EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1143

Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1143 на Комисията от 13 юли 2015 година за публикуване с ограничение в Официален вестник на Европейския съюз и съгласно националните процедури на позоваването на стандарт EN 60335-2-15:2002 за специфични изисквания за уреди за нагряване на течности по Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 185, 14.7.2015, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1143/oj

14.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 185/23


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1143 НА КОМИСИЯТА

от 13 юли 2015 година

за публикуване с ограничение в Официален вестник на Европейския съюз и съгласно националните процедури на позоваването на стандарт EN 60335-2-15:2002 за специфични изисквания за уреди за нагряване на течности по Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 12 декември 2006 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението (1), и по-специално член 5, втора и трета алинея от нея,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 11, параграф 1, буква б) от него,

като взе предвид становището на работната група по Директивата за ниското напрежение,

като има предвид, че:

(1)

Когато национален стандарт, транспониращ хармонизиран стандарт, позоваването на който е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз и съгласно националните процедури, обхваща един или повече аспекти на целите, свързани с безопасността, определени в приложение I към Директива 2006/95/ЕО, се счита по презумпция, че електрическите съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението и конструирани съгласно този стандарт, отговарят на съответните цели, свързани с безопасността.

(2)

През септември 2014 г. Кипър внесе официално възражение по отношение на стандарт EN 60335-2-15:2002, последно изменен с A11:2012, „Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности“.

(3)

В официалното възражение на Кипър се посочва, че стандарт EN 60335-2-15:2002, последно изменен с A11:2012, не съдържа специални разпоредби за уредите за кафе или за обща употреба, които са предназначени или за които се знае от опита, че се използват за приготвяне на някои видове кафе или за нагряване на определени течности (например мляко). Електрическият уред се състои от отворена кана с вграден нагревателен елемент в долната ѝ част и дръжка. Нагревателният елемент се захранва при поставяне на каната върху електрическа основа през кръгъл електрически съединител с концентрични щифт и гнездо, подобни на тези на обикновените чайници. Преди кипване смляното кафе се надига в каната и поради натрупаната топлинна енергия в уреда горещото кафе прелива, дори ако уредът се спре или се отдели от основата му. При затопляне млякото се надига по подобен начин. Вследствие на това съществува опасност от сериозно изгаряне, когато горещата течност попадне върху кожата на ползвателите или децата до тях, и в сегашната му редакция стандартът не осигурява презумпция за съответствие с Директива 2006/95/ЕО.

(4)

След като разгледа стандарт EN 60335-2-15:2002, последно изменен с A11:2012, заедно с представители на работната група по Директивата за ниското напрежение, Комисията заключи, че стандартът не отговаря на целите, свързани с безопасността, по точка 1, буква г) във връзка с точка 2, буква б) от приложение I към Директива 2006/95/ЕО.

(5)

Като се вземат предвид аспектите на безопасността, които трябва да се подобрят, и докато се приключи съответното преразглеждане на стандарта, публикуването в ОВ на ЕС и съгласно националните процедури на позоваването на стандарт EN 60335-2-15:2002, последно изменен с A11:2012, следва да се придружава от подходящо предупреждение.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден по силата на член 22 от Регламент (ЕС) № 1025/2012,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позоваването на стандарт EN 60335-2-15:2002, последно изменен с A11:2012 — „Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности“, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и съгласно националните процедури с ограничението по приложението.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 374, 27.12.2006 г., стр. 10.

(2)  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикуване на наименования и номерà на европейски хармонизиран стандарт EN 60335-2-15:2002 съгласно Директива 2006/95/ЕО

ЕОС (1)

Номер и наименование на хармонизирания стандарт

(и документ за справка)

Номер на заменения стандарт

Дата на прекратяване на презумпцията за съответствие на заменения стандарт

Бележка 1

Cenelec

EN 60335-2-15:2002

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за нагряване на течности

IEC 60335-2-15:2002

EN 60335-2-15:1996

+ A1:1999

+ A2:2000

Дата на изтичане

(1.7.2007 г.)

Бележка 2.1

EN 60335-2-15:2002/A1:2005

IEC 60335-2-15:2002/A1:2005

Бележка 3

Дата на изтичане

(1.9.2008 г.)

EN 60335-2-15:2002/A2:2008

IEC 60335-2-15:2002/A2:2008

Бележка 3

Дата на изтичане

(1.8.2013 г.)

EN 60335-2-15:2002/A11:2012

Бележка 3

23.1.2015 г.

EN 60335-2-15:2002/A11:2012/AC:2013

 

 

EN 60335-2-15:2002/AC:2006

 

 

Ограничение: прилагането на настоящата публикация не осигурява презумпция за съответствие с целите, свързани с безопасността, по точка 1, буква г) във връзка с точка 2, буква б) от приложение I към Директива 2006/95/ЕО, по-конкретно по отношение на опасностите, произтичащи от преливането на горещо кафе или горещи течности във връзка с уредите, които са предназначени или за които се знае от опита, че се използват за приготвяне на някои видове кафе или за нагряване на определени течности (например мляко), които се надигат при кипване или в процеса на нагряване.


(1)  ЕОС: Европейска организация за стандартизация:

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, тел.+32 2 5196871; факс +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

Бележка 1: обикновено датата на прекратяване на презумпцията за съответствие съвпада с датата на отменяне („dow“), определена от Европейската организация за стандартизация, но се обръща внимание на потребителите на тези стандарти, че в някои изключителни случаи тези дати могат да не съвпадат.

Бележка 2.1: новият (или измененият) стандарт има същия обхват като заменения стандарт. На посочената дата замененият стандарт престава да осигурява презумпция за съответствие със съществените или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.

Бележка 3: в случай на изменения съответният стандарт е EN CCCCC:YYYY, неговите предишни изменения, ако има такива, и новото посочено изменение. Затова замененият стандарт се състои от EN CCCCC:YYYY и неговите предишни изменения, ако има такива, но без новото посочено изменение. На указаната дата замененият стандарт престава да осигурява презумпция за съответствие със съществените или други изисквания на съответното законодателство на Съюза.


Top