EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L1127

Директива (ЕС) 2015/1127 на Комисията от 10 юли 2015 година за изменение на приложение II към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 184, 11.7.2015, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1127/oj

11.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 184/13


ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1127 НА КОМИСИЯТА

от 10 юли 2015 година

за изменение на приложение II към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (1), и по-специално член 38, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В приложение II към Директива 2008/98/ЕО е определен неизчерпателен списък на дейности по оползотворяване на отпадъци.

(2)

Дейност R1 в приложение II към Директива 2008/98/ЕО се отнася за отпадъци, използвани за замяна на гориво или за генериране на енергия по други начини. Това включва инсталациите за изгаряне, предназначени за третиране на твърди битови отпадъци, но само ако тяхната енергийна ефективност съответства на праговата стойност, определена чрез използване на посочената в приложение II Директива 2008/98/ЕО формула за енергийната ефективност (формулата във връзка с R1).

(3)

От техническите данни се вижда, че местните климатични условия в ЕС оказват влияние върху количествата енергия, които могат да бъдат технически използвани или генерирани във вид на електроенергия, топлинна енергия, хладилна енергия или технологична пара от инсталации за изгаряне, предназначени за третиране на твърди битови отпадъци.

(4)

Както показва доклад на Съвместния изследователски център на Европейската комисия, за да се осигурят условия на равнопоставеност в ЕС е уместно инсталациите за изгаряне, подложени на неблагоприятно въздействие от местни климатични условия, да бъдат компенсирани чрез съответен корекционен коефициент (CCF), който да бъде включен във формулата във връзка с R1. Този коефициент следва да се базира на Референтния документ за най-добрите налични техники за изгаряне на отпадъци.

(5)

В резултат от използването на корекционния коефициент CCF, някои инсталации за обезвреждане на отпадъци чрез изгаряне биха се оказали в съответствие с праговата стойност, изчислявана по формулата във връзка с R1, и по този начин биха придобили статута на инсталации за изгаряне с оползотворяване на топлината. От друга страна, при използването на този корекционен коефициент следва да се запази стимулът за централите за изгаряне да постигат висока ефективност при генерирането на енергия от отпадъци, в съответствие с целите и йерархичния приоритетен ред, определени в Директива 2008/98/ЕО.

(6)

Използваният във формулата във връзка с R1 корекционен коефициент CCF следва да се базира на климатичните условия в мястото, където е разположена инсталацията за изгаряне.

(7)

Поради това Директива 2008/98/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 39 от Директива 2008/98/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение II към Директива 2008/98/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 31 юли 2016 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 10 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение II към Директива 2008/98/ЕО се добавя следният текст в бележката под линия (*):

„Резултатът, изчислен по формулата за енергийната ефективност, се умножава по корекционен коефициент за климатичните условия (CCF), който се определя, както следва:

1.

CCF за инсталациите, които са влезли в експлоатация и са получили разрешение съгласно действащото законодателство на ЕС преди 1 септември 2015 г.

CCF = 1, ако HDD >= 3 350

CCF = 1,25, ако HDD <= 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698, ако 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF за инсталациите, които са получили разрешение след 31 август 2015 г., както и за инсталациите по точка 1 в периода след 31 декември 2029 г.

CCF = 1, ако HDD >= 3 350

CCF = 1,12, ако HDD <= 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335, ако 2 150 < HDD < 3 350

(Така получената стойност на CCF се закръглява до третия десетичен знак).

Стойността на HDD (отоплителните денградуси) следва да е средноаритметичната стойност на годишните стойности на HDD за мястото, където е разположена инсталацията за изгаряне, изчислена за период от 20 последователни години преди годината, за която се изчислява CCF. За изчисляването на стойностите на HDD следва да се използва следният метод, възприет от Евростат: HDD е равно на (18 °C – Tm) × d, ако Tm е по-ниска или равна на 15 °C (прагова стойност за включване на отопление), и е равно на нула, ако Tm е по-висока от 15 °C, където Tm е средноаритметичната температура на външния въздух (Tmin + Tmax/2) за период от d дни. Изчисленията се извършват на еднодневна база (d = 1), и се сумират за период до една година.“


Top