Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1918

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1918 на Комисията от 22 октомври 2015 година за създаване на системата за административна помощ и сътрудничество („система АПС“) съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (нотифицирано под номер С(2015) 7132) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 280, 24.10.2015, p. 31–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1918/oj

24.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 280/31


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1918 НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2015 година

за създаване на системата за административна помощ и сътрудничество („система АПС“) съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните

(нотифицирано под номер С(2015) 7132)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (1), и по-специално член 63, параграф 1, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 882/2004 се определя хармонизирана рамка за организирането на официалния контрол за проверка на съответствието със законодателството в областта на храните и фуражите, както и на правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, предвидени в законодателството на Съюза. В дял IV от него се определят правилата относно административната помощ и сътрудничество между компетентните органи в държавите членки с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите.

(2)

По-специално в Регламент (ЕО) № 882/2004 се изисква държавите членки да си оказват административна помощ, да си сътрудничат и да обменят информация с цел да се гарантира, че се вземат ефективни мерки за отстраняване на трансграничните случаи на неспазване на изискванията.

(3)

Освен това в Регламент (ЕО) № 882/2004 се предвижда задълженията на държавите членки за административна помощ и сътрудничество да бъдат допълнени от задължението на Комисията да координира предприеманите от държавите членки действия в случаи на неспазване на изискванията в широк мащаб или повтарящи се случаи, и когато държавите членки не могат да постигнат съгласие относно начините за решаване на случаите на неспазване.

(4)

С цел изпълнение на задълженията, посочени в Регламент (ЕО) № 882/2004, от компетентните органи във всяка държава членка се изисква да обменят информацията, необходима за осигуряване на проверката на съответствието със законодателството в областта на храните и фуражите с колегите си в другите държави членки и в определени случаи — с Европейската комисия, когато резултатите от официалния контрол налагат действия в повече от една държава членка.

(5)

За да може информацията да бъде обменена възможно най-ефективно, следва да се създаде информационна система, а именно Системата за административна помощ и сътрудничество („система АПС“), така че на органите за връзка, определени от всяка държава членка в съответствие с член 35 от Регламент (ЕО) № 882/2004, да се предоставят необходимите инструменти за улесняване на практическото осъществяване на обмена на информация, изисквана по силата на посочения регламент. Системата АПС следва да предостави оптимизиран метод на комуникация и структуриран формат за обмена на информация.

(6)

За разработването, използването и поддръжката на системата АПС се прилагат принципите на политиката на Комисията за рационализиране на информационните технологии (ИТ), което означава използване на съществуващи системи, в този случай — използването на съществуващите системи за обмен на данни, когато това е възможно, за да се осигури възможно най-ефикасното решение и да се избегне ненужно дублиране на информационни системи.

(7)

Достъп до системата АПС следва да бъде предоставен само на органите за връзка, определени във всяка държава членка в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004, и на определен от Комисията персонал. Държавите членки следва да могат да изберат измежду определените органи за връзка някои органи за връзка, които са специално определени да използват системата АПС във връзка със случаи на възможно неспазване на изискванията в резултат на заблуждаващи измамни практики.

(8)

При поискване от страна на даден орган за връзка на компетентните органи на централно и регионално равнище в дадена държава членка може да се предостави достъп до редица технически функции на системата АПС с цел предоставяне на допълнителна техническа подкрепа и улесняване на подготовката на процедурите за административна помощ и сътрудничество. Този достъп може да се предоставя само до такива функции, които са необходими за осигуряване на обмена на информация, свързана с искания за помощ или уведомления за неспазване, между тези органи и органа за връзка, който се занимава със съответното искане или уведомление.

(9)

В някои случаи информацията за неспазване на законодателството в областта на храните и фуражите се разпространява от и сред компетентните органи на държавите членки чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), създадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (2), и чрез интегрираната компютризирана ветеринарна система TRACES, създадена с Решение 2004/292/ЕО на Комисията (3). За да се избегне излишно дублиране, тази информация следва да бъде достъпна чрез системата АПС за органите за връзка, определени в съответствие с Регламент (ЕО) № 882/2004, така че да не се изисква държавата членка, която предава тази информация на RASFF или TRACES, да публикува същата информация и в системата АПС за целите на административната помощ и сътрудничество. За оптимизиране на процеса приложенията на RASFF и TRACES следва съответно да бъдат в състояние да предоставят данни на системата АПС.

(10)

Обменената информация в рамките на административната помощ и сътрудничество съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004 може да включва резултатите от извършения официален контрол на стопанските субекти и управляваните от тях помещения и стоки, както и информация, която позволява идентифицирането на тези оператори, помещения или стоки. Достъпът до тази информация следва да бъде ограничен до тези длъжностни лица, които — предвид длъжността си в рамките на компетентните органи — се нуждаят от такава информация, за да гарантират спазването на законодателството в областта на храните и фуражите или — в случай на неспазване — за целите на правоприлагането на това законодателство.

(11)

Чрез системата АПС следва да е възможно органът за връзка, който изпрати искане за помощ или уведомление за евентуален или установен трансграничен случай на неспазване, да приключи съответната процедура за административна помощ и сътрудничество, след като органът за връзка, който получи искането или уведомлението, предостави помощта или обратна информация относно уведомлението. Следва да се въведат разпоредби, с които да се избегне процедурите да бъдат в застой или да остават отворени, без да има нужда, и следва да се позволи системата автоматично да приключи дадена процедура, ако в продължение на шест месеца не е имало дейност или обмен на информация.

(12)

В настоящото решение се зачитат основните права и се съблюдават принципите, признати от Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално настоящото решение има за цел да гарантира пълно зачитане на правото на защита на личните данни.

(13)

Когато обменът на информация, предвиден в Регламент (ЕО) № 882/2004 и в настоящото решение, включва обработването на лични данни, следва да се извърши внимателна оценка, за да се гарантира, че обработването е абсолютно необходимо за постигането на целите на ефективна административна помощ и сътрудничество и че това обработване е в съответствие с националните разпоредби за прилагане на Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), както и с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (5). Когато се обмислят изключения и ограничения на някои права на субектите на данни и задължения на администратора на данни, определени с Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001, с цел защита на интересите, посочени в член 13, параграф 1, букви г) и е) от Директива 95/46/ЕО и в член 20, параграф 1, букви а) и д) от Регламент (ЕО) № 45/2001, тези изключения и ограничения могат да бъдат приети само ако са необходими и пропорционални на преследваната цел. Ограничения на правата на субектите на данни следва да представляват необходима мярка за предотвратяване на намеса в свързаните с официалния контрол задачи на компетентните органи и в оценката на съответствието със законодателството в областта на храните и фуражите. По-специално, в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 правата на субектите на данни може да бъдат ограничени по време на периода, в който се провеждат действия за целите на наблюдението или дискретното наблюдение, ако предоставянето на тези права би застрашило или подкопало целта на официалния контрол или разследванията. С цел да се осигури висока степен на защита на данните е целесъобразно да се определи максимален срок, за да се гарантира, че личните данни не остават в системата АПС по-дълго от необходимото за постигане на съответствие с правилата, определени в дял IV от Регламент (ЕО) № 882/2004. По-специално следва да се определи срок на съхранение от пет години, считано от приключването на процедурата за административна помощ и сътрудничество, като след изтичането на този срок личните данни следва да бъдат премахнати от системата АПС. Такава продължителност на срока на съхранение е необходима, за да се даде достатъчно време на органите за връзка и на Комисията да направят справки с информацията след приключването на процедурата за административна помощ и сътрудничество, с цел да осигурят своевременното идентифициране на повтарящи се или свързани помежду си случаи на неспазване на законодателството в областта на храните или фуражите или на случаи на неспазване в широк мащаб.

(14)

Целесъобразно е да се определят правила за коригиране на информацията, обменяна чрез системата АПС, за да се гарантира, че съхраняваната в системата информация е точна. Целесъобразно е също така да се установят минимални изисквания за сигурността на данните, за да се предотврати неразрешено използване или достъп до тях.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящото решение се определят правилата за създаването и използването на Системата за административна помощ и сътрудничество („система АПС“) в подкрепа на обмена на информация между компетентните органи на държавите членки, както и между тях и Комисията, в съответствие с дял IV от Регламент (ЕО) № 882/2004.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

„процедура за административна помощ и сътрудничество“ означава утвърден работен процес, предвиден в системата АПС, който позволява на органите за връзка и на Комисията да обменят информация за възможни случаи на неспазване съгласно членове 36, 37 и 38 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

2)

„приключване на процедура за административна помощ и сътрудничество“ означава прилагане на техническия инструмент, предоставен от системата АПС, за приключване на процедура за административна помощ и сътрудничество;

3)

„оттегляне на процедура за административна помощ и сътрудничество“ означава оттегляне от системата АПС на процедура за административна помощ и сътрудничество, която погрешно е въведена в нея.

РАЗДЕЛ II

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМАТА АПС

Член 3

Създаване и управление на системата АПС

1.   Комисията създава, управлява и при необходимост актуализира системата АПС.

2.   Комисията предоставя достъп до системата АПС на органите за връзка, определени от всяка държава членка в съответствие с член 35, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004 („органите за връзка“).

3.   По искане на един от органите за връзка, посочени в параграф 2, Комисията предоставя достъп до системата АПС на определени служители към компетентните органи на централно или регионално равнище в рамките на същата държава членка. Този достъп се ограничава до техническите функции на системата АПС, необходими за обмен на информация между споменатите компетентни органи и органа за връзка, който поиска достъпа, с цел подготовка на процедурите за административна помощ и сътрудничество, осъществявани от органа за връзка.

4.   Комисията гарантира, че Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF), създадена съгласно член 50 от Регламент (ЕО) № 178/2002, и интегрираната компютризирана ветеринарна система TRACES, създадена съгласно с член 2 от Решение 2004/292/ЕО, са в състояние да предоставят необходимата информация на системата АПС и по този начин и на органите за връзка.

Член 4

Органи за връзка, отговорни за обмена на информация във връзка с възможно неспазване на изискванията в резултат на заблуждаващи измамни практики

Държавите членки изрично посочват кои от посочените в член 3, параграф 2 органи за връзка са определени за целите на обмена на информация във връзка с възможно неспазване на изискванията в резултат на заблуждаващи измамни практики.

Член 5

Отговорности на органите за връзка по отношение на системата АПС

1.   Органите за връзка са отговорни за:

а)

гарантиране, че персоналът им спазва правилата за поверителност, предвидени в член 7, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

б)

въвеждане в системата АПС на искания за помощ в съответствие с член 36 от Регламент (ЕО) № 882/2004 („исканията за помощ“), уведомления за неспазване в съответствие с членове 37 и 38 от посочения регламент („уведомленията за неспазване“) и отговорите на такива искания за помощ или уведомления за неспазване, в зависимост от случая;

в)

гарантиране, че информацията, която трябва да бъде предоставена на орган за връзка в друга държава членка в съответствие с членове 36, 37 и 38 от Регламент (ЕО) № 882/2004, се въвежда своевременно в системата АПС;

г)

предприемане на всички разумни стъпки, за да се гарантира, че въведената в системата АПС информация е точна и, когато е необходимо, се коригира и актуализира;

д)

оттегляне от системата АПС на всяка информация, която е погрешно въведена в нея или вече не е необходима за започване на процедура за административна помощ и сътрудничество, най-късно 30 дни след датата на въвеждане.

2.   Изискванията в параграф 1, букви а), г) и д) се прилагат също за служителите на компетентните органи на централно или регионално ниво, посочени в член 3, параграф 3. Ако орган за връзка разполага с доказателства, които сочат, че дадена информация е неточна или е била погрешно въведена в системата АПС, той информира във възможно най-кратък срок органа за връзка, който е въвел тази информация в системата АПС.

Член 6

Приключване на процедурата за административна помощ и сътрудничество

1.   Процедурата за административна помощ и сътрудничество се приключва от органа за връзка, който е въвел искането за помощ или уведомлението за неспазване в съответствие с член 5, параграф 1, буква б), след получаване на подходящ отговор на това искане за помощ или уведомление за неспазване от получаващия информацията орган за връзка.

2.   Ако процедурата за административна помощ и сътрудничество не е приключена след изтичането на срок от шест месеца от датата, на която искането за помощ или уведомлението за неспазване е въведено в системата АПС съгласно член 5, параграф 1, буква б), системата АПС иска от органа за връзка, отправил искането или уведомлението, да потвърди, че процедурата за административна помощ и сътрудничество все още е в ход.

В срок от петнадесет работни дни органът за връзка, отправил искането или уведомлението, потвърждава, че процедурата за административна помощ и сътрудничество все още е в ход, или приключва процедурата, ако вече не е необходима. Ако органът за връзка не даде потвърждение или не приключи процедурата, системата АПС автоматично приключва процедурата.

3.   Когато се получи потвърждение в съответствие с параграф 2, че процедурата за административна помощ и сътрудничество все още е в ход, тя продължава да е неприключена в системата АПС.

От датата на това потвърждение всеки период от шест месеца, през който не се обменя информация, води до автоматичното приключване на процедурата за административна помощ и сътрудничество.

Член 7

Отговорности на Комисията по отношение на системата АПС

Комисията:

а)

гарантира разработването, поддръжката, подпомагането и необходимото актуализиране на софтуера и информационно-технологичната инфраструктура за системата АПС;

б)

наблюдава обмена на информация чрез системата АПС с цел идентифициране на дейности, които са или изглеждат в противоречие със законодателството в областта на фуражите и храните, или представляват специален интерес на ниво на Съюза, както е предвидено в член 40, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004;

в)

анализира информацията, обменяна чрез системата АПС, за целите на координационните си задачи, предвидени в член 40, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 882/2004, и с цел изготвяне на доклади за улесняване на прилагането на посочения регламент;

г)

предоставя необходимите формати и насоки за използването на системата АПС.

Член 8

Обмен на информация чрез системата АПС

1.   Обменът на информация чрез системата АПС се осъществява, като се използва форматът, предоставен от Комисията в съответствие с член 7, буква г).

2.   За всеки отделен случай информацията, обменяна чрез системата АПС, включва най-малко:

а)

данни за контакт на компетентните органи и длъжностните лица, които се занимават със случая;

б)

описание на възможното неспазване на изискванията;

в)

когато е възможно, установяване на съответните стопански субекти;

г)

данни за животните или стоките, свързани с възможен случай на неспазване на законодателството в областта на храните или фуражите;

д)

посочване дали информацията се обменя за целите на:

i)

отправяне на искане за помощ или отговаряне на такова; или

ii)

въвеждане на уведомление за неспазване на изисквания или отговаряне на такова;

е)

посочване на органа за връзка, към който е отправено искането за помощ или уведомлението за неспазване;

ж)

посочване дали искането за помощ или уведомлението за неспазване се отнася за възможен случай на неспазване на изискванията в резултат на заблуждаващи измамни практики и дали достъпът до процедурата трябва да бъде ограничен до органите за връзка, посочени в член 4.

РАЗДЕЛ III

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И СИГУРНОСТ

Член 9

Ограничаване в рамките на целите

1.   Органите за връзка и Комисията обменят и обработват лични данни чрез системата АПС само за целите на изпълнението на изискванията за административна помощ и сътрудничество, установени в дял IV от Регламент (ЕО) № 882/2004.

2.   При никакви обстоятелства обменът на информация не бива да съдържа лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзни организации, и данни, отнасящи се до здравето или сексуалния живот на дадено физическо лице.

Член 10

Защита на данните

1.   Директива 95/46/ЕО и Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат, доколкото информацията, обменяна чрез системата АПС, съдържа лични данни по смисъла на член 2, буква а) от Директива 95/46/ЕО и член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 45/2001.

2.   По отношение на отговорностите им да предават съответната информация на системата АПС и да обработват лични данни, които могат да произтекат от тази дейност, както и от обмена, посочен в член 3, параграф 3, компетентните органи и органите за връзка на държавите членки се считат за администратори по смисъла на член 2, буква г) от Директива 95/46/ЕО.

3.   По отношение на отговорността за управление на системата АПС за обработката на всички лични данни, които могат да произтекат от член 5 от настоящото решение, Комисията се счита за контролиращ орган по смисъла на член 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 45/2001.

4.   Държавите членки могат да ограничат правата и задълженията съгласно член 6, параграф 1, член 10, член 11, параграф 1 и член 12 от Директива 95/46/ЕО като необходими мерки за опазване на интересите, посочени в член 13, параграф 1, букви г) и е) от посочената директива.

5.   Комисията може да ограничи правата и задълженията съгласно член 4, параграф 1, член 11, член 12, параграф 1 и членове 13 — 17 от Регламент (ЕО) № 45/2001, когато ограничението представлява необходима мярка за опазване на интересите, посочени в член 20, параграф 1, букви а) и д) от него, през периода, в който се планират или извършват действия с цел проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите или храните, или за гарантиране на прилагането на законодателството в областта на храните или фуражите в конкретния случай, за който се отнася информацията.

Член 11

Съхраняване на личните данни

Комисията заличава обработваните в системата АПС лични данни незабавно, след като вече не са необходими за целта, за която са били събрани и обработени, и по правило не по-късно от пет години след приключването на процедурата за административна помощ и сътрудничество.

Член 12

Сигурност на данните

Комисията и държавите членки гарантират, че системата АПС съответства на правилата за сигурност на данните, приети съответно съгласно член 22 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и член 17 от Директива 95/46/ЕО.

Член 13

Дата на прилагане

Настоящото решение се прилага от двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 14

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

(3)  Решение 2004/292/ЕО на Комисията от 30 март 2004 г. относно въвеждането на системата TRACES и за изменение на Решение 92/486/ЕИО (ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 63).

(4)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(5)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).


Top