Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0006

Делегиран регламент (ЕС) 2015/6 на Комисията от 31 октомври 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземе предвид изменението на стойностите на масата на новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Текст от значение за ЕИП

OJ L 3, 7.1.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/6/oj

7.1.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 3/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/6 НА КОМИСИЯТА

от 31 октомври 2014 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета, за да се вземе предвид изменението на стойностите на масата на новите леки пътнически автомобили, регистрирани през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 13, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Средната стойност за масата, използвана за целите на изчисляването на специфичните емисии на CO2 за всеки нов лек пътнически автомобил, трябва да се коригира на всеки три години, за да се отчетат евентуални промени в средната маса на новите превозни средства, регистрирани в Съюза.

(2)

От наблюдението на масата на новите леки пътнически автомобили в готовност за движение, регистрирани през календарните години 2011, 2012 и 2013, е видно, че средната маса се е увеличила и че по тази причина стойността M0, посочена в точка 1, буква б) от приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009, следва да бъде изменена.

(3)

По изключение за тази първа корекция е целесъобразно да се вземе предвид, че качеството на данните, събирани през годините 2011, 2012 и 2013 г., е било различно. Следователно новата стойност следва да се определи, като се вземат предвид само тези стойности за масата, които са могли да бъдат проверени при съответните производители на превозни средства, като са изключени явно грешните стойности за масата, т.е. стойности над 2 840 kg или по-малки от 500 kg, както и стойности, свързани с превозни средства, които не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 443/2009. Освен това новата стойност е въз основа на среднопретеглената стойност, като се взема предвид броят на новите регистрации през всяка от отчетните години.

(4)

Предвид всичко това, стойността M0, която ще се прилага от 1 януари 2016 г., следва да бъде увеличена с 20,4 kg, от 1 372,0 на 1 392,4 kg,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Точка 1, буква б) от приложение I към Регламент (ЕО) № 443/2009 се заменя със следното:

„б)

Считано от 2016 г.:

Специфични емисии на CO2 = 130 + a × (M – M0)

където:

M

=

масата на превозното средство в килограми (kg)

M0

=

1 392,4

A

=

0,0457“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 31 октомври 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.


Top