EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1293

Решение (ЕС) 2015/1293 на Съвета от 20 юли 2015 година за сключването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

OJ L 199, 29.7.2015, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1293/oj

29.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/3


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1293 НА СЪВЕТА

от 20 юли 2015 година

за сключването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

На 16 юли 1999 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори в рамките на Съвета на Европа, от името на Европейската общност, относно конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп.

(2)

Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп, („Конвенцията“) беше приета от Съвета на Европа на 24 януари 2001 г. и влезе в сила на 1 юли 2003 г.

(3)

Конвенцията създава нормативна рамка, която е почти идентична с рамката, предвидена в Директива 98/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1).

(4)

Конвенцията беше подписана от името на Съюза на 21 декември 2011 г. (2).

(5)

Сключването на Конвенцията би спомогнало да се разшири прилагането на разпоредби, подобни на тези в Директива 98/84/ЕО, отвъд границите на Съюза и да се установи приложимо на целия европейски континент право за услугите, основаващи се на условен достъп.

(6)

Конвенцията следва да бъде одобрена от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (3), се одобрява от името на Съюза.

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(лицата), упълномощено(и) да депозира(ат) от името на Съюза инструмента за одобрение, предвиден в член 12 от Конвенцията, за да се изрази съгласието на Съюза да бъде обвързан.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 20 юли 2015 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Директива 98/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 1998 г. относно правната защита на услуги, основаващи се на или състоящи се от достъп под условие (ОВ L 320, 28.11.1998 г., стр. 54).

(2)  Конвенцията беше подписана въз основа на Решение 2011/853/ЕС на Съвета от 29 ноември 2011 г. относно подписването от името на Съюза на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 1). Посоченото решение беше заменено с Решение 2014/243/ЕС на Съвета от 14 април 2014 г. относно подписването от името на Европейския съюз на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп (ОВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 61).

(3)  Текстът на Конвенцията е публикуван в ОВ L 336, 20.12.2011 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС  (1)

Като признава напълно целите, преследвани от Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп, Съюзът изразява загрижеността си относно прилагането на член 9 и член 10, параграф 3 от посочената конвенция, вследствие на присъединяването на Съюза към нея, въз основа на изключителната му компетентност.

Настоящата декларация не засяга процедурите за гласуване в рамките на Комитета на министрите на Съвета на Европа.


(1)  Предоставя се на генералния секретар на Съвета на Европа по време на депозирането на акта за одобрение на Конвенцията.


Top