Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0439

Решение (ОВППС) 2015/439 на Съвета от 16 март 2015 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Сахел

OJ L 72, 17.3.2015, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/439/oj

17.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 72/27


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2015/439 НА СЪВЕТА

от 16 март 2015 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Сахел

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 март 2013 г. Съветът прие Решение 2013/133/ОВППС (1) за назначаване на г-н Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Сахел. Мандатът на СПЕС е удължен с Решение 2014/130/ОВППС (2) на Съвета и изтича на 28 февруари 2015 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още осем месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в ситуация, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на външната дейност на Съюза, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

1.   Мандатът на г-н Michel Dominique REVEYRAND — DE MENTHON като СПЕС за Сахел се удължава до 31 октомври 2015 г. Мандатът на СПЕС може да бъде прекратен по-рано, ако Съветът вземе решение за това по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

2.   За целите на мандата на СПЕС Сахел обхваща зоната, която е от първостепенно значение в стратегията на ЕС за сигурността и развитието на Сахел („стратегията“), а именно Буркина Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер. По въпроси с по-широко регионално отражение СПЕС установява диалог с други държави и регионални или международни образувания извън Сахел, както и от Западна Африка и Гвинейския залив, когато това е уместно.

3.   Предвид необходимостта от регионален подход спрямо взаимосвързаните предизвикателства, пред които е изправен регионът, СПЕС за Сахел работи в тясна консултация с други релевантни СПЕС, включително СПЕС за региона на Южното Средиземноморие, СПЕС за правата на човека и СПЕС за Африканския съюз.

Член 2

Цели на политиката

1.   Мандатът на СПЕС се основава на целта на политиката на Съюза по отношение на Сахел да допринася активно към регионалните и международните усилия за постигане на траен мир, сигурност и развитие в региона. Освен това СПЕС се стреми да увеличи качеството, интензивността и въздействието на многостранния ангажимент на Съюза в Сахел.

2.   СПЕС допринася за развитието и прилагането на подхода на Съюза, обхващащ всички аспекти на действие на Съюза, по-специално в областта на политиката, сигурността и развитието, включително стратегията, както и за координацията на всички релевантни инструменти за действие на Съюза.

3.   На първо време вниманието се насочва приоритетно към Мали и неговото дългосрочно стабилизиране и към регионалните аспекти на конфликта там.

4.   По отношение на Мали целите на политиката на Съюза са чрез координирано и ефективно използване на всичките си инструменти да насърчи връщането на Мали и неговия народ по пътя на мира, помирението, сигурността и развитието. Особено внимание следва да се обърне на Буркина Фасо и Нигер, по-специално с оглед на перспективата за избори в тези държави.

Член 3

Мандат

1.   С оглед постигане на целите на политиката на Съюза по отношение на Сахел, мандатът на СПЕС е:

а)

да допринася активно за прилагането, координацията и по-нататъшното развитие на всеобхватния подход на Съюза спрямо регионалната криза въз основа на стратегията, с оглед засилването на цялостната съгласуваност и ефективност на дейностите на Съюза в Сахел, по-специално в Мали;

б)

да сътрудничи с всички релевантни участници в региона, правителства, регионални власти, регионални и международни организации, гражданското общество и диаспората, с оглед постигане на целите на Съюза и да допринася за по-добро разбиране на ролята на Съюза в Сахел;

в)

да представлява Съюза в съответните регионални и международни форуми, в т.ч. Групата за подкрепа и наблюдение на положението в Мали, както и да осигурява информираност относно подкрепата на Съюза за управлението на кризи и предотвратяването на конфликти, включително военната мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на въоръжените сили на Мали (EUTM Мали) и мисията на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger);

г)

да поддържа тясно сътрудничество с ООН, по-конкретно със специалния представител на Генералния секретар за Западна Африка и специалния представител на Генералния секретар за Мали, Африканския съюз (АС), по-специално върховния представител на АС за Мали и Сахел, Икономическата общност на западноафриканските държави (ECOWAS) и други водещи национални, регионални и международни участници, включително с други специални пратеници за Сахел, както и със съответните органи в района на Магреба;

д)

да наблюдава отблизо регионалните и трансграничните аспекти на кризата, включително тероризма, организираната престъпност, контрабандата на оръжие, трафика на хора, трафика на наркотици, бежанския и миграционния поток и свързаните финансови потоци; в тясно сътрудничество с координатора на ЕС за борба с тероризма да допринася за прилагането на стратегията на ЕС за борба с тероризма;

е)

да поддържа редовни политически контакти на високо равнище с държавите от региона, които са засегнати от тероризма и международната престъпност, за да осигури последователен и всеобхватен подход и да гарантира ключовата роля на Съюза в международните усилия за борба с тероризма и международната престъпност. Това включва активна подкрепа на Съюза за изграждането на регионален капацитет в сектора на сигурността, както и осигуряване на адекватна реакция на първопричините за тероризъм и международна престъпност в Сахел;

ж)

да следи отблизо политическите и свързаните със сигурността последици от хуманитарните кризи в региона;

з)

по отношение на Мали да допринася към регионалните и международните усилия за разрешаване на кризата в Мали, по-специално за пълно завръщане към конституционен ред и управление на цялата територия и за достоверен национален приобщаващ диалог, водещ до устойчиво политическо споразумение;

и)

да насърчава институционалното изграждане, реформата на сектора за сигурност и изграждането на дългосрочен мир и помирение в Мали;

й)

да допринася, в сътрудничество със СПЕС за правата на човека, за изпълнението на политиката на Съюза в областта на правата на човека в региона, включително насоките на ЕС относно правата на човека, и по-специално насоките на ЕС относно децата и въоръжените конфликти и относно насилието срещу жени и момичета и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях, и на политиката на Съюза относно жените, мира и сигурността, включително чрез наблюдение и доклади за развитието на събитията, както и изготвяне на препоръки в тази област, поддържане на редовни контакти със съответните власти в Мали и в региона, с офиса на Прокурора на Международния наказателен съд, със службата на Върховния комисар по правата на човека, както и със защитниците на правата на човека и наблюдателите в региона;

к)

да наблюдава и докладва относно спазването на съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН (СС на ООН), и по-конкретно резолюции 2056 (2012), 2071 (2012), 2085 (2012) и 2100 (2013) на СС на ООН.

2.   За целите на изпълнението на своя мандат СПЕС, inter alia:

а)

осигурява експертни становища и докладва относно формулирането на позициите на Съюза на регионални и международните форуми, когато е уместно, така че активно да насърчава и укрепва глобалния подход на Съюза спрямо кризата в Сахел;

б)

проследява всички дейности на Съюза и осъществява тясно сътрудничество с всички съответни делегации на Съюза.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политическо ръководство на СПЕС в рамките на мандата, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и съответните отдели в нея, по-специално с координатора за Сахел.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с мандата на СПЕС разходи за периода от 1 март 2015 г. до 31 октомври 2015 г., възлиза на 900 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Сформиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата на СПЕС и на предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на своя екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката и сигурността съобразно изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията информация за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироването на персонал, който да работи със СПЕС. Възнаграждението на командированите към СПЕС служители се поема от съответната държава членка, институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани към СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Целият командирован персонал остава под административното ръководство на изпращащата държава членка, институцията на Съюза или ЕСВД и изпълнява задълженията си и действа в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

4.   Персоналът на СПЕС е разположен в същите сгради като съответните отдели на ЕСВД или делегациите на Съюза, така че да се осигури съгласуваност и последователност на дейностите им.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и на членовете на персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на неговия персонал, се договарят с приемащите страни в зависимост от случая. За тази цел държавите членки и ЕСВД предоставят цялото необходимо съдействие.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (3).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза и/или държавите членки, в зависимост от случая, осигуряват логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън границите на Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки, съобразно мандата си и въз основа на обстановката от гледна точка на сигурността в географския регион, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под неговото пряко ръководство, по-специално като:

а)

изготвя конкретен план за сигурност въз основа на насоките от ЕСВД, който включва конкретни физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на географския район, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и план на мисията за действие при извънредни обстоятелства и за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в географския район;

в)

гарантира, че всички членове на екипа, които се разполагат извън Съюза, включително местно наетият персонал, са преминали подходящо обучение за сигурност преди или непосредствено след пристигането си в географския район, въз основа на степента на риск, определена за същия район;

г)

гарантира, че се изпълняват всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, ВП и Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение и относно други свързани със сигурността въпроси в рамките на доклада за напредъка и на доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

1.   СПЕС представя редовни доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади и пред Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

2.   СПЕС докладва за най-удачните начини за реализиране на инициативите на Съюза, като например приноса на Съюза към реформите, както и по политическите аспекти на съответните проекти на Съюза за развитие, в координация с делегациите на Съюза в региона.

Член 12

Координация с други участници от Съюза

1.   В рамките на стратегията СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефективността на политическата и дипломатическата дейност на Съюза и съдейства за осигуряване на съгласувано използване на всички инструменти на Съюза и на действията на държавите членки с оглед постигане на целите на политиката на Съюза.

2.   Дейностите на СПЕС се координират с тези на делегациите на Съюза и на Комисията, както и с дейностите на други СПЕС в региона. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза в региона.

3.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегациите на Съюза и с ръководителите на мисии на държавите членки. СПЕС, в тясно сътрудничество със съответните делегации на Съюза, осигурява политическо ръководство на място за ръководителите на мисиите EUCAP Sahel Niger и EUCAP Sahel Mali и за командващия мисията EUTM Мали. СПЕС, командващият мисията EUTM Мали и командващият гражданските операции за EUCAP Sahel Niger и EUCAP Sahel Mali се консултират взаимно, когато е необходимо.

Член 13

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други форми на приноса на Съюза за региона подлежат на редовен преглед. До края на август 2015 г. СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията изчерпателен доклад за изпълнението на мандата.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То се прилага от 1 март 2015 г.

Съставено в Брюксел на 16 март 2015 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2013/133/ОВППС на Съвета от 18 март 2013 г. за назначаване на специалния представител на Европейския съюз за Сахел (ОВ L 75, 19.3.2013 г., стр. 29).

(2)  Решение 2014/130/ОВППС на Съвета от 10 март 2014 г. за продължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Сахел (ОВ L 71, 12.3.2014 г., стр. 14).

(3)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


Top