EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1333

Регламент (ЕС) № 1333/2014 на Европейската централна банка от 26 ноември 2014 година относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2014/48)

OJ L 359, 16.12.2014, p. 97–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1333/oj

16.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 359/97


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1333/2014 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 26 ноември 2014 година

относно статистиката на паричните пазари

(ЕЦБ/2014/48)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 5 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (1), и по-специално член 5, параграф 1 и член 6, параграф 4 от него,

като взе предвид становището на Европейската комисия (2),

като има предвид, че:

(1)

За изпълнението на задачите си Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) се нуждае от изготвянето на статистически данни за сделките на паричния пазар, а именно за обезпечените сделки, необезпечените сделки и за някои сделки с деривати, допълнително уточнени в настоящия регламент, които са сключени от парично-финансови институции (ПФИ), с изключение на централните банки и фондовете на паричния пазар (ФПП), с други ПФИ, и между ПФИ и други финансови институции, държавно управление и нефинансови предприятия, като вътрешногруповите сделки не се включват.

(2)

Със събирането на тези статистически данни основно се цели да се предостави на Европейската централна банка (ЕЦБ) пълна, подробна и хармонизирана статистическа информация относно паричните пазари в еврозоната. Извлечените от сделките данни, събрани по отношение на горепосочените пазарни сегменти, предоставят информация относно трансмисионния механизъм на решенията в областта на паричната политика. Следователно те са необходим набор от статистически данни за целите на паричната политика в еврозоната.

(3)

Събирането на статистически данни е необходимо и за да може ЕЦБ да предоставя аналитична и статистическа подкрепа на единния надзорен механизъм (ЕНМ) в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (3). В тази рамка събирането на статистически данни е необходимо и с цел да се подпомагат задачите на ЕЦБ в областта на финансовата стабилност.

(4)

Националните централни банки (НЦБ) следва да уведомят ЕЦБ, в случай че решат да не събират изискуемите по настоящия регламент данни, като в този случай ЕЦБ поема задачата да събере данните пряко от отчетните единици.

(5)

В съответствие с Договорите и съгласно условията, предвидени в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), от ЕЦБ се изисква да приема регламенти, доколкото това е необходимо за изпълнението на задачите на ЕСЦБ, определени в Устава на ЕСЦБ, а в някои случаи — предвидени в разпоредбите, приети от Съвета съгласно член 129, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(6)

С цел да се сведе до минимум тежестта на отчетността за ПФИ, като същевременно се осигурят навременни и висококачествени статистически данни, ЕЦБ първоначално ще изиска да се отчитат данни от най-големите ПФИ от еврозоната въз основа на стойността на общите основни балансови активи в сравнение с общите основни балансови активи за всички ПФИ от еврозоната. От 1 януари 2017 г. Управителният съвет на ЕЦБ може да увеличи броя на отчетните ПФИ, като вземе предвид и други критерии, като например значимостта на дейността на ПФИ на паричните пазари и важността на ПФИ за стабилността и функционирането на финансовата система. С оглед на осигуряването на минимално равнище на географска представителност ЕЦБ ще осигури наличието на поне три отчетни ПФИ от държава членка, чиято парична единица е еврото (наричана по-долу „държава членка от еврозоната“). НЦБ могат да събират данни и от ПФИ, които не са част от действителната съвкупност от отчетни единици въз основа на националните им изисквания за статистическа отчетност, като в този случай данните ще бъдат отчетени и проверени съгласно настоящия регламент.

(7)

С цел да се сведе до минимум тежестта на отчетността за ПФИ, като се избегне подлагането им на двойни изисквания за отчетност и същевременно с това се осигурят навременни и висококачествени статистически данни, ЕЦБ следва да е в състояние да ги освободи от задължението да отчитат данни относно сделките за финансиране с ценни книжа и договорите за деривати, ако тези данни вече са били отчетени пред регистър на трансакциите, при положение че ЕЦБ разполага с ефективен достъп до навременни и стандартизирани данни в съответствие с изискванията, посочени в настоящия регламент.

(8)

В член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета е предвидена възможността ЕЦБ да приема регламенти, с които определя изискванията си за статистическа отчетност и ги налага спрямо действителната съвкупност от отчетни единици на държавите членки от еврозоната. В член 6, параграф 4 е предвидено, че ЕЦБ може да приема регламенти, определящи условията, съгласно които може да се упражнява правото на проверка или принудително събиране на статистическа информация.

(9)

В член 4 от Регламент (ЕО) № 2533/98 е предвидено, че държавите членки трябва да създадат своя собствена организация в областта на статистиката и да работят в пълно сътрудничество с ЕСЦБ, за да се осигури изпълнението на задълженията, които произтичат от член 5 от Устава на ЕСЦБ.

(10)

Дотолкова, доколкото данните, събрани съгласно настоящия регламент, съдържат поверителна статистическа информация, приложимите стандарти за защитата и използването на такава информация ще бъдат посочените в членове 8 и 8в от Регламент (ЕО) № 2533/98.

(11)

В член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98 е предвидено, че ЕЦБ има правомощието да налага санкции на отчетните единици, които не спазват изискванията за статистическа отчетност, посочени в регламентите или решенията на ЕЦБ.

(12)

Въпреки че се отчита, че регламентите, приети от ЕЦБ съгласно член 34.1 от Устава на ЕСЦБ, не предоставят права и не налагат задължения на държавите членки, чиято парична единица не е еврото (наричани по-долу „държави членки извън еврозоната“), член 5 от Устава на ЕСЦБ се прилага както към държавите членки от еврозоната, така и към държавите членки извън еврозоната. В Регламент (ЕО) № 2533/98 се отбелязва, че член 5 от Устава на ЕСЦБ, заедно с член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, предполага задължение на национално равнище да се разработят и приложат всички мерки, които държавите членки извън еврозоната считат за подходящи с оглед на събирането на статистическата информация, необходима за изпълнението на изискванията на ЕЦБ за статистическа отчетност, както и с оглед на своевременната им подготовка в областта на статистиката, за да станат държави членки от еврозоната.

(13)

Изискванията за отчетност съгласно настоящия регламент не засягат изискванията за отчeтност, установени в други правни актове и инструменти на ЕЦБ, които могат, поне частично, да обхващат и отчитането на статистическа информация за паричните пазари сделка по сделка или агрегирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент:

1.

„отчетна единица“, „резидент“ и „резидентен“ имат същото значение, както са определени в член 1 от Регламент (ЕО) № 2533/98;

2.

„парично-финансова институция“ (ПФИ) има същото значение, както е определено в член 1 от Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2013/33) (4), и включва всички клонове на ПФИ на територията на Съюза и ЕАСТ, освен ако изрично е предвидено друго в разпоредбите на настоящия регламент;

3.

„ДФП“ означава други финансови посредници освен застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове, така както те са определени в преработената Европейска система от сметки (наричана по-долу „ЕСС 2010“), установена с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета (5);

4.

„застрахователни (осигурителни) дружества“ са финансови предприятия и квазикорпорации, които се занимават основно с финансово посредничество като следствие от обединяването на рискове главно под формата на пряко застраховане или презастраховане, както е посочено в ЕСС 2010;

5.

„пенсионни фондове“ са всички финансови предприятия и квазикорпорации, които се занимават основно с финансово посредничество като следствие от обединяването на социални рискове и потребностите на осигурените лица (социално осигуряване), както е посочено в ЕСС 2010;

6.

„нефинансови предприятия“ е секторът от нефинансови предприятия, посочен в ЕСС 2010;

7.

„държавно управление“ обхваща институционалните единици, които са непазарни производители, чиято продукция е предназначена за индивидуално и колективно потребление и които се финансират от задължителни плащания, извършвани от единици, принадлежащи към други сектори, и институционалните единици, които се занимават основно с преразпределението на национален доход и богатство, както е посочено в ЕСС 2010;

8.

„общи основни балансови активи“ са общите активи минус други активи, така както тези термини са определени в Регламент (ЕС) № 1071/2013 (ЕЦБ/2013/33);

9.

„статистически данни за паричния пазар“ са статистически данни, свързани с обезпечените сделки, необезпечените сделки и сделките с деривати, чийто обект са инструментите на паричния пазар, сключени между ПФИ или между ПФИ и ДФП, застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, централни банки, държавно управление и нефинансови предприятия, като не се включват вътрешногруповите сделки през съответния отчетен период;

10.

„инструмент на паричния пазар“ е който и да е от инструментите, посочени в приложения I, II и III;

11.

„фонд на паричния пазар“ е предприятие за колективно инвестиране, което се нуждае от разрешение за извършване на дейност като предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа съгласно Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6) или е алтернативен инвестиционен фонд съгласно Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (7), инвестира в краткосрочни активи и си е поставило като отделни или кумулативни цели предлагането на печалба в съответствие с лихвените проценти на паричния пазар или запазването на стойността на инвестицията;

12.

„централна банка“ е която и да е централна банка, независимо от това къде се намира;

13.

„национална централна банка/национални централни банки“ или „НЦБ“ са националните централни банки на държавите членки в Съюза;

14.

„референтна съвкупност от отчетни единици“ са ПФИ, резиденти в еврозоната, с изключение на централните банки и ФПП, които приемат деноминирани в евро депозити и/или емитират други дългови инструменти, и/или предоставят деноминирани в евро кредити, както са посочени в приложение I, II или III, от/на други ПФИ и/или от/на ДФП, застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление, централни банки за инвестиционни цели или нефинансови предприятия;

15.

„група“ е група от предприятия — включително, но не само банкова група — която се състои от предприятие майка и дъщерните му предприятия, чиито финансови отчети са консолидирани за целите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (8);

16.

„клон“ означава място на стопанска дейност, което представлява юридически зависима част от дадена институция и което извършва пряко всички или някои от сделките, присъщи на дейността на институцията;

17.

„клон в Съюза или клон в ЕАСТ“ е клон, който се намира и е регистриран в държава членка на Съюза или в държава от ЕАСТ;

18.

„Европейската асоциация за свободна търговия“ е междуправителствената организация, създадена, за да насърчава свободната търговия и икономическата интеграция в полза на нейните държави членки;

19.

„вътрешногрупова сделка“ е сделка, чийто обект са инструменти на паричния пазар, сключена от отчетна единица с друго предприятие, което е изцяло включено в същия консолидиран финансов отчет. Предприятията, които са страни по сделката, се считат за изцяло включени в „същата консолидация“, когато и двете са или:

а)

включени в консолидация съгласно Директива 2013/34/ЕС или съгласно международните стандарти за финансова отчетност (IFRS), приети съгласно Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (9), или когато се касае за група, чието предприятие майка е с главно управление в трета държава — съгласно общоприетите счетоводни принципи на тази трета държава, определени за еквивалентни на IFRS съгласно Регламент (ЕО) № 1569/2007 на Комисията (10) (или съгласно счетоводните стандарти на трета държава, прилагането на които е позволено в съответствие с член 4 от същия регламент); или

б)

обхванати от същия надзор на консолидирана основа в съответствие с Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (11) или когато се касае за група, предприятието майка на която е с главно управление в трета държава — от същия надзор на консолидирана основа от компетентен орган на трета държава, който е оценен като равностоен на надзора, подчинен на принципите, установени в член 127 от Директива 2013/36/ЕС;

20.

„работен ден“ по отношение на която и да е дата, посочена в договор или в потвърждение за сделка с инструмент на паричния пазар, е денят, в който търговските банки и валутните пазари са отворени за обичайната си дейност (включително за операции със съответния инструмент на паричния пазар) и извършват сетълмент на плащания в същата валута като валутата на задължението за плащане, което е дължимо на тази дата или е изчислено към тази дата. В случай че дадена сделка с инструмент на паричния пазар е уредена от стандартно основно споразумение, съставено от Европейската банкова федерация (ЕБФ), Асоциацията на кредитните пазари (АКП), Международна асоциация за суапове и деривати (МАСД) или други водещи европейски или международни пазарни асоциации, се използва предоставеното в споразумението определение или определението, към което то препраща. За сетълмента на сделка с инструмент на паричния пазар, по отношение на която сетълментът следва да се извърши посредством определена система за сетълмент, „работен ден“ е денят, в който системата за сетълмент е отворена за извършването на сетълмента на тази сделка;

21.

„ден за сетълмент на TARGET2“ е всеки ден, в който TARGET2 (Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време) е отворена;

22.

„споразумение за обратно изкупуване“ е споразумение, по силата на което страните по него могат да участват в сделки, по които едната страна („продавач“) се съгласява да продаде на другата страна („купувач“) определени „активи“ („ценни книжа“, „стоки“ или „други финансови активи“) на определена дата в близко бъдеще, в замяна на което купувачът плаща покупната цена на продавача, като едновременно с това купувачът се съгласява да продаде обратно на продавача активите на определена бъдеща дата или при поискване, в замяна на което продавачът плаща на купувача договорената за обратното изкупуване цена. Всяка подобна сделка може да бъде репо сделка или сделка за покупка с уговорка за последваща обратна продажба. „Споразумение за обратно изкупуване“ може да е и споразумение за предоставяне на активи в залог и за предоставяне на общо право на повторно използване в замяна на кредит на парични средства на определена дата в близко бъдеще и връщането на кредита и лихвите на бъдеща дата в замяна на връщането на активите. Репо сделките могат да бъдат сключени с предварително определен падеж („срочни репо сделки“) или без предварително определен падеж, като на страните се предоставя възможност да се споразумеят по всяко време относно това дали да продължат или да прекратят споразумението („отворени репо сделки“);

23.

„тристранна репо сделка“ е репо сделка, при която на трета страна е възложено да избере обезпечението и да извършва действия по управлението му, докато е в сила сделката;

24.

„валутен суап“ е суап сделка, при която едната страна продава на другата определена сума от определена валута в замяна на плащането на договорена сума от друга определена валута по договорен валутен курс (известен като спот валутен курс) с уговорката продадената валута да бъде изкупена обратно на бъдеща дата (известна като падеж) в замяна на продажбата на първоначално закупената валута по различен валутен курс (известен като форуърд валутен курс);

25.

„овърнайт индекс суап“ (ОИС) е лихвен суап, при който периодичният плаващ лихвен процент е равен на средната геометрична стойност на овърнайт лихвения процент (или овърнайт индекс лихвения процент) през определен период от време. Окончателното плащане се изчислява, като разликата между фиксирания лихвен процент и натрупания овърнайт лихвен процент, отчетен по време на действието на ОИС, се прилага към номиналната стойност на сделката. Тъй като предметът на настоящия регламент обхваща само ОИС, деноминирани в евро, овърнайт лихвеният процент ще бъде ЕОНИА.

26.

„Рамката Базел III за КЛП“ е коефициентът на ликвидно покритие (КЛП), предложен от Базелския комитет и одобрен на 7 януари 2013 г. от Групата на управителите и ръководителите на надзорни органи, надзорния орган на Базелския комитет за банков надзор, като минимален глобален регулаторен стандарт по отношение на мерките за краткосрочна ликвидност в банковия сектор.

Член 2

Действителна съвкупност от отчетни единици

1.   Действителната съвкупност от отчетни единици се състои от ПФИ, резиденти на еврозоната, от референтната съвкупност от отчетни единици, които са определени от Управителния съвет като отчетни единици съгласно параграф 2 или 3, както е приложимо, или от ПФИ, определени като отчетни единици съгласно параграф 4 — въз основа на посочените там критерии, и които са уведомени за отчетните си задължения съгласно параграф 5 (наричани по-долу „отчетни единици“).

2.   На датата, на която настоящият регламент влезе в сила, Управителният съвет може да вземе решение, че ПФИ е отчетна единица, ако общите основни балансови активи на ПФИ надхвърлят 0,35 % от общите основни балансови активи на всички ПФИ от еврозоната въз основа на най-актуалните данни, с които ЕЦБ разполага, т.е.:

а)

данните към края на месец декември на календарната година, предхождаща уведомлението съгласно параграф 5; или

б)

ако данните по буква а) не са налични, данните към края на месец декември на предходната година.

За целите на това решение клоновете извън държавата на произход на съответната ПФИ се изключват от изчисляването на общите основни балансови активи на съответната ПФИ.

3.   Считано от 1 януари 2017 г. Управителният съвет може да вземе решение за категоризирането на други ПФИ като отчетни единици въз основа на размера на общите им основни балансови активи в сравнение с общите основни балансови активи на всички ПФИ от еврозоната, значимостта на дейността на ПФИ при търгуването на инструменти на паричния пазар и важността им за стабилността и функционирането на финансовата система в еврозоната и/или в отделните държави членки.

4.   Считано от 1 януари 2017 г. Управителният съвет може да вземе и решение, че за всяка държава членка от еврозоната като отчетни единици се определят поне три ПФИ. Следователно, ако въз основа на решенията на Управителния съвет, взети съгласно параграф 2 или параграф 3, в определена държава членка от еврозоната бъдат избрани по-малко от три ПФИ, действителната съвкупност от отчетни единици ще обхваща и други ПФИ от тази държава членка от еврозоната, които съответната НЦБ счита за представителни (наричани по-долу „представителни отчетни единици“), така че като отчетни единици за тази държава членка от еврозоната да бъдат определени поне три отчетни единици.

Представителните отчетни единици се избират измежду най-големите кредитни институции, резиденти в съответната държава членка от еврозоната, въз основа на общите основни балансови активи на институциите, освен ако НЦБ предложат други критерии, с които ЕЦБ писмено се съгласи.

5.   ЕЦБ или съответната НЦБ уведомява съответните ПФИ за решението на Управителния съвет съгласно параграф 2, 3 или 4 и за задълженията им по настоящия регламент. Уведомлението се изпраща в писмена форма поне четири месеца преди началото на първото отчитане.

6.   Независимо от решенията на Управителния съвет, взети съгласно параграф 2, 3 или 4, НЦБ могат да събират и статистически данни за паричния пазар от ПФИ, резиденти в тяхната държава членка, които не са отчетни единици съгласно параграф 2, 3 или 4, въз основа на националните им изисквания за статистическа отчетност (наричани по-долу „допълнителни отчетни единици“). Ако дадена НЦБ определи допълнителни отчетни единици по този начин, тя своевременно ги уведомява.

Член 3

Изисквания за статистическа отчетност

1.   За целите на редовното изготвяне на статистически данни за паричния пазар отчетните единици отчитат ежедневна статистическа информация относно инструментите на паричния пазар на НЦБ на държавата членка, в която са резиденти на консолидирана основа, включително за всички техни клонове в Съюза или в ЕАСТ. Изискваната статистическа информация е посочена в приложения I, II и III. В съответствие с член 4, параграф 2 от настоящия регламент НЦБ предава на ЕЦБ статистическата информация, която получи от отчетните единици.

2.   НЦБ определят и прилагат правилата за отчетност във връзка с инструментите на паричния пазар, които отчетните единици следва да спазват. Тези правила за отчетност осигуряват предоставянето на необходимата статистическа информация и позволяват да бъде извършена точна проверка за изпълнението на предвидените в приложение IV минимални стандарти за предаване, точност, съответствие с понятията и ревизии.

3.   Независимо от изискванията за отчетност, посочени в параграф 1, дадена НЦБ може да вземе решение, че избраните съгласно член 2, параграфи 2, 3 и 4 отчетни единици, резиденти в държавата членка на НЦБ, ще отчитат на ЕЦБ статистическата информация, посочена в приложения I, II и III. НЦБ надлежно уведомява ЕЦБ и отчетните единици в случаите, когато ЕЦБ определя и прилага правилата за отчетност, които отчетните единици следва да спазват, и поема задачата да събира необходимите данни пряко от отчетните единици.

4.   Ако дадена НЦБ избере допълнителни отчетни единици и ги уведоми, както е посочено в член 2, параграф 6, те отчитат на НЦБ ежедневна статистическа информация относно инструментите на паричния пазар. В съответствие с член 4, параграф 2 от настоящия регламент при поискване от ЕЦБ НЦБ ѝ предава статистическата информация, която получи от допълнителните отчетни единици.

5.   В съответствие с националните им изисквания за статистическа отчетност НЦБ определят и прилагат правилата за отчетност, които допълнителните отчетни единици следва да спазват. НЦБ гарантират, че националните правила за отчетност изискват от допълнителните отчетни единици да изпълняват изисквания, които са еквивалентни на членове 6—8, член 10, параграф 3 и членове 11 и 12 от настоящия регламент. НЦБ гарантират, че тези правила за отчетност предоставят необходимата статистическа информация и позволяват да бъде извършена точна проверка за изпълнението на предвидените в приложение IV минимални стандарти за предаване, точност, съответствие с понятията и ревизии.

Член 4

Срокове

1.   В случай че съгласно член 3, параграф 3 дадена НЦБ вземе решение, че отчетните единици отчитат пряко на ЕЦБ статистическата информация, посочена в приложения I, II и III, отчетните единици предават тази информация на ЕЦБ, както следва:

а)

данните, събрани от отчетните единици, избрани съгласно член 2, параграф 2, се предават на ЕЦБ веднъж дневно между 18.00 ч. на датата на извършване на сделката и 7.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след датата на извършване на сделката;

б)

данните, събрани от отчетните единици, избрани съгласно член 2, параграфи 3 и 4, се предават на ЕЦБ веднъж дневно между 18.00 ч. на датата на извършване на сделката и 13.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след датата на извършване на сделката;

в)

данни, по отношение на които НЦБ има дерогация съгласно член 5, се предават на ЕЦБ веднъж седмично между 18.00 ч. на датата на извършване на сделката и 13.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след края на седмицата, за която се отнасят данните.

2.   В случаите извън параграф 1 НЦБ предават на ЕЦБ ежедневно посочената в приложения I, II и III статистическа информация относно паричния пазар, която получават от отчетните единици, както следва:

а)

данните, събрани от отчетните единици, избрани съгласно член 2, параграф 2, се предават на ЕЦБ веднъж дневно преди 7.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след датата на извършване на сделката;

б)

данните, събрани от отчетните единици, избрани съгласно член 2, параграфи 3 и 4, се предават на ЕЦБ веднъж дневно преди 13.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след датата на извършване на сделката;

в)

данните, събрани от допълнителните отчетни единици, избрани съгласно член 2, параграф 6, се предават на ЕЦБ веднъж дневно преди 13.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след датата на извършване на сделката, веднъж седмично преди 13.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след края на седмицата, за която се отнасят данните, или веднъж месечно преди 13.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след края на месеца, за който се отнасят данните. НЦБ вземат решение относно периодичността на отчитане и своевременно и надлежно уведомяват ЕЦБ. НЦБ могат да преразглеждат периодичността на отчитане всяка година;

г)

данни, по отношение на които НЦБ има дерогация съгласно член 5, се предават на ЕЦБ веднъж седмично преди 13.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след края на седмицата, за която се отнасят данните.

3.   НЦБ решават докога най-късно трябва да получат данните от отчетните единици, за да спазят собствените си срокове за отчитане, както е посочено в параграф 2, и надлежно уведомяват отчетните единици.

4.   Когато краен срок, посочен в параграф 1 или в параграф 2, се падне в неработен ден на TARGET2, крайният срок се удължава до следващия работен ден на TARGET2, както е съобщено на уебсайта на ЕЦБ.

Член 5

Дерогация

В случаите, когато отчетните единици са избрани съгласно член 2, параграф 3 или 4, НЦБ може да вземе решение, че отчетните единици могат да предават на НЦБ ежедневните статистически данни за паричния пазар веднъж седмично преди 13.00 ч. централноевропейско време на първия ден за сетълмент на TARGET2 след края на седмицата, за която се отнасят данните, ако поради оперативни причини те не могат да спазят изискването за ежедневна периодичност на отчитането. ЕЦБ може да определи условия за прилагането на тази дерогация от НЦБ.

Член 6

Случаи на сливане, разделяне, преобразуване, оздравяване и неплатежоспособност

1.   В случай на сливане, разделяне, отделяне или друго преобразуване, което може да окаже влияние върху изпълнението на статистическите ѝ задължения, съответната отчетна единица уведомява ЕЦБ и съответната НЦБ веднага след като намерението да се осъществи подобна операция стане публично известно и в разумен срок преди операцията да бъде осъществена, за процедурите, които са планувани в изпълнение на предвидените в настоящия регламент изисквания за статистическа отчетност. Отчетната единица също уведомява ЕЦБ и съответната НЦБ в срок до 14 дни от приключването на операцията.

2.   Ако отчетна единица се слее с друг субект чрез придобиване, както е определено в Директива 2011/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (12), и един от сливащите се субекти е отчетна единица, придобиващият субект продължава да осъществява отчетността съгласно настоящия регламент.

3.   Ако отчетна единица се слее с друг субект чрез учредяване на ново дружество, както е определено в Директива 2011/35/ЕС, и един от сливащите се субекти е отчетна единица, новоучреденият субект е длъжен да осъществява отчетността съгласно настоящия регламент, ако отговаря на определението за отчетна единица.

4.   Ако отчетна единица се раздели на два или повече субекта чрез придобиване или чрез учредяване на нови дружества, както е определено в Шеста директива 82/891/ЕИО на Съвета (13), и един от новите субекти е отчетна единица, новият субект е длъжен да осъществява отчетността съгласно настоящия регламент. Разделянето включва и операция по отделяне, по силата на която отчетна единица прехвърля всички или част от активите и пасивите си на ново дружество в замяна на акции в новото дружество.

5.   Ако отчетна единица стане неплатежоспособна, загуби лиценза си за банкова дейност или поради други причини престане да извършва банкова дейност, като това се удостовери от компетентния надзорен орган, тя вече не е длъжна да осъществява отчетността съгласно настоящия регламент.

6.   За целите на параграф 5 отчетна единица се счита за неплатежоспособна, ако възникне едно или повече от следните обстоятелства:

а)

отчетната единица извърши общо прехвърляне на имущество в полза на кредитори или с цел да участва в оздравяване, съдебно споразумение или конкордат с кредитори;

б)

отчетната единица направи писмено признание, че не е в състояние да изплати дълговете си, когато те станат изискуеми;

в)

отчетната единица поиска, се съгласи или приеме в нея или по отношение на цялото ѝ имущество или на съществена част от него да бъде назначен доверител, администратор, синдик, ликвидатор или длъжностно лице с подобни функции в нея или по отношение на цялото ѝ имущество, или на съществена част от него;

г)

представяне или подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност по отношение на отчетната единица (от лице, различно от контрагента, по отношение на задължение на отчетната единица към този контрагент) в съда или пред друг компетентен орган или агенция;

д)

отчетната единица е прекратила дейността си чрез ликвидация или е обявена в несъстоятелност (или спрямо нея започне друго подобно производство); или отчетната единица, орган на публичната власт или друго образувание или лице подаде молба за оздравяването ѝ, сключването на съдебно споразумение или на конкордат, преструктурирането ѝ от акционерите или съдружниците в нея, управлението ѝ от администратор, ликвидацията ѝ, прекратяването ѝ или друга подобна мярка съгласно действащи или бъдещи законови и подзаконови норми, като тази молба не е спряна или отхвърлена в срок до 30 дни от подаването ѝ (освен когато става въпрос за молба за откриване на производство по ликвидация или друго подобно производство, като в тези случаи 30-дневният срок не се прилага);

е)

назначаването в нея или по отношение на цялото ѝ имущество, или на съществена част от него на доверител, администратор, синдик, ликвидатор или длъжностно лице с подобни функции; или

ж)

свикването на събрание на кредиторите с оглед на обсъждането на доброволно споразумение (или друга подобна процедура).

Член 7

Разпоредби относно поверителността

1.   Когато получават или обработват данни съгласно настоящия регламент, които съдържат поверителна информация, включително когато обменят данни с други НЦБ от еврозоната, ЕЦБ и НЦБ прилагат стандартите за защита и използване на поверителна статистическа информация, установени в член 8 и член 8в от Регламент (ЕО) № 2533/98.

2.   При спазване на параграф 1 поверителната информация, която се съдържа в статистическите данни, събирани съгласно настоящия регламент от ЕЦБ или дадена НЦБ, не се предават на или споделят с други органи или с други трети страни, различни от ЕЦБ и НЦБ от еврозоната, освен ако съответната отчетна единица е дала предварително изричното си писмено съгласие на ЕЦБ или на съответната НЦБ и ЕЦБ или съответната НЦБ, ако това е приложимо, са сключили подходящо споразумение за поверителност с тази отчетна единица.

Член 8

Проверка и принудително събиране

ЕЦБ или НЦБ според случая имат право да проверяват и ако е необходимо, да събират принудително информацията, която отчетните единици предоставят в съответствие с изискванията за статистическа отчетност, посочени в член 3 и приложения I, II и III към настоящия регламент. По-специално това право може да се упражнява, ако дадена отчетна единица не изпълнява предвидените в приложение IV стандарти за предаване, точност, съответствие с понятията и ревизиите. Прилага се и член 6 от Регламент (ЕО) № 2533/98.

Член 9

Опростена процедура за изменения

Като взема предвид становищата на Комитета по статистика на ЕСЦБ, Изпълнителният съвет на ЕЦБ може да прави технически изменения в приложенията към настоящия регламент, при условие че те не променят заложената концептуална рамка и не засягат тежестта на отчетността за отчетните единици. Изпълнителният съвет уведомява своевременно Управителния съвет за всяко такова изменение.

Член 10

Първо отчитане

1.   За отчетните единици, избрани съгласно член 2, параграф 2, първото отчитане съгласно настоящия регламент, като се имат предвид преходните разпоредби на член 12, започва с данни за 1 април 2016 г.

2.   За отчетните единици, избрани съгласно член 2, параграфи 3 и 4, първото отчитане съгласно настоящия регламент започва на датата, която ЕЦБ или съответната НЦБ съобщи на отчетната единица съгласно член 2, параграф 5, но не по-рано от 12 месеца след приемането на решението на Управителния съвет съгласно член 2, параграф 3 или параграф 4.

3.   Освен това когато представителна отчетна единица е избрана съгласно член 2, параграф 4, тя може да подаде писмено искане до ЕЦБ или съответната НЦБ за временно отлагане на първата отчетна дата, като изложи основанията за това забавяне. Поисканото отлагане може да бъде разрешено за срок до шест месеца с възможност за последващи удължавания на срока до шест месеца. ЕЦБ или съответната НЦБ може да се споразумее за отлагането на първата отчетна дата по отношение на подалата искането представителна отчетна единица, ако счете, че забавянето е оправдано. Освен това ако на първата отчетна дата представителната отчетна единица не разполага с данни за отчитане или разполага само с данни, които както ЕЦБ, така и НЦБ считат за непредставителни, НЦБ може да се съгласи да освободи представителната отчетна единица от спазването на първата отчетна дата. Освобождаването може да се предостави само от НЦБ заедно с ЕЦБ, ако и ЕЦБ, и НЦБ считат, че искането е обосновано и не излага на риск представителността на отчетната извадка.

4.   За ПФИ, избрани като допълнителни отчетни единици съгласно член 2, параграф 6, първото отчитане съгласно настоящия регламент започва на датата, която съответната НЦБ съобщи на допълнителната отчетна единица съгласно член 2, параграф 6.

Член 11

Клауза за периодичен преглед

ЕЦБ извършва преглед на действието на настоящия регламент 12 месеца след първото отчитане и съставя доклад за това. Според препоръките, направени в доклада, тя може да увеличи или да намали броя на отчетните единици и/или на изискванията за статистическа отчетност. След този първоначален преглед на всеки две години се извършват редовни актуализации на действителна съвкупност от отчетни единици.

Член 12

Преходни разпоредби

За периода от 1 април 2016 г. до 1 юли 2016 г. на отчетните единици се позволява да отчитат на ЕЦБ и на съответната НЦБ статистически данни за паричния пазар за някои, а не за всички, необходими дни. ЕЦБ или съответната НЦБ могат да определят дните, за които се изисква отчетност.

Член 13

Заключителни разпоредби

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2015 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставен във Франкфурт на Майн на 26 ноември 2014 година.

За Управителния Съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(2)  Становище от 14 ноември 2014 г. (ОВ C 407, 15.11.2014 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63).

(4)  Регламент (ЕС) № 1071/2013 на Европейската централна банка от 24 септември 2013 г. относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33) (ОВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1).

(5)  Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1).

(6)  Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).

(7)  Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010 (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1).

(8)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).

(9)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(10)  Регламент (ЕО) № 1569/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за създаване на механизъм за определяне на еквивалентността на счетоводните стандарти, прилагани от емитенти на ценни книжа от трети държави съгласно директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стр. 66).

(11)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).

(12)  Директива 2011/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно сливанията на акционерни дружества (ОВ L 110, 29.4.2011 г., стр. 1).

(13)  Шеста директива 82/891/ЕИО на Съвета от 17 декември 1982 г., приета на основание на член 54, параграф 3, буква ж) от Договора, относно разделянето на акционерните дружества (ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 47).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с обезпечените сделки

ЧАСТ 1

ВИД ИНСТРУМЕНТ

Отчетните единици отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка (НЦБ) всички споразумения за обратно изкупуване и сделки, сключени по силата на тях, включително тристранните репо сделки, които са деноминирани в евро, с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на извършване на сделката) между отчетната единица и други парично-финансови институции (ПФИ), други финансови посредници (ДФП), застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки за инвестиционни цели, както и с нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП.

ЧАСТ 2

ВИД ДАННИ

1.

Вид данни за сделката (1), които подлежат на отчитане за всяка сделка:

Поле

Описание на данните

Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и други характеристики

Идентификатор на сделката

Вътрешният уникален идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за всяка сделка.

Идентификаторът на сделката е уникален за всяка сделка, отчетена на дадена отчетна дата за който и да е сегмент на паричния пазар.

Отчетна дата

Датата, на която данните са предоставени на ЕЦБ или НЦБ.

 

Електронно отбелязване на часа

Часът, в който сделката е сключена или записана.

 

Код на контрагента

Идентификационен код, използван за идентифицирането на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка.

Ако сделките са извършени чрез централни клирингови контрагенти (ЦКК), трябва да се предостави идентификаторът за юридически лица (LEI) на ЦКК.

Ако сделките са сключени с нефинансови предприятия, ДФП, застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки и за всяка друга отчетена сделка, за която не е предоставен LEI на контрагента, трябва да се предостави класът на контрагента.

Идентификационен код на контрагента

Атрибут, който указва вида на предавания индивидуален код на контрагента.

Използва се във всички случаи. Ще се предостави индивидуален код на контрагента.

Местонахождение на контрагента

Код на държавата съгласно Международната организация по стандартизация (ISO) на държавата, в която е учреден контрагентът.

Задължителен, ако не е предоставен индивидуалният код на контрагента. Иначе е по желание.

Номинална стойност на сделката

Първоначално взетата или дадена в заем сума.

 

Номинална стойност на обезпечението

Номиналната стойност на ценната книга, дадена като обезпечение под формата на залог.

С изключение на тристранните репо сделки и други сделки, при които заложената ценна книга не е идентифицирана посредством единен международен идентификационен номер за ценни книжа (ISIN).

Дата на извършване на сделката

Датата, на която страните сключват финансовата сделка.

 

Дата на сетълмент

Датата на покупката, т.е. датата, на която паричните средства са платими от кредитора на кредитополучателя и ценната книга се прехвърля от кредитополучателя на кредитора.

За отворените репо сделки това е датата, на която се извършва сетълмент на удължаването на действието на сделката (дори ако не е имало размяна на парични средства).

Падеж

Датата на обратното изкупуване, т.е. датата, на която паричните средства подлежат на връщане от кредитополучателя на кредитора.

За отворените репо сделки това е датата, на която дължимите главница и лихва подлежат на връщане, ако действието на сделката не бъде удължено.

Знак на сделката

Вземането в заем на парични средства, когато се касае за репо сделки или даването в заем на парични средства, когато се касае за обратни репо сделки.

 

ISIN на обезпечението

ISIN, с който се обозначават емитираните на финансовите пазари ценни книжа и който се състои от дванадесет буквено-цифрени знака, които идентифицират уникално емисията ценни книжа (както е определено в ISO 6166).

Подлежи на отчитане освен при тристранните репо сделки и всички други репо-сделки, при които дадените в залог ценни книжа не са идентифицирани посредством единен ISIN.

Вид обезпечение

Идентифицира класа активи, дадени като обезпечение под формата на залог, когато не е предоставен индивидуален ISIN.

Предоставя се във всички случаи, при които не е предоставен индивидуален ISIN.

Обозначение на специалните обезпечения

Идентифицира всички репо сделки, сключени срещу предоставянето на общи обезпечения, както и тези, сключени срещу предоставянето на специални обезпечения. Незадължителното поле се включва само ако е приложимо за отчетната единица.

Отчитането на данни по това поле е по желание.

Лихвен процент на сделката

Лихвеният процент, изразен в съответствие с лихвената конвенция „реален брой изминали дни върху 360“, по който е сключена репо сделката и по който се олихвяват дадените в заем парични средства.

 

Допустимо отклонение при обезпеченията

Мярка за контрол върху риска, прилагана спрямо базовите обезпечения, при която стойността на базовите обезпечения се изчислява, като пазарната стойност на активите се намали с определен процент (допустимо отклонение). За целите на отчетността допустимото отклонение на обезпеченията се изчислява като 100 минус съотношението между дадените в заем/получените в заем парични средства и пазарната стойност, като се включва начислената лихва на предоставеното под формата на залог обезпечение.

Отчитането на данни по това поле е необходимо само за сделките, които са обезпечени само с едно обезпечение.

Код на контрагент на посредника по тристранна репо сделка

Кодът на контрагента, който идентифицира посредника по тристранна репо сделка.

Отчита се за тристранни репо сделки.

Идентификационен код на посредника по тристранна репо сделка

Атрибут, който указва вида на предавания индивидуален код на посредника по тристранна репо сделка.

Използва се във всички случаи, в които ще се предостави индивидуален код на посредник по тристранна репо сделка.

Бенефициент при сделки, извършени посредством ЦКК

 

 

2.   Праг на същественост

Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП (2).

3.   Изключения

Вътрешногруповите сделки не следва да се отчитат.


(1)  Стандартите за електронна отчетност и техническите спецификации за данните са уточнени отделно. Те са публикувани на www.ecb.int.

(2)  Вж. „Базел III: Коефициентът на ликвидно покритие и инструментите за наблюдение на ликвидния риск“, стр. 23—27, текстът е публикуван на уебсайта на Банката за международни разплащания www.bis.org.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с необезпечените сделки

ЧАСТ 1

ВИД ИНСТРУМЕНТ

1.

Отчетните единици отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка (НЦБ):

а)

всички сделки на отчетната единица за получаване на кредити от други парично-финансови институции (ПФИ), други финансови посредници (ДФП), застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки за инвестиционни цели, както и от нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП, в които са използвани определените в таблицата по-долу инструменти, деноминирани в евро, с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на извършване на сделката);

б)

всички сделки за отпускане на кредит на други кредитни институции с матуритет до и включително една година (определени като сделки с падеж, ненадхвърлящ 397 дни след датата на извършване на сделката) посредством необезпечени депозити или посредством покупката от кредитните институции — емитенти на търговски ценни книжа, депозитни сертификати, облигации с плаващ лихвен процент и други дългови ценни книжа с матуритет до една година.

2.

В таблицата по-долу е предоставено подробно стандартно описание на категориите инструменти, обект на сделки, за които от отчетните единици се изисква да отчитат данни на ЕЦБ. Ако от отчетните единици се изисква да отчитат сделките на тяхната НЦБ, съответната НЦБ следва да транспонира описанието на тези категории инструменти на национално равнище в съответствие с настоящия регламент.

Вид инструмент

Описание

Депозити

Необезпечени лихвоносни депозити, които са или договорени за ползване след предизвестие, или са с матуритет от не повече от една година и които са или приети (заети), или направени от отчетната единица.

Депозитен сертификат

Срочен дългов инструмент, емитиран от ПФИ, който дава право на титуляря на определен фиксиран лихвен процент за определен срок, ненадхвърлящ една година.

Търговска ценна книга

Дългов инструмент, който или е необезпечен, или е гарантиран с обезпечение, предоставено от емитента, който има матуритет от не повече от една година и е или лихвоносен, или сконтиран.

Облигация с плаващ лихвен процент

Дългов инструмент, за който периодичните лихвени плащания се изчисляват въз основа на стойността, т.е. чрез определянето на базов референтен лихвен процент като EURIBOR на предварително определени дати, известни като дати на фиксиране, и който е с матуритет от не повече от една година.

Инструменти с пут опция

Дългов инструмент, титулярят на който разполага с пут опция, т.е. опция да поиска от емитента предсрочно погасяване, като първата възможна дата за упражняването на тази опция е не по-късно от една година от датата на емитирането или срокът на предизвестието е не по-дълъг от една година от датата на емитирането.

Инструменти с кол опция

Дългов инструмент, емитентът на който разполага с кол опция, т.е. опция да изкупи обратно инструмента преди падежа, като последната възможна дата за погасяване е не по-късно от една година от датата на емитирането.

Други краткосрочни дългови ценни книжа.

Несубординирани ценни книжа, различни от капиталови инструменти, с матуритет до една година, емитирани от отчетни единици, които обикновено са прехвърлими инструменти, търгувани на вторични пазари, или за които може да бъде заета обратна позиция на пазара и които не дават на титуляря им право на собственост върху емитиращата институция. Този показател включва:

а)

ценни книжа, които предоставят на титуляря им безусловно право на фиксиран или договорно определен доход под формата на купонни плащания и/или определена фиксирана сума, платими на конкретна дата (или дати) или чието изплащане започва от определена към момента на емитирането дата;

б)

непрехвърлими инструменти, емитирани от отчетни единици, които впоследствие стават прехвърлими и се прекласифицират като „дългови ценни книжа“.

ЧАСТ 2

ВИД ДАННИ

1.

Вид данни за сделката (1), които подлежат на отчитане за всяка сделка:

Описание на данните

Определение

Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и допълнителни характеристики

Идентификатор на сделката

Вътрешният уникален идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за всяка сделка.

Идентификаторът на сделката е уникален за всяка сделка, отчетена на дадена отчетна дата за който и да е сегмент на паричния пазар.

Отчетна дата

Датата, на която данните са предоставени на ЕЦБ или НЦБ.

 

Електронно отбелязване на часа

Часът, в който сделката е сключена или записана.

 

Код на контрагента

Идентификационен код, използван за идентифицирането на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка.

Ако сделките са извършени чрез централни клирингови контрагенти (ЦКК), трябва да се предостави идентификаторът за юридически лица (LEI) на ЦКК.

Ако сделките са сключени с нефинансови предприятия, ДФП, застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки и за всяка друга отчетена сделка, за която не е предоставен LEI на контрагента, трябва да се предостави класът на контрагента.

Идентификационен код на контрагента

Атрибут, който указва вида на предавания индивидуален код на контрагента.

Използва се във всички случаи, в които ще се предостави индивидуален код на контрагента.

Местонахождение на контрагента

Код на държавата съгласно Международната организация по стандартизация (ISO) на държавата, в която е учреден контрагентът.

Задължителен, ако не е предоставен индивидуалният код на контрагента. Иначе е по желание.

Дата на извършване на сделката

Датата, на която страните сключват отчетената финансова сделка.

 

Дата на сетълмент

Датата, на която паричните средства са отпуснати в заем от кредитора на кредитополучателя или на която се извършва сетълмент на покупката на дългов инструмент.

За всички кол депозитни сметки и други необезпечени сделки за получаване на кредит/вземане на кредит, договорени за ползване след предизвестие, датата, на която срокът на депозита е удължен (т.е. на която е трябвало да бъде върнат, ако е била упражнена кол опцията/срокът му не е бил удължен).

Падеж

Датата, на която паричните средства подлежат на връщане от кредитополучателя на кредитора или на която настъпва падежът на дълговия инструмент и по него се дължи обратно плащане.

За инструментите с кол опция трябва да се предостави последният падеж. За инструменти с пут опция трябва да се предостави първата дата, на която може да бъде упражнена пут опцията. За всички кол депозитни сметки и други необезпечени сделки за получаване на кредит/вземане на кредит, договорени за ползване след предизвестие, първата дата, на която инструментът може да бъде изкупен обратно.

Първа дата на кол/пут опцията

Първата дата, на която може да бъде упражнена кол/пут опцията.

Отчита се само за инструменти с кол/пут опции с първа дата кол/пут опцията.

Срок на предизвестието за кол/пут опция

За инструменти с кол/пут опция срокът в календарни дни преди датата, на която опцията може да бъде упражнена, в рамките на който титулярят на опцията трябва да уведоми титуляря/емитента на инструмента. За депозити, договорени за ползване след предизвестие, срокът в календарни дни преди датата, на която депозитът може да бъде изплатен, в рамките на който вложителят трябва да уведоми кредитополучателя.

Отчита се само за инструменти с кол/пут опции със срок на предизвестие и за депозити, чието погасяване подлежи на предварително уговорен срок на предизвестие.

Кол/пут опция

Обозначение, което указва дали инструментът е с кол или пут опция.

 

Знак на сделката

Знакът на сделката указва дали паричните средства, отчетени по номиналната стойност на сделката, са взети или дадени в заем.

 

Номинална стойност на сделката

Стойността на паричните средства, които са дадени в заем или взети на заем по депозити. За дълговите ценни книжа това е номиналната стойност на емитираната/купената ценна книга.

 

Цена на сделката

Цената, на която е емитирана ценната книга, т.е. съотношението в проценти между първоначалните парични приходи и номиналната стойност.

Отчита се като 100 за необезпечените депозити.

Вид инструмент

Използва се за идентифициране на инструмента, посредством който се извършва вземането/даването на заеми, например посредством необезпечени депозити, други необезпечени краткосрочни дългови инструменти с фиксиран лихвен процент, други необезпечени краткосрочни дългови инструменти с променлив лихвен процент, обезпечени с активи търговски ценни книжа и т.н.

 

Вид лихвен процент

Използва се, за да се посочи дали инструментът е с фиксиран или плаващ лихвен процент.

 

Лихвен процент на сделката

Лихвеният процент, изразен в съответствие с лихвената конвенция „реален брой изминали дни върху 360“, по който е извършен депозитът и по който се олихвяват дадените в заем парични средства. За дълговите инструменти това е ефективният лихвен процент, изразен в съответствие с лихвената конвенция „реален брой изминали дни върху 360“, по който инструментът е емитиран/купен.

Отчита се само за инструменти с фиксиран лихвен процент.

Референтен лихвен процент

Базовият референтен лихвен процент, въз основа на който се изчисляват периодичните лихвени плащания.

Отчита се само за инструменти с плаващ лихвен процент.

Спред

Броят базисни пунктове, които се прибавят към (ако са положителни) или се приспадат от (ако са отрицателни) базисния референтен лихвен процент, за да се изчисли действителният лихвен процент, приложим за определен период.

Отчита се само за инструменти с плаващ лихвен процент.

2.   Праг на същественост

Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП.

3.   Изключения

Вътрешногруповите сделки не следва да се отчитат.


(1)  Стандартите за електронна отчетност и техническите спецификации за данните са уточнени отделно. Те са публикувани на www.ecb.int.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Отчетна схема за статистическите данни за паричния пазар, свързани с деривати

ЧАСТ 1

ВИД ИНСТРУМЕНТ

Отчетните единици следва да отчитат на Европейската централна банка (ЕЦБ) или на съответната национална централна банка (НЦБ):

а)

всички валутни суап сделки, при които се купува или продава спот евро в замяна на чуждестранна валута и впоследствие еврото се препродава или купува отново на форуърдна дата по предварително договорен форуърден валутен курс, сключени между отчетната единица и други парично-финансови институции (ПФИ), други финансови посредници (ДФП), застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки за инвестиционни цели, както и с нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП;

б)

овърнайт индекс суап (ОИС) сделки, деноминирани в евро, между отчетната единица и други парично-финансови институции (ПФИ), ДФП, застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки за инвестиционни цели, както и с нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП.

ЧАСТ 2

ВИД ДАННИ

1.

Вид данни за сделката (1), които подлежат на отчитане за всяка сделка, която е валутен суап:

Поле

Описание на данните

Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и други характеристики

Идентификатор на сделката

Вътрешният уникален идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за всяка сделка.

Идентификаторът на сделката е уникален за всяка сделка, отчетена на дадена отчетна дата за който и да е сегмент на паричния пазар.

Отчетна дата

Датата, на която данните са предоставени на ЕЦБ или НЦБ.

 

Електронно отбелязване на часа

Часът, в който сделката е сключена или записана.

 

Код на контрагента

Идентификационен код, използван за идентифицирането на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка.

Ако сделките са извършени чрез централни клирингови контрагенти (ЦКК), трябва да се предостави идентификаторът за юридически лица (LEI) на ЦКК.

Ако сделките са сключени с нефинансови предприятия, ДФП, застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки и за всяка друга отчетена сделка, за която не е предоставен LEI на контрагента, трябва да се предостави класът на контрагента.

Идентификационен код на контрагента

Атрибут, който указва вида на предавания индивидуален код на контрагента.

Използва се във всички случаи. Ще се предостави индивидуален код на контрагента.

Местонахождение на контрагента

Код на държавата съгласно Международната организация по стандартизация (ISO) на държавата, в която е учреден контрагентът.

Задължителен, ако не е предоставен индивидуалният код на контрагента. Иначе е по желание.

Дата на извършване на сделката

Датата, на която страните сключват отчетената финансова сделка.

 

Дата на спот вальора

Датата, на която едната страна продава на другата страна определена сума от определена валута в замяна на плащането на договорена сума от друга определена валута по договорен валутен курс, известен като спот валутен курс.

 

Падеж

Датата, на която се прекратява действието на валутната суап сделка и валутата, продадена на датата на спот вальора, се изкупува обратно.

 

Знак на сделката

Използва се за обозначаване на това дали сумата в евро, отчетена по номинална стойност на сделката, е купена или продадена на датата на спот вальора.

Това следва да се отнася за евро спот, т.е. дали еврото се купува или продава на датата на спот вальора.

Номинална стойност на сделката

Сумата евро, която е купена или продадена на датата на спот вальора.

 

Код на чуждестранната валута

Международният трицифрен ISO код на валутата, която е купена/продадена в замяна на евро.

 

Спот валутен курс

Валутният курс на еврото спрямо чуждестранната валута, приложим към спот рамото на валутната суап сделка.

 

Валутни форуърдни пунктове

Разликата между спот валутния курс и форуърдния валутен курс, изразена в базисни пунктове, цитирани в съответствие с преобладаващите пазарни правила за валутната двойка.

 

Бенефициент при сделки, извършени посредством ЦКК

 

 

2.

Вид данни за сделките ОИС, които подлежат на отчитане за всяка сделка

Поле

Описание на данните

Алтернативен вариант за отчитане (ако е наличен) и други характеристики

Идентификатор на сделката

Вътрешният уникален идентификатор на сделката, използван от отчетната единица за всяка сделка.

Идентификаторът на сделката трябва да бъде е уникален за всяка сделка, отчетена на дадена отчетна дата за който и да е сегмент на паричния пазар.

Отчетна дата

Датата, на която данните са предоставени на ЕЦБ или НЦБ.

 

Електронно отбелязване на часа

Часът, в който сделката е сключена или записана.

По желание.

Код на контрагента

Идентификационен код, използван за идентифицирането на контрагента на отчетната единица за отчетената сделка.

Ако сделките са извършени чрез централни клирингови контрагенти (ЦКК), трябва да се предостави идентификаторът за юридически лица (LEI) на ЦКК.

Ако сделките са сключени с нефинансови предприятия, ДФП, застрахователни (осигурителни) дружества, пенсионни фондове, държавно управление или централни банки и за всяка друга отчетена сделка, за която не е предоставен LEI на контрагента, трябва да се предостави класът на контрагента.

Идентификационен код на контрагента

Атрибут, който указва вида на предавания индивидуален код на контрагента.

Използва се във всички случаи. Ще се предостави индивидуален код на контрагента.

Местонахождение на контрагента

Кодът ISO на държавата, в която е учреден контрагентът.

Задължителен, ако не е предоставен индивидуалният код на контрагента. Иначе е по желание.

Дата на извършване на сделката

Датата, на която страните сключват финансовата сделка.

 

Начална дата

Датата, на която се изчислява периодичният плаващ лихвен процент.

 

Падеж

Последната дата от срока, в рамките на който се изчислява натрупаният овърнайт лихвен процент.

 

Фиксиран лихвен процент

Фиксираният лихвен процент, използван при изчисляването на плащането по ОИС.

 

Знак на сделката

Знак, който указва дали фиксираният лихвен процент е платен или получен от отчетната единица.

 

Номинална стойност на сделката

Номинална стойност на сумата на ОИС.

 

3.   Праг на същественост

Сделките, сключени с нефинансови предприятия, следва да се отчитат единствено когато са сключени с нефинансови предприятия, класифицирани като „предоставящи услуги на корпоративни клиенти“ (classified as „wholesale“) съгласно Рамката Базел III за КЛП.

4.   Изключения

Вътрешногруповите сделки не следва да се отчитат.


(1)  Стандартите за електронна отчетност и техническите спецификации за данните са уточнени отделно. Те са публикувани на www.ecb.int.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Минимални стандарти, които следва да бъдат прилагани от действителната съвкупност от отчетни единици

За да отговорят на изискванията на Европейската централна банка (ЕЦБ) за статистическа отчетност, отчетните единици трябва да изпълнят следните минимални стандарти.

1.

Минимални стандарти за предаване:

i)

отчитането трябва да бъде своевременно и в рамките на сроковете, определени от ЕЦБ и съответната национална централна банка (НЦБ);

ii)

статистическите отчети трябва да се изготвят във форма и във формат съгласно техническите изисквания за отчетността, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ;

iii)

отчетната единица трябва да предостави на ЕЦБ и на съответната НЦБ информация за връзка с едно или повече лица за контакт;

iv)

трябва да бъдат спазени техническите спецификации за предаване на данни на ЕЦБ и на съответната НЦБ.

2.

Минимални стандарти за точност:

i)

статистическата информация трябва да бъде вярна;

ii)

отчетните единици трябва да могат да предоставят сведения относно промените, за които предадените данни носят информация;

iii)

статистическата информация трябва да бъде пълна и в нея не трябва да се съдържат повтарящи се и структурни пропуски; съществуващите непълноти в данните трябва да бъдат посочени и обяснени на ЕЦБ и на съответната НЦБ и когато е приложимо, се запълват колкото е възможно по-бързо;

iv)

отчетните единици трябва да спазват измеренията, изискванията за закръгляване и десетичните знаци, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ за техническото предаване на данните.

3.

Минимални стандарти за съответствие с понятията:

i)

статистическата информация трябва да отговаря на определенията и класификациите, съдържащи се в настоящия регламент;

ii)

в случай на отклонения от тези определения и класификации отчетните единици трябва редовно да наблюдават и измерват количествено разликата между използваната мярка и мярката, съдържаща се в настоящия регламент;

iii)

отчетните единици трябва да могат да обяснят прекъсванията на предадените данни спрямо цифрите от минали периоди.

4.

Минимални стандарти за ревизии:

Трябва да се спазват политиката и процедурите за ревизии, определени от ЕЦБ и съответната НЦБ. Ревизии, които се отклоняват от редовните ревизии, трябва да бъдат придружени от обяснителни бележки.


Top