EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Q0923(02)

Процедурен правилник на постоянните комисии на Парламентарната асамблея Евронест, приет от Парламентарната асамблея Евронест на 3 май 2011 г. и изменен на 29 май 2013 г. в Брюксел и на 18 март 2015 г. в Ереван

OJ C 315, 23.9.2015, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 315/40


ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК

на постоянните комисии на Парламентарната асамблея Евронест, приет от Парламентарната асамблея Евронест на 3 май 2011 г. и изменен на 29 май 2013 г. в Брюксел и на 18 март 2015 г. в Ереван

(2015/C 315/08)

Съгласно член 25, параграф 3 от Правилника за дейността на Парламентарната асамблея Евронест, по предложение на Бюрото, Парламентарната асамблея Евронест приема Правилник за дейността на постоянните комисии.

Член 1

Приложно поле

1.   Правилникът за дейността на постоянните комисии урежда общите механизми за работата на четирите постоянни комисии на Парламентарната асамблея Евронест (по-нататък наричани „комисии“):

комисия по политически въпроси, права на човека и демокрация,

комисия по икономическа интеграция, сближаване на законодателствата и конвергенция с политиките на ЕС,

комисия по въпросите на енергийната сигурност,

комисия по социални въпроси, образование, култура и гражданско общество.

2.   Правилникът за дейността на Парламентарната асамблея Евронест се прилага със съответните изменения за заседанията на комисиите, без да се засяга Правилникът за дейността на постоянните комисии.

Член 2

Състав

1.   Всяка комисия се състои най-много от 30 членове и включва:

15 членове на Европейския парламент,

15 членове от участващите парламенти на източноевропейските партньори (1).

Съставът на всяка комисия отразява състава на Парламентарната асамблея Евронест.

2.   Всеки член на Парламентарната асамблея Евронест има право на членство в една от постоянните комисии. По изключение даден член може да членува в две постоянни комисии.

3.   Членовете се определят съгласно установените от всеки парламент процедури по начин, който отразява, доколкото е възможно, разпределението на различните политически групи и делегации, съответно представени в Европейския парламент и в компонента на източноевропейските партньори.

4.   Размерът и съставът на постоянните комисии се одобряват от Парламентарната асамблея Евронест по предложение на Бюрото.

Член 3

Председателство и бюро

1.   Всяка комисия избира измежду своите членове бюро, съставено от двама равнопоставени съпредседатели (по един от всеки от двата компонента) и четирима заместник-председатели (по двама от всеки от двата компонента), като процедурата за избиране и продължителността на техния мандат се определят от всеки компонент поотделно.

2.   Съпредседателите решават, по общо съгласие, реда за председателството на заседанията на дадената комисия.

Член 4

Заместници

1.   Всеки пълноправен член, който е възпрепятстван да присъства на заседание на своята комисия, може да бъде заместен от член на същия компонент на Асамблеята по споразумение между тези двама членове. Председателстващият заседанието трябва да бъде уведомен за всички случаи на заместване преди началото на заседанието.

2.   В рамките на комисията заместниците се ползват със същите права и задължения като пълноправните членове.

Член 5

Заседания

1.   Заседанията на комисиите се свикват по покана на техните съпредседатели; те се свикват най-много два пъти годишно, като едно от тях се провежда по време на пленарната сесия на Парламентарната асамблея Евронест.

2.   По предложение от бюрото на комисията съпредседателите изработват и представят проекта на дневен ред за всяко заседание на комисията.

3.   Заседанията на комисиите се провеждат на работните езици на Парламентарната асамблея Евронест. Всички заседания са открити, освен ако дадена комисия реши друго.

4.   Председателстващият ръководи заседанието, следи за спазването на Правилника за дейността, поддържа реда, дава думата, обявява приключването на разискванията, поставя въпросите на гласуване и обявява резултатите от гласуването.

5.   Никой член не може да се изказва, без да е получил думата от председателстващия. Изказващият се може да бъде прекъсван единствено за процедурни въпроси. Ако даден оратор се отклонява от темата, председателстващият го призовава да се върне към нея, като при повторна забележка председателстващият може да му забрани да се изказва по същата тема до приключването на разискването.

6.   Председателстващият предупреждава всеки член на комисията, който нарушава реда по време на заседание. Ако нарушението се повтори, председателстващият може да отстрани нарушителя от залата за остатъка от заседанието.

7.   Две или повече комисии могат, по споразумение на техните бюра, да провеждат съвместни заседания по въпроси от общ за тях интерес.

Член 6

Доклади и неотложни въпроси

1.   Комисиите могат да назначават докладчици за разглеждането на специфични въпроси в кръга на техните правомощия и да изготвят доклади, които се представят на вниманието на Парламентарната асамблея Евронест след разрешение на Бюрото. Броят на тези доклади по принцип е ограничен до един доклад на комисия на пленарна сесия. По искане на съпредседателите на комисиите Бюрото може да реши колко доклада ще бъдат гласувани на пленарна сесия в зависимост от напредъка на работата по тяхното подготвяне.

2.   По изключение дадена комисия може да повдигне неотложни въпроси към Парламентарната асамблея Евронест. Броят на неотложните въпроси е ограничен в съответствие с член 9, параграф 2, буква б) от Правилника за дейността на Парламентарната асамблея Евронест.

3.   В допълнение, комисиите могат да разглеждат други точки от дневния ред без изготвянето на доклад и да уведомят в писмен вид Бюрото на Парламентарната асамблея Евронест за това, че въпросните точки са били разгледани.

4.   Комисиите се отчитат за своята дейност пред Парламентарната асамблея Евронест.

Член 7

Кворум и гласуване

1.   Кворумът за комисия се достига, когато присъстват най-малко една трета от членовете за всеки компонент.

2.   Всяко гласуване е действително, независимо от броя на гласувалите. Всеки член на комисията обаче може да изиска проверка на кворума преди пристъпване към гласуване. Ако след подобно искане се установи, че кворумът не е налице, гласуването се отлага.

3.   Комисията приема своите решения с мнозинство от две трети от членовете, взели участие в гласуването. Всеки член може да внесе изменения за разглеждане в комисия. Гласуването в комисията се извършва чрез вдигане на ръка, като всеки член разполага с един глас, който е личен и не може да се прехвърля.

4.   Преброяването на гласовете се извършва от комисията по преброяване, която се състои от еднакъв брой представители на секретариатите на всеки компонент на Парламентарната асамблея Евронест. Комисията по преброяване се назначава от Бюрото (или от съпредседателите на комисията) преди началото на съответното заседание и докладва за резултата от преброяването на гласовете директно на съпредседателите.

5.   Всеки член може да внесе изменения за разглеждане в комисия преди изтичане на крайния срок, обявен от съпредседателите. Измененията трябва да бъдат свързани с текста, който целят да променят, и да бъдат внесени в писмен вид. Устни предложения за изменение могат да бъдат взети предвид единствено ако имат за цел коригиране на фактически или езикови грешки. Никакви други устни предложения за изменение не следва да се вземат предвид.

6.   Ако преди откриването на гласуването най-малко трима членове на комисията, представители на поне две политически групи на Европейския парламент или на поне две делегации от компонента на източноевропейските партньори на Парламентарната асамблея Евронест, поискат гласуване в отделни групи, се пристъпва към гласуване, при което представителите на компонента на източноевропейските партньори и представителите на компонента на Европейския парламент гласуват отделно, но едновременно. Решението, което е поставено на гласуване, се приема, ако получи поотделно мнозинство от две трети от гласовете и на двата компонента.

7.   Когато подлежащият на гласуване текст съдържа две или повече разпоредби, отнася се до два или повече параграфа или може да бъде разделен на две или повече части, които имат самостоятелен смисъл и/или нормативна стойност, може да бъде поискано разделно гласуване от политическа група от Европейския парламент или от най-малко един член на Парламентарната асамблея Евронест. Това искане се изпраща на съпредседателите в писмен вид най-късно до 18.00 ч. в деня преди гласуването, освен ако съпредседателите не определят друг краен срок, и по принцип се счита за прието.

Член 8

Други разпоредби

1.   Парламентът, който е домакин на заседание на комисията, гарантира осигуряването на необходимите материални условия, подпомагането и покриването на разходите за организирането на заседанието.

2.   По предложение на Бюрото обаче Парламентарната асамблея Евронест може да препоръча финансово участие на останалите парламенти в разходите по организацията на заседание на дадена комисия.

Член 9

Тълкуване на правилника

Съпредседателите или, по тяхно искане, бюрото на дадена комисия, имат право да вземат решение по въпросите, свързани с тълкуването на Правилника за дейността на постоянните комисии.

Член 10

Изменение на Правилника за дейността на постоянните комисии

1.   Парламентарната асамблея Евронест взема решение за всяко изменение на Правилника за дейността на постоянните комисии въз основа на предложение на Бюрото.

2.   Измененията се приемат с мнозинство от две трети от членовете, взели участие в гласуването. Ако преди откриването на гласуването най-малко една десета от членовете, представители на поне две политически групи на Европейския парламент или на две делегации от компонента на източноевропейските партньори на Парламентарната асамблея Евронест, поискат гласуване в отделни групи, се пристъпва към гласуване, при което представителите на компонента на източноевропейските партньори и представителите на компонента на Европейския парламент гласуват отделно. Текстът, който е поставен на гласуване, се счита за приет, ако получи поотделно мнозинство от две трети от гласовете и на двата компонента.

3.   Освен ако е предвидено друго в момента на гласуването, измененията на Правилника за дейността на постоянните комисии влизат в сила незабавно след приемането им.


(1)  След присъединяването на следващия източноевропейски партньор (Беларус) местата ще бъдат преразпределени между източноевропейските партньори.


Top