EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0017

Решение (ЕС) 2015/727 на Европейската централна банка от 10 април 2015 година относно общата сума на годишните надзорни такси за първия период на таксуване и за 2015 година (ЕЦБ/2015/17)

OJ L 115, 6.5.2015, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/727/oj

6.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/36


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/727 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 10 април 2015 година

относно общата сума на годишните надзорни такси за първия период на таксуване и за 2015 година (ЕЦБ/2015/17)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка от 22 октомври 2014 г. относно надзорните такси (ЕЦБ/2014/41) (1), и по-специално член 9 и член 16, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

От Европейската централна банка (ЕЦБ) се изисква да вземе решение за общата сума на годишните надзорни такси, които да бъдат наложени, като издава известия за таксата за всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи, и да публикува тази информация на уебсайта си до 30 април на съответния период на таксуване.

(2)

Известието за таксата за първия период на таксуване, т.е. ноември—декември 2014 г., се издава заедно с известието за таксата за периода на таксуване 2015 година. Поради това общата сума на наложените през 2015 г. годишни надзорни такси следва да отразява направените от ЕЦБ разноски, свързани с надзорните ѝ задачи, от ноември 2014 г.

(3)

Тези разноски основно се състоят от разходи, които са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за надзора над значимите лица, наблюдението на надзора над по-малко значимите лица и осъществяването на хоризонталните задачи и специализираните услуги. Те също така включват разходи, които не са пряко свързани с надзорните задачи на ЕЦБ, като например разходи за услугите, предоставени от подпомагащите звена на ЕЦБ, включително сграден фонд, управление на човешките ресурси и услугите в областта на информационните технологии.

(4)

За да се изчисли годишната надзорна такса, дължима по отношение на всяко поднадзорно лице или поднадзорна група, общата сума на разходите се разделя на две части — една за значимите лица и групи и една за по-малко значимите лица и групи. Разходите се разделят въз основа на разноските, разпределени на съответните функционални звена, които извършват прекия надзор над значими поднадзорни лица и непрекия надзор над по-малко значими поднадзорни лица.

(5)

Свързаните със задачите по банковия надзор разноски, които са направени от ЕЦБ през първия период на таксуване и които подлежат на възстановяване чрез надзорните такси, бяха включени в годишния отчет на ЕЦБ за 2014 г. (2)

(6)

Прогнозните годишни разноски за периода на таксуване 2015 г. се извличат въз основа на одобрения бюджет на ЕЦБ, като се вземат предвид всички промени в прогнозните годишни разноски, които ще бъдат направени от ЕЦБ, които са били известни към момента на изготвянето на решението,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат определенията, които се съдържат в Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейска централна банка (ЕЦБ/2014/17) (3) и в Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41).

Член 2

Обща сума на годишните надзорни такси за първия период на таксуване и за 2015 г.

1.   Общата сума на годишните надзорни такси за първия период на таксуване и за 2015 г. е 325 986 085 EUR, като тя съответства на действителните разходи за ноември и декември 2014 г. и на прогнозните годишни разходи на ЕЦБ за 2015 г., изложени в приложение I към настоящото решение.

2.   Всяка категория поднадзорни лица и поднадзорни групи заплаща общата сума на годишните надзорни такси, установена в приложение II към настоящото решение.

Член 3

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 29 април 2015 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 10 април 2015 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23.

(2)  Публикуван на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu през февруари 2015 г.

(3)  Регламент (ЕС) № 468/2014 на Европейската централна банка от 16 април 2014 г. за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между Европейската централна банка и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ) (ЕЦБ/2014/17) (ОВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

(в евро)

 

2014 г.

2015 г.

Общо

Заплати и компенсации

18 456 945

151 665 635

170 122 580

Наем и поддръжка на сгради

2 199 243

22 563 517

24 762 760

Други оперативни разходи

9 316 824

121 783 921

131 100 745

Общо

29 973 012

296 013 073

325 986 085


ПРИЛОЖЕНИЕ II

(в евро)

 

2014 г.

2015 г.

Общо

Надзорни такси

29 973 012

296 013 073

325 986 085

от които:

 

 

 

Такси, наложени на значими лица или значими групи

25 622 812

264 068 941

289 691 753

Такси, наложени на по-малко значими лица или по-малко значими групи

4 350 200

31 944 132

36 294 332


Top