Help Print this page 

Document 32015L0863

Title and reference
Делегирана директива (ЕС) 2015/863 на Комисията от 31 март 2015 година за изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на ограничените вещества (Текст от значение за ЕИП)

C/2015/2067
  • In force
OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/863/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

4.6.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 137/10


ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/863 НА КОМИСИЯТА

от 31 март 2015 година

за изменение на приложение II към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на ограничените вещества

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (1), и по-специално член 6, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2011/65/ЕС бяха установени правила за ограничаването на употребата на опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ЕЕО), за да спомогне за опазването на здравето на човека и на околната среда, включително екологосъобразното оползотворяване и обезвреждане на отпадъчното ЕЕО.

(2)

С Директива 2011/65/ЕС се забранява употребата на олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили (PBB) и полибромирани дифенилови етери (PBDE) в електрическото и електронното оборудване, пускано на пазара на Съюза. Приложение II към тази Директива съдържа списък на посочените ограничени вещества.

(3)

При периодичното преразглеждане на списъка на ограничените вещества в приложение II приоритетно следва да се разгледат рисковете за човешкото здраве и околната среда, произтичащи от употребата на хексабромоциклододекан (HBCDD), бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP) и дибутилфталат (DBP). При ограничаването на нови вещества Комисията следва да преразглежда и вече проучените при предишни оценки вещества.

(4)

В съответствие с член 6, параграф 1 от Директива 2011/65/ЕС, бяха консултирани заинтересовани страни, включително икономически оператори, собственици на заводи за рециклиране и за третиране, екологични организации и сдружения на служители и потребители и бе извършена задълбочена оценка.

(5)

Бис(2-етилхексил)фталат (DEHP), бутилбензилфталат (BBP), дибутилфталат (DBP) и диизобутилфталат (DIBP) са вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC). DIBP е вещество, което може да се използва като заместител на DBP и е било предмет на предишни оценки, извършени от Комисията. Според наличните данни тези четири вещества, когато се използват в ЕЕО, могат да окажат отрицателно въздействие върху рециклирането и върху здравето на човека и околната среда по време на операции, свързани с управлението на отпадъчни ЕЕО.

(6)

За по-голямата част от ЕЕО съществуват заместители за DEHP, DBP, BBP и DIBP, които са с по-малко отрицателни въздействия. Прочее, използването на тези вещества в ЕЕО следва да бъде ограничено. DEHP, BBP и DBP вече са ограничени посредством вписване 51 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2), така че играчките със съдържание на DEHP, BBP или DBP в концентрация над 0,1 % от теглото на пластифицирания материал, изчислена за трите фталата кумулативно, не се допускат до пазара на ЕС. Следователно за да се избегне двойното регулиране, ограничаването по вписване 51 от приложение XVII към посочения регламент трябва да остане единственото ограничаване, приложимо за DEHP, BBP и DBP в детските играчки.

(7)

За да се улесни преходът и да се ограничат възможните социално-икономически последствия, следва да се предостави достатъчно дълъг преходен период, който ще позволи на икономическите оператори да подадат заявления за освобождаване от ограниченията за определени вещества в съответствие с член 5 от Директива 2011/65/ЕС. При определянето на преходния период следва да бъдат взети предвид по-дългите иновационни цикли за медицинските изделия и за приборите за контрол и управление. Ограничаването на употребата на DEHP, BBP, DBP и DIBP трябва следователно да се прилага по отношение на медицинските изделия, включително инвитро диагностичните медицински изделия, и приборите за контрол и управление, включително промишлените прибори за контрол и управление, от 22 юли 2021 г.

(8)

Всяко адаптиране на приложение III или IV към Директива 2011/65/ЕС по отношение на заявления за освобождаване във връзка с DEHP или DBP следва да се извършва по начин, който, с цел да се избегнат двойното регулиране и ненужните затруднения, осигурява последователност при управляването на всяко разрешение, предоставено съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, за употребата на тези вещества в ЕЕО. Операторите, които разглеждат възможността да подадат заявления за освобождаване от ограничение съгласно Директива 2011/65/ЕС, трябва да са наясно, че подобни освобождавания могат да обхващат целия жизнен цикъл на ЕЕО, включително производствената фаза.

(9)

Поради това Директива 2011/65/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Текстът на приложение II към Директива 2011/65/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директивата. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 22 юли 2019 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 31 март 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88.

(2)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Ограничени вещества, посочени в член 4, параграф 1, и максимално допустими стойности на тегловната концентрация в еднородните материали

 

Олово (0,1 %)

 

Живак (0,1 %)

 

Кадмий (0,01 %)

 

Шествалентен хром (0,1 %)

 

Полибромирани бифенили (PBB) (0,1 %)

 

Полибромирани дифенилови етери (PBDE) (0,1 %)

 

Бис(2-етилхексил)фталат (DEHP) (0,1 %)

 

Бутилбензилфталат (BBP) (0,1 %)

 

Дибутилфталат (DBP) (0,1 %)

 

Диизобутилфталат (DIBP) (0,1 %)

Ограничаването на DEHP, BBP, DBP и DIBP по отношение на медицинските изделия, включително инвитро диагностичните медицински изделия, и приборите за контрол и управление, включително промишлените прибори за контрол и управление, се прилага от 22 юли 2021 г.

Ограничаването на DEHP, BBP, DBP и DIBP не се прилага по отношение на кабелите или резервните части за ремонт, повторна употреба, модернизация на функционалните характеристики или повишаване на капацитета на ЕЕО, пуснато на пазара преди 22 юли 2019 г., и на медицинските изделия, включително инвитро диагностичните медицински изделия, и приборите за контрол и управление, включително промишлените прибори за контрол и управление, пуснати на пазара преди 22 юли 2021 г.

Ограничаването на DEHP, BBP и DBP не се прилага по отношение на детските играчки, които вече са предмет на ограничаване на DEHP, BBP и DBP посредством вписване 51 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006.“


Top