EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0028

Регламент (ЕС) 2015/28 на Комисията от 17 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международни стандарти за финансово отчитане 2, 3 и 8 и Международни счетоводни стандарти 16, 24 и 38 Текст от значение за ЕИП

OJ L 5, 9.1.2015, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/28/oj

9.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 5/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/28 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международни стандарти за финансово отчитане 2, 3 и 8 и Международни счетоводни стандарти 16, 24 и 38

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (2) бяха приети някои международни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г.

(2)

На 12 декември 2013 г. в рамките на своя редовен процес на подобряване с цел уеднаквяване и изясняване на международните счетоводни стандарти Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) публикува Годишни подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане, цикъл 2010—2012 г., наричани по-долу „годишните подобрения“. Целта на годишните подобрения е да се обърне внимание на проблеми, които не са спешни, но е необходимо да бъдат обсъдени от СМСС по време на проектния цикъл, който започна през 2010 г., по аспекти на международните стандарти за финансово отчитане, в които има непоследователност или за които се изискват по-ясни формулировки. Измененията на Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 8 и Международни счетоводни стандарти (МСС) 16, 24 и 38 представляват уточнения или поправки на съответните стандарти. Измененията на МСФО 2 и 3 включват промени в съществуващите изисквания или допълнителни насоки за прилагането на тези изисквания.

(3)

Измененията на МСФО 3 водят до изменения на МСС 37 и 39, за да се осигури съответствие между международните счетоводни стандарти.

(4)

Тези изменения на съществуващи стандарти съдържат препратки към МСФО 9, които понастоящем не могат да бъдат прилагани, тъй като МСФО 9 все още не е приет от Съюза. Ето защо всяко позоваване на МСФО 9, както е посочено в приложението към настоящия регламент, следва да се чете като позоваване на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

(5)

Допитването до Техническата експертна група на Европейската консултативна група за финансова отчетност потвърди, че подобренията отговарят на техническите критерии за приемане, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 1126/2008 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Приложението към Регламент (ЕО) № 1126/2008 се изменя, както следва:

а)

МСФО 2 Плащане на базата на акции се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

б)

МСФО 3 Бизнес комбинации се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

в)

МСФО 8 Оперативни сегменти се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент;

г)

МСС 16 Имоти, машини и съоръжения се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

д)

МСС 24 Оповестяване на свързани лица се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

е)

МСС 38 Нематериални активи се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент;

ж)

МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване се изменят в съответствие с МСФО 3, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

2.   Всяко позоваване на МСФО 9, както е посочено в приложението към настоящия регламент, се чете като позоваване на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

Член 2

Всички дружества прилагат посочените в член 1, параграф 1 изменения най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 февруари 2015 година.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 г. за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Годишни подобрения на МСФО цикъл 2010–2012 г. (1)

Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции

Параграфи 15 и 19 бяха измени и беше добавен параграф 63Б.

Сделки, при които се получават услуги

15

Ако предоставените инструменти на собствения капитал не се придобиват, докато контрагентът не придобие определен трудов стаж, предприятието приема, че услугите, които трябва да бъдат предоставени от контрагента като престация за тези инструменти на собствения капитал, ще бъдат получени в бъдеще през периода на придобиване. Предприятието отчита тези услуги, докато те биват предоставяни от контрагента през периода на придобиване, със съответното увеличение на собствения капитал. Например:

а)

б)

ако на наето лице бъдат предоставени опции за акции с условие за постигане на определени резултати и оставане на работа в предприятието до изпълнение на условието за такива резултати, като продължителността на периода на придобиване варира в зависимост от това, кога ще бъде изпълнено условието за резултатите, предприятието приема, че услугите, които ще бъдат предоставени от наетото лице като престация за опциите за акции, ще бъдат получени в бъдеще през очаквания период на придобиване. …

Третиране на условията за придобиване

19

Предоставянето на инструменти на собствения капитал може да бъде обвързано с постигането на определени условия на придобиване. Например предоставянето на акции или опции за акции на наето лице обикновено е при условие, че наетото лице остане на работа в предприятието за определен период от време. Може да има условия за постигане на резултати, които трябва да бъдат удовлетворени, като например постигне на определен ръст на печалбите на предприятието или определено повишаване на цената на акциите на предприятието. Условията за придобиване, които не са пазарни условия, не се взимат предвид при оценяването на справедливата стойност на акциите или на опциите за акции към датата на оценяване. Вместо това условията за придобиване се взимат предвид чрез коригиране на броя на инструментите на собствения капитал, включени в оценката на стойността на сделката, така че в крайна сметка сумата, призната за получените стоки или услуги като престация за предоставените инструменти на собствения капитал, се базира на броя на инструментите на собствения капитал, които в крайна сметка се придобиват. Следователно на кумулативна база не се признава сума за получените стоки или услуги, ако предоставените инструменти на собствения капитал не се придобиват, тъй като не е изпълнено условието за придобиване, например контрагентът няма определен трудов стаж или не е изпълнено условието за резултати, съгласно изискванията на параграф 21.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

63 Б

С Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2011 г., издаден през декември 2013 г., бяха изменени параграфи 15 и 19. В приложение А бяха изменени определенията на „условия за придобиване“ и „пазарно условие“ и бяха добавени определения за „условие за резултати“ и „условие за работа“. Предприятието прилага тези изменения за бъдещи периоди за сделки с плащане на базата на акции, за които датата на споразумяването е на или след 1 юли 2014 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

В приложение А бяха изменени определенията на „пазарно условие“ и „условие на придобиване“ и бяха добавени определения за „условие за резултати“ и „условие за работа“.

Приложение A

Определения на термините

Настоящото приложение представлява неразделна част от МСФО.

 

пазарно условие

Условие за резултати, от което зависи цената на упражняване, придобиването или възможността за упражняване на инструмент на собствения капитал, което е свързано с пазарната цена (или стойността) на инструментите на собствения капитал на предприятието (или на инструменти на собствения капитал на друго предприятие в същата група), като:

а)

постигане на определена цена на акция или определен размер на вътрешната стойност на опция за акции; или

б)

постигане на определена цел, която се основава на пазарната цена (или стойността) на инструментите на собствения капитал на предприятието (или на инструменти на собствения капитал на друго предприятие в същата група), съотнесено към индекс на пазарните цени на инструменти на собствения капитал на други предприятия.

Пазарното условие изисква от контрагента да завърши определен период на трудов стаж (т.е. условие за работа); изискването за трудов стаж може да бъде изрично или подразбиращо се.

 

условие за резултати

Условие за придобиване, което изисква:

а)

контрагентът да завърши определен период на трудов стаж (т.е. условие за работа); изискването за трудов стаж може да бъде изрично или подразбиращо се; и

б)

постигането на определено целево равнище на изпълнение, докато контрагентът предоставя услугата, изисквана в буква а).

Периодът на постигане на определено целево равнище на изпълнение:

а)

не превишава края на периода на трудов стаж; и

б)

може да започне преди периода на придобиване на трудовия стаж, при условие че датата, от която започва постигането на определено целево равнище на изпълнение, не е значително преди началото на периода на трудовия стаж.

Целевото равнище на изпълнение се определя чрез позоваване на:

а)

операциите (или дейностите) на самото предприятие или операциите или дейностите на друго предприятие в същата група (т.е. непазарно условие); или

б)

цената (или стойността) на инструментите на собствения капитал на предприятието или инструментите на собствения капитал на друго предприятие в същата група (включително акции и опции за акции) (т.е. пазарно условие).

Постигането на определено целево равнище на изпълнение може да се отнася или до резултатите на предприятието като цяло, или до част от предприятието (или част от групата), като подразделение или отделно наето лице.

 

условие за работа

Условие за придобиване, което изисква контрагентът да придобие определен трудов стаж, през който предоставя услуги на предприятието. Ако контрагентът, независимо от причината, престане да предоставя услуги през периода на придобиване, той не удовлетворява условието. Условието за работа не изисква да бъде постигнато определено целево равнище на изпълнение.

 

условие за придобиване

Условие, което определя дали предприятието получава услугите, които дават право на контрагента да получи парични средства, други активи или инструменти на собствения капитал на предприятието по силата на споразумение с плащане на базата на акции. Условието за придобиване е или условие за работа, или условие за резултати.

Изменение на МСФО 3 Бизнес комбинации

Параграфи 40 и 58 се изменят и се добавят параграф 64И и параграф 67А и заглавието към него.

Възнаграждение под условие

40

Придобиващият класифицира задължението да плати възнаграждение под условие, което отговаря на определението на финансов инструмент, като финансов пасив или като собствен капитал на базата на определенията за инструмент на собствения капитал и финансов пасив в параграф 11 от МСС 32 Финансови инструменти: представяне. Придобиващият класифицира като актив правото на връщане на вече прехвърлено възнаграждение, ако са изпълнени определени условия. Параграф 58 предвижда насоки за последващото отчитане на възнаграждение под условие.

Възнаграждение под условие

58

Някои промени в справедливата стойност на възнаграждение под условие, които придобиващият признава след датата на придобиване, може да бъдат в резултат на допълнителна информация, получена от придобиващия след тази дата, относно факти и обстоятелства, съществували към датата на придобиване. Такива промени представляват корекции за периода на оценяване в съответствие с параграфи 45–49. Промени, които обаче произтичат от събития след датата на придобиване, например постигане на целево равнище на печалба, постигане на определена цена на акция или постигане на определен важен момент в научноизследователски и развоен проект, не представляват корекции за периода на оценяване. Придобиващият отчита промените в справедливата стойност на възнаграждението под условие, които не представляват корекции за периода на оценяване, както следва:

а)

б)

Друго възнаграждение под условие, което

i)

попада в обхвата на МСФО 9, се оценява по справедлива стойност към всяка отчетна дата, а промените в справедливата стойност се признават в печалбата или загубата в съответствие с МСФО 9.

ii)

не попада в обхвата на МСФО 9, се оценява по справедлива стойност към всяка отчетна дата, а промените в справедливата стойност се признават в печалбата или загубата.

Дата на влизане в сила

64И

С Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г., издадени през декември 2013 г., бяха изменени параграфи 40 и 58 и беше добавен параграф 67А и съответното му заглавие. Предприятието прилага това изменение за бъдещи периоди за бизнес комбинации, за които датата на придобиване е на или след 1 юли 2014 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Предприятието може да приложи изменението по-рано, при условие че МСФО 9 и МСС 37 (както са изменени с Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г.) също са били приложени. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

ПОЗОВАВАНИЯ НА МСФО 9

67A

Ако предприятието прилага настоящия стандарт, но все още не прилага МСФО 9, всяко позоваване на МСФО 9 се счита като позоваване на МСС 39.

Изменения на други МСФО, произтичащи от изменението на МСФО 3

Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти (издаден през ноември 2009 г.)

Параграф 5.4.4 се изменя и се добавя параграф 8.1.4.

Инвестиции в инструменти на собствения капитал

5.4.4

При първоначалното признаване предприятието може да направи необратим избор да представи в друг всеобхватен доход последващи промени в справедливата стойност на инвестиция в инструмент на собствения капитал, който е в обхвата на настоящия МСФО, който не се държи за търгуване и не е възнаграждение под условие на придобиващ в бизнес комбинация, за която се прилага МСФО 3 Бизнес комбинация.

8.1   ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

8.1.4

С Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г., издадени през декември 2013 г., беше изменен параграф 5.4.4 в следствие от изменението на МСФО 3. Предприятието прилага това изменение за бъдещи периоди за бизнес комбинации, за които се прилага МСФО 3.

Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти (издаден през октомври 2010 г.)

Параграфи 4.2.1 и 5.7.5 се изменят и се добавя параграф 7.1.4.

4.2   Класификация на финансови пасиви

4.2.1

Предприятието класифицира всички финансови пасиви, впоследствие оценени по амортизираната стойност, като използва метода на ефективния лихвен процент, с изключение на:

а)

д)

възнаграждение под условие на придобиващ в бизнес комбинация, за която се прилага МСФО 3 Бизнес комбинации. Такова възнаграждение под условие се оценява впоследствие по справедлива стойност.

Инвестиции в инструменти на собствения капитал

5.7.5

При първоначалното признаване предприятието може да направи необратим избор да представи в друг всеобхватен доход последващи промени в справедливата стойност на инвестиция в инструмент на собствения капитал, който е в обхвата на настоящия МСФО, който не се държи за търгуване и не е възнаграждение под условие на придобиващ в бизнес комбинация, за която се прилага МСФО 3.

7.1   ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

7.1.4

С Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г., издадени през декември 2013 г., бяха изменени параграфи 4.2.1 и 5.7.5 вследствие от изменението на МСФО 3. Предприятието прилага това изменение за бъдещи периоди за бизнес комбинации, за които се прилага МСФО 3.

Изменение на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи

Параграф 5 се изменя и се добавя параграф 99.

ОБХВАТ

5

В случаите, когато определени провизии, условни пасиви или условни активи се разглеждат от друг стандарт, предприятието прилага съответния стандарт вместо настоящия стандарт. Например някои видове провизии се разглеждат в стандартите за:

а)

г)

доходи на наети лица (виж МСС 19 Доходи на наети лица).

д)

застрахователни договори (виж МСФО 4 Застрахователни договори) Настоящият стандарт се прилага обаче за провизии, условни пасиви и условни активи на застраховател, различни от тези, които възникват от неговите договорни задължения и права по застрахователни договори в обхвата на МСФО 4; и

е)

възнаграждение под условие на придобиващ в бизнес комбинация (виж МСФО 3 Бизнес комбинации).

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

99

С Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г., издадени през декември 2013 г., беше изменен параграф 5 вследствие от изменението на МСФО 3. Предприятието прилага това изменение за бъдещи периоди за бизнес комбинации, за които се прилага изменението на МСФО 3.

Изменение на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване  (2)

Параграф 9 се изменя и се добавя параграф 108Е.

Определения

9

В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Определения на четири категории финансови инструменти

Финансов актив или финансов пасив, отчитан по справедлива стойност в печалбата или загубата, е финансов актив или финансов пасив, който отговаря на всяко от следните условия:

а)

aa)

Той е възнаграждение под условие на придобиващ в бизнес комбинация, за която се прилага МСФО 3 Бизнес комбинации.

б)

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

108Е

С Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г., издадени през декември 2013 г., беше изменен параграф 9 вследствие от изменението на МСФО 3. Предприятието прилага това изменение за бъдещи периоди за бизнес комбинации, за които се прилага изменението на МСФО 3.

Изменения на МСФО 8 Оперативни сегменти

Параграфи 22 и 28 се изменят и се добавя параграф 36В.

Обща информация

22

Дадено предприятие оповестява следната обща информация:

а)

факторите, използвани за идентифициране на сегментите на отчитане на предприятието, включително базата на организация (например дали ръководството е избрало да организира предприятието според различията в продуктите и услугите, географските области, регулаторната среда или комбинация от фактори и дали оперативните сегменти са обединени);

aa)

преценката, използвана от ръководството при прилагане на критерия за обединяване в параграф 12. Това включва кратко описание на оперативните сегменти, които са обединени по този начин, и икономическите показатели, които са били оценени при определянето, че обединените оперативни сегменти имат сходни икономически характеристики. и

б)

видовете продукти и услуги, от които всеки сегмент на отчитане генерира своите приходи.

Равнения

28

Предоставя изготвянето на равнения на всяко от следните:

а)

в)

общата сума на активите на сегментите на отчитане и активите на предприятието, ако активите на сегментите, са отчетени в съответствие с параграф 23.

г)

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

36В

С Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г., издадени през декември 2013 г., бяха изменени параграфи 22 и 28. Предприятието прилага тези изменения за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2014 година. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменение на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

Параграф 35 се изменя и се добавят параграфи 80А и 81 З.

Модел на преоценената стойност

35

Когато се преоценява отделен имот, машина и съоръжение, балансовата стойност на този актив се коригира до преоценената стойност. Към датата на преоценка активът се третира по един от следните начини:

а)

брутната балансова стойност се коригира по начин, който е съвместим с преоценката на балансовата стойност на актива. Например брутната балансова стойност може да бъде преизчислена чрез позоваване на наблюдаеми пазарни данни или може да се преизчисли пропорционално на промяната в балансовата стойност. Натрупаната амортизация към датата на преоценката се коригира, така че да е равна на разликата между брутната балансова стойност и балансовата стойност на актива, след като се вземат под внимание натрупаните загуби от обезценка. или

б)

натрупаната амортизация се отписва за сметка на брутната балансова стойност на актива.

Сумата на корекцията на натрупаната амортизация съставлява част от увеличението или намалението на балансовата стойност, което се отчита в съответствие с параграфи 39 и 40.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

80 A

С Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г. беше изменен параграф 35. Предприятието прилага изменението за всички преоценки, признати в годишните периоди, започващи на или след датата на първоначалното прилагане на това изменение, и в непосредствено предходния годишен период. Предприятието може, но не е задължено да представи коригирана сравнителна информация за предходни отчетни периоди. Ако предприятието представи некоригирана сравнителна информация за по-ранни периоди, то ясно отбелязва информацията, която не е коригирана, декларира, че тя е изготвена въз основа на други критерии, и обяснява тези критерии.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

81 З

С Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г., издаден през декември 2013 г., беше изменен параграф 35 и добавен параграф 80А. Предприятието прилага това изменение за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2014 година. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменение на МСС 24 Оповестяване на свързани лица

Параграф 9 се изменя и се добавят параграфи 17А, 18А и 28В.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

9

В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Свързано лице е лице или предприятие, което е свързано с предприятието, което изготвя финансовите си отчети (наричано в настоящия стандарт„отчитащо се предприятие“)

а)

б)

Предприятие е свързано с отчитащо се предприятие, ако е изпълнено някое от следните условия:

i)

viii)

Предприятието или член на групата, на която то е член, предоставя на отчитащото се предприятие или на предприятието майка на отчитащото се предприятие услуги, свързани с ключовия ръководен персонал.

Всички предприятия

17 A

Ако предприятието получава услуги, свързани с ключов ръководен персонал, от друго предприятие („управляващо предприятие“), то не е длъжно да прилага изискванията на параграф 17 по отношение на възнаграждението, което управляващото предприятие е платило или дължи на служителите или директорите на управляващото предприятие.

18

18A

Оповестяват се разходи, извършени от предприятието, за услуги, свързани с ключов ръководен персонал, предоставяни от отделно управляващо предприятие.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

28В

С Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г., издадени през декември 2013 г., беше изменен параграф 9 и бяха добавени параграфи 17А и 18А. Предприятието прилага това изменение за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2014 година. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

Изменение на МСС 38 Нематериални активи

Параграф 80 се изменя и се добавят параграфи 130 З–130И.

Модел на преоценената стойност

80

Когато се преоценява отделен нематериален актив, балансовата стойност на този актив се коригира до преоценената стойност. Към датата на преоценка активът се третира по един от следните начини:

а)

брутната балансова стойност се коригира по начин, който е съвместим с преоценката на балансовата стойност на актива. Например брутната балансова стойност може да бъде преизчислена чрез позоваване на наблюдаеми пазарни данни или може да се преизчисли пропорционално на промяната в балансовата стойност. Натрупаната амортизация към датата на преоценката се коригира, така че да е равна на разликата между брутната балансова стойност и балансовата стойност на актива, след като се вземат под внимание натрупаните загуби от обезценка; или

б)

натрупаната амортизация се отписва за сметка на брутната балансова стойност на актива.

Сумата на корекцията на натрупаната амортизация съставлява част от увеличението или намалението на балансовата стойност, което се отчита в съответствие с параграфи 85 и 86.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

130 З

С Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г., издадени през декември 2013 г., беше изменен параграф 80. Предприятието прилага това изменение за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2014 година. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

130И

Предприятието прилага изменението, направено с Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2010–2012 г. за всички преоценки, признати в годишните периоди, започващи на или след датата на първоначалното прилагане на това изменение, и в непосредствено предходния годишен период. Предприятието може, но не е задължено, да представи коригирана сравнителна информация за предходни отчетни периоди. Ако предприятието представи некоригирана сравнителна информация за по-ранни периоди, то ясно отбелязва информацията, която не е коригирана, декларира, че тя е изготвена въз основа на други критерии, и обяснява тези критерии.


(1)  „Възпроизвеждането е разрешено на територията на Европейското икономическо пространство. Всички права са запазени извън ЕИП с изключение на правото за възпроизвеждане за лична употреба или други честни сделки. Допълнителна информация може да се получи от СМСС на адрес www.iasb.org“

(2)  С МСФО 9 Финансови инструменти (издаден през октомври 2010 г.) и МСФО 9 Финансови инструменти (Отчитане на хеджирането и изменения на МСФО 9, МСФО 7 и МСС 39) (издаден през ноември 2013 г.) бяха заличени „Определения за четири категории финансови инструменти“ в параграф 9 от МСС 39.


Top