия – Специализирано кредитиране

 

300

1.1.2.1.05

Предприятия – Други

 

310

1.1.2.2

Вътрешнорейтингови подходи, когато се използват собствени оценки за загуба при неизпълнение и/или конверсионни коефициенти

 

320

1.1.2.2.01

Централни правителства и централни банки

 

330

1.1.2.2.02

Институции

 

340

1.1.2.2.03

Предприятия – МСП

 

350

1.1.2.2.04

Предприятия – Специализирано кредитиране

 

360

1.1.2.2.05

Предприятия – Други

 

370

1.1.2.2.06

Експозиции на дребно – обезпечени с недвижими имоти на МСП

 

380

1.1.2.2.07

Експозиции на дребно – обезпечени с недвижими имоти на субекти, различни от МСП

 

390

1.1.2.2.08

Експозиции на дребно – квалифицирани револвиращи

 

400

1.1.2.2.09

Експозиции на дребно – други МСП

 

410

1.1.2.2.10

Експозиции на дребно – други, различни от МСП

 

420

1.1.2.3

Експозиции в капиталови инструменти по вътрешнорейтинговия подход

 

430

1.1.2.4

Секюритизиращи позиции по вътрешнорейтинговия подход

 

440

1.1.2.4*

От които: пресекюритизация

 

450

1.1.2.5

Други активи без кредитни задължения

 

460

1.1.3

Размер на рисковата експозиция за вноските в гаранционния фонд на ЦК

 

490

1.2

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЕТЪЛМЕНТА/ДОСТАВКА

 

500

1.2.1

Риск във връзка със сетълмента/доставка при банковия портфейл

 

510

1.2.2

Риск във връзка със сетълмента/доставка при търговския портфейл

 

520

1.3

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

 

530

1.3.1

Рискова експозиция за позиционен, валутен и стоков риск при стандартизираните подходи (SA)

 

540

1.3.1.1

Търгувани дългови инструменти

 

550

1.3.1.2

Експозиции в капиталови инструменти

 

560

1.3.1.3

Валутни сделки

 

570

1.3.1.4

Стоки

 

580

1.3.2

Рискова експозиция за валутен и стоков риск при подхода на вътрешните модели (IM)

 

590

1.4

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАЦИОНЕН РИСК (OpR)

 

600

1.4.1

Подход на базисния индикатор (BIA) на операционния риск (OpR)

 

610

1.4.2

Стандартизиран (STA) / Алтернативен стандартизиран (ASA) подход при операционния риск

 

620

1.4.3

Усъвършенствани подходи за измерване (AMA) на операционния риск

 

630

1.5

РАЗМЕР НА ДОПЪЛНИТЕЛНАТА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА РЕЖИЙНИТЕ РАЗХОДИ

 

640

1.6

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОРЕКЦИЯ НА КРЕДИТНАТА ОЦЕНКА

 

650

1.6.1

Усъвършенстван метод

 

660

1.6.2

Стандартизиран метод

 

670

1.6.3

Въз основа на метода на първоначалната експозиция

 

680

1.7

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОЛЕМИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ В ТЪРГОВСКИЯ ПОРТФЕЙЛ

 

690

1.8

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

 

710

1.8.2

От които: Допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 458

 

720

1.8.2*

От които: изисквания за големи експозиции

 

730

1.8.2**

От които: поради променени рискови тегла за установяване на съмнително високи цени на активите в сектора на жилищните и търговските имоти

 

740

1.8.2***

От които: поради експозиции в рамките на финансовия сектор

 

750

1.8.3

От които: Допълнителни по-строги пруденциални изисквания въз основа на член 459

 

760

1.8.4

От които: Допълнителна рискова експозиция по силата на член 3 от РКИ

 


C 03.00 - СЪОТНОШЕНИЯ НА КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ И РАЗМЕРИ НА КАПИТАЛА (CA3)

Редове

ID

Позиция

Сума

010

1

Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред

 

020

2

Излишък(+)/Недостиг(-) на базовия собствен капитал от първи ред

 

030

3

Съотношение на капитала от първи ред

 

040

4

Излишък(+) / Недостиг(-) на капитал от първи ред

 

050

5

Съотношение на обща капиталова адекватност

 

060

6

Излишък(+) / Недостиг(-) на общата стойност на капитала

 

Поясняващи позиции: Съотношения на капиталовата адекватност поради корекции по втори стълб

070

7

Съотношение на базовия собствен капитал от първи ред с включени корекции по втори стълб

 

080

8

Минимално ниво на съотношението на базовия собствен капитал от първи ред поради корекции по втори стълб

 

090

9

Съотношение на капитала от първи ред с включени корекции по втори стълб

 

100

10

Минимално ниво на съотношението на капитала от първи ред поради корекции по втори стълб

 

110

11

Съотношение на обща капиталова адекватност с включени корекции по втори стълб

 

120

12

Минимално ниво на съотношението на обща капиталова адекватност поради корекции по втори стълб

 


C 04.00 – ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ (CA4)

Ред

ID

Позиция

Колона

Активи и пасиви с отсрочен данък

010

010

1

Общо активи с отсрочен данък

 

020

1.1

Активи с отсрочен данък, които не се основават на бъдеща печалба

 

030

1.2

Активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики

 

040

1.3

Активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики

 

050

2

Общо пасиви с отсрочен данък

 

060

2.1

Пасиви с отсрочен данък, които не се приспадат от активите с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба

 

070

2.2

Пасиви с отсрочен данък, които се приспадат от активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба

 

080

2.2.1

Подлежащи на приспадане пасиви с отсрочен данък, свързани с активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики

 

090

2.2.2

Подлежащи на приспадане пасиви с отсрочен данък, свързани с активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики

 

Корекции за кредитен риск и очаквани загуби

100

3

Излишък (+) или недостиг (-) в корекциите за кредитен риск, допълнителните корекции на стойността и другите намаления на собствените средства за очаквани загуби от експозиции, които не са в неизпълнение при прилагане на вътрешнорейтинговия подход

 

110

3.1

Общо корекции за кредитен риск, допълнителни корекции на стойността и други намаления на собствените средства, които могат да бъдат включени в изчисляването за размера на очакваните загуби

 

120

3.1.1

Корекции за общ кредитен риск

 

130

3.1.2

Корекции за специфичен кредитен риск

 

131

3.1.3

Допълнителни корекции на стойността и други намаления на собствените средства

 

140

3.2

Общо приемливи очаквани загуби

 

145

4

Излишък (+) или недостиг (-) на корекции за специфичен кредитен риск за очаквани загуби, свързани с експозиции в неизпълнение при прилагане на вътрешнорейтинговия подход

 

150

4.1

Корекции за специфичен кредитен риск и за позиции, които се третират по подобен начин

 

155

4.2

Общо приемливи очаквани загуби

 

160

5

Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана за превишението на провизията, приемлива като капитал от втори ред

 

170

6

Общо бруто резерв, който може да бъде включен в капитала от втори ред

 

180

7

Рисково претеглени експозиции за изчисляване на тавана на резерва, приемлив като капитал от втори ред

 

Прагове за приспадания от базовия собствен капитал от първи ред

190

8

Праг, който не подлежи на приспадане от дялово участие в предприятия от финансовия сектор, когато дадена институция няма значителни инвестиции

 

200

9

Праг от 10 % от базовия собствен капитал от първи ред

 

210

10

Праг от 17,65 % от базовия собствен капитал от първи ред

 

220

11

Приемлив капитал за целите на квалифицирани дялови участия извън финансовия сектор и големи експозиции

 

Инвестиции в капитала на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

230

12

Дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции

 

240

12.1

Пряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

250

12.1.1

Брутно пряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

260

12.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с преките брутни позиции, включени по-горе

 

270

12.2

Непряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

280

12.2.1

Брутно непряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

290

12.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с непряко брутно дялово участие, включени по-горе

 

291

12.3

Синтетично дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

292

12.3.1

Брутно синтетично дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

293

12.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка със синтетично брутно дялово участие, включени по-горе

 

300

13

Дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции

 

310

13.1

Пряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

320

13.1.1

Брутно пряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

330

13.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с преките брутни позиции, включени по-горе

 

340

13.2

Непряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

350

13.2.1

Брутно непряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

360

13.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с непряко брутно дялово участие, включени по-горе

 

361

13.3

Синтетично дялово участие на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

362

13.3.1

Брутно синтетично дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

363

13.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка със синтетично брутно дялово участие, включени по-горе

 

370

14

Дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции

 

380

14.1

Пряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

390

14.1.1

Брутно пряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

400

14.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с преките брутни позиции, включени по-горе

 

410

14.2

Непряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

420

14.2.1

Брутно непряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

430

14.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с непряко брутно дялово участие, включени по-горе

 

431

14.3

Синтетично дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

432

14.3.1

Брутно синтетично дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

433

14.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка със синтетично брутно дялово участие, включени по-горе

 

Инвестиции в капитала на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

440

15

Дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции

 

450

15.1

Пряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

460

15.1.1

Брутно пряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

470

15.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с преките брутни позиции, включени по-горе

 

480

15.2

Непряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

490

15.2.1

Брутно непряко дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

500

15.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с непряко брутно дялово участие, включени по-горе

 

501

15.3

Синтетично дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

502

15.3.1

Брутно синтетично дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

503

15.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка със синтетично брутно дялово участие, включени по-горе

 

510

16

Дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции

 

520

16.1

Пряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

530

16.1.1

Брутно пряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

540

16.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с преките брутни позиции, включени по-горе

 

550

16.2

Непряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

560

16.2.1

Брутно непряко дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

570

16.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с непряко брутно дялово участие, включени по-горе

 

571

16.3

Синтетично дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

572

16.3.1

Брутно синтетично дялово участие в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

573

16.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка със синтетично брутно дялово участие, включени по-горе

 

580

17

Дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, без да се взимат предвид късите позиции

 

590

17.1

Пряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

600

17.1.1

Брутно пряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

610

17.1.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с преките брутни позиции, включени по-горе

 

620

17.2

Непряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

630

17.2.1

Брутно непряко дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

640

17.2.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка с непряко брутно дялово участие, включени по-горе

 

641

17.3

Синтетично дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

642

17.3.1

Брутно синтетично дялово участие в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

643

17.3.2

(-) Допуснато нетиране на къси позиции във връзка със синтетично брутно дялово участие, включени по-горе

 

Общ размер на рисковите експозиции, които не са приспаднати от съответната категория капитал:

650

18

Рисково претеглени експозиции, свързани с дялово участие в базовия собствен капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от базовия собствен капитал от първи ред на институцията

 

660

19

Рисково претеглени експозиции, свързани с дялово участие в допълнителния капитал от първи ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от допълнителния капитал от първи ред на институцията

 

670

20

Рисково претеглени експозиции, свързани с дялово участие в капитала от втори ред в предприятия от финансовия сектор, които не се приспадат от капитала от втори ред на институцията

 

Временно неприлагане на приспаданията от собствените средства

680

21

Дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

690

22

Дялово участие в инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

700

23

Дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

710

24

Дялово участие в инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

720

25

Дялово участие в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

730

26

Дялово участие в инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции, за които е предоставено временно освобождаване от разпоредбите

 

Капиталови буфери

740

27

Комбинирано изискване за буфер

 

750

 

Буфер с оглед запазването на капитала

 

760

 

Предпазен буфер, дължащ се на макропруденциален или системен риск, установен на ниво държава членка

 

770

 

Специфичен за институцията антицикличен капиталов буфер

 

780

 

Буфер с оглед на системния риск

 

790

 

Буфер за институциите със системно значение

 

800

 

Буфер за глобалните институции със системно значение

 

810

 

Буфер за други институции със системно значение

 

Изисквания по втори стълб

820

28

Капиталови изисквания във връзка с корекции по втори стълб

 

Допълнителна информация за инвестиционните посредници

830

29

Начален капитал

 

840

30

Собствени средства, базирани върху режийни разходи

 

Допълнителна информация за изчисляване на праговете на отчитане

850

31

Първоначални експозиции на ниво различно от националното

 

860

32

Общо първоначални експозиции

 

Минимален размер по Базел I

870

 

Корекции на общия размер на собствените средства

 

880

 

Собствени средства, коригирани изцяло с оглед минималния размер по Базел I

 

890

 

Капиталови изисквания с оглед минималния размер по Базел I

 

900

 

Капиталови изисквания с оглед минималния размер по Базел I — алтернативен стандартизиран подход

 


C 05.01 - ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ (CA5.1)

 

Корекции на базовия собствен капитал от първи ред

Корекции на допълнителния капитал от първи ред

Корекции на капитала от втори ред

Корекции, включени в рисково претеглените активи

Поясняващи позиции

Приложим процент

Приемливата сума, без да се взимат предвид преходните разпоредби

Код

ID

Позиция

010

020

030

040

050

060

010

1

ОБЩО КОРЕКЦИИ

 

 

 

 

 

 

020

1.1

УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ

препратка към {CA1;r220}

препратка към {CA1;r660}

препратка към {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Унаследени инструменти: Инструменти, които представляват държавна помощ

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Инструменти, квалифицирани като собствени средства съгласно Директива 2006/48/ЕО

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Инструменти, емитирани от институции, които са регистрирани в държава членка, която изпълнява програма за икономическо преустройство

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Инструменти, които не представляват държавна помощ

препратка към {CA5.2;r010;c060}

препратка към {CA5.2;r020;c060}

препратка към {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ И ТЕХНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

препратка към {CA1;r240}

препратка към {CA1;r680}

препратка към {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Капиталови инструменти и позиции, които не се определят като малцинствени участия

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Временно признаване в консолидираните собствени средства на малцинствени участия

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Временно признаване в консолидираните собствени средства на приемливия допълнителен капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Временно признаване в консолидираните собствени средства на квалифицирания капитал от втори ред

 

 

 

 

 

 

100

1.3

ДРУГИ ПРЕХОДНИ КОРЕКЦИИ

препратка към {CA1;r520}

препратка към {CA1;r730}

препратка към {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Нереализирани печалби и загуби

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Нереализирани печалби

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Нереализирани загуби

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Нереализирани печалби от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС Международен счетоводен стандарт (МСС) 39

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Нереализирани загуби от експозиции към централни правителства, класифицирани в категорията „на разположение за продажба“ съгласно одобрения от ЕС Международен счетоводен стандарт (МСС) 39

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Печалби и загуби от преоценка по справедлива стойност, произтичащи от собствения кредитен риск на институцията, свързан с дериватните пасиви

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Приспадания

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Загуби за текущата финансова година

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Нематериални активи

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и не произтичат от временни разлики

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Недостиг на провизии за очаквани загуби при прилагане на вътрешнорейтинговия подход

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Активи на пенсионен фонд с предварително определен размер на пенсията

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

От които: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 – положителна позиция

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

От които: Въвеждане на измененията съгласно МСС 19 – отрицателна позиция

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Собствени инструменти

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Собствени инструменти на базовия собствен капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

От които: Пряко дялово участие

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

От които: Непряко дялово участие

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Собствени инструменти на допълнителния капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

От които: Пряко дялово участие

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

От които: Непряко дялово участие

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Собствени инструменти на капитала от втори ред

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

От които: Пряко дялово участие

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

От които: Непряко дялово участие

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Реципрочна кръстосана позиция

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Реципрочна кръстосана позиция в базовия собствен капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Реципрочна кръстосана позиция в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Реципрочна кръстосана позиция в базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Реципрочна кръстосана позиция в допълнителния капитал от първи ред

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Реципрочна кръстосана позиция в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Реципрочна кръстосана позиция в допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Реципрочна кръстосана позиция в капитала от втори ред

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Реципрочна кръстосана позиция в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Реципрочна кръстосана позиция в капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията няма значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Активи с отсрочен данък, които се основават на бъдеща печалба и произтичат от временни разлики и инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Инструменти на собствените средства на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Инструменти на базовия собствен капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Инструменти на допълнителния капитал от първи ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Инструменти на капитала от втори ред на предприятия от финансовия сектор, когато институцията има значителни инвестиции

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Освобождаване от приспадане от позициите на базовия собствен капитал от първи ред на дялово участие в застрахователни дружества

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Допълнителни филтри и приспадания

 

 

 

 

 

 


C 05.02 - УНАСЛЕДЕНИ ИНСТРУМЕНТИ: ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДЪРЖАВНА ПОМОЩ (CA5.2)

CA 5.2 Унаследени инструменти: Инструменти, които не представляват държавна помощ

Сумата на инструментите плюс свързаните с тях премийни резерви

Основа за изчисляване на максималния размер на ограничението

Приложим процент

Ограничение

(-) Сума, която превишава ограниченията за заварено положение

Общ размер на унаследената сума

Код

ID

Позиция

010

020

030

040

050

060

010

1.

Инструменти, които са класифицирани съгласно член 57, буква a) от Директива 2006/48/ЕО

 

 

 

 

 

препратка към {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Инструменти, които са класифицирани съгласно член 57, буква a) и член 154, параграфи 8 и 9 от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението по член 489

 

 

 

 

 

препратка към {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Общо инструменти без кол опция и стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Унаследени инструменти с кол опция и стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които не отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Инструменти с кол опция, която може да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., и които не отговарят на условията, предвидени в член 52 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Вече класифицирани инструменти на базовия собствен капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението

 

 

 

 

 

 

090

3

Елементи, които са приемливи съгласно член 57, букви д), е), ж) или з) от Директива 2006/48/ЕО, при условие че е спазено ограничението по член 490

 

 

 

 

 

препратка към {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Общо елементи без стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Унаследени елементи и със стимул за обратно изкупуване

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Елементи с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Елементи с кол опция, която може да бъде упражнена след датата на отчитане, и които не отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Елементи с кол опция, която може да бъде упражнена преди или на 20 юли 2011 г., и които не отговарят на условията, предвидени в член 63 от РКИ след датата на ефективния падеж

 

 

 

 

 

 

150

3.3

Унаследени инструменти на допълнителния капитал от първи ред, надхвърлящи ограничението

 

 

 

 

 

 


C 06.01 – ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ - ОБЩО (GS TOTAL)

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА

КАПИТАЛОВИ БУФЕРИ

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОНСОЛИДИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР

 

КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И СЕТЪЛМЕНТ/ДОСТАВКА

ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РЕПУТАЦИЯ (-) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

ОТ КОИТО: БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ОТ КОИТО: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ОТ КОИТО: ПРИНОС В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ

ОТ КОИТО: (-) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

БУФЕР С ОГЛЕД ЗАПАЗВАНЕТО НА КАПИТАЛА

СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР

БУФЕР ПОРАДИ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК, УСТАНОВЕН НА НИВО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

БУФЕР С ОГЛЕД НА СИСТЕМНИЯ РИСК

БУФЕР ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

БУФЕР ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

БУФЕР ЗА ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 – ГРУПОВА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ: ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВЪРЗАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ (GS)

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДАЦИОННИЯ ОБХВАТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВАТА, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИНОСА НА ДРУЖЕСТВАТА КЪМ ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА НА ГРУПАТА

КАПИТАЛОВИ БУФЕРИ

НАИМЕНОВЕНИЕ

КОД

Идентификационен код на правен субект

ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ НЕИН ЕКВИВАЛЕНТ (ДА / НЕ)

ОБХВАТ НА ДАННИТЕ: ИНДИВИДУАЛНО НАПЪЛНО КОНСОЛИДИРАНИ (SF) ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ЧАСТИЧНО КОНСОЛИДИРАНИ (SP)

КОД НА ДЪРЖАВАТА

ДЯЛ (%)

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

ОБЩА РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ

 

КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОНСОЛИДИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

 

КОМБИНИРАНО ИЗИСКВАНЕ ЗА БУФЕР

 

КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И СЕТЪЛМЕНТ/ДОСТАВКА

ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

 

ОБЩ РАЗМЕР НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД

 

КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

 

КРЕДИТЕН РИСК; КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА; РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ, СВОБОДНИ ДОСТАВКИ И СЕТЪЛМЕНТ/ДОСТАВКА

ПОЗИЦИОНЕН, ВАЛУТЕН И СТОКОВ РИСК

ОПЕРАЦИОНЕН РИСК

ДРУГИ РИСКОВИ ЕКСПОЗИЦИИ

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

ПОЯСНЯВАЩА ПОЗИЦИЯ: РЕПУТАЦИЯ (-) / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

ОТ КОИТО: БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ОТ КОИТО: ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ОТ КОИТО: ПРИНОС В КОНСОЛИДИРАНИЯ РЕЗУЛТАТ

ОТ КОИТО: (-) РЕПУТАЦИЯ / (+) ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ

БУФЕР С ОГЛЕД ЗАПАЗВАНЕТО НА КАПИТАЛА

СПЕЦИФИЧЕН ЗА ИНСТИТУЦИЯТА АНТИЦИКЛИЧЕН КАПИТАЛОВ БУФЕР

БУФЕР ПОРАДИ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЕН ИЛИ СИСТЕМЕН РИСК, УСТАНОВЕН НА НИВО ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

БУФЕР С ОГЛЕД НА СИСТЕМНИЯ РИСК

БУФЕР ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

БУФЕР ЗА ГЛОБАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

БУФЕР ЗА ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЪС СИСТЕМНО ЗНАЧЕНИЕ

 

БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

 

МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ БАЗОВ СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ИНСТРУМЕНТИ НА КВАЛИФИЦИРАНИЯ КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД, ВКЛЮЧЕНИ В КОНСОЛИДИРАНИЯ ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ОТ КОИТО: КВАЛИФИЦИРАНИ СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА

СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ

ОТ КОИТО: КВАЛИФИЦИРАН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА КАПИТАЛА ОТ ПЪРВИ РЕД, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ И ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ

ОТ КОИТО: МАЛЦИНСТВЕНИ УЧАСТИЯ

СВЪРЗАНИ ИНСТРУМЕНТИ НА СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА, СВЪРЗАНИ НЕРАЗПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАЛБИ, ПРЕМИЙНИ РЕЗЕРВИ ОТ ЕМИСИИ И ДРУГИ РЕЗЕРВИ

ОТ КОИТО: КВАЛИФИЦИРАН ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ ОТ ПЪРВИ РЕД

ОТ КОИТО: КВАЛИФИЦИРАН КАПИТАЛ ОТ ВТОРИ РЕД

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: СТАНДАРТИЗИРАН ПОДХОД СПРЯМО КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR SA)

Клас експозиции по стандартизирания подход

 

 

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ

ЕКСПОЗИЦИЯ БЕЗ ОТЧИТАНЕ НА КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

НЕТНА ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ЕФЕКТИ НА ЗАМЕСТВАНЕ ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, ЗАСЯГАЩИ РАЗМЕРА НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА РАЗШИРЕН МЕТОД ЗА ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

НАПЪЛНО КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА (E*)

РАЗБИВКА НА НАПЪЛНО КОРИГИРАНАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ ПО КОНВЕРСИОННИ КОЕФИЦИЕНТИ

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

 

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

 

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ КОРИГИРАНИ СТОЙНОСТИ (Ga)

ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

КОРЕКЦИЯ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ

(-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: КОРИГИРАНА СТОЙНОСТ (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

ОТ КОИТО: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА

ОТ КОИТО: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА ОТ ИЗБРАНА АВКО

ОТ КОИТО: С КРЕДИТНА ОЦЕНКА, ПОЛУЧЕНА ОТ ЦЕНТРАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО

(-) ГАРАНЦИИ

(-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

(-) ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ: ОПРОСТЕН МЕТОД

(-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

(-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)

 

ОТ КОИТО: КОРЕКЦИИ ЗА ПРОМЕНЛИВОСТ И ПАДЕЖ

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клетка, свързана с CA

 

 

020

От които: МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

От които: МСП, за които се прилага коефициент за подпомагане на МСП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

От които: Обезпечените с ипотека върху недвижими имоти – Жилищни имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

От които: Експозиции при постоянното частични използване на стандартизирания подход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

От които: Експозиции по стандартизирания подход с предварително разрешение от надзорния орган за последователно прилагане на вътрешнорейтинговия подход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:

070

Балансови експозиции, изложени на кредитен риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Задбалансови експозиции, изложени на кредитен риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Сделки за финансиране с ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

От които: подложени на клиринг централизирано чрез ЦКЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Деривати и сделки с удължен сетълмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

От които: подложени на клиринг централизирано чрез ЦКЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗБИВКА ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Други рискови тегла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ

290

Експозиции, обезпечени с ипотека върху търговски недвижими имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Експозиции, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Експозиции в неизпълнение, за които се прилага рисково тегло 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ (CR IRB 1)

Клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:

Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/ или конверсионни коефициенти

 

ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАМЕСТВАНЕТО ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

 

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

 

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ ПРИ ОЦЕНКИ НА ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕ НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)

СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

(-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА

(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ

БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ

ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)

 

ОТ КОИТО: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(-) ГАРАНЦИИ

(-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

(-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)

ОТ КОИТО: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

ОТ КОИТО: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

ОТ КОИТО: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА

ОТ КОИТО: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГАРАНЦИИ

КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:

ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ПРИЕМЛИВО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

ДРУГИ ПРИЕМЛИВИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

 

ОТ КОИТО: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ

ВЗЕМАНИЯ

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

ОБЩО ЕКСПОЗИЦИИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клетка, свързана с CA

 

 

 

 

 

РАЗБИВКА НА ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ ЕКСПОЗИЦИИ:

020

Балансови позиции, за които се прилага кредитен риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Задбалансови позиции, за които се прилага кредитен риск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експозиции/сделки, за които се прилага кредитен риск от контрагента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Сделки за финансиране с ценни книжа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Деривати и сделки с удължен сетълмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

От договорни споразумения за кръстосано нетиране на продукти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ЕКСПОЗИЦИИ ОТНЕСЕНИ КЪМ КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ: ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

РАЗГРАНИЧИТЕЛНИ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ: ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РИСКОВИ ТЕГЛА НА ОБЩИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЪГЛАСНО РАЗГРАНИЧИТЕЛНИТЕ КРИТЕРИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО КРЕДИТИРАНЕ:

090

РИСКОВО ТЕГЛО: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

От които: в категория 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

АЛТЕРНАТИВНО ТРЕТИРАНЕ: ОБЕЗПЕЧЕНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

ЕКСПОЗИЦИИ ОТ СВОБОДНИ ДОСТАВКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА РИСКОВИ ТЕГЛА СЪГЛАСНО АЛТЕРНАТИВНОТО ТРЕТИРАНЕ ИЛИ 100 % И ДРУГИ ЕКСПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ РИСКОВИ ТЕГЛА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

РИСК ОТ РАЗСЕЙВАНЕ: ОБЩ РАЗМЕР НА ЗАКУПЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 – КРЕДИТЕН РИСК И КРЕДИТЕН РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА И СВОБОДНИ ДОСТАВКИ: ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВ ПОДХОД КЪМ КАПИТАЛОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ РАЗБИВКА ПО КАТЕГОРИИ ИЛИ ГРУПИ ДЛЪЖНИЦИ (CR IRB 2)

Клас експозиции по вътрешнорейтинговия подход:

Собствени оценки за загуба при неизпълнение и/ или конверсионни коефициенти

КАТЕГОРИЯ ДЛЪЖНИЦИ (ИДЕНТИФИКАТОР НА РЕДА)

ВЪТРЕШНОРЕЙТИНГОВА СИСТЕМА

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК (CRM) С ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЗАМЕСТВАНЕТО ВЪРХУ ЕКСПОЗИЦИЯТА

ЕКСПОЗИЦИЯ СЛЕД ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗАМЕСТВАНЕТО ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

 

СТОЙНОСТ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА

 

МЕТОДИ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ ПРИ ОЦЕНКИ НА ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТРЕТИРАНЕ НА ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИЛАГАНЕ НА ТРЕТИРАНЕ ПРИ ДВОЙНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ ЗАГУБА ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ (LGD) (%)

СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ LGD (%) ЗА ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СРЕДНО ПРЕТЕГЛЕНА ПО ЕКСПОЗИЦИИ СТОЙНОСТ НА ПАДЕЖА (ДНИ)

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

РАЗМЕР НА РИСКОВО ПРЕТЕГЛЕНИТЕ ЕКСПОЗИЦИИ СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП

ПОЯСНЯВАЩИ ПОЗИЦИИ:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

(-) ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ЗАМЕСТВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА ПОРАДИ РЕДУЦИРАНЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

КРЕДИТНА ЗАЩИТА С ГАРАНЦИИ

РАЗМЕР НА ОЧАКВАНАТА ЗАГУБА

(-) КОРЕКЦИИ НА СТОЙНОСТТА И ПРОВИЗИИ

БРОЙ ДЛЪЖНИЦИ

ВЕРОЯТНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, ОТНЕСЕНА КЪМ КАТЕГОРИЯТА ИЛИ ГРУПАТА ДЛЪЖНИЦИ (%)

 

ОТ КОИТО: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

(-) ГАРАНЦИИ

(-) КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

(-) ОБЩО ИЗХОДЯЩИ ПОТОЦИ

ОБЩО ВХОДЯЩИ ПОТОЦИ (+)

ОТ КОИТО: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

ОТ КОИТО: ЗАДБАЛАНСОВИ ПОЗИЦИИ

ОТ КОИТО: ПРОИЗТИЧАЩА ОТ КРЕДИТНИЯ РИСК ОТ КОНТРАГЕНТА

ОТ КОИТО: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГАРАНЦИИ

КРЕДИТНИ ДЕРИВАТИ

ИЗПОЛЗВАТ СЕ СОБСТВЕНИ ОЦЕНКИ ЗА LGD:

ДРУГА ОБЕЗПЕЧЕНА КРЕДИТНА ЗАЩИТА

ПРИЕМЛИВО ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

ДРУГИ ПРИЕМЛИВИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

 

ОТ КОИТО: ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И НЕРЕГУЛИРАНИ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДРУГИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ С ФИЗИЧЕСКИ АКТИВИ

ВЗЕМАНИЯ

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 – ГЕОГРАФСКА РАЗБИВКА НА ЕКСПОЗИЦИИ ПО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЛЪЖНИКА: ЕКСПОЗИЦИИ ПО СТАНДАРТИЗИРАНИЯ ПОДХОД (CR GB 1)

Държава:

 

ПЪРВОНАЧАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕТО НА КОНВЕРСИОННИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

Експозиции в неизпълнение

Наблюдавани нови неизпълнения за периода