EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1842

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1842 на Комисията от 9 октомври 2015 година относно техническите спецификации за оформлението, дизайна и формата на комбинираните здравни предупреждения за тютюневите изделия за пушене (нотифицирано под номер С(2015) 6729) (Текст от значение за ЕИП)

OB L 267, 14.10.2015, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1842/oj

14.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/5


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1842 НА КОМИСИЯТА

от 9 октомври 2015 година

относно техническите спецификации за оформлението, дизайна и формата на комбинираните здравни предупреждения за тютюневите изделия за пушене

(нотифицирано под номер С(2015) 6729)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (1), и по-специално член 10, параграф 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2014/40/ЕС се установяват нови правила относно здравните предупреждения, включително комбинираните здравни предупреждения, които следва да бъдат поставяни върху тютюневите изделия за пушене. Комбинираните здравни предупреждения следва да съдържат едно текстово предупреждение от списъка в приложение I към посочената директива, съответстваща цветна снимка от галерията с изображения в приложение II към същата директива, както и информация за преустановяване на употребата на тютюневи изделия. Те следва да покриват 65 % от външната предна и задна повърхност на потребителската опаковка и на всяка външна опаковка.

(2)

Следва да бъдат определени техническите спецификации за оформлението, дизайна и формата на комбинираните здравни предупреждения, като се вземат предвид различните форми на опаковката. По-специално, с цел да се гарантира пълната видимост на всеки елемент следва да се уточнят разположението на снимката, текстовото предупреждение и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия, посочена в рамките на комбинираното здравно предупреждение, размерът на посочените елементи, както и форматът, цветовете и шрифтовете, които трябва да бъдат използвани.

(3)

Като се имат предвид различните форми и размери на опаковката на пазара, е целесъобразно да се предвиди комбинираните здравни предупреждения да са във вертикален или хоризонтален формат. Когато височината на комбинираното здравно предупреждение е по-голяма от 70 % от широчината му, следва да се използва вертикален формат. Когато височината на комбинираното здравно предупреждение е по-голяма от 20 % от широчината му, но е по-малка от 65 % от нея, следва да се използва хоризонтален формат. Когато височината на комбинираното здравно предупреждение е по-голяма от или равна на 65 %, но е по-малка от или равна на 70 % от ширината му, на производителите на тютюневи изделия следва да се даде възможност да изберат кой формат да използват, стига всички елементи на комбинираните здравни предупреждения да останат напълно видими и да не са изкривени.

(4)

С цел да се гарантира, че снимката е най-ярко изразеният елемент на комбинираното здравно предупреждение, тя следва да бъде разположена в горната му част при вертикалния формат, а при хоризонталния формат — в лявата половина. Снимката следва също така да бъде най-големият елемент на комбинираното здравно предупреждение.

(5)

Когато поради формата на потребителската опаковка или на външната опаковка широчината на комбинираното здравно предупреждение е значително по-голяма от височината му, е уместно обаче да се предвидят специални правила относно размера на елементите на комбинираното здравно предупреждение, с цел да се гарантира, че снимката не е изкривена при увеличаването и че текстовото предупреждение и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия остават напълно видими и четливи.

(6)

С цел да се гарантира видимостта и яснотата на комбинираните здравни предупреждения следва да бъдат установени правила относно цветовете, минималната разделителна способност, шрифта и разстоянието между редовете. Неизбежните печатни отклонения се считат за приемливи.

(7)

Целесъобразно е да се предвидят специални правила относно комбинираните здравни предупреждения, които трябва да се поставят на лицевата страна на потребителските опаковки със затварящо се капаче, при които капакът обхваща площ, която е по-голяма или по-малка от 50 % от предвидената за снимката площ, и отварянето на затварящото се капаче би довело до разделяне на снимката, на текстовото предупреждение или на информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия. В тези случаи е целесъобразно да се предвидят по-гъвкави правила по отношение на размера на всеки от трите елемента на комбинираните здравни предупреждения. Също така, на производителите или вносителите следва да се даде възможност да намалят размера на шрифта и разстоянието между редовете в текстовото предупреждение и в информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия, когато комбинираното здравно предупреждение на лицевата страна на такива опаковки е на повече от един език, или ако това е неизбежно при тютюневите изделия за пушене, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула, при условие че всички елементи остават напълно видими.

(8)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, посочен в член 25 от Директива 2014/40/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет и обхват

С настоящото решение се определят правила за оформлението, дизайна и формата на комбинираните здравни предупреждения за тютюневите изделия за пушене.

Член 2

Оформление и форма на комбинираните здравни предупреждения

1.   Когато височината на комбинираното здравно предупреждение е по-голяма от 70 % от широчината му, производителите разполагат комбинираните здравни предупреждения във вертикалния формат, посочен в раздел 1 от приложението.

Когато височината на комбинираното здравно предупреждение е по-голяма от 20 % от широчината му, но е по-малка от 65 % от нея, производителите разполагат комбинираните здравни предупреждения в хоризонталния формат, посочен в раздел 2 от приложението.

Когато височината на комбинираното здравно предупреждение е по-голяма от или равна на 65 %, но е по-малка от или равна на 70 % от ширината му, на производителите на тютюневи изделия следва да се даде възможност да изберат кой формат да използват, стига всички елементи на комбинираните здравни предупреждения да останат напълно видими и да не са изкривени.

2.   Когато се използва вертикален формат, снимката се поставя в горната част на комбинираните здравни предупреждения, а текстовото предупреждение и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия се отпечатват отдолу, както е показано в раздел 1 от приложението. Снимката заема 50 %, текстовото предупреждение — 38 %, а информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия — 12 % от площта на комбинираното здравно предупреждение, оградено от външната черна граница.

Когато се използва хоризонтален формат, снимката се поставя в лявата половина на комбинираното здравно предупреждение, текстовото предупреждение — в горния десен ъгъл, а информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия — в долния десен ъгъл, както е показано в раздел 2 от приложението. Снимката заема 50 %, текстовото предупреждение — 40 %, а информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия — 10 % от площта на комбинираното здравно предупреждение, оградено от външната черна граница.

3.   Когато поради формата на потребителската опаковка или на външната опаковка височината на комбинираното здравно предупреждение е по-малка от или равна на 20 % от широчината му, комбинираното здравно предупреждение се посочва в хоризонталния широк формат, както е показано в раздел 3 от приложението. Снимката заема 35 %, текстовото предупреждение — 50 %, а информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия — 15 % от площта на комбинираното здравно предупреждение, оградено от външната черна граница.

Член 3

Дизайн на комбинираните здравни предупреждения

1.   Комбинираните здравни предупреждения се отпечатват в четирицветен CMYK. За печата на елементите в черно се използват C0, M0, Y0 и K100, а за наситеножълто — C0, M10, Y100 и K0.

Когато се отпечатват в действителен размер, комбинираните здравни предупреждения се възпроизвеждат с минимална разделителна способност от 300 dpi.

2.   Текстовото предупреждение се отпечатва в бяло на черен фон.

Когато тютюневите изделия за пушене са предназначени за пускане на пазара в държавите членки с повече от един официален език, текстовото предупреждение на първия език се отпечатва в бяло, текстовото предупреждение на втория език се отпечатва в наситеножълто и текстовото предупреждение на третия език, ако е приложимо, се отпечатва в бяло.

Информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия се отпечатва в черно на наситеножълт фон, както е показано в приложението.

3.   Когато е използван вертикалният, хоризонталният или хоризонталният широк формат, се отпечатва черна граница от 1 mm между информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия и снимката в карето на посочената информация.

4.   Производителите или вносителите да гарантират, че снимката:

а)

е възпроизведена без добавени ефекти, адаптиране на цветове, ретуширане или разширяване на фона;

б)

не е поставена твърде близо или твърде далеч от точката на фиксиране на изображението; и че

в)

е намалена пропорционално, без да е разтеглена или свита.

5.   Производителите гарантират, че:

а)

текстовото предупреждение и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия са подравнено вляво и са центрирани вертикално;

б)

текстовото предупреждение и информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия се отпечатват в получер кондензиран шрифт Neue Frutiger;

в)

текстовото предупреждение се отпечатва с еднакъв размер на шрифта;

г)

размерът на шрифта на текста и на информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия е възможно най-голям с цел максимална видимост на текста;

д)

минималният размер на шрифта от текстовото предупреждение е 6 pt, а този на информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия — 5 pt;

е)

разстоянието между редовете е с 2 pt повече от размера на шрифта на текстовото предупреждение и с от 1 до 2 pt повече от размера на шрифта на информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия;

ж)

текстовото предупреждение е възпроизведено във вида, посочен в приложение I към Директива 2014/40/ЕС, включително по отношение на използването на главни букви, но с изключение на номерацията.

Чрез дерогация от букви д) и е) производителите или вносителите на тютюневи изделия за пушене, различни от цигарите, тютюна за ръчно свиване на цигари и тютюна за водна лула, могат да намалят размера на шрифта и разстоянието между редовете в текстовото предупреждение и в информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия, ако това е неизбежно, при условие че всички елементи на комбинираното здравно предупреждение остават напълно видими.

Член 4

Специални правила за някои потребителски опаковки със затварящо се капаче

1.   Чрез дерогация от член 2, параграф 2, първа алинея се прилагат следните правила за комбинираните здравни предупреждения, които трябва да се поставят на лицевата страна на потребителските опаковки със затварящо се капаче.

а)

когато капачето е по-малко от площта, предвидена за снимката в член 2, параграф 2, и спазването на разпоредбата би довело до разделяне на снимката при отваряне:

i)

текстовото предупреждение се поставя в горната част на комбинираното здравно предупреждение, а информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия и снимката — отдолу, както е показано в раздел 4 от приложението; и

ii)

снимката заема най-малко 50 % от площта на комбинираното здравно предупреждение, текстовото предупреждение — най-малко 30 %, а информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия — най-малко 10 %, но не повече от 12 % от площта на комбинираното здравно предупреждение, оградено от външната черна граница.

б)

когато капачето е по-малко от площта, предвидена за снимката в член 2, параграф 2, и спазването на разпоредбата би довело до разделяне на текстовото предупреждение или на информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия при отваряне:

i)

снимката се поставя в горната част на комбинираното здравно предупреждение, а информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия и снимката — отдолу, както е показано в раздел 1 от приложението; и

ii)

снимката заема най-малко 50 % от площта на комбинираното здравно предупреждение, текстовото предупреждение — най-малко 30 %, а информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия — най-малко 10 %, но не повече от 12 % от площта на комбинираното здравно предупреждение, оградено от външната черна граница.

Производителите гарантират, че нито един от трите елемента на комбинираните здравни предупреждения не се разделя при отваряне на потребителската опаковка.

2.   Чрез дерогация от член 3, параграф 5, букви д) и е) производителите или вносителите на цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари и тютюн за водна лула цигари, могат да намалят размера на шрифта и разстоянието между редовете в текстовото предупреждение и в информацията за преустановяване на употребата на тютюневи изделия на лицевата страна на опаковките, когато комбинираното здравно предупреждение е на повече от един език, при условие че всички елементи на комбинираното здравно предупреждение остават напълно видими.

Член 5

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 9 октомври 2015 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   Вертикален формат (член 2, параграфи 1 и 2 и член 4, параграф 1, буква б)

Image

2.   Хоризонтален формат (член 2, параграфи 1 и 2)

Image

3.   Хоризонтален широк формат (член 2, параграф 3)

Image

4.   Вертикален формат в обратен ред (член 4, параграф 1, буква а)

Image

Top