EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0009

Решение (ЕС) 2015/509 на Европейската централна банка от 18 февруари 2015 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/6 относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации, на Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения, и на членове 1, 3 и 4 от Решение ЕЦБ/2014/23 относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви (EЦБ/2015/9)

OJ L 91, 2.4.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2019; заключение отменено от 32019D0031

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/509/oj

2.4.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 91/1


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/509 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 февруари 2015 година

за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/6 относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации, на Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения, и на членове 1, 3 и 4 от Решение ЕЦБ/2014/23 относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви (EЦБ/2015/9)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, член 12.1 и член 34.1, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

От съображения за яснота и съгласуваност и с оглед на опростяване на рамката за обезпеченията на Евросистемата задълженията, предвидени в решения ЕЦБ/2013/6 (1), ЕЦБ/2013/35 (2) и в член 1 от Решение ЕЦБ/2014/23 (3), са включени в Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/60) (4), които са основният правен акт относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата.

(2)

От съображения за яснота и съгласуваност и с оглед на опростяване на правната рамка на Евросистемата разпоредбите на член 3 от Решение ЕЦБ/2014/23 са включени в Насоки ЕЦБ/2012/27 (5), а разпоредбите на член 4 от Решение ЕЦБ/2014/23 са включени в Насоки ЕЦБ/2014/9 (6).

(3)

Поради това решения ЕЦБ/2013/6, ЕЦБ/2013/35 и членове 1, 3 и 4 от Решение ЕЦБ/2014/23 следва да бъдат отменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отмяна на решения ЕЦБ/2013/6 и ЕЦБ/2013/35 и на член 1 от Решение ЕЦБ/2014/23

1.   Решения ЕЦБ/2013/6 и ЕЦБ/2013/35 се отменят.

2.   Член 1 от Решение ЕЦБ/2014/23 се отменя.

3.   Позоваванията на посочените в параграфи 1 и 2 отменени решения и член се тълкуват като позовавания на Насоки (ЕС) 2015/510 (ЕЦБ/2014/60).

Член 2

Отмяна на членове 3 и 4 от Решение ЕЦБ/2014/23

1.   Членове 3 и 4 от Решение ЕЦБ/2014/23 се отменят.

2.   Позоваванията на отменения член 3 от Решение ЕЦБ/2014/23 се тълкуват като позовавания на член 12, параграф 5 от приложение II към Насоки ЕЦБ/2012/27.

3.   Позоваванията на отменения член 4 от Решение ЕЦБ/2014/23 се тълкуват като позовавания на член 5, параграфи 2 и 3 от Насоки ЕЦБ/2014/9.

Член 3

Влизане в сила

1.   Член 1 от настоящото решение влиза в сила на 1 май 2015 г.

2.   Член 2 от настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 февруари 2015 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение ЕЦБ/2013/6 от 20 март 2013 г. относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации (ОВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 22).

(2)  Решение ЕЦБ/2013/35 от 26 септември 2013 г. относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ОВ L 301, 12.11.2013 г., стр. 6).

(3)  Решение ЕЦБ/2014/23 от 5 юни 2014 г. относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 115).

(4)  Насоки (ЕС) 2015/510 на Европейската централна банка от 19 декември 2014 г. относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник).

(5)  Насоки ЕЦБ/2012/27 от 5 декември 2012 г. относно Tрансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1).

(6)  Насоки ЕЦБ/2014/9 от 20 февруари 2014 г. относно вътрешни операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (ОВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 56).


Top