Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2400

Решение (ЕС) 2015/2400 на Съвета от 8 декември 2015 година за сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

OJ L 333, 19.12.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2400/oj

19.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 333/10


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/2400 НА СЪВЕТА

от 8 декември 2015 година

за сключването от името на Европейския съюз на Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 115 във връзка с член 218, параграф 6, буква б) и член 218, параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 27 май 2015 г. в съответствие с Решение (ЕС) 2015/860 на Съвета (1) беше подписан Протоколът за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, при условие на сключването му на по-късна дата.

(2)

Текстът на Протокола за изменение, който е резултат от проведените преговори, надлежно отразява дадените от Съвета насоки за водене на преговорите, тъй като той привежда споразумението в съответствие с последните инициативи на международно равнище по отношение на автоматичния обмен на информация, а именно световния стандарт за автоматичен обмен на информация за финансови сметки по данъчни въпроси, разработен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Съюзът, неговите държави членки и Конфедерация Швейцария участваха активно в работата на ОИСР. Текстът на споразумението, както е изменено с Протокола за изменение, е правното основание за прилагането на световния стандарт в отношенията между Съюза и Конфедерация Швейцария.

(3)

Протоколът за изменение следва да бъде одобрен от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява от името на Съюза Протокола за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания.

Текстът на Протокола за изменение е приложен към настоящото решение.

Член 2

1.   Председателят на Съвета извършва уведомлението, предвидено в член 2, параграф 1 от Протокола за изменение, от името на Съюза (2).

2.   Комисията информира Конфедерация Швейцария и държавите членки относно уведомленията, направени в съответствие с член 1, параграф 1, буква г) от Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за автоматичен обмен на информация за финансови сметки с оглед подобряване спазването на данъчното законодателство в международен план, в резултат на Протокола за изменение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 декември 2015 година.

За Съвета

Председател

P. GRAMEGNA


(1)  Решение (ЕС) 2015/860 на Съвета от 26 май 2015 г. за сключването от името на Европейския съюз на Протокол за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за предвиждане на мерки, еквивалентни на тези, определени в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания (ОВ L 136, 3.6.2015 г., стр. 5).

(2)  Датата на влизането в сила на Протокола за изменение ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


Top