Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1348

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 година за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни Текст от значение за ЕИП

OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj

18.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 363/121


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1348/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 декември 2014 година

за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (1), и по-специално член 8, параграфи 2 и 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Ефективният надзор на пазарите за търговия на едро с енергия налага редовното наблюдение на подробни данни за договорите, включително нарежданията за търгуване, както и на данни за капацитета и използването на съоръженията за производство, съхранение, потребление или пренос на електроенергия и природен газ.

(2)

Регламент (ЕС) № 1227/2011 изисква от Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия („Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета (2), да наблюдава пазарите за търговия на едро с енергия в Съюза. За да се даде възможност на Агенцията да изпълнява задачата си, тя следва своевременно да разполага с пълен набор от относима информация.

(3)

Участниците на пазара следва редовно да докладват на Агенцията подробни данни за договорите за търговия на едро с енергия както по отношение на доставките на електричество и природен газ, така и по отношение на преноса на тези стоки. Договорите за услуги по балансиране, договорите между различни членове на една и съща група дружества и договорите за продажба на продукцията на малки мощности за производство на енергия следва да бъдат докладвани на Агенцията в специални случаи само при обосновано поискване от нейна страна.

(4)

Като цяло и двете страни по договора следва да докладват изискваната информация от сключения договор. За да се улесни докладването, всяка страна следва да бъде в състояние да докладва от името на другата страна или да използва услугите на трети страни за тази цел. Независимо от това, както и за целите на събирането на данни подробностите на договорите за пренос, придобити чрез първично разпределение на капацитет на даден оператор на преносна система (наричан по-нататък „ОПС“), следва да се отчитат само от дадения ОПС. Докладваните данни следва да включват също така изпълнени и неизпълнени искания за преносна способност.

(5)

За ефективното разкриване на пазарни злоупотреби е важно Агенцията, заедно с подробните данни за договорите, да може също така да наблюдава нарежданията за търгуване, възложени на организирани пазари. Тъй като от участниците на пазара не може да се очаква записването на такива данни с лекота, съгласувани и несъгласувани нареждания следва да бъдат докладвани чрез организирания пазар, на който са били възложени, или чрез трети страни, които са в състояние да предоставят такава информация.

(6)

С цел да се избегнат двойни задължения за докладване, Агенцията следва да събира данни на дериватите, свързани с договори за доставка или пренос на електроенергия или природен газ, за които е било докладвано в съответствие с приложимия финансов регламент пред регистрите на сделките или на финансовите регулатори от тези източници. Независимо от това организирани пазари, системи за съпоставяне на сделки или системи за докладване, които са докладвали данни за такива деривати съгласно финансовите правила, с тяхно съгласие, следва да са в състояние да докладват същата информация и на Агенцията.

(7)

За ефикасното докладване и целево наблюдение се изисква разграничаване на стандартни и нестандартни договори. Тъй като цените по стандартните договори служат също така като референтни цени за нестандартните договори, Агенцията следва да получава информация относно стандартните договори на дневна основа. Подробните данни от нестандартните договори следва да бъдат докладвани до един месец от тяхното сключване.

(8)

Участниците на пазара следва също така редовно да докладват на Агенцията и на националните регулаторни органи, при поискване от тяхна страна, данни във връзка с наличието и използването на инфраструктурата за производство и пренос на енергия, включително на съоръженията за втечнен природен газ (ВПГ) и за съхранение. С цел да се намали тежестта за докладване върху участниците на пазара и да се осигури оптимално използване на съществуващите източници на данни, отчитането следва да включва, когато това е възможно, ОПС, Европейската мрежа от оператори на преносни системи за електроенергия („ЕМОПС за електроенергия“), Европейската мрежа на операторите на преносни системи за газ („ЕМОПС за газ“), операторите на системи за ВПГ и за съхранение. В зависимост от значението и наличието на данните периодичността на докладването може да варира, като повечето от данните се докладват ежедневно. Изискванията за докладване следва да спазват задължението на Агенцията да не оповестява чувствителна търговска информация на обществеността и само да публикува или да предоставя на разположение информация, за която няма вероятност да наруши конкуренцията на пазарите за търговия на едро с енергия.

(9)

Важно е докладващите страни да имат ясно разбиране относно подробните данни, които са задължени да докладват. За тази цел Агенцията следва да обясни съдържанието на подлежащата на докладване информация в ръководство на ползвателя. Агенцията също така следва да се увери, че информацията се докладва в електронни формати, които са лесно достъпни за докладващите страни.

(10)

За да се осигури непрекъснато и сигурно предаване на пълни набори от данни, докладващите страни следва да отговарят на основните изисквания по отношение на тяхната способност за удостоверяване на автентичността на източниците на данни, за проверка за точността и пълнотата на данните, както и за гарантиране на непрекъсваемостта на дейността. Агенцията следва да преценява дали докладващите страни спазват посочените изисквания. Оценката следва да осигурява пропорционално третиране на професионалните трети страни, обработващи данни за участници на пазара, и на участниците на пазара, които докладват своите собствени данни.

(11)

Типът и източникът на данните, които подлежат на докладване, могат да окажат влияние върху ресурсите и времето, които е необходимо да вложат докладващите страни в подготовката за предаването на данните. Например приключването на процедурите за докладване на стандартни договори, които се изпълняват на организирани пазари, отнема по-малко време, отколкото създаването на системи за докладване на нестандартни договори или на някои основни данни. За тази цел задължението за докладване следва да бъде въвеждано постепенно, като се започне с предаването на основните данни, налични на платформите за прозрачност на ЕМОПС за електроенергия и ЕМОПС за газ, както и със стандартни договори, които се изпълняват на организирани пазари. Докладването на нестандартните договори следва да е след това, като по този начин се отразява допълнителното време, необходимо за приключване на процедурите за докладване. Поетапното отчитане на данни също така би допринесло Агенцията да разпределя по-добре своите ресурси, за да се подготви за получаването на информацията.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 21 от Регламент (ЕС) № 1227/2011,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят разпоредбите за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 по отношение на предоставянето на данни на Агенцията. С него се определят подробните данни за енергийните продукти на едро, които подлежат на докладване, и основните данни. С него също така се установяват подходящи канали за докладване на данните, включително определяне на графиците и периодичността на докладите за данните.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат определенията в член 2 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 и член 3 от Регламент (ЕС) № 984/2013 на Комисията (3).

Освен това се прилагат следните определения:

1)

„основни данни“ означава информация, свързана с капацитета и използването на съоръжения за производство, съхранение, потребление или пренос на електроенергия и природен газ или свързана с капацитета и използването на съоръжения за втечнен природен газ, включително планирана или непланирана недостъпност на тези съоръжения;

2)

„стандартен договор“ означава договор, отнасящ се за енергиен продукт на едро, допуснат за търговия на организиран пазар, независимо от това дали сделката фактически се реализира на този пазар;

3)

„нестандартен договор“ означава отнасящ се за всеки енергиен продукт на едро договор, който не е стандартен договор;

4)

„организиран пазар“ означава:

а)

многостранна система, която обединява или улеснява обединяването на многобройни интереси на трети страни за покупка и продажба на енергийни продукти на едро по начин, водещ до договор;

б)

всяка друга система или инструмент, в които многобройни интереси на трети лица за покупка и продажба на енергийни продукти на едро са в състояние да взаимодействат по начин, водещ до договор.

Това включва електроенергийни и газови борси, брокери и други лица, които професионално уреждат сделки, и местата на търговия по член 4 от Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (4);

5)

„група“ е със значението съгласно определението в член 2 от Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (5);

6)

„вътрешногрупов договор“ е договор за търговия с енергийни продукти на едро, сключен с контрагент, който е част от същата група, при условие че двамата контрагенти са обект на една и съща пълна консолидация;

7)

„извънборсова сделка (OTC)“ означава всяка сделка, извършена извън организиран пазар;

8)

„заявка“ означава

за електроенергията: уведомлението за използването на междузонова преносна способност от носител на физически права за пренос и неговия контрагент до съответния(ите) оператор(и) на преносни системи (ОПС),

за природния газ: предварителното докладване от ползвател на мрежата на оператора на преносна система относно действителния поток, който ползвателят на мрежата възнамерява да подаде към системата или да изтегли от нея;

9)

„балансираща енергия“ означава енергията, използвана от операторите на преносни системи (ОПС) за балансиране;

10)

„капацитет за балансиране (резерви)“ означава договорения резервен капацитет;

11)

„услуги по балансиране“ означава

за електроенергията: капацитет за балансиране и/или балансираща енергия,

за природния газ: услуга, предоставена на ОПС чрез договор за природен газ, необходима за посрещане на краткосрочните колебания на търсенето и предлагането на газ;

12)

„потребяваща единица“ означава ресурс, който получава електроенергия или природен газ за собствени нужди;

13)

„електропроизводствена единица“ означава съоръжение за производство на електроенергия, състоящо се от една генераторна единица или от съвкупност от генераторни единици.

ГЛАВА II

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА СДЕЛКИ

Член 3

Списък от договори, които подлежат на докладване

1.   Следните договори се докладват на Агенцията:

а)

по отношение на енергийни продукти на едро, свързани с предлагането на електроенергия или природен газ с доставка в рамките на Съюза:

i)

договори в рамките на деня за електроенергия или природен газ, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват, в частност независимо от това дали се продават на търг, или се търгуват непрекъснато;

ii)

договори за ден напред за електроенергия или природен газ, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват, в частност независимо от това дали се продават на търг, или се търгуват непрекъснато;

iii)

договори за два дни напред за електроенергия или природен газ, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват, в частност независимо от това дали се продават на търг, или се търгуват непрекъснато;

iv)

договори за уикенда за електроенергия или природен газ, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват, в частност независимо от това дали се продават на търг, или се търгуват непрекъснато;

v)

договори след ден напред за електроенергия или природен газ, при които доставката е в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват, в частност независимо от това дали се продават на търг, или се търгуват непрекъснато;

vi)

други договори за електроенергия или природен газ, при които доставката е след повече от два дни в рамките на Съюза, независимо от това къде и как се търгуват, в частност независимо от това дали се продават на търг, или се търгуват непрекъснато;

vii)

договори за доставка на електроенергия или природен газ на отделна потребяваща единица с технически капацитет за годишна консумация от 600 GWh или повече;

viii)

опции, фючърси, суапове и други деривативни договори, свързани с електроенергия или природен газ, произвеждани, търгувани или доставяни в рамките на Съюза;

б)

енергийни продукти на едро, свързани с преноса на електроенергия или природен газ в рамките на Съюза:

i)

договори, свързани с пренос на електроенергия или природен газ в рамките на Съюза между две или повече места или тръжни зони, сключени в резултат на първично явно разпределяне на капацитет от или от името на ОПС, посочващи физически или финансови права или задължения за използване на преносна способност;,

ii)

договори, свързани с пренос на електроенергия или природен газ в рамките на Съюза между две или повече места или тръжни зони, сключени между участници на пазара на вторични пазари, посочващи физически или финансови права или задължения за използване на капацитет, включително препродажба и прехвърляне на такива договори;

iii)

опции, фючърси, суапове и други деривативни договори, свързани с пренос на електроенергия или природен газ в рамките на Съюза.

2.   С цел да се улесни докладването Агенцията изготвя, поддържа и своевременно актуализира публичен списък на стандартните договори. С цел да се улесни докладването Агенцията изготвя и публикува списък на организираните пазари при влизането в сила на настоящия регламент. Агенцията актуализира този списък своевременно.

С цел да се помогне на Агенцията да изпълнява задълженията си съгласно първата алинея, организираните пазари подават до Агенцията идентифициращи референтни данни за всеки енергиен продукт на едро, който допускат до търгуване. Информацията се подава в определен от Агенцията формат преди започването на търгуването по конкретния договор. При настъпване на промени организираните пазари представят актуализирана информация.

С цел да се улесни докладването крайните клиенти, страни по договор, както е посочено в член 3, параграф 1, буква а), подточка vii), информират контрагента си за техническите възможности на въпросната потребяваща единица да консумира 600 GWh/година или повече.

Член 4

Списък на договорите, подлежащи на докладване при поискване от Агенцията

1.   Освен ако не са сключени на организирани пазари, следните договори и подробна информация за сделки във връзка с тези договори подлежат на докладване само при обосновано поискване от Агенцията и в специални случаи:

а)

вътрешногрупови договори;

б)

договори за физическа доставка на електроенергия, произведена от отделна производствена единица с мощност от 10 MW или по-малка, или от производствени единици с обща мощност от 10 MW или по-малка;

в)

договори за физическа доставка на природен газ, произведен от отделно съоръжение за производство на природен газ с производствен капацитет от 20 MW или по-малък;

г)

договори за услуги по балансиране за електроенергия и природен газ.

2.   От участниците на пазара, участващи в сделки единствено във връзка с договорите, посочени в букви б) и в) от параграф 1, не се изисква да бъдат регистрирани от националния регулаторен орган в съответствие с член 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

Член 5

Подробни данни за договори, подлежащи на докладване, включително нареждания за търгуване

1.   Информацията, която трябва да се докладва в съответствие с член 3, включва:

а)

по отношение на стандартните договори за доставка на електроенергия или природен газ — подробните данни, посочени в таблица 1 от приложението;

б)

по отношение на нестандартните договори за доставка на електроенергия или природен газ — подробните данни, посочени в таблица 2 от приложението;

в)

по отношение на стандартните и нестандартните договори за пренос на електроенергия — подробните данни, посочени в таблица 3 от приложението;

г)

по отношение на стандартните и нестандартните договори за пренос на природен газ — подробните данни, посочени в таблица 4 от приложението.

Подробните данни за сделките, които се изпълняват в рамките на нестандартни договори, включващи най-малко окончателен обем и цена, се докладват, като се използва таблица 1 от приложението.

2.   Агенцията обяснява в наръчник на ползвателя посочените в параграф 1 подробни данни, подлежащи на докладване, и след консултация със съответните страни го предоставя на разположение на обществеността при влизането в сила на настоящия регламент. Агенцията се консултира със съответните страни за съществени актуализации на наръчника на ползвателя.

Член 6

Канали за докладване на сделки

1.   Участниците на пазара докладват на Агенцията подробните данни за сделки с енергийни продукти на едро, които се изпълняват на организирани пазари, включително съгласувани и несъгласувани нареждания, чрез съответния организиран пазар или чрез системи за съпоставяне на сделки или системи за докладване на сделки.

При поискване от участника на пазара организираният пазар, на който е изпълнена сделката за даден енергиен продукт на едро или на който е направено нареждането, предлага споразумение за докладване на данни.

2.   Операторите на преносни системи или трети страни, действащи от тяхно име, докладват подробните данни за договорите, посочени в член 3, параграф 1, буква б), подточка i), включително съгласувани и несъгласувани нареждания.

3.   Участниците на пазара или трети страни, действащи от тяхно име, докладват подробните данни за договорите, посочени в член 3, параграф 1, буква а) и буква б), подточки ii) и iii), които са сключени извън организиран пазар.

4.   Информация във връзка с енергийни продукти на едро, които са били докладвани в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета (6) или член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (7), се предоставя на Агенцията:

а)

чрез регистрите на транзакции, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 648/2012;

б)

чрез одобрените механизми за докладване, посочени в член 2 от Регламент (ЕС) № 600/2014;

в)

от компетентните органи, посочени в член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014;

г)

от Европейския орган за ценни книжа и пазари,

според случая.

5.   Когато дадено лице е докладвало подробни данни за сделки в съответствие с член 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014 или член 9 от Регламент (ЕС) № 648/2012, неговите задължения във връзка с докладването на посочените подробни данни съгласно член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 се считат за изпълнени.

6.   В съответствие с член 8, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1227/2011 и без да се засягат разпоредбите на параграф 5 от настоящия член, организираните пазари, системите за съпоставяне на сделки или системите за докладване на сделки трябва да са в състояние да предоставят пряко на Агенцията информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

7.   Когато трета страна докладва от името на единия или двамата контрагенти или когато единият от контрагентите докладва подробните данни също и от името на другия контрагент, докладът съдържа съответните данни от контрагента във връзка с всеки от контрагентите, както и пълния набор от подробни данни, които биха били докладвани, ако договорите са били докладвани от всеки контрагент поотделно.

8.   Агенцията може да изисква допълнителна информация и разяснения от участниците на пазара и докладващите страни във връзка с докладваните от тях данни.

Член 7

График на докладване на сделките

1.   Подробните данни от стандартните договори и нарежданията за търгуване, включително за търгове, се докладват във възможно най-кратък срок, но не по-късно от първия работен ден след деня на сключването на договора или възлагането на нареждането.

Всяко изменение или прекратяването на сключен договор или нареждане за търгуване се докладва във възможно най-кратък срок, но не по-късно от първия работен ден след изменението или прекратяването.

2.   В случай на тръжни пазари, на които няма публичен достъп до нарежданията, се докладват само сключените договори и окончателните нареждания. Те се докладват не по-късно от първия работен ден след търга.

3.   Нареждания, възложени чрез услуги с гласово подпомагане и които не се появяват върху електронните екрани, се докладват само при поискване от Агенцията.

4.   Подробните данни от нестандартните договори, включително всяко изменение или прекратяването на договора и сделките, посочени в член 5, параграф 1, втора алинея, се докладват не по-късно от един месец след сключването, изменението или прекратяването на договора.

5.   Подробните данни от договорите, посочени в член 3, параграф 1, буква б), подточка i), се докладват във възможно най-кратък срок, но не по-късно от първия работен ден след момента, от който са налични резултатите от разпределението. Всяко изменение или прекратяването на сключен договор се докладва във възможно най-кратък срок, но не по-късно от първия работен ден след изменението или прекратяването.

6.   Подробните данни за договорите за търговия на едро с енергия, които са сключени преди датата, на която започва да се прилага задължението за докладване, и чието изпълнение не е приключило към тази дата, се докладват на Агенцията в срок от 90 дни след датата, на която започва да се прилага задължението за докладване за тези договори.

Докладваните подробности включват само данните, които могат да бъдат извлечени от съществуващата документация на участниците на пазара. Те включват най-малко данните, посочени в член 44, параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8) и в член 40, параграф 2 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9).

ГЛАВА III

ДОКЛАДВАНЕ НА ОСНОВНИ ДАННИ

Член 8

Правила за докладване на основни данни за електроенергия

1.   От името на участниците на пазара ЕМОПС за електроенергия предоставя информация на Агенцията във връзка с капацитета и използването на съоръжения за производство, потребление и пренос на електроенергия, включително планирана и непланирана недостъпност на тези съоръжения, както е посочено в членове 6—17 от Регламент (ЕС) № 543/2013 на Комисията (10). Информацията се докладва чрез централната информационна платформа за прозрачност, както е посочено в член 3 от Регламент (ЕС) № 543/2013.

2.   ЕМОПС за електроенергия предоставя информацията, посочена в параграф 1, на разположение на Агенцията веднага след като тя стане достъпна на централната информационна платформа за прозрачност.

Информацията, посочена в член 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 543/2013, се предоставя на Агенцията не по-късно от следващия работен ден, в необобщен вид, включително наименованието и местоположението на посочената потребяваща единица.

Информацията, посочена в член 16, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 543/2013, се предоставя на Агенцията не по-късно от следващия работен ден.

3.   Операторите на преносни системи за електроенергия или трети страни, действащи от тяхно име, докладват на Агенцията и на националните регулаторни органи, при поискване от тяхна страна, в съответствие с член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 окончателните заявки между тръжните зони, като посочват идентификационните данни на съответните участници на пазара, както и количеството по график. Информацията се предоставя не по-късно от следващия работен ден.

Член 9

Правила за докладване на основни данни за природен газ

1.   От името на участниците на пазара ЕМОПС за природен газ предоставя информация на Агенцията във връзка с капацитета и използването на съоръжения за пренос на природен газ, включително планирана и непланирана достъпност на тези съоръжения, както е посочено в точка 3.3, параграфи 1 и 5 от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета (11). Информацията се предоставя на разположение на обхващащата целия Европейски съюз централна платформа, както е посочено в точка 3.1.1, параграф 1, буква з) от приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009.

ЕМОПС за природен газ предоставя информацията, посочена в първа алинея, на разположение на Агенцията веднага след като тя стане достъпна на обхващащата целия Европейски съюз централна платформа.

2.   Операторите на преносни системи за природен газ или трети страни, действащи от тяхно име, докладват на Агенцията и на националните регулаторни органи, при поискване от тяхна страна, в съответствие с член 8, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 заявките за ден напред и окончателните коригиращи заявки за договорен капацитет, като посочват идентификационните данни на съответните участници на пазара, както и разпределените количества. Информацията се предоставя не по-късно от следващия работен ден.

Информацията се предоставя за следните точки от преносната система:

а)

всички точки за междусистемна връзка;

б)

входните точки на производствените съоръжения, включително на добивни тръбопроводи;

в)

изходните точки, които са свързани с отделен клиент;

г)

входните и изходните точки към и от съоръжения за съхранение;

д)

за съоръженията за ВПГ;

е)

за физическите и виртуални центрове.

3.   Операторите на системи за ВПГ, както са определени в член 2, параграф 12 от Директива 2009/73/ЕО, докладват на Агенцията и на националните регулаторни органи, при поискване от тяхна страна, за всяко съоръжение за втечнен природен газ следната информация:

а)

техническата, договорената и разполагаемата мощност на съоръжението за ВПГ ежедневно;

б)

изпращане към системата и опис на съоръжението за ВПГ ежедневно;

в)

обявяването на планирана и непланирана недостъпност на съоръжението за ВПГ, включително моментът на обявяването и капацитетът, за който се отнася.

4.   Информацията, посочена в параграф 3, букви а) и б), се предоставя не по-късно от следващия работен ден.

Информацията, посочена в параграф 3, буква в), включително нейното актуализиране, се предоставя веднага щом бъде налична.

5.   Участниците на пазара или, от тяхно име, операторите на системи за втечнен природен газ докладват на Агенцията и на националните регулаторни органи, при поискване от тяхна страна, за всяко съоръжение за втечнен природен газ следната информация:

а)

по отношение на разтоварване и повторното натоварване на товарите:

i)

дата на разтоварването или повторното натоварване;

ii)

разтоварени или повторно натоварени обеми на кораб;

iii)

името на клиента на терминала;

iv)

име и размер на кораба, използващ съоръжението;

б)

планираното разтоварване или повторно натоварване на съоръженията за втечнен природен газ ежедневно за следващия месец, като се посочват участникът на пазара и името на клиента на терминала (ако е различен от участника на пазара).

6.   Информацията, посочена в параграф 5, буква а), се предоставя не по-късно от следващия работен ден след разтоварването или повторното натоварване.

Информацията, посочена в параграф 5, буква б), се предоставя преди месеца, за който се отнася.

7.   Операторите на системи за съхранение по смисъла на член 2, параграф 10 от Директива 2009/73/ЕО докладват на Агенцията и на националните регулаторни органи, при поискване от тяхна страна, за всяко съоръжение за съхранение или, когато съоръженията са функционирали в групи, за всяка група от съоръжения за съхранение следната информация чрез съвместна платформа:

а)

техническия, договорения и разполагаемия капацитет на съоръжението за съхранение;

б)

наличното количество газ в края на газовия ден, входящи потоци (нагнетяване) и изходящи потоци (добив) за всеки газов ден;

в)

обявяването на планирана и непланирана недостъпност на съоръжението за съхранение, включително момента на обявяването и капацитета, за които се отнася.

8.   Информацията, посочена в параграф 7, букви а) и б), се предоставя не по-късно от следващия работен ден.

Информацията, посочена в параграф 7, буква в), включително нейното актуализиране, се предоставя веднага щом бъде налична.

9.   Участниците на пазара или, от тяхно име, операторите на системи за съхранение докладват на Агенцията и на националните регулаторни органи, при поискване от тяхна страна, количествата газ, които участникът на пазара е съхранил в края на газовия ден. Информацията се предоставя не по-късно от следващия работен ден.

Член 10

Процедури за докладване

1.   Участниците на пазара, разкриващи вътрешна информация на своя уебсайт, или доставчици на услуги, разкриващи такава информация от името на участниците на пазара, предоставят уебпотоци от данни, така че да се даде възможност на Агенцията да събира тези данни по ефикасен начин.

2.   При докладване на информация, посочена в членове 6, 8 и 9, включително вътрешна информация, участникът на пазара се идентифицира самостоятелно или от третата страна, която докладва от негово име, с помощта на регистрационен код ACER, който участникът на пазара е получил, или с уникален код на участник на пазара, който участникът на пазара е предоставил при регистрирането си в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011.

3.   След консултации със съответните страни Агенцията установява процедури, стандарти и електронни формати въз основа на установени браншови стандарти за докладване на информацията, посочена в членове 6, 8 и 9. Агенцията се консултира със съответните страни за съществени актуализации на посочените процедури, стандарти и електронни формати.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Технически и организационни изисквания и отговорност за докладване на данни

1.   С цел да се осигурят ефикасни, ефективни и сигурни обмен и обработка на информацията, след консултация със съответните страни Агенцията разработва технически и организационни изисквания за представяне на данни. Агенцията се консултира със съответните страни за съществени актуализации на посочените изисквания.

Изискванията:

а)

гарантират сигурността, поверителността и пълнотата на информацията;

б)

дават възможност за идентифициране и коригиране на грешки в докладите с данни;

в)

дават възможност за установяване на автентичността на източника на информация;

г)

гарантират непрекъсваемостта на дейността.

Агенцията преценява дали докладващите страни спазват изискванията. Докладващите страни, които спазват изискванията, се регистрират от Агенцията. За субекти, посочени в член 6, параграф 4, изискванията, изброени във втора алинея, се считат за изпълнени.

2.   Лицата, задължени да докладват данните, посочени в членове 6, 8 и 9, носят отговорност за пълнотата, точността и навременното предаване на данните на Агенцията и, когато е изискано от тях, на националните регулаторни органи.

Когато дадено лице, посочено в първа алинея, докладва тези данни чрез трета страна, това лице не носи отговорност за дължащите се на третата страна пропуски в пълнотата, точността или навременното предаване на данните. В тези случаи отговорност за тези пропуски носи третата страна, без да се засягат разпоредбите на членове 4 и 18 от Регламент (ЕС) № 543/2013 за подаване на данни на пазарите за електроенергия.

Въпреки това лицата, посочени в първа алинея, предприемат разумни мерки за проверка на пълнотата, точността и навременността на данните, които те представят чрез трети страни.

Член 12

Влизане в сила и други мерки

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Задължението за докладване, предвидено в член 9, параграф 1, се прилага от 7 октомври 2015 г.

Задължението за докладване, предвидено в член 6, параграф 1, с изключение на договорите, посочени в член 3, параграф 1, буква б), се прилага от 7 октомври 2015 г.

Задълженията за докладване, предвидени в член 8, параграф 1, се прилагат от 7 октомври 2015 г., но не преди централната информационна платформа за прозрачност да е в действие в съответствие с член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 543/2013.

Задълженията за докладване, предвидени в член 6, параграфи 2 и 3, член 8, параграф 3 и член 9, параграфи 2, 3, 5, 7 и 9, се прилагат от 7 април 2016 г.

Задължението за докладване, предвидено в член 6, параграф 1 по отношение на договорите, посочени в член 3, параграф 1, буква б), се прилага от 7 април 2016 г.

3.   Без да се засягат втора и пета алинея от параграф 2, Агенцията може да сключва споразумения с организирани пазари, системи за съпоставяне на сделки или системи за докладване на сделки за получаване на подробни данни за договори преди началото на прилагането на задължението за докладване.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 декември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 326, 8.12.2011 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 984/2013 на Комисията от 14 октомври 2013 г. за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи и за допълнение на Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 273, 15.10.2013 г., стр. 5).

(4)  Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).

(5)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(6)  Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 84).

(7)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г.относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(8)  Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94).

(9)  Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55).

(10)  Регламент (ЕС) № 543/2013 на Комисията от 14 юни 2013 година за представяне и публикуване на данни на пазарите за електроенергия и за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 163, 15.6.2013 г., стр. 1).

(11)  Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005 (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 36).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ

Таблица 1

Подлежащи на докладване подробни данни за стандартни договори за доставка на електроенергия и газ

(стандартен формуляр за докладване)

Поле №

Идентификатор на полето

Описание

Страни по договора

1

Идентификационен код на участника на пазара или контрагента

Участникът на пазара или контрагентът, от чието име се докладва записът на сделката, се идентифицира с уникален код.

2

Тип на кода, използван в поле 1

Регистрационен код ACER, идентификационен код на правния субект (ИКПС), банков идентификационен код (BIC), енергиен идентификационен код (EIC), глобален номер на локация (GLN/GS1).

3

Идентификационен код на търговеца и/или на участника на пазара или контрагента, както е определен от организирания пазар

Потребителско име за влизане в системата или партида за търговия на търговеца и/или на участника на пазара или контрагента, както е определено от техническата система на организирания пазар.

4

Идентификационен код на другия участник на пазара или контрагент

Уникален идентификационен код за другия контрагент по договора.

5

Тип на кода, използван в поле 4

Регистрационен код ACER, идентификационен код на правния субект (ИКПС), банков идентификационен код (BIC), енергиен идентификационен код (EIC), глобален номер на локация (GLN/GS1).

6

Идентификационен код на докладващия субект

Идентификационният код на докладващия субект.

7

Тип на кода, използван в поле 6

Регистрационен код ACER, идентификационен код на правния субект (ИКПС), банков идентификационен код (BIC), енергиен идентификационен код (EIC), глобален номер на локация (GLN/GS1).

8

Идентификационен код на бенефициера

Ако бенефициерът по договора, както е посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, е контрагент по този договор, полето следва да бъде оставено празно. Ако бенефициерът по договора не е контрагент по този договор, докладващият контрагент трябва да идентифицира бенефициера чрез уникален код.

9

Тип на кода, използван в поле 8

Регистрационен код ACER, идентификационен код на правния субект (ИКПС), банков идентификационен код (BIC), енергиен идентификационен код (EIC), глобален номер на локация (GLN/GS1).

10

Качество, в което участникът на пазара или контрагентът извършва сделката в поле 1

Показва дали докладващият контрагент е сключил договор като титуляр за своя собствена сметка (от свое име или от името на клиент) или като посредник за сметка на и от името на клиент.

11

Индикатор купува/продава

Определя дали договорът е покупка или продажба за посочения в поле 1 участник на пазара или контрагент.

12

Инициатор/Иницииращ

Когато търгуването се извършва чрез електронна брокерска платформа или брокерска платформа с гласово подпомагане, инициаторът е страната, която първа е възложила стабилното нареждане на пазара, а иницииращият е страната, която инициира сделката.

Подробни данни за нареждането

13

Номер на нареждането

Нареждането се идентифицира чрез уникален идентификационен код, предоставен от пазара или от контрагенти.

14

Тип на нареждането

Тип на нареждането, както е определен от функционалните възможности, предлагани от организирания пазар.

15

Условие по нареждането

Специално условие за изпълнение на нареждането.

16

Статус на нареждането

Статусът на нареждането, например ако нареждането е активно или деактивирано.

17

Минимален обем на изпълнение

Минимален обем на изпълнение — Количеството/обемът на всяко определено минимално изпълнение.

18

Пределна цена

Определената цена като граница за задействането, или за ограничаващото нареждане.

19

Неразкрит обем

Обемът, който не се разкрива на пазара за нареждането.

20

Продължителност на нареждането

Продължителността на нареждането е времето, за което нареждането съществува в системата, преди да бъде отстранено/анулирано, освен ако не е изпълнено.

Подробна информация за договора

21

Идентификационен код на договора

Договорът се идентифицира чрез уникален идентификационен код, предоставен от пазара или от контрагенти.

22

Наименование на договора

Наименованието на договора, както е определено от организирания пазар.

23

Тип договор

Типът на договора.

24

Енергиен продукт

Класифицирането на енергийния продукт.

25

Фиксинг или референтна цена

Фиксинг, който определя цената по договора или референтната цена за деривати.

26

Метод за сетълмент

Посочва се дали сетълментът на договора е с физическа доставка, паричен, чрез опция или друг.

27

Идентификационен код на организиран пазар/нерегулиран пазар

В случай че участникът на пазара използва организиран пазар да изпълни договора, този организиран пазар следва да бъде идентифициран с уникален код.

28

Часове за търгуване на договори

Часовете за търгуване на договора.

29

Последна дата и час за търгуване

Последната дата и час за търгуване за докладвания договор.

Данни за трансакцията

30

Дата и час на сделката

Дата и час на изпълнението на договора или за подаване на нареждането, или за тяхното изменение, анулиране или прекратяване.

31

Уникален идентификационен код на сделката

Уникален идентификатор на сделката, даден от организирания пазар, на който тя се осъществява, или от двамата участници на пазара в случай на двустранни договори, за съответствие при двете страни на дадена сделка.

32

Идентификационен код на свързана сделка

Идентификационният код на свързаната сделка трябва да идентифицира договора, който е свързан с изпълнението.

33

Идентификационен код на свързано нареждане

Идентификационният код на свързаното нареждане трябва да идентифицира нареждането, което е свързано с изпълнението.

34

Гласов брокер

Показва дали сделката е чрез гласов брокер — вписва се „Y“ ако е чрез гласов брокер, оставя се празно, ако не е.

35

Цена

Единичната цена.

36

Стойност на фиксинга

Стойността на фиксинга.

37

Валута на цената

Начинът, по който е изразена цената.

38

Условна стойност

Стойност на договора.

39

Условна валута

Валутата на условната стойност.

40

Количество/обем

Общ брой единици, включени в договора или нареждането.

41

Общо условно количество по договора

Общият брой на единиците на енергийни продукти на едро.

42

Единица за количество за полета 40 и 41

Мерната единица, използвана в полета 40 и 41.

43

Дата на прекратяване

Дата на прекратяване на докладвания договор. Ако не се различава от крайната дата на доставката, това поле се оставя празно.

Подробни данни за опцията

44

Тип на опцията

Показва дали опция може да бъде упражнена само на определена дата (европейски и азиатски тип), в поредица от предварително определени дати (бермудски тип) или по всяко време през срока на договора (американски тип).

45

Вид на опцията

Показва дали дадена опция е за покупка, за продажба или друга.

46

Дата на упражняване на опция

Датата или датите на упражняване на опцията. Ако са повече от една, могат да бъдат използвани допълнителни полета.

47

Цена на упражняване на опцията

Цената на упражняване на опцията.

Профил на доставка

48

Място или зона на доставката

EIC код(ове) на точка(и) на доставка и пазарна(и) област(и).

49

Начална дата на доставка

Началната дата на доставката.

50

Крайна дата на доставка

Крайната дата на доставката.

51

Продължителност

Продължителност на периода на доставка.

52

Вид на товара

Идентифициране на профила на доставка (базов товар, върхов товар, извънвърхов товар, интервал от часове или други).

53

Дни от седмицата

Дните от седмицата на доставката.

54

Интервали на товара

Интервал от време за всеки интервал от часове или крива.

55

Капацитет за доставка

Броят на единиците, включени в сделката, за времеви интервал за доставка.

56

Мерна единица за количество, използвана в поле 55

Използваната единица мярка.

57

Цена за количество за времеви интервали

Ако е приложимо, цена за количество за времеви интервал за доставка.

Информация за целия жизнен цикъл

58

Вид на действието

Когато докладът съдържа:

договор или нареждане за търгуване за първи път, той се идентифицира като „нов“;

промяна на подробни данни от предходен доклад, той се идентифицира като „изменение“;

анулиране на погрешно предаден доклад, той се идентифицира като „грешка“;

прекратяване на съществуващ договор или нареждане за търгуване, той се идентифицира като „отмяна“.


Таблица 2

Подлежащи на докладване подробни данни за нестандартни договори за доставка на електроенергия и газ

(нестандартен формуляр за докладване)

Поле №

Идентификатор на полето

Описание

Страни по договора

1

Идентификационен код на участника на пазара или контрагента

Участникът на пазара или контрагентът, от чието име се докладва записът на сделката, се идентифицира с уникален код.

2

Тип на кода, използван в поле 1

Регистрационен код ACER, идентификационен код на правния субект (ИКПС), банков идентификационен код (BIC), енергиен идентификационен код (EIC), глобален номер на локация (GLN/GS1).

3

Идентификационен код на другия участник на пазара или контрагент

Уникален идентификационен код за другия контрагент по договора.

4

Тип на кода, използван в поле 3

Регистрационен код ACER, идентификационен код на правния субект (ИКПС), банков идентификационен код (BIC), енергиен идентификационен код (EIC), глобален номер на локация (GLN/GS1).

5

Идентификационен код на докладващия субект

Идентификационният код на докладващия субект.

6

Тип на кода, използван в поле 5

Регистрационен код ACER, идентификационен код на правния субект (ИКПС), банков идентификационен код (BIC), енергиен идентификационен код (EIC), глобален номер на локация (GLN/GS1).

7

Идентификационен код на бенефициера

Ако бенефициерът по договора, както е посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011, е контрагент по този договор, полето следва да бъде оставено празно. Ако бенефициерът по договора не е контрагент по този договор, докладващият контрагент трябва да идентифицира бенефициера чрез уникален код.

8

Тип на кода, използван в поле 7

Регистрационен код ACER, идентификационен код на правния субект (ИКПС), банков идентификационен код (BIC), енергиен идентификационен код (EIC), глобален номер на локация (GLN/GS1).

9

Качество, в което участникът на пазара или контрагентът извършва сделката в поле 1

Показва дали докладващият контрагент е сключил договор като титуляр за своя собствена сметка (от свое име или от името на клиент) или като посредник за сметка на и от името на клиент.

10

Индикатор купува/продава

Определя дали договорът е покупка или продажба за посочения в поле 1 участник на пазара или контрагент.

Подробна информация за договора

11

Идентификационен код на договора

Уникален идентификационен код на договора, определен от двамата участници на пазара.

12

Дата на договора

Датата, на която договорът е бил сключен, или на неговото изменение, анулиране или прекратяване.

13

Тип договор

Типът на договора.

14

Енергиен продукт

Класифицирането на енергийния продукт за сключения договор.

15

Цена или ценова формула

Фиксирана цена или ценова формула, използвана в договора.

16

Прогнозна условна стойност

Прогнозна условна стойност на договора (ако е приложимо).

17

Условна валута

Валутата на прогнозната условна стойност.

18

Общо условно количество по договора

Прогнозният общ брой на единиците енергийни продукти на едро. Това е изчислена стойност.

19

Капацитет на видовете обеми

Броят на единиците, включени в договора, за времеви интервал за доставка, ако са на разположение.

20

Единица за условно количество

Мерната единица, използвана в полета 18 и 19.

21

Видове обеми

Класификацията на обема.

22

Периодичност на видовете обеми

Периодичността на видовете обеми: например дневно, седмично, месечно, сезонно, годишно или друга, ако е на разположение.

23

Интервали на видовете обеми

Интервал от време за всеки вид обем, ако е на разположение.

Подробни данни за фиксинга

24

Типове индексни цени

Цена, класифицирана като фиксирана, едноиндексна (единствен базов актив) или сложна формула за ценообразуване (множество базови активи).

25

Фиксинг

Списък на индексите, определящи цената в договора. За всеки индекс се посочва неговото наименование. В случай на кошница от индекси, за които не съществува уникален идентификатор, се обозначава кошницата или индексът.

26

Типове фиксинг

Спот, форуърд, суап, спред и др.

27

Източници за фиксинга

За всеки индекс се посочва източникът, в който е публикуван.

В случай на кошница от индекси, за които не съществува уникален идентификатор, се обозначава кошницата или индексът.

28

Дата на първия фиксинг

Датата на първия фиксинг, определена от най-ранната измежду датите на всички фиксинги.

29

Дата на последния фиксинг

Датата на последния фиксинг, определена от най-късната измежду датите на всички фиксинги.

30

Периодичност на фиксинга

Периодичността на фиксинга: например дневно, седмично, месечно, сезонно, годишно или друга.

31

Метод за сетълмент

Посочва се дали сетълментът на договора е с физическа доставка, паричен, с физическа доставка и паричен, чрез опция или друг.

Подробни данни за опцията

32

Тип на опцията

Показва дали опцията може да бъде упражнена на определена дата (европейски и азиатски тип), в поредица от предварително определени дати (бермудски тип) или по всяко време през срока на договора (американски тип).

33

Вид на опцията

Показва дали дадена опция е за покупка, за продажба или друга.

34

Първа дата на упражняване на опция

Първа дата на упражняване, определена от най-ранната измежду датите на всички упражнявания.

35

Последна дата на упражняване на опция

Последна дата на упражняване, определена от най-късната измежду датите на всички упражнявания.

36

Периодичност на упражняване на опция

Периодичността на видовете обеми: например дневно, седмично, месечно, сезонно, годишно или друга.

37

Индекс на упражняване на опцията

За всеки индекс се посочва неговото наименование. В случай на кошница от индекси, за които не съществува уникален идентификатор, се обозначава кошницата или индексът.

38

Тип индекс на упражняване на опцията

Спот, форуърд, суап, спред и др.

39

Източник за индекса на упражняване на опцията

За всеки индекс се посочва типът фиксинг. В случай на кошница от индекси, за които не съществува уникален идентификатор, се обозначава кошницата или индексът.

40

Цена на упражняване на опцията

Цената на упражняване на опцията.

Профил на доставка

41

Място или зона на доставката

EIC код(ове) на точка(и) на доставка и пазарна(и) област(и).

42

Начална дата на доставка

Начална дата и час на доставката. За договори с физическа доставка това би било началната дата на доставката съгласно договора.

43

Крайна дата на доставка

Крайна дата и час на доставката. За договори с физическа доставка това би било крайната дата на доставката съгласно договора.

44

Вид на товара

Идентифициране на профила на доставка (базов товар, върхов товар, извънвърхов товар, интервал от часове или други).

Информация за жизнения цикъл

45

Вид на действието

Когато докладът съдържа:

договор, докладван за първи път, той се идентифицира като „нов“;

промяна на данни за докладван преди това договор, той се идентифицира като „изменение“;

анулиране на погрешно предаден доклад, той се идентифицира като „грешка“;

прекратяване на съществуващ договор, той се идентифицира като „отмяна“.


Таблица 3

Подлежащи на докладване подробни данни за сделки с енергийни продукти на едро във връзка с пренос на електроенергия — Резултати от първичното разпределение и резултат от препродажба на вторичен пазар и прехвърляне на дългосрочните права за пренос на електроенергия

Поле №

Идентификатор на полето

Описание

Документ за общите данни за резултатите от общото първично разпределение, препродажба на вторичния пазар, прехвърлянето на права и предложението

1.

Идентификация на документ

Уникална идентификация на документа, за който се представят данни от динамични редове.

2.

Версия на документа

Версия на изпращания документ. Даден документ може да бъде изпращан няколко пъти, като всяко предаване се идентифицира с различен номер на версия, който започва от 1 и нараства последователно.

3.

Тип на документа

Тип на кода на изпращания документ.

4.

Идентификация на изпращача

Идентификация на страната, която изпраща документа и носи отговорност за неговото съдържание (EIC код).

5.

Функция на изпращача

Идентифициране на функцията, в която е подателят, напр. ОПС, друг докладващ субект.

6.

Идентификация на получателя

Идентификация на страната, която получава документа.

7.

Функция на получателя

Идентификация на функцията, в която е получателят.

8.

Дата и час на създаване

Дата и час на създаването на документа, напр. когато операторът на преносна система или друг докладващ субект изпраща сделката на Агенцията.

9.

Интервал от време на предложението/приложим времеви интервал

Началната и крайна дата и час на периода, обхванат от документа.

10

Област

Областта, която е обхваната в документа.

11.

Статус на документа (ако е приложимо)

Идентифицира статуса на документа.

Динамични редове за разпределение на преносна способност (за първично разпределение)

12.

Идентификация на динамичните редове

Идентификацията, която еднозначно идентифицира динамичните редове.

13.

Идентификация на документа с предложението

Идентификация на документа, в който се съдържат предложенията или референциите за препродажбата.

14.

Версия на документа с предложението

Версия на документа за предложението или препродажбата, който е бил изпратен.

15.

Идентификация на предложението

Идентификация на динамичните редове, която е използвана при първоначалното предложение или препродажбата.

Това е уникален номер, който се дава от предлагащия, когато същият прави първоначалното си предложение или препродава. Оставя се празно, ако не е приложимо.

16.

Предлагаща страна

Идентификация на участника на пазара, който прави предложение във връзка с преносната способност или препродадената преносна способност (EIC X код).

17.

Идентификация на търга

Идентификация, свързваща разпределянето на набор от спецификации, създадени от тръжния оператор.

18.

Тип стопанска дейност

Идентифицира естеството на динамичните редове.

19.

Област на предназначение

Областта, в която енергията следва да бъде доставена (EIC Y код).

20.

Област на произход

Областта, от която идва енергията (EIC Y код).

21.

Тип договор

Типът на договора определя условията, при които е била разпределена и договорена преносната способност, например дневни, седмични, месечни, годишни търгове, дългосрочен договор и др.

22.

Идентификация на договора

Идентификацията на договора за динамичния ред. Това трябва да е уникален номер, който се дава от тръжния оператор и се използва за всички връзки към разпределението.

23.

Мерна единица за количество

Мерната единица, в която е изразено количеството в динамичния ред.

24.

Валута (ако е приложимо)

Валутата, в която е изразена паричната сума.

25.

Мерна единица за цена (ако е приложимо)

Мерната единица, в която е изразена цената в динамичния ред.

26.

Тип на кривата (ако е приложимо)

Описва типа на кривата, която се предоставя за въпросните динамични редове (например стъпаловидна с променлив интервал, стъпаловидна с постоянен интервал или определена от точки).

27.

Категория за класифициране (ако е приложимо)

Категорията на продукта, определена от правилата на пазара.

Динамични редове за търгове с единствен участник (за първично разпределение)

28.

Идентификация

Идентификацията на динамичния ред.

29.

Идентификация на търга

Идентификацията на търг, на който не са били получени предложения.

30.

Категория за класифициране (ако е приложимо)

Категорията на продукта, определена от правилата на пазара.

Динамични редове за вторични права (за вторичните права)

31.

Идентификация на динамичните редове

Идентификацията на динамичния ред.

Това трябва да е уникален номер, който се дава от изпращача за всеки динамичен ред в документа.

32.

Тип стопанска дейност

Идентифицира естеството на динамичните редове, например права за използване на преносна способност, уведомяване за прехвърляне на преносна способност и други.

33.

Област на предназначение

Областта, в която енергията следва да бъде доставена (EIC Y код).

34.

Област на произход

Областта, от която идва енергията (EIC Y код).

35.

Титуляр на правата

Идентификация на участника на пазара, който притежава въпросните права за пренос или има право да ги използва (EIC X код).

36.

Приобретател (ако е приложимо)

Идентификация на участника на пазара, на когото се прехвърлят тези права, или на отговарящия за междусистемния обмен, определен от прехвърлителя (както е определен под Титуляр на правата) да ползва правата (EIC X код).

37.

Идентификация на договора

Идентификацията на договора за динамичния ред. Това трябва да бъде номерът, който е бил даден от разпределителя на преносен капацитет, напр. ОПС или тръжен оператор, или платформа за разпределение.

38.

Тип договор

Типът на договора определя условията, при които са били разпределени и договорени правата, например дневни, седмични, месечни, годишни търгове и др.

39.

Предходна идентификация на договора (ако е приложимо)

Идентификацията на предишен договор, използвана за идентификация на правата за прехвърляне.

40.

Мерна единица за количество

Мерната единица, в която е изразено количеството в динамичния ред.

41.

Идентификация на търга (ако е приложимо)

Идентификацията, свързваща на правата върху преносната способност на набор от спецификации, създадени от разпределителя на преносен капацитет, напр. ОПС или тръжния оператор, или платформа за разпределение.

42.

Валута (ако е приложимо)

Валутата, в която е изразена паричната сума.

43.

Мерна единица за цена (ако е приложимо)

Мерната единица, в която е изразена цената в динамичния ред.

44.

Тип на кривата (ако е приложимо)

Описва типа на кривата, която се предоставя за въпросните динамични редове (например стъпаловидна с променлив интервал, стъпаловидна с постоянен интервал или определена от точки).

Период за първично разпределение и процесите на вторичния пазар

45.

Интервал от време

Тази информация съдържа датата и часа на началото и края на докладвания период.

46.

Степен на разделяне

Степента на разделяне определя броя на периодите, на които е разделен интервалът от време (ISO 8601).

Интервал за първично разпределение и процеси на вторичния пазар

47.

Разположение

Относителното разположение на даден период в рамките на даден интервал.

48.

Количество

Количеството, което е било разпределено на първичния търг. Количеството, което е било дадено на заявяващата страна за вторични права.

49.

Размер на цената (ако е приложимо)

Цената, изразена за всяка единица количество, разпределено чрез първичното разпределение. Цената, изразена за всяка единица количество, препродадено или прехвърлено на вторичния пазар, ако е приложимо.

50.

Количество съгласно предложението (ако е приложимо)

Количеството, което е било в първоначалния документ на предложението.

51.

Размер на цената на предложението (ако е приложимо)

Първоначалната цена, изразена в първоначалното предложение или препродажбата за всяка поискана единица количество.

Мотив за първично разпределение и процеси на вторичния пазар

52.

Код на мотива (ако е приложимо)

Код, с който се предоставя статусът на разпределението или на правата.

53.

Текст на мотива (ако е приложимо)

Текстово обяснение на кода на мотива.

Заглавие на документа на предложението и полета на документа на предложението за организирани пазари (прилага се за вторична търговия)

54.

Субект

Участникът на пазара, за когото е представено предложението (EIC код).

55.

Функция на субекта

Функцията, в която е субектът.

56.

Делимост

Указание дали всеки елемент от предложението може да бъде частично приет или не.

57.

Идентификация на свързани предложения (ако е приложимо)

Уникална идентификация, свързана с всички свързани предложения.

58.

Пакетно предложение

Указание, че стойностите в периода представляват пакетно предложение и че не могат да бъдат променяни.


Таблица 4

Подлежащи на докладване подробни данни за енергийни продукти на едро във връзка с пренос на газ — Първично и вторично разпределение на пропускателна способност за газ

Поле №

Идентификатор на полето

Описание

Общи данни за първичните и вторичните процеси на разпределение

1.

Идентификация на изпращача

Идентификация на страната, която притежава документа и носи отговорност за неговото съдържание.

2.

Идентификация на организиран пазар

Идентификация на организиран пазар.

3.

Идентификация на процеса

Идентификацията на търга или на друг процес, както е определена от разпределителя на преносна способност.

4.

Вид природен газ

Идентифицира вида газ.

5.

Идентификация на сделката за пренос

Уникален идентификационен номер, определен за разпределението на пропускателната способност, даден от организирания пазар или от ОПС.

6.

Дата и час на създаване

Дата и час на създаване на записа за сделката.

7.

Дата/час на откриване на търг

Датата и часът на началото на тръжната процедура за предложения.

8.

Дата/час на край на търг

Датата и часът на края на тръжната процедура.

9.

Идентификация на сделката за пренос

Типът посочва естеството на сделката за пренос, която следва да се докладва в съответствие с действащите приложими промишлени стандарти, както е определено в Мрежовия кодекс за оперативната съвместимост и обмена на данни.

10.

Начална дата и час

Дата и час на началото на сделката за пренос.

11.

Крайна дата и час

Дата и час на края на сделката за пренос.

12.

Предлагана преносна способност

Количеството на наличната за търга пропускателна способност, изразено в мерната единица. Отнася се само за наблюдаване на тръжното поведение.

13.

Категория пропускателна способност

Приложима категория пропускателна способност.

Данни за жизнения цикъл

14.

Вид на действието

Код на статуса на доклада, който следва да бъде докладван в съответствие с действащите приложими промишлени стандарти, както е определено в Мрежовия кодекс за оперативната съвместимост и обмена на данни.

Данни за докладване на количество и цената

15.

Количество

Общ брой единици, разпределени със сделката за пренос, изразен в мерната единица.

16.

Мерна единица

Използваната единица мярка.

17.

Валута

Валутата, в която е изразена паричната сума.

18.

Обща цена

Минимална цена по време на търга плюс тръжната надбавка или регулирана тарифа в случай на механизъм за разпределение, различен от търг.

19.

Фиксирана или плаваща минимална цена

Идентификация на типа на минималната цена.

20.

Минимална цена

Идентификация на минималната цена за търга.

21.

Тръжна надбавка

Идентификация на тръжната надбавка за търга.

Данни за идентификация на локацията и участника на пазара

22.

Идентификация на мрежовата точка

В рамките на мрежова система, съгласно EIC код.

23.

Групиране

Посочване на групирането.

24.

Направление

Посочване на направлението.

25.

Идентификация на ОПС 1

Идентификация на ОПС, за който се извършва докладването.

26.

Идентификация на ОПС 2

Идентификация на насрещния ОПС.

27.

Идентификация на участника на пазара

Участникът на пазара, на който е дадена преносната способност.

28.

Код на балансираща група или портфейл

Балансиращата група (или балансиращи групи в случаи на групирани продукти), към която принадлежи изпращачът, или кодът на портфейла, използван от изпращача, в случай че не е приложима балансираща група.

Данни, приложимо единствено за вторично разпределение

29.

Приложима процедура

Посочване на приложимата процедура.

30.

Максимален размер на предложението

Максималният размер, който приобретателят е склонен да предложи, изразен във валутата на мерната единица.

31.

Минимален размер на предложението

Минималният размер, който прехвърлителят е склонен да предложи, изразен във валутата на мерната единица.

32.

Максимално количество

Максималният размер, който приобретателят/прехвърлителят е склонен да придобие/продаде при създаване на търговското предложение.

33.

Минимално количество

Минималният размер, който приобретателят/прехвърлителят е склонен да придобие/продаде при създаване на търговското предложение.

34.

Цена, платена на ОПС (базова цена)

Прилага се само когато е налице предоставяне, изразено във валутата, за мерна единица, която трябва да бъде kWh/h.

35.

Цена, която приобретателят заплаща на прехвърлителя

Цена, която приобретателят заплаща на прехвърлителя, изразена във валутата, за мерна единица, която трябва да бъде kWh/h.

36.

Идентификация на прехвърлителя

Участникът на пазара, който предоставя пропускателната способност.

37.

Идентификация на приобретателя

Участникът на пазара, който получава пропускателната способност.

Полета с данни, приложими само за нареждания, възложени при търгове за първично разпределение

38.

Идентификационен код на предложението

Цифров идентификатор на предложението, определен от докладващия субект.

39.

Номер на кръга от търга

Цяло число, което започва от 1 и се увеличава всеки път, когато даден търг бъде проведен без резултат и се извършва повторно при използване на различни параметри. Оставя се празно, в случай на търгове без обвързващи кръгове, напр. търговете за ден напред.

40.

Цена на предложението

Цената, предложена за всяка единица пропускателна способност, с изключение на минималната цена. Изразена във валутата и единица мярка.

41.

Количество съгласно предложението

Количеството, което се предлага, изразено в мерната единица.


Top