EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1321

Регламент (ЕС) № 1321/2014 на Комисията от 26 ноември 2014 година относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи Текст от значение за ЕИП

OB L 362, 17.12.2014, p. 1–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj

17.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 362/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014 НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2014 година

относно поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези задачи

(преработен текст)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 5, параграф 5 и член 6, параграф 3 от него;

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2042/2003 от 20 ноември 2003 г. относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)

Регламент (ЕО) № 216/2008 установява общи основни изисквания за осигуряване на високо унифицирано ниво на безопасност в гражданската авиация и защита на околната среда; той изисква Комисията да приеме необходимите правила за осигуряване на тяхното уеднаквено прилагане; с него се създава Европейска агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“), която да подпомага Комисията при разработването на такива правила за прилагане.

(3)

Необходимо е да се определят общи технически изисквания и административни процедури за осигуряване на поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, авиационните продукти, части и устройства, които са предмет на Регламент (ЕО) № 216/2008.

(4)

От организациите и персонала, участващи в техническото обслужване на продукти, части и устройства, следва да се изисква да отговарят на определени технически изисквания, за да докажат своята способност и средства да изпълняват задълженията, свързани с техните права; от Комисията се изисква да определи мерки за специфициране на условията за издаване, поддържане, изменение, временно прекратяване и анулиране на сертификати, които удостоверяват това съответствие.

(5)

Необходимостта да се осигури еднаквост при прилагането на общите технически изисквания в областта на поддържането на летателната годност на авиационните части и продукти изисква компетентните органи да следват общи процедури, за да може да се оцени съответствието с тези изисквания; Агенцията трябва да разработи спецификации за сертифициране, за да улесни необходимото регулативно уеднаквяване.

(6)

Необходимо е да се признае продължаващата валидност на сертификатите, издадени преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 2042/2003, в съответствие с член 69 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(7)

Член 5 от Регламент (ЕО) № 216/2008, който се отнася до летателната годност, бе разширен, така че да включва елементите на оценка на експлоатационната годност в правилата за прилагане на типово сертифициране.

(8)

Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) констатира, че е необходимо да се измени Регламент (ЕС) № 748/2012 (4), за да се даде възможност на Агенцията да одобрява данните за експлоатационната годност като част от процеса на типово сертифициране.

(9)

Данните за експлоатационна годност следва да включват задължителни елементи за обучение на персонал по сертифициране на техническото обслужване за придобиване на квалификационен клас за тип. Тези елементи следва да служат като основа за разработването на курсове за обучение за тип.

(10)

Изискванията, свързани със създаването на курсове за обучение на персонал, отговарящ за сертифицирането, за придобиване на квалификационен клас за тип, трябва да бъдат изменени, така че да се позовават на данните за експлоатационна годност.

(11)

Агенцията подготви проект на правилник за прилагане на концепцията за данните за експлоатационната годност и го представи на Комисията под формата на становище (5), в съответствие с член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(12)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета към Европейската агенция за авиационна безопасност (6), създаден по член 65, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Цел и приложно поле

1.   Настоящият регламент установява общи технически изисквания и административни процедури за осигуряване поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства, включително всички компоненти за монтиране в тях, които са:

а)

регистрирани в държава членка, или

б)

регистрирани в трета страна и се използват от оператор, над чиято дейност надзор се упражнява от държава членка.

2.   Параграф 1 не се прилага за въздухоплавателни средства, чийто регулативен надзор за безопасност е прехвърлен на трета страна и които не се използват от оператор в ЕС, както и за въздухоплавателните средства, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 216/2008.

3.   Разпоредбите на настоящия регламент, свързани с търговския въздушен транспорт, се прилагат за лицензираните авиационни превозвачи, както са определени по правото на ЕС.

Член 2

Определения

В приложното поле на Регламент (ЕО) № 216/2008 се използват следните определения:

а)

„въздухоплавателно средство“ означава всяка машина, която може да се поддържа в атмосферата от реакциите на въздуха, различни от реакциите на въздуха спрямо земната повърхност;

б)

„персонал, отговарящ за сертифицирането“ означава персоналът, който отговаря за повторното въвеждане в експлоатация на въздухоплавателно средство или компонент след извършване на техническо обслужване;

в)

„компонент“ означава двигател, витло, част или уред;

г)

„поддържане на летателната годност“ означава всички процеси, гарантиращи, че по всяко време от срока на експлоатация въздухоплавателното средство отговаря на изискванията за летателна годност, които са в сила, и е годно за безопасна експлоатация;

д)

„САВ“ означава съвместни авиационни власти (JAA);

е)

„ОАИ“ означава общи авиационни изисквания (JAR);

ж)

„голямо въздухоплавателно средство“ означава въздухоплавателно средство, класифицирано като самолет с максимална излетна маса повече от 5 700 kg, или вертолет с повече от един двигател;

з)

„техническо обслужване“ означава една от следните дейности или комбинация от няколко от следните дейности: основен ремонт, поправка, преглед, подмяна, модификация или отстраняване на дефекти от въздухоплавателно средство или компонент, с изключение на предполетния преглед;

и)

„организация“ означава физическо лице, юридическо лице или част от юридическо лице. Такава организация може да бъде създадена на повече от едно място на територията на държавите членки или извън нея;

й)

„предполетен преглед“ означава преглед, извършван преди полет, за да се установи дали въздухоплавателното средство е годно за планирания полет;

к)

„въздухоплавателно средство ELA1“ означава всяко от следните пилотирани европейски леки въздухоплавателни средства:

i)

самолет с максимална излетна маса (MTOM) от 1 200 kg или по-малко, който не е класифициран като сложно въздухоплавателно средство, задвижвано от двигател;

ii)

планер или мотопланер с MTOM от 1 200 kg или по-малко;

iii)

аеростат с максимален проектен обем на балонния газ или на горещия въздух не повече от 3 400 m3 за аеростати с горещ въздух, 1 050 m3 за аеростати с газ и 300 m3 за привързани аеростати с газ;

iv)

дирижабъл, проектиран за не повече от 4 пътници и максимален проектен обем на балонния газ или на горещия въздух не повече от 3 400 m3 за дирижабли с горещ въздух и 1 000 m3 за дирижабли с газ;

л)

„въздухоплавателно средство LSA“ означава лек спортен самолет, който притежава всички следни характеристики:

i)

максимална излетна маса (MTOM) не повече от 600 kg;

ii)

максимална скорост на сриване в конфигурация за кацане (VS0) не повече от 45 възела калибрирана въздушна скорост (CAS) при максимална сертифицирана излетна маса и най-критичния център на тежестта;

iii)

максимална пътниковместимост не повече от две лица, включително пилота;

iv)

единичен нетурбинен двигател, снабден с витло;

v)

салон, който не е херметически затворен.

м)

„основно място на стопанска дейност“ означава главното управление или седалището на дадено предприятие, в което биват упражнявани основните финансови функции и оперативен контрол върху дейностите, посочени в настоящия регламент.

Член 3

Изисквания за поддържане на летателната годност

1.   Поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство и компонентите се извършва в съответствие с разпоредбите на приложение I (част-М).

2.   Организациите и персоналът, участващи в поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство и компонентите, включително техническото обслужване, отговарят на разпоредбите на приложение I (част-М) и, ако е целесъобразно, на разпоредбите на членове 4 и 5.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство, притежаващо разрешение за полет, се осигурява въз основа на конкретните мерки за поддържане на летателната годност, определени в разрешението за полет, издадено в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент ( ЕС) № 748/2012 (7) на Комисията.

Член 4

Одобряване на организациите за техническо обслужване

1.   Организациите, участващи в техническото обслужване на големи въздухоплавателни средства или въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, и в техническото обслужване на компоненти, предназначени да бъдат монтирани в тези въздухоплавателни средства, се одобряват в съответствие с разпоредбите на приложение II (част-145).

2.   Одобренията за техническо обслужване, издадени или признати от държава членка в съответствие с изискванията и процедурите на САВ и валидни преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 2042/2003, се считат за издадени в съответствие с настоящия регламент.

3.   Персоналът, квалифициран да извършва и/или контролира безразрушително изпитване на конструкцията и/или компонентите на въздухоплавателното средство с цел поддържане на летателната годност, на базата на стандарти, признати от държава членка преди влизането в сила на Регламент (ЕО) № 2042/2003 като осигуряващи еквивалентно ниво на квалификация, може да продължи да извършва и/или контролира такива изпитвания.

4.   Сертификатите за допускане в експлоатация и сертификатите за разрешено пускане в експлоатация, издадени преди датата на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1056/2008 от организация за техническо обслужване, одобрена съгласно изискванията на държавата членка, се считат за равностойни на сертификатите, изисквани съгласно точки M.A.801 и M.A.802 от приложение I (част-М), съответно.

Член 5

Персонал, отговарящ за сертифицирането

1.   Персоналът, отговарящ за сертифицирането,е квалифициран в съответствие с разпоредбите на приложение III (част-66), с изключение на предвиденото в точка M.A.606, буква з), точка M.A.607, буква б), точка M.A.801, буква г) и точка M.A.803 от приложение I (част-М) и в точка 145.A.30, буква й) и допълнение IV към приложение II (част-145).

2.   Всеки лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателно средство и при необходимост и техническите ограничения, свързани с този лиценз, издаден или признат от дадена държава членка в съответствие с изискванията и процедурите на САВ и валиден към датата на влизането в сила на Регламент (ЕО) № 2042/2003, се счита за издаден в съответствие с настоящия регламент.

3.   Счита се, че персоналът, отговарящ за сертифицирането, с лиценз, издаден в съответствие с приложение III (част-66) за определена категория/подкатегория, притежава правата за тази категория, описани в точка 66.А.20 буква а) от същото приложение. Изискванията относно основните знания, свързани с тези нови права, се считат за удовлетворени за целите на разширяване на обхвата на този лиценз върху нова категория/подкатегория.

4.   Персоналът, отговарящ за сертифицирането и притежаващ лиценз, включително за въздухоплавателни средства, които не изискват отделна категоризация за тип, може да продължи да упражнява своите права до първото подновяване или промяна, когато лицензът следва да се преобразува съгласно процедурата от точка 66.Б.125 от приложение III (част-66) в квалификационен клас измежду определените в точка 66.A.45 от същото приложение.

5.   Счита се, че докладите за преобразуване и докладите за признаване на кредит от изпити, отговарящи на изискванията, които са действали преди Регламент (ЕС) № 1149/2011 да започне да се прилага, са в съответствие с него.

6.   Докато с настоящия регламент не бъдат определени изискванията за лицензиране на персонал, отговарящ за сертифицирането:

i)

за въздухоплавателни средства, различни от самолети и вертолети,

ii)

за компоненти,

действащите изисквания в съответната държава членка продължават да се прилагат, освен по отношение на организациите за техническо обслужване, разположени извън Европейския съюз, изискванията за които се определят от Агенцията.

Член 6

Изисквания към организациите, осигуряващи обучение на персонала

1.   Организациите, осигуряващи обучение на персонала, посочен в член 5, се одобряват в съответствие с приложение IV (част-147), за да имат право да:

а)

провеждат признати курсове за основно обучение; и/или

б)

провеждат признати курсове за обучение за тип; и

в)

провеждат изпити; и

г)

издават сертификати за обучение.

2.   Всяко одобрение на организация, осигуряваща обучение за техническо обслужване, издадено или признато от държава членка в съответствие с изискванията и процедурите на САВ и валидно при влизането в сила на Регламент (ЕО) № 2042/2003, се счита за издадено в съответствие с настоящия регламент.

6.   В курсовете за обучение за тип, одобрени преди одобрението на минималната програма за обучение на персонала, отговарящ за сертифицирането, за придобиване на квалификационен клас за тип, в данните за експлоатационна годност за съответния тип въздухоплавателно средство съгласно Регламент (ЕС) № 748/2012 се включват съответните елементи, определени в задължителната част на посочените данни за експлоатационна годност, не по-късно от 18 декември 2017 г. или в срок от две години след одобряването на данните за експлоатационна годност, ако той изтича на по-късна дата.

Член 7

Регламент (ЕО) № 2042/2003 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат в съответствие с таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 8

Влизане в сила

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да решат да не прилагат:

а)

за техническото обслужване на нехерметизирани самолети с бутален двигател с МТОМ до 2 000 kg, които не извършват търговски въздушен транспорт

до 28 септември 2014 г., изискването да се разполага с персонал, отговарящ за сертифицирането, квалифициран в съответствие с приложение III (част-66), което се съдържа в следните разпоредби:

точка M.A.606, буква ж) и точка M.A.801, буква б), точка 2 от приложение I (част-M),

точка 145.A.30, букви ж) и з) от приложение II (част-145);

б)

за техническото обслужване на самолети от тип ELA1, които не извършват търговски въздушен транспорт, до 28 септември 2015 г.:

i)

изискването компетентният орган да издава лицензи за техническо обслужване в съответствие с приложение III (част-66) — нови или преобразувани съгласно точка 66.А.70 от същото приложение;

ii)

изискването да се разполага с персонал, отговарящ за сертифицирането, квалифициран в съответствие с приложение III (част-66), което се съдържа в следните разпоредби:

точка M.A.606, буква ж) и точка M.A.801, буква б), точка 2 от приложение I (част-M),

точка 145.A.30, букви ж) и з) от приложение II (част-145).

3.   Когато държава членка използва разпоредбите на параграф 2, тя уведомява Комисията и Агенцията.

4.   За целите на сроковете, съдържащи се в точки 66.А.25, 66.А.30 и допълнение III към приложение III (част-66), свързани с изпитите за проверка на основните знания, първоначалния опит, теоретичното обучение и изпитите за тип, практическото обучение и оценка, изпитите за тип и обучението в процеса на работа, завършени преди Регламент (ЕО) № 2042/2003 да започне да се прилага, за начало на периода се приема датата, от която той е започнал да се прилага.

5.   Агенцията представя на Комисията становище, включващо предложения за създаването на опростена система за лицензиране на персонала, отговарящ за сертифицирането, който участва в техническото обслужване на самолети от тип ELA1, както и на въздухоплавателни средства, различни от самолети и вертолети.

Член 9

Мерки, предприемани от Агенцията

1.   Агенцията разработва приемливи средства за съответствие (наричани по-долу „ПСС“), които компетентните органи, организации и персонал могат да използват за доказване на съответствието с разпоредбите на приложенията към настоящия регламент.

2.   Тези приемливи средства, предоставени от Агенцията, нито въвеждат нови изисквания, нито облекчават изискванията на приложенията към настоящия регламент.

3.   Без да се засягат разпоредбите на членове 54 и 55 от Регламент (ЕО) № 216/2008, когато са използвани приемливите средства за съответствие, предоставени от Агенцията, изискванията на приложенията към настоящия регламент се смятат за изпълнени без да е необходимо представянето на допълнителни доказателства.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 315, 28.11.2003 г., стр. 1.

(3)  Вж. приложение V.

(4)  ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1.

(5)  Становище № 07/2011 на Европейската агенция за авиационна безопасност от 13.12.2011 г., достъпно на адрес http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php

(6)  Становище на Комитета към Европейската агенция за авиационна безопасност, 23 септември 2003 г.

(7)  ОВ L 224, 21.8.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

(част-M)

СЪДЪРЖАНИЕ

M.1

РАЗДЕЛ А —

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А —

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

M.A.101

Област на приложение

ПОДЧАСТ Б —

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

M.A.201

Отговорности

M.A.202

Докладване на събития

ПОДЧАСТ В —

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.A.301

Задачи по поддържане на летателната годност

M.A.302

Програма за техническо обслужване на въздухоплавателните средства

M.A.303

Указания за летателна годност

M.A.304

Данни за модификации и ремонти

M.A.305

Система за водене на документация във връзка с поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства

M.A.306

Технически дневник на оператора

M.A.307

Прехвърляне на документация за поддържане на летателната годност на въздухоплавателно средство

ПОДЧАСТ Г —

СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

M.A.401

Данни за техническото обслужване

M.A.402

Изпълнение на техническото обслужване

M.A.403

Дефекти на въздухоплавателните средства

ПОДЧАСТ Д —

КОМПОНЕНТИ

M.A.501

Монтаж

M.A.502

Техническо обслужване на компоненти

M.A.503

Компоненти с ограничен експлоатационен срок

M.A.504

Контрол на негодните за експлоатация компоненти

ПОДЧАСТ Е —

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

M.A.601

Област на приложение

M.A.602

Заявление

M.A.603

Обхват на одобрението

M.A.604

Ръководство за техническо обслужване на организацията

M.A.605

Помещения

M.A.606

Изисквания към персонала

M.A.607

Персонал, отговарящ за сертифицирането

M.A.608

Компоненти, оборудване и инструменти

M.A.609

Данни за техническо обслужване

M.A.610

Заявки за техническо обслужване

M.A.611

Стандарти за техническо обслужване

M.A.612

Сертификат за допускане в експлоатация на въздухоплавателно средство

M.A.613

Сертификат за допускане в експлоатация на компонент

M.A.614

Документация за техническо обслужване

M.A.615

Права на организацията

M.A.616

Организационни прегледи

M.A.617

Промени в одобрената организация за техническо обслужване

M.A.618

Продължаване валидността на одобрението

M.A.619

Констатации на несъответствия

ПОДЧАСТ Ж —

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.A.701

Област на приложение

M.A.702

Заявление

M.A.703

Обхват на одобрението

M.A.704

Спецификации на управлението на поддържането на летателната годност

M.A.705

Помещения

M.A.706

Изисквания към персонала

M.A.707

Персонал за преглед на летателната годност

M.A.708

Управление на поддържането на летателната годност

M.A.709

Документация

M.A.710

Преглед на летателната годност

M.A.711

Права на организацията

M.A.712

Система за качество

M.A.713

Промени в одобрената организация за поддържане на летателната годност

M.A.714

Съхраняване на документацията

M.A.715

Продължаване валидността на одобрението

M.A.716

Констатации на несъответствия

ПОДЧАСТ З —

СЕРТИФИКАТ ЗА ДОПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

M.A.801

Сертификат за допускане в експлоатация на въздухоплавателно средство

M.A.802

Сертификат за допускане в експлоатация на компонент

M.A.803

Разрешително за пилот собственик

ПОДЧАСТ И —

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.A.901

Преглед на летателната годност

M.A.902

Валидност на удостоверението за преглед на летателната годност

M.A.903

Прехвърляне на регистрация на въздухоплавателно средство в рамките на Европейския съюз

M.A.904

Преглед на летателната годност на въздухоплавателно средство, внесено в Европейския съюз

M.A.905

Констатации на несъответствия

РАЗДЕЛ Б —

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А —

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

M.Б.101

Област на приложение

M.Б.102

Компетентен орган

M.Б.104

Съхраняване на документацията

M.Б.105

Взаимен обмен на информация

ПОДЧАСТ Б —

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

M.Б.201

Отговорности

ПОДЧАСТ В —

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.Б.301

Програма за техническо обслужване

M.Б.302

Освобождавания

M.Б.303

Контрол на поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства

M.Б.304

Анулиране, временно прекратяване и ограничаване

ПОДЧАСТ Г —

СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

ПОДЧАСТ Д —

КОМПОНЕНТИ

ПОДЧАСТ Е —

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

M.Б.601

Приложение

M.Б.602

Първоначално одобрение

M.Б.603

Издаване на одобрение

M.Б.604

Непрекъснат контрол

M.Б.605

Констатации на несъответствия

M.Б.606

Промени

M.Б.607

Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението

ПОДЧАСТ Ж —

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.Б.701

Приложение

M.Б.702

Първоначално одобрение

M.Б.703

Издаване на одобрение

M.Б.704

Непрекъснат контрол

M.Б.705

Констатации на несъответствия

M.Б.706

Промени

M.Б.707

Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението

ПОДЧАСТ З —

СЕРТИФИКАТ ЗА ДОПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПОДЧАСТ И —

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.Б.901

Оценка на препоръките

M.Б.902

Преглед на летателната годност от компетентния орган

M.Б.903

Констатации на несъответствия

Допълнение I —

Споразумение за поддържане на летателната годност

Допълнение II —

Сертификат за разрешено допускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Допълнение III —

Удостоверение за преглед на летателната годност — Формуляр 15 на EASA

Допълнение IV —

Система от класове и категории на одобрение на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част-М) подчаст E и в приложение II (част-145)

Допълнение V —

Одобрение на организация за техническо обслужване съгласно приложение I (част-М), подчаст Е

Допълнение VI —

Одобрение на организация за управление на поддържането на летателната годност съгласно приложение I (част-М), подчаст Ж

Допълнение VII —

Сложни задачи по техническото обслужване

Допълнение VIII —

Ограничено техническо обслужване от пилота собственик

M.1

По смисъла на настоящата част, компетентният орган следва да бъде:

1.

за надзора върху поддържането на летателната годност на отделно въздухоплавателно средство и за издаването на удостоверения за преглед на летателната годност — органът, определен от държавата членка по регистрация.

2.

за надзора на организацията, извършваща техническо обслужване, както е посочено в, раздел A, подчаст Е от настоящото приложение (част-M):

i)

органът, определен от държавата членка, в която се намира главното седалище на дейност на организацията;

ii)

Агенцията, ако организацията се намира в трета държава.

3.

за надзора на организацията за управление на поддържането на летателната годност, както е посочено в раздел A, подчаст Ж от настоящото приложение (част-M):

i)

органът, определен от държавата членка, в която се намира главното седалище на дейност на организацията, ако одобрението не е включено в свидетелството за авиационен оператор;

ii)

органът, определен от държавата членка на оператора, ако одобрението е включено в свидетелството за авиационен оператор;

iii)

Агенцията, ако организацията се намира в трета държава.

4.

за одобряване на програми за техническо обслужване:

i)

органът, определен от държавата членка на регистрация;

ii)

в случай на търговски въздушен транспорт, когато държавата членка на оператора е различна от държавата на регистрация, одобреният орган, одобрен от посочените по-горе две държави преди одобрението на програмата за техническо обслужване;

iii)

чрез дерогация от точка 4, подточка i), когато поддържането на летателна годност на въздухоплавателно средство, което не извършва търговски въздушен транспорт, се управлява от организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), върху която не се упражнява надзор от държавата членка по регистрация, и само ако е съгласувано с държавата членка по регистрация преди одобрението на програмата за техническо обслужване:

а)

органът, определен от държавата членка, отговаряща за упражняването на надзор върху организацията за управление на поддържането на летателната годност; или

б)

Агенцията, ако организацията за управление на поддържането на летателната годност се намира в трета държава.

РАЗДЕЛ А

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

М.А.101   Област на приложение

В настоящия раздел се установяват мерките, които следва да се предприемат, за да се осигури поддържане на летателната годност, включително техническото обслужване. Тук се определят и условията, на които трябва да отговарят лицата или организациите, участващи в управлението на поддържането на летателната годност.

ПОДЧАСТ Б

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

М.А.201   Отговорности

а)

Собственикът е отговорен за поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство и гарантира, че не се извършват полети, освен ако:

1.

въздухоплавателното средство се поддържа в летателна годност, и;

2.

оперативното и аварийното оборудване е правилно монтирано и е годно за експлоатация или е ясно обозначено като негодно за експлоатация; и

3.

удостоверението за летателна годност е валидно; и

4.

техническото обслужване на въздухоплавателното средство се извършва в съответствие с одобрена програма за техническо обслужване, както е посочено в точка М.А.302.

б)

Когато въздухоплавателното средство е отдадено на лизинг, отговорностите на собственика се прехвърлят върху лизингополучателя, ако:

1.

лизингополучателят е определен в регистрационния документ; или

2.

това е посочено в договора за лизинг.

Когато в тази част се използва терминът „собственик“, той означава собственикът или лизингополучателят, според случая.

в)

Всяко лице или организация, извършващи техническо обслужване, отговарят за изпълнените задачи.

г)

Командирът на въздухоплавателното средство или в случай на търговски въздушен транспорт, операторът, отговаря за задоволителното извършване на предполетния преглед. Този преглед трябва да бъде извършен от пилота или друго квалифицирано лице. Не е необходимо той да се извършва от одобрена организация за поддръжка или персонал, отговарящ за сертифицирането съгласно част-66.

д)

За да изпълни отговорностите, посочени в буква а),

i)

собственикът на въздухоплавателното средство може да възложи чрез сключване на договор изпълнението на задачите, свързани с поддържане на летателната годност, на организация за управление на поддържането на летателната годност, както е посочено в раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М). В този случай организацията за управление на поддържането на летателната годност поема отговорност за точното изпълнение на тези задачи;

ii)

собственик, който реши да управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство на своя отговорност, без договор, в съответствие с допълнение I, може да сключи и ограничен договор с организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), за разработването на програма за техническо обслужване и нейното одобрение в съответствие с точка M.A.302. В този случай ограниченият договор прехвърля отговорността за разработването и одобрението на програмата за техническо обслужване на организацията за управление на поддържането на летателната годност, с която е подписан договорът.

е)

В случай на голямо въздухоплавателно средство, за да изпълни отговорностите, посочени в буква а), собственикът на въздухоплавателното средство трябва да осигури изпълнението на задачите, свързани с поддържане на летателната годност, да се извършва от одобрена организация за управление на поддържането на летателната годност. Трябва да се сключи писмен договор в съответствие с допълнение I. В този случай организацията за управление на поддържането на летателната годност, поема отговорност за точното изпълнение на тези задачи.

ж)

Техническото обслужване на големи въздухоплавателни средства, на въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, и на техните компоненти трябва да се извършва от одобрена по част-145 организация за техническо обслужване.

з)

В случай на търговски въздушен транспорт операторът е отговорен за поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, което експлоатира, и трябва:

1.

да бъде одобрен, като част от свидетелството за авиационен оператор, издаден от компетентен орган в съответствие с раздел A, подчаст Ж от настоящото приложение (част-M) за въздухоплавателното средство, което експлоатира; и

2.

да бъде одобрен в съответствие с приложение II (част-145) или да сключи договор с такава организация; и

3.

да осигури изпълнението на изискванията на буква а).

и)

Когато държава членка изисква от даден оператор да притежава удостоверение за търговски операции, различни от търговски въздушен транспорт, операторът трябва:

1.

да бъде одобрен в съответствие с раздел A, подчаст Ж от настоящото приложение (част-M) за управление на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, което експлоатира, или да сключи договор с такава организация; и

2.

да бъде одобрен в съответствие с раздел A, подчаст Е от настоящото приложение (част-M) или с приложение II (част-145) или да сключи договор с такава организация; и

3.

да осигури изпълнението на изискванията на буква а).

й)

Собственикът/операторът е отговорен за осигуряването на достъп на компетентните органи до организацията/въздухоплавателното средство, за да се определи постоянно спазване на изискванията на тази част.

М.А.202   Докладване на събития

а)

Всяко лице или организация, отговорни по точка М.А.201, трябва да докладват на компетентния орган, определен от държавата по регистрация, на организацията, отговаряща за типовия модел или допълнителния типов модел и, ако е приложимо, на държавата членка на оператора, за всяко установено състояние на въздухоплавателното средство или компонента, което застрашава безопасността на полетите.

б)

Докладите се съставят по образец, установен от Агенцията, и съдържат цялата съответна информация за състоянието, която е известна на лицето или организацията.

в)

Когато лицето или организацията, които поддържат въздухоплавателното средство, са сключили договор със собственика или оператора за извършване на техническо обслужване, лицето или организацията също докладват на собственика, оператора или организацията за управление на поддържането на летателната годност за всяко такова състояние, оказващо влияние върху въздухоплавателното средство или компонента на собственика или оператора.

г)

Докладите трябва да се изготвят във възможно най-кратък срок, но във всеки случай не по-късно от 72 часа след установяването на състоянието, описвано в доклада, от лицето или организацията.

ПОДЧАСТ В

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.А.301   Задачи по поддържане на летателната годност

Поддържането на летателната годност и функционирането както на оперативното, така и на аварийното оборудване се осигуряват чрез:

1.

извършване на предполетни прегледи;

2.

отстраняване в съответствие с данните, указани в точка М.А.304 и/или точка М.А.401, на всички дефекти и повреди, които оказват влияние върху безопасната експлоатация, като за всички големи въздухоплавателни средства или въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, се има предвид списъкът за минимално оборудване и списъкът с отклонения от конфигурацията, приложими за типа въздухоплавателно средство;

3.

изпълнение на цялото техническо обслужване в съответствие с дадената в точка М.А.302 одобрена програма за техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

4.

за всички големи въздухоплавателни средства или въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, анализ на ефективността по дадената в точка М.А.302 одобрена програма за техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

5.

изпълнение на всички или някои от посочените по-долу изисквания в зависимост от това кои от тях са приложими:

i)

указания за летателна годност;

ii)

оперативни указания, които засягат поддържането на летателната годност;

iii)

изискване на Агенцията за поддържане на летателната годност;

iv)

мерки, постановени от съответния компетентен упълномощен орган като незабавна реакция на проблем по безопасността;

6.

извършване на модификации и ремонти в съответствие с точка М.А.304;

7.

установяване на обединена политика за незадължителните модификации и/или прегледи за всички големи въздухоплавателни средства или въздухоплавателните средства, използвани за търговски въздушен транспорт;

8.

извършване, при необходимост, на полети за проверка на техническото обслужване.

M.A.302   Програма за техническо обслужване на въздухоплавателните средства

а)

Техническото обслужване на всяко въздухоплавателно средство се организира в съответствие с програма за техническо обслужване.

б)

Програмата за техническо обслужване на въздухоплавателните средства и всички нейни последващи изменения се одобряват от компетентния орган.

в)

Когато поддържането на летателната годност се управлява от организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), програмата за техническо обслужване и измененията в нея могат да бъдат одобрени по процедура за непряко одобрение.

i)

в този случай процедурата за непряко одобрение се установява от организацията за управление на поддържането на летателната годност като част от описанието на поддържането на летателната годност и се одобрява от компетентния орган, отговарящ за тази организация за управление на поддържането на летателна годност.

ii)

организацията за управление на поддържането на летателна годност не използва процедурата за непряко одобрение, когато върху тази организация не се упражнява надзор от държавата членка по регистрация, освен ако съществува споразумение в съответствие с точка M.1 (4), ii) или iii), както е приложимо, което прехвърля отговорността за одобрението на програмата за техническо обслужване на компетентния орган, който отговаря за организацията за управление на поддържането на летателна годност.

г)

Програмата за техническо обслужване на въздухоплавателните средства трябва да съответства на:

i)

инструкциите, издадени от компетентния орган;

ii)

инструкциите за поддържане на летателната годност:

издадени от притежателите на типов сертификат, ограничен типов сертификат, допълнителен типов сертификат, одобрение на проект за значителен ремонт, ETSO разрешение или всяко друго одобрение, издадено в съответствие с Регламент (EС) 748/2012 и приложение I към него (част-21); както и

включени в сертификационни спецификации, посочени в точка 21А.90Б или 21А.431Б от приложение I (част-21) към Регламент (EС) 748/2012, ако е приложимо;

iii)

допълнителни или алтернативни инструкции, предложени от собственика или организацията за управление на поддържането на летателната годност, след одобрение съгласно точка M.A.302, освен в интервалите за посочените в буква д) задачи, свързани с безопасността, които могат да бъдат засилени на базата на проведени достатъчни прегледи съгласно буква ж) и само при наличие на пряко одобрение в съответствие с точка M.A.302(б).

д)

Програмата за техническо обслужване на въздухоплавателните средства съдържа подробни сведения, включително честота на провеждане, за цялата дейност по техническото обслужване, която трябва да се извърши, в това число всички специфични задачи, свързани с вида и спецификата на операциите.

е)

За голямо въздухоплавателно средство, когато програмата за техническо обслужване се основава на изискванията на Управителния комитет по техническо обслужване или главно върху наблюдение на състоянието, програмата за техническо обслужване трябва да съдържа програма за надеждност.

ж)

Програмата за техническо обслужване се подлага на периодични прегледи и се изменя, когато това е необходимо. Прегледите осигуряват валидността на програмата в светлината на експлоатационния опит и инструкциите от компетентния орган, като същевременно вземат предвид нови и/или променени инструкции за техническо обслужване, обявени от притежателите на типов сертификат и допълнителен типов сертификат и всяка друга организация, която публикува такива данни в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (EС) 748/2012.

М.А.303   Указания за летателна годност

Всички приложими указания за летателна годност трябва да бъдат изпълнени според изискванията в тях, освен ако Агенцията е постановила друго.

М.А.304   Данни за модификации и ремонти

Повредите се оценяват, а модификациите и ремонтите се изпълняват, като според случая се използват:

а)

данни, одобрени от Агенцията, или

б)

данни, одобрени от проектантска организация по част 21, или

в)

данни, включени в сертификационни спецификации, посочени в точка 21А.90Б или 21А.431Б от приложение I (част-21) към Регламент (EС) 748/2012.

М.А.305   Система за водене на документация във връзка с поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства

а)

При завършване на всяка операция по техническото обслужване сертификатът за допускане в експлоатация по точка М.А.801 или точка 145.А.50 се въвежда в документацията за поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство. Всеки запис се извършва във възможно най-кратък срок, но в никакъв случай по-късно от 30 дни след завършване на техническото обслужване.

б)

Документацията за поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство съдържа:

1.

дневник на въздухоплавателното средство, дневник/дневници на двигателите или регистрационни карти на двигателните модули, дневник/дневници на витлата и регистрационни карти за всеки компонент с ограничен срок на експлоатация, в зависимост от случая, както и

2.

когато това се изисква от точка M.A.306 за търговски въздушен транспорт или от държавата членка за търговски операции, различни от търговски въздушен транспорт, техническия дневник на оператора.

в)

Типът и регистрационният знак на въздухоплавателното средство, датата и общото полетно време и/или полетните цикли и/или броят на кацанията, което е подходящо, се вписват в дневниците на въздухоплавателното средство.

г)

Документацията за поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство съдържа още:

1.

текущото състояние на указанията за летателна годност и мерките, постановени от съответния орган като незабавна реакция на проблем по безопасността;

2.

текущото състояние на модификациите и ремонтите;

3.

съществуващото в момента съответствие с програмата за техническо обслужване;

4.

състоянието на компонентите с ограничен срок на експлоатация;

5.

отчета за маса и центровка;

6.

списък на отложените операции, свързани с техническото обслужване.

д)

В допълнение към документа за разрешено допускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA или еквивалентен на него, в съответните дневници на двигателите или витлата се въвежда следната информация, отнасяща се до всички монтирани компоненти (двигател, витло, двигателен модул, компонент с ограничен срок на експлоатация):

1.

идентификация на компонента; и

2.

типа, серийния номер и регистрацията на въздухоплавателното средство, двигателя, витлото, двигателния модул или компонента с ограничен срок на експлоатация, според случая, на който този компонент е монтиран, заедно с описание на монтажа и отстраняването на компонента; и

3.

датата заедно с общото полетно време и/или полетните цикли и/или броя на кацанията и/или календарното време, според случая, и;

4.

текущата информация, изисквана по буква г), отнасяща се за компонента.

е)

Лицето, отговорно за управлението на поддържане на летателната годност в съответствие с раздел А, подчаст Б от настоящото приложение (част-М), контролира воденето на документацията, както е описано в настоящата точка, и я представя на компетентния орган при поискване.

ж)

Всички записи в документацията за поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство трябва да бъдат ясни и точни. Когато е необходимо да се коригира даден запис, корекцията се извършва така, че оригиналният запис да личи ясно.

з)

Собственикът или операторът осигурява установяването на система за съхраняване на следната документация за определените срокове:

1.

цялата подробна документация за техническо обслужване по отношение на въздухоплавателното средство и всички компоненти с ограничен експлоатационен срок, монтирани на него, до момент, в който съдържаната информация бъде заменена от равностойна по обхват и задълбоченост нова информация, но не по-малко от 36 месеца след допускането в експлоатация на въздухоплавателното средство или компонента; и

2.

общото време в експлоатация (часове, календарно време, полетни цикли и приземявания) на въздухоплавателното средство и всички компоненти с ограничен експлоатационен срок, най-малко 12 месеца след окончателното извеждане от експлоатация на въздухоплавателното средство или компонента; и

3.

времето в експлоатация (часове, календарно време, полетни цикли и приземявания) според нуждите, след последното планово техническо обслужване на компонента с ограничен срок на експлоатация — най-малко докато бъде извършено следващо планово техническо обслужване на компонента с еквивалентен обем на работата и детайлизиране; и

4.

текущото състояние на съответствието с програма за техническо обслужване, така че да може да бъде установено съответствието с одобрена програма за техническо обслужване — най-малко докато плановото техническо обслужване на въздухоплавателното средство или на даден компонент не бъде последвано от друго планово техническо обслужване с еквивалентен обем на работата и детайлизиране; и

5.

текущото състояние на указанията за летателна годност, приложими за въздухоплавателното средство и компонентите — най-малко 12 месеца след окончателното извеждане от експлоатация на въздухоплавателното средство или даден компонент; и

6.

подробности за текущите модификации и ремонти на въздухоплавателното средство, двигателя/двигателите, витлото/витлата и всички други компоненти от първостепенно значение за безопасността на полетите — най-малко 12 месеца след окончателното им извеждане от експлоатация.

М.А.306   Технически дневник на оператора

а)

При търговския въздушен транспорт в допълнение към изискванията на точка М.А.305 операторът използва технически дневник, който съдържа следната информация за всяко въздухоплавателно средство:

1.

информация за всеки полет, необходима, за да се осигури непрекъсната безопасност на полетите; и

2.

актуалния сертификат на въздухоплавателното средство за допускане в експлоатация; и

3.

актуалната декларация за техническо обслужване, в която са посочени плановите и извънплановите технически обслужвания, които следва да бъдат извършени, освен ако компетентният орган не постанови тази декларация да се съхранява на друго място; и

4.

всички неизпълнени и отложени отстранявания на дефекти, оказващи влияние върху експлоатацията на въздухоплавателното средство; и

5.

всички необходими препоръки относно споразуменията за помощ по техническото обслужване.

б)

Техническият дневник на оператора и всички последващи изменения в него се одобряват от компетентния орган.

в)

Операторът трябва да осигури съхраняването на техническия дневник на въздухоплавателното средство за срок от 36 месеца след датата на последния запис.

М.А.307   Прехвърляне на документация за поддържане на летателната годност на въздухоплавателно средство

а)

Когато дадено въздухоплавателно средство се прехвърля за постоянно от един собственик или оператор към друг собственик или оператор, първоначалният собственик или оператор трябва да осигури също така предаването на документацията за поддържане на летателната годност по М.А.305 и техническия дневник на оператора по точка М.А.306, ако има такъв, на новия собственик/оператор.

б)

Когато собственикът сключва договор с организация за управление на поддържането на летателната годност за извършване на задачите по поддържане на летателната годност, той трябва да осигури предаването на документацията за поддържане на летателната годност по точка М.А.305 на организацията.

в)

Сроковете за съхраняване на документацията продължават да важат за новия собственик, оператор или организация за управление на поддържането на летателната годност.

ПОДЧАСТ Г

СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

М.А.401   Данни за техническото обслужване

а)

Лицето или организацията, които обслужват дадено въздухоплавателно средство, имат достъп и използват само приложимите актуални данни за техническо обслужване при извършване на техническото обслужване, включително модификациите и ремонтите.

б)

За целите на тази част приложими данни за техническо обслужване са:

1.

всяко приложимо изискване, процедура, стандарт или информация, издадени от компетентния орган или от Агенцията;

2.

всяко приложимо указание за летателна годност;

3.

приложими инструкции за поддържане на летателната годност, издадени от притежателите на сертификат за тип, притежателите на допълнителен сертификат за тип и всяка друга организация, която публикува такива данни в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012;

4.

всяка приложима информация, издадена в съответствие с точка 145.А.45(г).

в)

Лицето или организацията, които поддържат въздухоплавателно средство, трябва да осигурят актуалността и готовността за лесно използване при необходимост на всички приложими данни за техническо обслужване. Лицето или организацията създават система от работни карти или работни таблици, които трябва да се използват, и или нанасят точно данните за техническото обслужване в тази система, или правят прецизна препратка към отделна задача/задачи от техническото обслужване, които се съдържат в тези данни за техническо обслужване.

М.А.402   Изпълнение на техническото обслужване

а)

Цялото техническо обслужване се извършва от квалифициран персонал, като се следват методите, техниките, стандартите и инструкциите, посочени в данните за техническо обслужване (М.А.401). Освен това следва да се извършва независима проверка след всяка задача от техническото обслужване, която е в пряка връзка с безопасността на полетите, освен ако в приложение II (част-145) или от страна на компетентния орган е указано друго.

б)

Цялото техническо обслужване се извършва с инструментите, оборудването и материалите, посочени в данните за техническо обслужване (М.А.401), освен ако в приложение II (част-145) е указано друго. При необходимост инструментите и оборудването се контролират и калибрират в съответствие с официално признат стандарт.

в)

Зоната за извършване на техническото обслужване трябва да бъде добре организирана и почистена от прах и замърсявания.

г)

Цялото техническо обслужване се извършва при спазване на екологичните ограничения, посочени в данните за техническо обслужване (М.А.401).

д)

В случай на неблагоприятно време или продължително техническо обслужване трябва да се използват съответни приспособления и екипировка.

е)

След завършване на цялостното техническо обслужване трябва да се извърши обща проверка, за да се установи, че въздухоплавателното средство или компонентът са почистени от инструменти, оборудване и други външни части и материали, както и че всички отстранени панели за достъп са монтирани обратно по местата си.

М.А.403   Дефекти на въздухоплавателните средства

а)

Всеки дефект на въздухоплавателното средство, който застрашава сериозно безопасността на полетите, трябва да бъде отстранен преди следващия полет.

б)

Само персонал, отговарящ за сертифицирането, упълномощен съгласно точки M.A.801(б)1, M.A.801(б)2, M.A.801(в), M.A.801(г) или приложение II (част-145) може да реши, като използва данните за техническо обслужване М.А.401, дали дефектът на въздухоплавателното средство сериозно застрашава безопасността на полетите, както и да прецени кога и какви действия за отстраняване на дефекта трябва да се предприемат преди следващия полет и какво от дейността може да бъде отложено. Това не се прилага, когато:

1.

одобреният от компетентния орган списък за минимално оборудване се използва от пилота; или

2.

дефектите на въздухоплавателното средство се определят като приемливи от компетентния орган.

в)

Всеки дефект на въздухоплавателното средство, който не застрашава сериозно безопасността на полетите, се отстранява във възможно най-кратък срок след първоначалното установяване на дефекта и в рамките на периода, определен в данните за техническото обслужване.

г)

Всеки дефект, който не е отстранен преди полета, трябва да бъде записан в документацията по М.А.305 или в техническия дневник на оператора по М.А.306.

ПОДЧАСТ Д

КОМПОНЕНТИ

М.А.501   Монтаж

а)

Никакъв компонент не може да бъде монтиран, ако не се намира в задоволително състояние, не е допуснат в експлоатация със сертификат формуляр 1 на EASA или еквивалентен документ и не е маркиран в съответствие с приложение I (част-21), подчаст Р, освен ако е посочено друго в приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, приложение II (част-145) или подчаст Е, раздел А от приложение I към настоящия регламент.

б)

Преди монтажа на компонент във въздухоплавателното средство лицето или одобрената организация за техническо обслужване трябва да се уверят, че съответният компонент подлежи на монтаж, в случай че се прилагат различни модификации и/или указания за летателна годност на конфигурации.

в)

Когато в данните за техническото обслужване е специфицирана стандартна част, във въздухоплавателното средство или в компонента се монтират само стандартни части. Стандартните части се монтират, само в случай че са придружени от доказателство за съответствие с приложим стандарт.

г)

Даден материал, независимо дали е суровина или консуматив, се използва във въздухоплавателното средство или компонента, само в случай че производителят на въздухоплавателното средство или компонента обяви това в съответните данни за техническо обслужване или ако това е посочено в приложение II (част-145). Такъв материал се използва само тогава, когато отговаря на спецификациите и това може да се докаже. Всички материали трябва да са придружени от документация, явно отнасяща се до тях, която съдържа доказателства за съответствие със спецификациите, както и данни за производителя и доставчика.

M.A.502   Техническо обслужване на компоненти

а)

С изключение на компонентите, посочени в точка 21А.307 (в) от приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, техническото обслужване на компонентите се извършва от организации за техническо обслужване, надлежно одобрени съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част-М) или приложение II (част-145).

б)

Чрез дерогация от буква a) техническото обслужване на компонент в съответствие с данните за техническо обслужване на въздухоплавателното средство или, ако е одобрено от компетентния орган, в съответствие с данните за техническо обслужване на компонента, може да бъде извършено от организация, оценена с клас А, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част-М) или приложение II (част-145), както и от персонала, отговарящ за сертифицирането по точка М.A.801(б)2, само когато тези компоненти са монтирани на въздухоплавателното средство. Независимо от това такава организация или персонал, отговарящ за сертифицирането, може временно да демонтира този компонент за целите на техническото обслужване, за да улесни достъпа до компонента, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, за което не са приложими разпоредбите на тази буква. За техническото обслужване на компонентите, извършено в съответствие с тази буква, не може да бъде издаден формуляр 1 на EASA; то подлежи на действието на изискванията за допускане в експлоатация по точка M.A.801.

в)

Чрез дерогация от буква a) техническото обслужване на компонента на двигател/спомагателен енергиен агрегат в съответствие с данните за техническото обслужване на двигателя/спомагателния енергиен агрегат или, ако е договорено от компетентния орган, в съответствие с данните за техническото обслужване на компонента, може да бъде извършено от организация, одобрена по раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част-М) или приложение II (част-145), оценена с клас В, само когато тези компоненти са монтирани на двигателя/спомагателния енергиен агрегат. Независимо от това, такава организация, оценена с клас В, може временно да демонтира този компонент за целите на техническото обслужване, за да улесни достъпа до компонента, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, което не подлежи на действието на разпоредбите на тази буква.

г)

Чрез дерогация от буква a) и точка M.A.801(б)2 техническото обслужване на компонент, докато е монтиран или временно демонтиран от въздухоплавателно средство ELA1, което не извършва търговски въздушен транспорт, извършено в съответствие с данните за техническото обслужване на компонента, може да бъде извършено от персонал, отговарящ за сертифицирането по точка M.A.801(б)2, с изключение на:

1.

основен ремонт на компоненти, различни от двигатели и витла, както и

2.

основен ремонт на двигатели и витла за въздухоплавателни средства, различни от CS-VLA, CS-22 и LSA.

За техническо обслужване на компонент, извършено в съответствие с буква г), не може да бъде издаден формуляр 1 на EASA; то подлежи на действието на изискванията за допускане в експлоатация по точка M.A.801.

д)

Техническото обслужване на компонентите, посочени в точка 21А.307, буква в) от приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, се извършва от организация, оценена с клас А, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част-М) или част-145, от персонала, отговарящ за сертифицирането по точка M.A.801 (б 2, или от пилота собственик по точка M.A.801 (б 3, когато такъв компонент е монтиран на въздухоплавателното средство или временно демонтиран за улесняване на достъпа. За техническото обслужване на компонентите, извършено съгласно тази буква, не може да бъде издаден Формуляр 1 на EASA и то подлежи на действието на изискванията за допускане в експлоатация по точка M.A.801.

M.A.503   Компоненти с ограничен експлоатационен срок

а)

Монтираните компоненти с ограничен експлоатационен срок не се използват след определения срок за експлоатация, указан в одобрената програма за техническо обслужване и указанията за летателна годност, освен според предвиденото в точка M.A.504, (в).

б)

Одобреният експлоатационен срок се изразява, според случая, като календарно време, полетни часове, приземявания или полетни цикли.

в)

В края на одобрения експлоатационен срок компонентът трябва да бъде демонтиран от въздухоплавателното средство за обслужване или за отстраняване като отпадък, в случай на компоненти със сертифициран ограничен експлоатационен срок.

М.А.504   Контрол на негодните за експлоатация компоненти

а)

Даден компонент се счита за негоден за експлоатация при някое от следните обстоятелства:

1.

изтичане на експлоатационния срок, както е определен в програмата за техническо обслужване;

2.

несъответствие с приложими указания и други изисквания за поддържане на летателната годност, постановени от Агенцията;

3.

липса на необходимата информация за определяне на летателната годност или годността за монтаж;

4.

доказателства за дефекти или неправилно функциониране;

5.

претърпян инцидент или злополука, които могат да повлияят върху годността за експлоатация.

б)

Негодните за експлоатация компоненти се идентифицират и съхраняват на сигурно място под контрола на одобрена организация за техническо обслужване, докато се вземе решение за бъдещото им третиране. Въпреки това за въздухоплавателно средство, което не извършва търговски въздушен транспорт, различно от голямо въздухоплавателно средство, лицето или организацията, която е декларирала компонента като негоден за експлоатация, може да прехвърли отговорността за него, след като го идентифицира като негоден, на собственика на въздухоплавателното средство, при условие че това прехвърляне е отразено в дневника на въздухоплавателното средство/двигателя/компонента.

в)

Компонентите, които са достигнали границата на определения експлоатационен срок или имат непоправими дефекти, се класифицират като „неизползваеми“ и не се разрешава тези компоненти да се връщат в системата за доставка на компоненти, освен ако определеният експлоатационен срок бъде увеличен или се намери решение за поправка, одобрено по точка М.А.304.

г)

Всяко лице или организация, която носи отговорност по част-М от настоящото приложение, в случай на неизползваеми компоненти, както е описано в буква в) по-горе:

1.

съхранява такъв компонент в мястото, посочено в буква б) по-горе;

2.

урежда компонентът да бъде увреден по такъв начин, че възстановяването или поправката му да е икономически неизгодно, преди да се освободи от отговорността за него.

д)

Независимо от разпоредбата на буква г) по-горе, лице или организация, която носи отговорност по част-М от настоящото приложение, може да прехвърли отговорността за класифициран като неизползваем компонент на организация за обучение или изследвания, без да го уврежда.

ПОДЧАСТ Е

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

M.A.601   Област на приложение

Тази подчаст съдържа изискванията, на които трябва да отговаря дадена организация, за да ѝ се издаде или продължи одобрението за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти, които не са изброени в точка М.А.201(ж).

M.A.602   Заявление

Трябва да се подаде заявление за издаване или промяна на одобрението на организацията за техническо обслужване, като формулярът и редът за това, са определени от компетентния орган.

M.A.603   Обхват на одобрението

а)

Организация с дейности, попадащи в обхвата на настоящата подчаст, извършва своите дейности само ако е одобрена от компетентния орган. Допълнение V към приложение I (част-М) дава образец на сертификата за това одобрение.

б)

В ръководството на организацията за техническо обслужване, посочено в точка М.А.604, трябва да бъде определен обхватът на работата, за която се иска одобрението. В допълнение IV към приложение I (част-М) се определят всички възможни класове и категории съгласно подчаст Е от настоящото приложение II (част-М).

в)

Одобрената организация за техническо обслужване може да създаде, в съответствие с данните за техническото обслужване, ограничен набор от части, които да се използват в процеса на работата в рамките на нейното собствено предприятие, както е указано в ръководството на организацията за техническо обслужване.

М.А.604   Ръководство за техническо обслужване на организацията

а)

Организацията за техническо обслужване осигурява ръководство, което съдържа като минимум следната информация:

1.

декларация, подписана от отговорния мениджър, с цел да се потвърди, че организацията ще работи непрекъснато в съответствие с част-М от настоящото приложение и ръководството за техническо обслужване; и

2.

обхват на дейност на организацията; и

3.

длъжност/длъжности и имена на лицето/лицата, посочени в точка М.А.606(б); и

4.

структура на организацията, показваща връзките и отговорностите между лицата, посочени в точка М.А.606(б); и

5.

списък на персонала, отговарящ за сертифицирането, с неговия обхват на одобрение; и

6.

списък на местата, в които се извършва техническо обслужване, заедно с общо описание на съоръженията;

7.

процедури, чрез които организацията за техническо обслужване осигурява съответствие с изискванията на тази част; и

8.

процедура/процедури за изменение на ръководството за техническо обслужване на организацията.

б)

Ръководството за техническо обслужване на организацията и измененията в него се одобряват от компетентния орган.

в)

Независимо от изискването на буква б) по-горе, незначителните изменения могат да бъдат одобрявани чрез процедура (наричана по-долу „непряко одобрение“).

М.А.605   Помещения

Организацията гарантира, че:

а)

са осигурени помещения за изпълнение на целия обем планирани работи; специализираните цехове и работните места са отделени по подходящ начин, за да се предпазят те и околната среда от замърсяване;

б)

са осигурени офиси за управлението на целия обем планирани работи, включително и за осъществяване на документирането на операциите по техническото обслужване;

в)

са осигурени охраняеми складове за компонентите, оборудването, инструментите и материалите. Условията на съхранение осигуряват разделянето на негодните за експлоатация компоненти и материали от всички останали компоненти, материали, оборудване и инструменти. Условията за съхранение са в съответствие с указанията на производителя, а достъпът до складовете е ограничен само за упълномощен персонал.

М.А.606   Изисквания към персонала

а)

Организацията назначава отговорен мениджър, който има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на цялото техническо обслужване, заявено от клиента, в съответствие със стандарта, изискван по тази част.

б)

Определят се лице или група от лица, отговорни за осигуряване на непрекъснато съответствие на организацията с изискванията на тази подчаст. Това лице/тези лица е/са подчинено/и на отговорния мениджър.

в)

Лицата по буква б) по-горе трябва да имат съответните познания и практически опит в областта на техническото обслужване на въздухоплавателните средства и/или компоненти.

г)

Организацията разполага със съответния персонал за извършване на обикновено предвидената по договор работа. Разрешава се използването на допълнително нает персонал в случай на по-голям от обичайния обем работа. Този допълнително нает персонал няма право да издава сертификат за допускане в експлоатация.

д)

Квалификацията на целия персонал, участващ в техническото обслужване, се доказва и записва в регистъра.

е)

Персоналът, който извършва специализирани задачи като заваряване, безразрушително изпитване /преглед, различен от цветния контраст, трябва да бъде квалифициран в съответствие с официално признат стандарт.

ж)

Организацията за техническо обслужване разполага с достатъчно персонал, отговарящ за сертифицирането, за издаване на сертификати за допускане в експлоатация по М.А.612 и М.А.613 за въздухоплавателното средство и компонентите. Сертификатите трябва да са в съответствие с изискванията на приложение III (част-66).

з)

Чрез дерогация от буква ж) организацията може да използва персонал, отговарящ за сертифицирането, квалифициран в съответствие със следните разпоредби, когато предоставя помощ по техническото обслужване на оператори, които извършват търговски операции, при условие че са одобрени съответните процедури като част от ръководството за техническо обслужване на организацията:

1.

При повтарящо се указание за предполетна летателна годност, в което изрично се посочва, че летателният екипаж може да изпълни такова указание за летателна годност, организацията може да издаде ограничено разрешение за сертифициране на командира на въздухоплавателното средство на основата на свидетелството за летателна правоспособност на летателния екипаж; все пак организацията трябва да се увери, че е проведено достатъчно практическо обучение и това лице може да изпълни указанието за летателна годност в съответствие с изисквания стандарт.

2.

Когато дадено въздухоплавателно средство се експлоатира далеч от база за поддържане на техническа изправност, организацията може да издаде ограничено разрешение за сертифициране на командира на въздухоплавателното средство на основата на свидетелството за летателна правоспособност на летателния екипаж; организацията обаче трябва да се увери, че е проведено достатъчно практическо обучение и това лице може да изпълни указанието за летателна годност в съответствие с изисквания стандарт.

M.A.607   Персонал, отговарящ за сертифицирането

а)

В допълнение към точка М.А.606(ж) персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да упражнява своите права, само ако организацията гарантира, че:

1.

персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да докаже, че отговаря на изискванията, посочени в точка 66.A.20(б) от приложение III (част-66), освен когато приложение III (част-66) се отнася до подзаконови актове на държава членка, в който случай те трябва да отговарят на изискванията на такъв подзаконов акт, и

2.

персоналът, отговарящ за сертифицирането, има адекватни познания за съответните въздухоплавателни средства и/или компоненти на въздухоплавателните средства, които трябва да бъдат обслужвани в съответствие с процедурите на организацията.

б)

В следните непредвидени случаи, когато въздухоплавателно средство е спряно от полети на място, различно от основната база, където няма персонал, отговарящ за сертифицирането, организацията за техническо обслужване, с която е подписан договор за предоставяне на помощ по техническото обслужване, може да издаде еднократно разрешение за сертифициране:

1.

на един от своите служители, който има квалификация за тип въздухоплавателно средство с подобна технология, конструкция или системи; или

2.

на всяко лице, което има не по-малко от три години опит в техническото обслужване и притежава валиден лиценз на ИКАО за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с квалификационен клас, отговарящ на въздухоплавателното средство, ако на това място няма организация, одобрена съгласно разпоредбите на настоящата част, а организацията, с която е сключен договор, получава и съхранява доказателства за опита и лиценза на упоменатото лице.

Всички такива случаи трябва да се докладват на компетентния орган в срок от седем дни от издаването на такова разрешение за сертифициране. Одобрената организация за техническо обслужване, издаваща еднократно разрешение за сертифициране, осигурява повторната проверка на такова техническо обслужване, което може да повлияе върху безопасността на полетите.

в)

Одобрената организация за техническо обслужване води регистър за персонала, отговарящ за сертифицирането, и поддържа актуален списък на целия персонал, отговарящ за сертифицирането, включително областта на приложение на тяхното одобрение, като част от ръководството за техническо обслужване на организацията по точка M.A.604(a)5.

М.А.608   Компоненти, оборудване и инструменти

а)

Организацията следва да:

1.

притежава оборудването и инструментите, посочени в данните за техническото обслужване, описани в точка M.A.609, или доказано равностойно оборудване и инструменти, посочени в ръководствата за техническо обслужване на организацията, които са необходими за ежедневната работа по техническото обслужване в областта на приложение на одобрението; както и,

2.

докаже, че има достъп до всякакво друго оборудване и инструменти, които се използват само в определени случаи.

б)

Инструментите и оборудването се контролират метрологично и се калибрират в съответствие с официално признат стандарт. Документацията за такива калибровки и използвани стандарти се съхранява от организацията.

в)

Организацията проверява, класифицира и разделя по подходящ всички постъпващи компоненти.

М.А.609   Данни за техническото обслужване

Одобрената организация за техническо обслужване следва да има на разположение и да използва съответните актуални данни за техническо обслужване, посочени в точка М.А.401, при извършване на техническото обслужване, включително модификациите и поправките. Данните за техническото обслужване, предоставени от клиента, са необходими само в процеса на работа.

M.A.610   Заявки за техническо обслужване

Преди започване на техническото обслужване организацията и организацията, заявяваща техническото обслужване, попълват писмена работна заявка, в която ясно се определя техническото обслужване, което трябва да бъде извършено.

М.А.611   Стандарти за техническо обслужване

Цялото техническо обслужване се извършва в съответствие с изискванията на раздел A, подчаст Г от настоящото приложение (част-М).

М.А.612   Сертификат за допускане в експлоатация на въздухоплавателно средство

След завършване на цялото заявено техническо обслужване на въздухоплавателното средство в съответствие с тази подчаст, се издава сертификат за допускане в експлоатация в съответствие с точка М.А.801.

М.А.613   Сертификат за допускане в експлоатация на компонент

а)

След завършване на цялото техническо обслужване на компонента съгласно тази подчаст се издава сертификат за допускане в експлоатация в съответствие с точка M.A.802. Издава се Формуляр 1 на EASA, освен за онези компоненти, на които се извършва техническо обслужване съгласно точки M.A.502(б), M.A.502(г) или M.A.502(д), и компоненти, които са изработени в съответствие с точка M.A.603(б).

б)

Сертификатът за допускане в експлоатация на компонента, формуляр 1 на EASA, може да се генерира от компютърна база данни.

М.А.614   Документация за техническо обслужване

а)

Одобрената организация за техническо обслужване документира подробно извършената работа. Документацията, доказваща, че са спазени всички изисквания за издаване на сертификат за допускане в експлоатация, включително документите на подизпълнителя, се съхранява.

б)

Одобрената организация за техническо обслужване предоставя копие от всеки сертификат за допускане в експлоатация на собственика на въздухоплавателното средство, придружено от копие на всички данни, използвани при извършените поправки/модификации.

в)

Одобрената организация за техническо обслужване съхранява копие от цялата документация за техническото обслужване и свързаните с него данни в продължение на три години след датата, на която обслуженото въздухоплавателно средство или компонент от въздухоплавателно средство е било допуснато в експлоатация от организацията за техническо обслужване.

1.

Документацията във връзка с настоящата буква се съхранява по начин, който осигурява защитата ѝ от повреда, промяна и кражба.

2.

Цялата компютърна апаратна част, използвана за съхраняване на резервно копие на данните, се съхранява на място, различно от мястото на апаратната част, съдържаща работните данни, в среда, осигуряваща запазването им в добро състояние.

3.

Когато одобрена организация за техническо обслужване прекрати своята дейност, цялата съхранена документация от последните три години се изпраща на последния собственик или клиент на съответното въздухоплавателно средство или компонент или се съхранява, както е указано от компетентния орган.

M.A.615   Права на организацията

Организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част-М), може да:

а)

обслужва всяко въздухоплавателно средство и/или компонент, за което тя е одобрена, в местата, посочени в сертификата за одобрение и ръководството за техническо обслужване.

б)

да възлага изпълнението на специализирани услуги под контрола на организацията за техническо обслужване на друга организация, която има съответната квалификация, при условие че са установени съответните процедури като част от нейното ръководство за техническо обслужване, което е пряко одобрено от компетентния орган.

в)

да извършва техническо обслужване на всички въздухоплавателни средства и/или компоненти, за които е одобрена, на всяко място, при възникване на необходимост от такова техническо обслужване, произтичаща или от неизправност на въздухоплавателното средство, или от необходимост временно да се извършва техническо обслужване, при спазване на условията, посочени в ръководството за техническо обслужване.

г)

да издава сертификати за допускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване в съответствие с точка M.A.612 или точка M.A.613.

М.А.616   Организационни прегледи

За да се осигури, че одобрената организация за техническо обслужване продължава да отговаря на изискванията от тази подчаст, тя организира редовно организационни прегледи.

М.А.617   Промени в одобрената организация за техническо обслужване

За да се даде възможност на компетентния орган да установи непрекъснато съответствие с изискванията на тази част, одобрената организация за техническо обслужване го уведомява за всяко предложение за извършване на посочените по-долу промени, преди да бъдат осъществени тези промени:

1.

име на организацията;

2.

местонахождение на организацията;

3.

допълнителни местонахождения на организацията;

4.

отговорен мениджър;

5.

някое от лицата, посочени в точка М.А.606(б);

6.

съоръженията, оборудването, материалите, процедурите, обхвата на работата и персонала, отговарящ за сертифицирането, които могат да окажат влияние върху одобрението.

В случай на промени на персонала, които не са известни предварително на ръководството на организацията, тези промени следва да бъдат съобщени във възможно най-кратък срок.

М.А.618   Продължаване на валидността на одобрението

а)

Одобрението се издава за неограничен срок. То остава валидно, ако:

1.

организацията поддържа съответствие с изискванията на тази част, като се спазват разпоредбите за отстраняване на констатираните несъответствия, както е посочено в точка М.А.619; и

2.

на компетентния орган е осигурен достъп до организацията, за да установи непрекъснато съответствие с изискванията тази част; и

3.

одобрението не е оттеглено или анулирано.

б)

При оттегляне или анулиране на одобрение, сертификатът се връща на компетентния орган.

М.А.619   Констатации на несъответствия

а)

Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие с изискванията на част-М, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

б)

Констатация от второ ниво е всяко несъответствие с изискванията на част-М, което би могло да понижи стандарта за безопасност и евентуално да застраши безопасността на полетите.

в)

След като получи уведомлението за констатираните несъответствия по точка М.Б.605, притежателят на одобрение на организация за техническо обслужване съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, удовлетворяващи компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок.

ПОДЧАСТ Ж

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.А.701   Област на приложение

В тази подчаст са посочени изискванията за издаване или удължаване на одобрението на организацията за поддържане на летателната годност на въздухоплавателни средства.

M.A.702   Заявление

Необходимо е да се подаде заявление за издаване или промяна на одобрението на организацията за управление на поддържането на летателната годност чрез формуляр и по начин, определени от компетентния орган.

М.А.703   Обхват на одобрението

а)

Предоставянето на одобрение се изразява в издаване на сертификат, включено в допълнение VI, от компетентния орган.

б)

Независимо от буква а) по-горе, в случаите на търговски въздушен превоз одобрението е част от свидетелството за авиационен оператор, издадено от компетентния орган, за експлоатираното въздухоплавателно средство.

в)

В описанието на одобрената организация за поддържането на летателната годност по точка M.A.704 трябва да се определя обхватът на работата, за която се издава одобрението.

М.А.704   Спецификации на управлението на поддържането на летателната годност

а)

Организацията за управление на поддържането на летателната годност представя спецификациите на управлението на поддържането на летателната годност, които съдържат като минимум следната информация:

1.

декларация, подписана от отговорния мениджър, в която се потвърждава, че организацията ще работи непрекъснато в съответствие с тази част и спецификациите; и

2.

обхвата на дейност на организацията; и

3.

длъжността/длъжностите и името/имената на лицето/лицата, посочени в точки M.A.706(a), M.A.706(в), M.A.706(г) и M.A.706(и);

4.

структура на организацията, показваща връзките и отговорностите между всички лица, посочени в точки M.A.706(а), M.A.706(в), M.A.706(г) и M.A.706(и); и

5.

списък на персонала за летателната годност, посочен в точка М.А.707, указващ, когато е необходимо, персонала, упълномощен да издава разрешения за полети в съответствие с точка М.А.711(в); и

6.

общо описание и местоположение на съоръженията; и

7.

процедури, чрез които организацията за управление на поддържането на летателната годност осигурява съответствие с изискванията на тази част; и

8.

процедури за изменение на спецификациите на управлението за поддържане на летателната годност; и

9.

Списък на одобрените програми за техническо обслужване на въздухоплавателните средства, или, за въздухоплавателните средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, списък на общите и основните програми за техническо обслужване.

б)

Спецификациите на управлението за поддържане на летателната годност и измененията в тях се одобряват от компетентния орган.

в)

Независимо от изискването на буква б), незначителни изменения в описанието могат да бъдат одобрявани непряко чрез процедура за непряко одобрение. Процедурата за непряко одобрение определя допустимите незначителни изменения; тя се установява от организацията за управление на поддържането на летателната годност като част от описанието на поддържането на летателната годност и се одобрява от компетентния орган, отговарящ за тази организация за управление на поддържането на летателна годност.

М.А.705   Помещения

Организацията за управление на поддържането на летателната годност осигурява подходящи помещения в съответните местонахождения за персонала, посочен в точка М.А.706.

М.А.706   Изисквания към персонала

а)

Организацията назначава отговорен мениджър, който има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на всички дейности по поддържането на летателната годност в съответствие с тази част.

б)

За търговския въздушен превоз отговорният мениджър по буква а) по-горе е лице, което има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на всички операции на оператора в съответствие със стандарта, необходим за издаването на свидетелство за авиационен оператор.

в)

Определят се лице или група от лица, отговорни за осигуряване на непрекъснато съответствие на организацията с изискванията на тази подчаст. Това лице/тези лица е/са подчинено/и на отговорния мениджър.

г)

За търговския въздушен превоз отговорният мениджър назначава предложено за поста лице. Това лице отговаря за управлението и надзора на дейностите по поддържане на летателната годност в съответствие с буква в).

д)

Предложеното за поста лице, посочено в буква г), не трябва да работи за одобрена по част-145 организация, сключила договор с оператора, освен ако това е изрично договорено с компетентния орган.

е)

Организацията трябва да има достатъчен персонал със съответната квалификация за извършване на предвидената работа.

ж)

Лицата по букви в) и г) по-горе трябва да имат съответните познания, образование и практически опит, свързани с поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства.

з)

Квалификацията на целия персонал, участващ в поддържането на летателната годност, се документира.

и)

За организациите, които удължават срока на удостоверенията за преглед на летателната годност в съответствие с точки M.A.711(a)4 и M.A.901(е), организацията назначава лица, които са упълномощени да правят това, при условие че е получено одобрението на компетентния орган.

й)

Организацията определя и актуализира в описанието на поддържането на летателната годност длъжността/длъжностите и името/имената на лицето/лицата, посочени в точки M.A.706(a), M.A.706(в), M.A.706(г) и M.A.706(и).

к)

За всички големи въздухоплавателни средства и въздухоплавателни средства, използвани за търговски въздушен транспорт, организацията установява и контролира компетентността на персонала, участващ в управлението на поддържането на летателната годност, прегледа на летателната годност и/или проверките на качеството в съответствие с процедура и със стандарт, одобрени от компетентния орган.

М.А.707   Персонал за преглед на летателната годност

а)

За да бъде одобрена за извършване на прегледи на летателната годност и, ако е необходимо, да издава разрешения за полет, одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност трябва да има съответния персонал за преглед на летателната годност, който да издава удостоверения за преглед на летателната годност или препоръки по подчаст И, раздел А и, ако е необходимо, да издава разрешение за полет в съответствие с точка М.А.711(в):

1.

За всички въздухоплавателни средства, които извършват търговски въздушен транспорт, и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) над 2 730 kg, с изключение на аеростати, този персонал трябва:

а)

да има най-малко 5 години опит в поддържането на летателната годност; и

б)

да притежава съответен лиценз в съответствие с приложение III (част-66), аеронавигационна степен или неин еквивалент за дадената държава; и

в)

да е преминал официален курс за обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и

г)

да работи в одобрена организация със съответните отговорности;

д)

независимо от посоченото в букви а)—г), изискването, формулирано в точка M.A.707(а)1(б), може да бъде заменено с пет години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в точка M.A.707(а)1(а).

2.

За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт с максимална излетна маса (MTOM) до 2 730 kg включително и аеростати, този персонал трябва:

а)

да има най-малко 3 години опит в поддържането на летателната годност; и

б)

да притежава съответен лиценз в съответствие с приложение III (част-66), аеронавигационна степен или неин еквивалент за дадената държава; и

в)

да е преминал съответното обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти, и

г)

да работи в одобрената организация със съответните отговорности;

д)

независимо от посоченото в букви а)—г), изискването, формулирано в точка M.A.707(а)2(б), може да бъде заменено с четири години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в точка M.A.707(а)2(а).

б)

На персонала за преглед на летателната годност, номиниран от одобрената организация за поддържане на летателната годност, може да бъде издадено пълномощно от одобрената организация за поддържане на летателната годност само след официално одобрение от компетентния орган, получено при удовлетворително приключване на преглед на летателната годност, проведен под наблюдение.

в)

Организацията гарантира, че персоналът за преглед на летателната годност може да докаже съответния опит в управлението на поддържането на летателната годност.

г)

Всяко лице от персонала за преглед на летателната годност се посочва в спецификациите за управление на поддържането на летателната годност, заедно със справка за получените от него пълномощни за преглед на летателната годност.

д)

Организацията поддържа регистър за целия персонал за преглед на летателната годност, която включва квалификацията, съответния опит при управление на поддържането на летателната годност, обучението и копие от разрешението. Тази документация се съхранява в продължение на две години, след като персоналът за преглед на летателната годност напусне организацията.

М.А.708   Управление на поддържането на летателната годност

а)

Управлението на поддържането на летателната годност се извършва в съответствие с изискванията на М.А., подчаст В.

б)

За всяко въздухоплавателно средство одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност:

1.

разработва и контролира програма за техническо обслужване, включваща и приложима програма за надеждност;

2.

представя програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство и измененията в нея на компетентния орган за одобрение, освен ако не е включена в процедура за непряко одобрение в съответствие с точка M.A.302(в), и предоставя копие от програмата на собственика на въздухоплавателното средство, което не извършва търговски въздушен транспорт;

3.

администрира одобренията за модификации и поправки;

4.

следи за изпълнение на цялото техническо обслужване в съответствие с одобрената програма за техническо обслужване и за допускане в експлоатация на обслужените въздухоплавателни средства в съответствие с раздел A, подчаст З от настоящото приложение (част-М);

5.

следи за прилагането на всички указания за летателна годност и оперативните указания, които оказват влияние върху поддържането на летателната годност;

6.

следи за отстраняването на всички дефекти, открити или докладвани по време на плановото техническо обслужване, от съответно одобрената организация за техническо обслужване;

7.

следи за насочването на въздухоплавателното средство към съответната одобрената организация за техническо обслужване, когато е необходимо;

8.

координира плановото техническо обслужване, прилагането на указанията за летателна годност, замяната на части с ограничен експлоатационен срок и прегледите на компоненти, за да осигури правилно изпълнение на работата;

9.

администрира и архивира цялата документация за поддържане на летателната годност и/или техническия дневник на оператора;

10.

следи дали отчетът за масата и центровката отразява актуалното състояние на въздухоплавателното средство.

в)

В случай на търговски въздушен транспорт, когато операторът не е одобрен по част-145, той сключва писмен договор за техническо обслужване с одобрена по част-145 организация за техническо обслужване или с друг оператор; в договора подробно са описани функциите, посочени в точки М.А.301-2, М.А.301-3, М.А.301-5 и М.А.301-6, осигуряващи извършването на техническото обслужване от одобрена по част-145 организация за техническо обслужване, и определя качеството по точка М.А.712(б). Договорите за базата на въздухоплавателното средство, плановото линейно техническо обслужване и техническото обслужване на двигателите, заедно с всички изменения в тях, се одобряват от компетентния орган. В случай:

1.

че въздухоплавателното средство се нуждае от извънпланово линейно обслужване, договорът може да бъде под формата на индивидуални работни заявки, адресирани до организация за техническо обслужване по част-145;

2.

на техническо обслужване на компонент, включително и двигател, договорът по буква в) може да бъде под формата на индивидуални работни заявки, адресирани до организация за техническо обслужване по част-145.

M.A.709   Документация

а)

Одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност притежава и използва актуални данни за техническо обслужване съгласно точка М.А.401 за изпълнението на задачите по поддържане на летателната годност, посочени в точка М.А.708. Тези данни могат да бъдат предоставени от собственика или оператора, само когато е сключен договор с този собственик или оператор. В такъв случай организацията за управление на поддържането на летателна годност трябва да съхранява тези данни само в рамките на срока на валидност на договора, освен ако това се изисква по точка M.A.714.

б)

За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, с цел да се позволи първоначалното одобрение и/или разширението на областта на приложение на съществуващо одобрение на организацията за управление на поддържането на летателната годност, без да има сключен договор съгласно допълнение I към настоящото приложение (част-М), се допуска да се разработи „основна“ и/или „обща“ програма за техническо обслужване. Въпросните „основни“ и/или „общи“ програми за техническо обслужване обаче не изключват необходимостта от навременно установяване на адекватна програма за техническо обслужване на въздухоплавателните средства в съответствие с точка M.A.302 преди упражняване на правата по точка M.A.711.

M.A.710   Преглед на летателната годност

а)

За да се изпълни изискването за преглед на летателната годност на въздухоплавателни средства по точка М.А.901, трябва да бъде проведен пълен документиран преглед на записите на въздухоплавателното средство от одобрена организация за управление на поддържането на летателната годност, за да се удостовери, че:

1.

полетните часове и съответните полетни цикли за корпуса на въздухоплавателното средство, двигателите и витлата са записани правилно; и

2.

ръководството за летателна експлоатация съответства на конфигурацията на въздухоплавателното средство и съдържа последната редакция; и

3.

цялото техническо обслужване за това въздухоплавателно средство е извършено в съответствие с одобрената програма за техническо обслужване; и

4.

всички известни дефекти са отстранени или, ако е приложимо, съответните срокове за тях са удължени по контролиран начин; и

5.

всички съответстващи указания за летателна годност са приложени и регистрирани точно; и

6.

всички модификации и поправки, извършени върху въздухоплавателното средство, са регистрирани и са в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012; и

7.

всички компоненти с ограничен експлоатационен срок, монтирани на въздухоплавателното средство, са правилно идентифицирани, регистрирани и не се използват след изтичане на одобрения експлоатационен срок; и

8.

всякакво техническо обслужване е завършено в съответствие с приложение I (част-М); и

9.

отчетът за масата и центровката отразява конфигурацията на въздухоплавателното средство и е валиден; и

10.

въздухоплавателното средство съответства на последната ревизия на неговата типова конструкция, одобрена от Агенцията; и

11.

ако се изисква, въздухоплавателното средство има сертификат за шума, съответстващ на текущата конфигурация на въздухоплавателното средство в съответствие с подчаст I от приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012.

б)

Персоналът за преглед на летателната годност в одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност извършва физически преглед на въздухоплавателното средство. При този преглед персоналът за преглед на летателната годност, който няма подходяща квалификация в съответствие с приложение III (част-66), бива подпомаган от подходящо квалифициран персонал.

в)

По време на физическия преглед на въздухоплавателното средство персоналът за преглед на летателната годност трябва да се убеди, че:

1.

всички необходими маркировки и табели са правилно монтирани; и

2.

въздухоплавателното средство съответства на одобреното за него ръководство за полети; и

3.

конфигурацията на въздухоплавателното средство съответства на одобрената документация; и

4.

няма видим дефект, за който да не са взети мерки в съответствие с точка М.А.403; и

5.

не се откриват несъответствия между въздухоплавателното средство и документирания преглед на записите по буква а) по-горе.

г)

Чрез дерогация от точка М.А.901 (а) прегледът на летателната годност може да бъде извършен предварително, като максималният период е 90 дни, без да се нарушава непрекъснатостта на прегледа на летателната годност, за да се даде възможност физическият преглед да се извърши по време на проверката на техническото обслужване.

д)

Удостоверението за преглед на летателната годност (Формуляр 15б на EASA) или препоръката за издаване на удостоверение за преглед на летателната годност (Формуляр 15а на EASA), споменати в допълнение III към приложение I (част-М), могат да бъдат издадени само:

1.

от персонал за преглед на летателната годност, съответно упълномощен в съответствие с точка М.А.707 от името на одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност, или от персонал, отговарящ за сертифицирането, в случаите, предвидени в точка М.А.901 (ж), и

2.

след удовлетворяване на условието прегледът на летателната годност да е извършен напълно не е установено несъответствие, което би застрашило безопасността на полетите.

e)

Ако в срок от 10 дни на държавата членка на регистрация на въздухоплавателното средство бъде изпратено копие от удостоверение за преглед на летателната годност, издаден или удължен за въздухоплавателно средство.

ж)

Задачите по прегледа на летателната годност не могат да бъдат възлагани на подизпълнители.

з)

Ако резултатът от прегледа на летателната годност е неокончателен, компетентният орган бива уведомен във възможно най-кратък срок, но във всеки случай в рамките на 72 часа след като организация е определила състоянието, за което се отнася прегледът.

M.A.711   Права на организацията

а)

Организацията за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), може:

1.

да управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства, с изключение на въздухоплавателните средства изпълняващи търговски полети, както е записано в сертификата за одобрение;

2.

да управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство, изпълняващо търговски полети, когато това е записано както в сертификата за одобрение, така и в свидетелството за авиационен оператор (САО);

3.

да договаря изпълнението на ограничени задачи по поддържане на летателната годност с която и да било организация подизпълнител, която работи по своя система за качество, както е записано в сертификата за одобрение;

4.

да удължава съгласно условията на точка M.A.901(е) удостоверението за преглед на летателната годност, който е бил издаден от компетентния орган или от друга организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М);

б)

Одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност, регистрирана в някоя от държавите членки, може допълнително да бъде одобрена за извършване на прегледи на летателната годност по точка M.A.710 и за:

1.

издаване на съответното удостоверение за преглед на летателната годност и впоследствие за продължаване на срока съгласно условията на точки M.A.901(в)2 или M.A.901(д)2, и

2.

издаване на препоръка към компетентния орган на държавата членка по регистрация за извършване на преглед на летателната годност.

в)

Организация за управление на поддържането на летателната годност, чието одобрение включва правата, посочени в точка М.А.711 (б), може да бъде допълнително одобрена да издаде разрешение за полет в съответствие с точка 21.А.711 (г) от приложение I (част-21) към Регламент (ЕО) № I за конкретното въздухоплавателно средство, за което организацията е одобрена да издаде удостоверението за преглед на летателната годност, когато организацията за управление на поддържането на летателната годност удостоверява съответствие с одобрените полетни условия, предмет на съответна одобрена процедура в описанието, посочено в точка М.А.704.

М.А.712   Система за качество

а)

За да удостовери, че продължава да изпълнява изискванията по тази подчаст, одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност създава система за качество и назначава мениджър по качеството, който следи за спазването и адекватността на процедурите, необходими за осигуряване на летателна годност на въздухоплавателното средство. Следенето за съответствие включва система за обратна връзка с отговорния мениджър, за да се предприемат коригиращи действия при необходимост.

б)

Системата за качество трябва да контролира изпълнението на дейностите, извършвани съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М). Тя включва като минимум следните функции:

1.

контролира, че всички дейности, извършвани съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М) се изпълняват в съответствие с одобрените процедури; и

2.

контролира, че техническото обслужване, за което има сключен договор, се изпълнява в съответствие с договора; и

3.

контрол на непрекъснатото съответствие с изискванията на тази част.

в)

Документацията за тези дейности се съхранява в продължение на поне две години.

г)

Когато одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност е одобрена в съответствие с друга част, системата за качество може да се комбинира със системата, изисквана по другата част.

д)

В случай на търговски въздушен транспорт системата за качество, предвидена в раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), представлява неразделна част от системата за качество на оператора.

е)

В случай на малка организация, чиято дейност не включва управление на поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен транспорт, системата за качество може да бъде заменена от извършването на редовни организационни прегледи, при условие че компетентният орган е дал одобрение, освен когато организацията издава удостоверения за преглед на летателната годност за въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (МТОМ) над 2 730 kg, различни от аеростати. В случаите когато организацията няма система за качество, тя не може да възлага задачите по управление на поддържането на летателната годност на други организации.

М.А.713   Промени в одобрената организация за поддържане на летателната годност

За да се даде възможност на компетентния орган да определи непрекъснато спазване на изискванията на настоящата част, одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност го уведомява за всяко предложение за извършване на посочените по-долу промени, преди тези промени да бъдат осъществени:

1.

име на организацията;

2.

местонахождение на организацията;

3.

допълнителни местонахождения на организацията;

4.

отговорен мениджър;

5.

някое от лицата, посочени в точка М.А.706(в);

6.

съоръженията, процедурите, обхвата на работата и персонала, които могат да окажат влияние върху одобрението.

В случай на предложени промени в персонала, които не са известни предварително на ръководството на организацията, тези промени следва да бъдат съобщени във възможно най-кратък срок.

M.A.714   Съхраняване на документацията

а)

Организацията за управление на поддържането на летателната годност трябва да документира подробно извършената работа. Документацията, изисквана по М.А.305 и, ако е приложимо, по М.А.306, се съхранява.

б)

Ако организацията за управление на поддържането на летателната годност има правата, посочени в точка М.А.711 (б), тя съхранява копие от всяко издадено, или ако това е приложимо, продължено, удостоверение и препоръка за преглед на летателната годност, заедно с всички свързани с тях документи. В допълнение, организацията съхранява копие от всяко удостоверение за преглед на летателната годност, чийто срок е продължен при упражняване на правата, посочени в точка М.А.711 (а) 4.

в)

Ако организацията за управление на поддържането на летателната годност има правата, посочени в точка М.А.711 (в), тя съхранява копие от всяко разрешение за полет, издадено в съответствие с разпоредбите на точка 21А.729 от приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012.

г)

Организацията за управление на поддържането на летателната годност съхранява копие от всички документи, посочени в букви б) и в) по-горе, в продължение на две години след окончателното извеждане от експлоатация на въздухоплавателното средство.

д)

Документите се съхраняват по начин, който осигурява защита от повреда, промяна и кражба.

е)

Цялата компютърна апаратна част, използвана за съхраняване резервно копие на данни, се съхранява на място, различно от мястото на апаратната част, съдържаща работните данни, в среда, осигуряваща запазването им в добро състояние.

ж)

Когато управлението на поддържането на летателната годност на въздухоплавателно средство се прехвърля на друга организация или лице, цялата съхранена документация се прехвърля на тази организация или лице. Сроковете за съхраняване на документацията остават валидни за новата организация или лице.

з)

Когато организацията за управление на поддържането на летателната годност прекрати своята дейност, цялата съхранена документация се изпраща на собственика на въздухоплавателното средство.

М.А.715   Продължаване валидността на одобрението

а)

Одобрението се издава за неограничен срок. То остава валидно, ако:

1.

организацията поддържа съответствие с изискванията на тази част, като се спазват разпоредбите за отстраняване на констатираните несъответствия, както е посочено в точка М.Б.705; и

2.

на компетентния орган е осигурен достъп до организацията, за да установи непрекъснато съответствие с изискванията на тази част; и

3.

одобрението не е отказано или анулирано.

б)

При отказ или анулиране на одобрение, сертификатът се връща на компетентния орган.

М.А.716   Констатации на несъответствия

а)

Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие с изискванията на част-М, което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

б)

Констатация от второ ниво е всяко несъответствие с изискванията на част-М, което би могло да понижи стандарта за безопасност и евентуално да застраши безопасността на полетите.

в)

След получаване на уведомлението за констатирани несъотвествия съгласно точка М.Б.705 притежателят на одобрение на организация за управление на поддържането на летателната годност съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, които да удовлетворяват компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок.

ПОДЧАСТ З

СЕРТИФИКАТ ЗА ДОПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

M.A.801   Сертификат за допускане в експлоатация на въздухоплавателно средство

а)

С изключение на въздухоплавателно средство, допуснато в експлоатация от организация за техническо обслужване, одобрена съгласно приложение II (част-145), сертификатът за допускане в експлоатация се издава в съответствие с разпоредбите на тази подчаст.

б)

Въздухоплавателното средство не може да бъде допуснато в експлоатация, ако не е издаден сертификат за допускане в експлоатация, когато цялото необходимо техническо обслужване е било изпълнено задоволително, от:

1.

съответния персонал, отговарящ за сертифицирането, от името на организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част-М); или

2.

с изключение на сложните задачи по техническото обслужване, посочени в допълнение VII към настоящото приложение, за които се прилага точка 1, от персонал, отговарящ за сертифицирането, в съответствие с изискванията, залегнали в приложение III (част-66); или

3.

от пилота собственик по точка M.A.803.

в)

Чрез дерогация от точка M.A.801(б)2, за въздухоплавателни средства ELA1, които не извършват търговски въздушен транспорт, сложните задачи по техническото обслужване на въздухоплавателното средство, изброени в допълнение VII към настоящото приложение, могат да бъдат извършени от персонал по точка M.A.801(б)2, отговарящ за сертифицирането.

г)

Чрез дерогация от точка M.A.801(б), в случай на непредвидени ситуации, когато въздухоплавателно средство е спряно от полети на място, където няма организация за техническо обслужване, одобрена съгласно настоящото приложение или приложение II (част-145), или съответен персонал, отговарящ за сертифицирането, собственикът може да упълномощи лице, което има не по-малко от 3 години подходящ опит по техническо обслужване и което притежава съответните квалификации, да извърши техническото обслужване в съответствие със стандартите, заложени в подчаст Г от настоящото приложение, и да допусне в експлоатация въздухоплавателното средство. В този случай собственикът:

1.

получава и съхранява в документацията на въздухоплавателното средство подробности за цялата извършена работа и за квалификациите, които притежава лицето, издаващо сертификата, и

2.

осигурява повторната проверка на това техническо обслужване и одобрението му от съответно упълномощено лице по точка M.A.801(б) или организация, одобрена по раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част-М), или приложение II (част-145) при първа възможност, но в срок, не по-дълъг от 7 дни, и

3.

уведомява организацията, отговаряща за управление на поддържането на леталната годност, когато с нея е сключен договор в съответствие с точка M.A.201(д), или компетентния орган при липсата на такъв договор, в рамките на 7 дни от издаването на такова разрешение за сертифициране.

д)

В случай на допускане в експлоатация съгласно точка M.A.801(б)2 или точка M.A.801(в) персоналът, отговарящ за сертифицирането, може да бъде подпомаган при изпълнението на задачите по техническото обслужване от едно или повече лица, които са под непрекъснатия пряк контрол на персонала, отговарящ за сертифицирането.

е)

Сертификатът за допускане в експлоатация съдържа поне следното:

1.

основни данни за извършеното техническо обслужване; както и

2.

датата на извършване на това техническо обслужване; както и

3.

наименованието на организацията за техническо обслужване и/или лицето, издало този сертификат, включително:

i)

референтния номер на одобрението на организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част-М), и на персонала, отговарящ за сертифицирането, който издава такъв сертификат; или

ii)

в случай на сертификат за допускане в експлоатация по точка M.A.801(б)2 или M.A.801(в), наименованието и, ако е приложимо, номера на лиценза на персонала, отговарящ за сертифицирането, който е издал този сертификат.

4.

ограниченията във връзка с летателната годност или експлоатацията, ако има такива.

ж)

Чрез дерогация от буква б) и независимо от разпоредбите на буква з), когато предписаното техническо обслужване не може да бъде завършено, може да се издаде сертификат за допускане в експлоатация с одобрените ограничения за въздухоплавателното средство. Този факт, заедно с всички приложими ограничения на летателната годност или експлоатацията, се записват в сертификата за допускане в експлоатация на въздухоплавателното средство преди издаването на този сертификат като част от информацията, изисквана по буква е), точка 4.

з)

Не се издава сертификат за допускане в експлоатация, ако е известна информация за несъответствие, което би застрашило безопасността на полетите.

M.A.802   Сертификат за допускане в експлоатация на компонент

а)

Сертификат за допускане в експлоатация се издава при завършване на всяко техническо обслужване на компонент от въздухоплавателното средства в съответствие с точка M.A.502.

б)

Сертификатът за разрешено допускане в експлоатация, идентифициран като Формуляр 1 на EASA, представлява сертификат за допускане в експлоатация на компонент от въздухоплавателното средство с изключение на случаите, когато това техническо обслужване на компонент от въздухоплавателното средство е било извършено в съответствие с точка M.A.502(б), M.A.502(г) или M.A.502(д), в който случай техническото обслужване подлежи на процедурите за допускане в експлоатация на въздухоплавателно средство съгласно точка M.A.801.

M.A.803   Разрешително за пилот собственик

а)

За да бъде пилот собственик, лицето трябва да:

1.

притежава валидно свидетелство за летателна правоспособност (или равностойно на него), издадено или потвърдено от държава членка, за съответния тип или клас въздухоплавателно средство; и

2.

притежава въздухоплавателното средство, еднолично или в съдружие; този собственик трябва да е:

i)

едно от физическите лица в регистрационния формуляр, или

ii)

член на юридическо лице с нестопанска цел, извършващо развлекателна дейност, като юридическото лице е посочено в регистрационния документ като собственик или оператор, като този член участва пряко в процеса на вземане на решения на юридическото лице и е определен от юридическото лице да извършва техническото обслужване, което е задължение на пилота собственик.

б)

За всяко частно експлоатирано несложно въздухоплавателно средство, задвижвано от двигател, с МТОМ 2 730 kg и по-малка, планер, мотопланер или аеростат, пилотът собственик може да издаде сертификат за допускане в експлоатация след ограничено техническо обслужване от пилота собственик, посочено в допълнение VIII към настоящото приложение.

в)

Обхватът на ограниченото техническо обслужване от пилота собственик се посочва в програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство по точка M.A.302.

г)

Сертификатът за допускане в експлоатация се вписва в дневниците и съдържа основни данни за извършеното техническо обслужване, данните, използвани за техническото обслужване, датата на завършване на това техническо обслужване и името, подписа и номера на свидетелството за летателна правоспособност на пилота собственик, издал сертификата.

ПОДЧАСТ И

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

M.A.901   Преглед на летателната годност

За да се осигури валидност на удостоверението за летателна годност на въздухоплавателното средство, периодично се извършва преглед на летателната годност на въздухоплавателното средство и свързаната с нея документация.

а)

Удостоверението за преглед на летателната годност се издава в съответствие с допълнение III (формуляр 15a или 15б на EASA) към настоящото приложение след завършване на прегледа на летателната годност с удовлетворителен резултат. Удостоверението за преглед на летателната годност е валидно една година.

б)

Въздухоплавателно средство в контролирана среда е въздухоплавателно средство i) чиято поддръжка на летателната годност през последните 12 месеца постоянно е била управлявана от една единствена организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), и ii) чието техническо обслужване през последните 12 месеца е било извършвано от организации за техническо обслужване, одобрени съгласно раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част-М) или приложение II (част-145). Това включва изпълнението на задачи по техническо обслужване по точка M.A.803(б) и допускане в експлоатация в съответствие с точка M.A.801(б)2 или точка M.A.801(б)3.

в)

За всички въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен транспорт, и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (МТОМ) над 2 730 kg (с изключение на аеростати), които са в контролирана среда, организацията, посочена в буква б), която управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, може, ако е надлежно одобрена и при условие че са спазени изискванията от буква к):

1.

да издаде удостоверение за преглед на летателната годност в съответствие с точка M.A.710; и

2.

за издадени от нея удостоверения за преглед на летателната годност, когато въздухоплавателното средство е било в контролирана среда, да удължи два пъти срока на валидност на удостоверението за преглед на летателната годност, всеки път за срок от една година;

г)

За всички въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен транспорт, и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) над 2 730 kg, с изключение на аеростати, i) които не се намират в контролирана среда, или ii) чието управление на летателната годност се извършва от организация за управление на поддържането летателната годност, която няма право да извършва прегледи на летателната годност, удостоверението за преглед на летателната годност се издава от компетентния орган след задоволителна оценка на базата на препоръка от организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), изпратена заедно със заявление от собственика или оператора. Препоръката се основава на прегледа на летателната годност, извършен в съответствие с точка М.А.710.

д)

За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт, с максимална излетна маса (MTOM) 2 730 kg и по-малка, включително аеростати, всяка организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), и избрана от собственика или оператора, може, ако е надлежно одобрена и при спазване на буква к):

1.

да издаде удостоверение за преглед на летателната годност в съответствие с точка М.А.710; и

2.

за издадени от нея удостоверения за преглед на летателната годност, когато въздухоплавателното средство е било в контролирана среда под нейно управление, да удължи два пъти срока на валидност, всеки път за срок от една година;

е)

Чрез дерогация от точки M.A.901(в)2 и M.A.901(д)2, за въздухоплавателни средства, които са в контролирана среда, организацията, посочена в буква б), която управлява поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, при условие че са спазени изискванията от буква к), може да удължи два пъти срока на валидност на удостоверението за преглед на летателната годност, всеки път за срок от една година, когато то е било издадено от компетентния орган или друга организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М).

ж)

Чрез дерогация от точки M.A.901(д) и M.A.901(и)2 за въздухоплавателно средство ELA1, което не извършва търговски въздушен транспорт и не попада под действието на точка M.A.201(и), удостоверението за преглед на летателната годност може да бъде издадено и от компетентния орган след удовлетворителна оценка, основана на препоръка от персонала, отговарящ за сертифицирането, с официално одобрение от компетентния орган и съгласно изискванията на приложение III (част-66) и точка M.A.707(a)2(a), изпратена заедно със заявление от собственика или оператора. Препоръката се основава на прегледа на летателната годност, извършен в съответствие с точка М.А.710, и не се издава за повече от две последователни години.

з)

Когато обстоятелствата разкриват наличие на потенциална заплаха за безопасността, компетентният орган извършва преглед на летателната годност и издава удостоверение за преглед на летателната годност.

и)

В допълнение към буква з) компетентният орган може да извърши прегледа на летателната годност и да издаде удостоверение за преглед на летателната годност в следните случаи:

1.

когато въздухоплавателното средство се управлява от организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена в съответствие с раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), намираща се в трета държава.

2.

за всички аеростати и други въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) до 2 730 kg включително, ако това се изисква от собственика.

й)

Когато компетентният орган извършва преглед на летателната годност и/или издава удостоверение за преглед на летателната годност, собственикът или операторът предоставя на компетентния орган:

1.

документацията, изисквана от компетентния орган; както и

2.

подходящо настаняване на персонала на компетентния орган в съответното местонахождение; както и

3.

при необходимост, съдействие от персонал, квалифициран в съответствие с приложение III (част-66) или равностойни изисквания съгласно точка 145.A.30(й)(1) и (2) от приложение II (част-145).

к)

Срокът на валидност на удостоверението за преглед на летателната годност не се удължава и не се издава удостоверение за преглед на летателната годност, ако съществуват доказателства или причини да се счита, че въздухоплавателното средство няма летателна годност.

М.А.902   Валидност на удостоверението за преглед на летателната годност

а)

Удостоверението за преглед на летателната годност става невалидно, ако:

1.

е прекратено или анулирано; или

2.

удостоверението за летателна годност е прекратено или анулирано; или

3.

въздухоплавателното средство не е вписано в регистъра за въздухоплавателни средства на държавата членка; или

4.

сертификатът за тип, съгласно който е издадено удостоверението за летателна годност, е прекратен или анулиран.

б)

Въздухоплавателното средство не трябва да лети, ако удостоверението за летателна годност е невалидно или ако:

1.

поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство или на някакъв компонент, монтиран в него, не отговаря на изискванията за тази част; или

2.

въздухоплавателното средство не е в съответствие с типовата конструкция, одобрена от Агенцията; или

3.

въздухоплавателното средство се експлоатира извън ограниченията на одобреното ръководство за летателна експлоатация или удостоверението за летателна годност, без да се предприемат съответни действия; или

4.

въздухоплавателното средство е участвало в инцидент или злополука, които оказват влияние върху летателната годност, без да се предприемат съответни последващи действия за възстановяване на летателната годност; или

5.

дадена модификация или поправка не е в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012.

в)

При оттегляне или анулиране удостоверението за преглед на летателната годност се връща на компетентния орган.

М.А.903   Прехвърляне на регистрация на въздухоплавателно средство в рамките на Европейския съюз

а)

При прехвърляне на регистрация на въздухоплавателно средство в границите на Европейския съюз кандидатът трябва да:

1.

информира предишната държава членка в коя държава членка ще бъде регистрирано въздухоплавателното средство;

2.

кандидатства в новата държава членка за издаване на ново удостоверение за летателна годност в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012.

б)

Независимо от изискването на точка М.А.902(а)3 предишното удостоверение за преглед на летателната годност остава валидно до датата на изтичане на валидността му.

М.А.904   Преглед на летателната годност на въздухоплавателно средство, внесено в Европейския съюз

а)

Когато въздухоплавателното средство се внася в държава членка от трета държава, кандидатът трябва да:

1.

кандидатства в държавата членка по регистрация за издаване на ново удостоверение за летателна годност в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012; както и

2.

за въздухоплавателни средства, които не са нови, да има преглед за летателна годност, преминал задоволително в съответствие с точка M.A.901; както и

3.

има изпълнено цялото техническо обслужване, съгласно одобрената програма за техническо обслужване по точка M.A.302.

б)

Когато прецени, че въздухоплавателното средство отговаря на съответните изисквания, организацията за управление на поддържането на летателната годност, ако е приложимо, изпраща документирана препоръка за издаване на удостоверение за преглед на летателната годност до държавата членка по регистрация.

в)

Собственикът осигурява достъп до въздухоплавателното средство за извършване на инспекция от държавата членка на регистрация.

г)

Новото удостоверение за летателна годност се издава от държавата членка по регистрация, когато тя прецени, че въздухоплавателното средство отговаря на предписанията на приложение I (част-21) към Регламент (EС) № 748/2012.

д)

Държавата членка издава също удостоверение за преглед на летателната годност, обикновено валидно за срок от една година, освен ако не съществува причина, свързана с безопасността, за намаляване на срока на валидност.

М.А.905   Констатации на несъответствия

а)

Констатация от първо ниво е всяко значително несъответствие с изискванията, изложени в настоящото приложение (част-М), което понижава стандарта за безопасност и сериозно застрашава безопасността на полетите.

б)

Констатация от второ ниво е всяко несъответствие с изискванията, изложени в настоящото приложение (част-М), което би могло да понижи стандарта за безопасност и евентуално да застраши безопасността на полетите.

в)

След като получи уведомление за констатираните несъответствия съгласно точка М.Б.903, отговорното лице или организация, посочени в точка М.А.201, съставя план с коригиращи действия и извършва коригиращи действия, удовлетворяващи компетентния орган, в рамките на договорен с компетентния орган срок, включително подходящи коригиращи действия, които предотвратяват повторно възникване на констатираното несъответствието и причината за него.

РАЗДЕЛ Б

ПРОЦЕДУРА ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

М.Б.101   Област на приложение

В настоящия раздел се установяват административните изисквания, които трябва да се спазват от компетентните органи, отговорни за прилагането и въвеждането в действие на раздел А от тази част.

М.Б.102   Компетентен орган

а)   Общи сведения

Държавата членка определя компетентния орган с възложени отговорности за издаване, продължаване, смяна, временно прекратяване или анулиране на сертификати и контрол на поддържането на летателната годност. Този компетентен орган създава документирани процедури и организационна структура.

б)   Ресурси

Броят на персонала трябва да е достатъчен за изпълнение на изискванията, посочени в настоящия раздел.

в)   Квалификация и обучение

Целият персонал, участващ в дейностите, които са обхванати от настоящото приложение, трябва да бъде подходящо квалифициран, да има необходимите познания, опит, начално и непрекъснато обучение, за да изпълнява възложените му задачи.

г)   Процедури

Компетентният орган създава процедури, в които подробно е описано как се постига съответствие с изискванията на настоящото приложение (част-М).

Процедурите се преглеждат и променят, за да се осигури непрекъснато съответствие.

М.Б.104   Съхраняване на документацията

а)

Компетентните органи създават система за съхраняване на документацията, която дава възможност адекватно да се проследи процесът по издаване, продължаване, смяна, временно прекратяване или анулиране на всеки сертификат.

б)

Документацията по контрола на организациите, одобрени в съответствие с настоящото приложение, включва като минимум:

1.

заявление за одобрение на организацията;

2.

сертификат за одобрение на организацията с всички промени в него;

3.

копие от програмата за одит, в която са изброени датите на бъдещите прегледи, както и датите на вече извършените прегледи;

4.

документацията за непрекъснат контрол от страна на компетентния орган, включително цялата документация за прегледите;

5.

копия от цялата съответна кореспонденция;

6.

подробности за всички действия, свързани с изключения и въвеждане в сила;

7.

всички доклади от други компетентни органи, свързани с контрола на организацията;

8.

описание или ръководство на организацията и въведените изменения;

9.

копие от всеки друг документ, пряко одобрен от компетентния орган.

в)

Периодът на съхранение на документацията по буква б) по-горе е най-малко четири години.

г)

Документацията за контрола на всяко въздухоплавателно средство съдържа като минимум копие от:

1.

удостоверението за летателна годност на въздухоплавателното средство;

2.

удостоверението за преглед на летателната годност;

3.

препоръките на организацията, описана в раздел А, подчаст Ж;

4.

докладите от прегледите на летателната годност, извършени пряко от държавата членка;

5.

цялата съответна кореспонденция, свързана с въздухоплавателното средство;

6.

подробности за всички действия, свързани с изключения и въвеждане в сила;

7.

всеки документ, одобрен от компетентния орган съгласно приложение I (част-М) или приложение II (част-ARO) към Регламент (ЕС) № 965/2012.

д)

Документацията, посочена в буква г) по-горе, се съхранява в срок от две години след окончателното извеждане на въздухоплавателното средство от експлоатация.

е)

Цялата документация, описана в точка М.Б.104, се представя при поискване от друга държава членка или от Агенцията.

М.Б.105   Взаимен обмен на информация

а)

За да допринесат за повишаване на безопасността на полетите, компетентните органи участват във взаимния обмен на цялата необходима информация в съответствие с член 15 отРегламент (ЕО) № 216/2008.

б)

Без да се накърняват компетенциите на държавите членки, в случай на потенциална заплаха за безопасността, отнасяща се за няколко държави членки, съответните компетентни органи се подпомагат взаимно при изпълнение на контрола.

ПОДЧАСТ Б

ОТГОВОРНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

М.Б.201   Отговорности

Компетентните органи, посочени в М.1, са отговорни за провеждането на прегледи и разследвания, за да се убедят, че са спазени изискванията на тази част.

ПОДЧАСТ В

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.Б.301   Програма за техническо обслужване

а)

Компетентният орган проверява съответствието на програмата за техническо обслужване с изискванията на точка М.А.302.

б)

Освен изключенията, посочени в точка M.A.302(в), програмата за техническо обслужване и въведените в нея изменения се одобряват пряко от компетентния орган.

в)

В случай на непряко одобрение програмата за техническо обслужване се одобрява от компетентния орган чрез описанието на организацията за ръководство на поддържането на летателната годност.

г)

За да одобри програмата за техническо обслужване в съответствие с буква б) по-горе, компетентният орган трябва да има достъп до всички данни, изисквани по точка M.A.302(г), (д) и (е).

М.Б.302   Освобождавания

Всички освобождавания, предоставени в съответствие с член 14, параграф 4 отРегламент (ЕО) № 216/2008, трябва да се регистрират и да се съхраняват от компетентния орган.

М.Б.303   Контрол на поддържането на летателната годност на въздухоплавателни средства

а)

Компетентният орган разработва програма за прегледи и контрол на състоянието на летателната годност на въздухоплавателните средства в своя регистър.

б)

Програмата за прегледи и контрол включва изследване на образци на въздухоплавателните средства.

в)

Програмата се разработва, като се отчитат броят на въздухоплавателните средства в регистъра, местните познания и извършените в миналото дейности по контрол.

г)

Изследването на образеца е насочено към ключовите рискови за летателната годност елементи и определя всички констатирани несъответствия. След това компетентният орган анализира всяко констатирано несъответствие, за да определи основната причина за възникването му.

д)

Всички констатирани несъответствия се потвърждават писмено пред лицето или организацията, отговорна в съответствие с точка М.А.201.

е)

Компетентният орган документира всички констатирани несъответствия, действия по отстраняването им и препоръки.

ж)

Ако при прегледа на въздухоплавателното средство бъде открито доказателство за неспазване на изискване, изложено в настоящото приложение (част-М), компетентният орган предприема действия в съответствие с точка М.Б.903.

з)

Ако основната причина за констатираното несъответствие е неспазване на някоя подчаст или друга част, по отношение на неспазването ще се прилагат разпоредбите на съответната част.

и)

За да улеснят съответното действие по прилагането, компетентните органи обменят информация за несъответствия, определени съгласно буква з).

М.Б.304   Анулиране, временно прекратяване и ограничаване

Компетентният орган следва да:

а)

прекрати временно действието на удостоверението за преглед на летателната годност в случай на потенциална заплаха за безопасността; или

б)

прекрати временно, анулира или ограничи действието на удостоверението за преглед на летателната годност в съответствие с точка М.Б.303(ж).

ПОДЧАСТ Г

СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

(Следва да се разработи, ако е целесъобразно.)

ПОДЧАСТ Д

КОМПОНЕНТИ

(Следва да се разработи, ако е целесъобразно.)

ПОДЧАСТ Е

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

М.Б.601   Приложение

Когато съоръженията за техническо обслужване са разположени в повече от една държава членка, проучването и непрекъснатият контрол на одобрението се извършват заедно с компетентните органи, определени от държавите членки, на чиято територия са разположени част от съоръженията за техническо обслужване.

М.Б.602   Първоначално одобрение

а)

Ако са спазени изискванията на точки М.А.606 (а) и (б), компетентният орган формално и в писмен вид изразява пред кандидата съгласието си за персонала по М.А.606 (а) и (б).

б)

Компетентният орган установява дали процедурите, посочени в ръководството за техническо обслужване на организацията, съответстват на изискванията на раздел А, подчаст Е от настоящото приложение (част-М) и осигурява подписването на декларация за поемане на ангажимент от отговорния мениджър.

в)

Компетентният орган проверява дали организацията изпълнява изискванията, изложени в подчаст Е от настоящото приложение (част-М).

г)

По време на проучването за издаване на одобрение се организира най-малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя напълно разбира значимостта на одобрението и причината за подписване на декларация за поемане на ангажимент от страна на организацията за спазване на процедурите, посочени в ръководството за техническо обслужване.

д)

Всички констатирани несъответствия се потвърждават писмено пред организацията кандидат.

е)

Компетентният орган документира всички констатирани несъответствия, действия по отстраняването им (действия, необходими за отстраняване на констатирано несъответствие) и препоръки.

ж)

За първоначалното одобрение всички констатирани несъответствия трябва да бъдат отстранени от организацията и това да бъде проверено от компетентния орган преди издаването на одобрението.

М.Б.603   Издаване на одобрение

а)

Компетентният орган трябва да издаде на кандидата сертификат за одобрение формуляр 3 на EASA (допълнение V), който включва степента на одобрението, когато организацията за техническо обслужване е в съответствие с приложимите букви на тази част.

б)

Компетентният орган посочва условията, приложени към одобрението по сертификата за одобрение формуляр 3 на EASA.

в)

В сертификата за одобрение формуляр 3 на EASA се записва справочен номер по начин, указан от Агенцията.

М.Б.604   Непрекъснат контрол

а)

Компетентният орган води и актуализира регистър за всички организации за техническо обслужване, одобрени в съответствие с раздел Б, подчаст Е от настоящото приложение (част-М), които са под неговия надзор, датите на бъдещите и на извършените прегледи.

б)

Всяка организация се проверява изцяло, като периодите между две отделни проверки не надвишават 24 месеца.

в)

Всички констатирани несъответствия се потвърждават писмено пред организацията кандидат.

г)

Компетентният орган документира всички констатирани несъответствия, действия по отстраняването им (действия, необходими за отстраняване на констатирано несъответствие) и препоръки.

д)

На всеки 24 месеца се организира най-малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя е напълно информиран/а за важните въпроси, възникнали по време на проверките.

М.Б.605   Констатации на несъответствия

а)

Когато по време на проверките или по друг начин бъде открито доказателство за несъответствие с изискване, изложено в настоящото приложение (част-М), компетентният орган предприема следните действия:

1.

При констатации от първо ниво компетентният орган предприема незабавни действия за анулиране, ограничаване или временно прекратяване изцяло или частично, в зависимост от степента на констатация от първо ниво, на действието на одобрението на организацията за техническо обслужване до успешното предприемане на коригиращи действия от организацията.

2.

При констатации от второ ниво компетентният орган предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на констатираното несъответствие, но не по-дълъг от три месеца. При определени обстоятелства в края на първия такъв период и в зависимост от същността на констатираното несъответствие компетентният орган може да удължи тримесечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия.

б)

Компетентният орган трябва да предприеме действия за временно прекратяване, изцяло или частично, на действието на одобрението, в случай че организацията не изпълни графика, определен от компетентния орган.

М.Б.606   Промени

а)

Компетентният орган спазва приложимите елементи от първоначалното одобрение за всяка промяна във връзка с организацията, за която е изпратено уведомление в съответствие с точка M.A.617.

б)

Компетентният орган може да предпише условия, при които одобрената организация за техническо обслужване може да функционира по време на такива промени, освен ако прецени, че одобрението трябва да бъде временно прекратено поради естеството или мащаба на промените.

в)

За всяка промяна в ръководството за техническо обслужване на организацията:

1.

В случай на пряко одобрение на промените съгласно точка M.A.604(б), компетентният орган проверява дали процедурите, посочени в ръководството, съответстват на настоящото приложение (част-М), преди официално да уведоми одобрената организация за одобрението.

2.

В случай на непряко одобрение на промените в ръководството за техническо обслужване съгласно точка M.A.604(в), компетентният орган трябва да гарантира, че i) промените остават несъществени, и ii) да упражнява адекватен контрол над одобрението на промените, така че те да продължават да спазват изискванията от настоящото приложение (част точка М).

М.Б.607   Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението

Компетентният орган:

а)

прекратява временно действието на одобрението по обосновани причини в случай на потенциална заплаха за безопасността; или

б)

прекратява временно, анулира или ограничава действието на одобрението в съответствие с точка М.Б.605.

ПОДЧАСТ Ж

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.Б.701   Приложение

а)

При търговски въздушен превоз компетентният орган получава за одобрение първоначалното заявление за свидетелство за авиационен оператор и когато е приложимо, всички варианти, за които се кандидатства и за всеки тип въздухоплавателно средство, което ще се експлоатира, както и следните документи:

1.

спецификации на управлението на поддържане на летателната годност;

2.

програмите на оператора за техническо обслужване на въздухоплавателното средство;

3.

техническия дневник на оператора;

4.

ако е подходящо, техническата спецификация на договорите за техническо обслужване между оператора и одобрената по част-145 организация за техническо обслужване.

б)

Когато съоръженията са разположени в повече от една държава членка, проучването за издаване на одобрение и непрекъснатият контрол върху него се извършват заедно с компетентните органи, определени от държавите членки, на чиято територия са разположени част от съоръженията.

М.Б.702   Първоначално одобрение

а)

Ако са спазени изискванията на точки М.А.706 (а), (в), (г) и М.А.707, компетентният орган официално и в писмен вид трябва да изрази пред кандидата съгласието си за персонала по точки М.А.706 (а), (в), (г) и М.А.707.

б)

Компетентният орган установява дали процедурите, посочени в спецификациите на организацията за управление на поддържането на летателната годност, съответстват на изискванията на раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М) и осигурява подписването на декларация за поемане на ангажимент от отговорния мениджър.

в)

Компетентният орган проверява дали организацията спазва изискванията, изложени в раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М).

г)

По време на проучването за издаване на одобрение се организира най-малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя разбира напълно значението на одобрението и основанието за подписване на декларация за ангажираност за спазване на спецификациите на организацията с цел спазване на процедурите, посочени в спецификациите на организацията за управление на поддържането на летателната годност.

д)

Всички констатирани несъответствия трябва да се потвърдят писмено пред организацията кандидат.

е)

Компетентният орган документира всички констатирани несъответствия, действия по отстраняването им (действия, необходими за отстраняване на констатирано несъответствие) и препоръки.

ж)

За първоначалното одобрение всички констатирани несъответствия трябва да бъдат коригирани и отстранени от организацията преди издаването на одобрението.

М.Б.703   Издаване на одобрение

а)

Компетентният орган трябва да издаде на кандидата сертификат за одобрение формуляр 14 на EASA (допълнение VI), който включва обхвата на одобрението, когато организацията за управление на поддържането на летателната годност е в съответствие с раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М).

б)

Компетентният орган посочва валидността на одобрението в сертификата за одобрение формуляр 14 на EASA.

в)

В сертификата за одобрение формуляр 14 справочният номер се записва по начин, указан от Агенцията.

г)

В случай на търговски въздушен транспорт информацията, съдържаща се във формуляр 14 на EASA, ще бъде включена в свидетелството за авиационен оператор.

М.Б.704   Непрекъснат контрол

а)

Компетентният орган води и актуализира регистър за всички организации за поддържане на летателната годност, одобрени съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), които са под неговия надзор, датите, на които ще се извършат посещенията с цел одит и датите, на които са били извършени посещенията с цел одит.

б)

Всяка организация се контролира на интервали, които не надвишават 24 месеца.

в)

Образец от въздухоплавателното средство, поддържано от организация, одобрена съгласно раздел Б, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), се изследва на всеки 24 месеца. Размерите на образеца се определят от компетентния орган на базата на резултатите от предишни проверки и изследвания на продукта.

г)

Всички констатирани несъответствия се потвърждават писмено пред организацията кандидат.

д)

Компетентният орган документира всички констатирани несъответствия, действия по отстраняването им (действия, необходими за отстраняване на констатирано несъответствие) и препоръки.

е)

На всеки 24 месеца се организира най-малко една среща с отговорния мениджър, за да се провери, че той/тя е напълно информиран/а за значимите въпроси, възникнали по време на проверките.

М.Б.705   Констатации на несъответствия

а)

Когато по време на проверките или по друг начин бъде открито доказателство, показващо несъответствие с изискване, изложено в настоящото приложение (част-М), компетентният орган предприема следните действия:

1.

При констатации от първо ниво компетентният орган предприема незабавни действия за анулиране, ограничаване или временно прекратяване изцяло или частично, в зависимост от значението на констатацията от първо ниво, на одобрението на организацията за управление на поддържането на летателната годност до успешното предприемане на коригиращи действия от организацията.

2.

При констатации от второ ниво компетентният орган предоставя период за извършване на коригиращи действия в зависимост от същността на констатираното несъответствие, но не по-дълъг от три месеца. При определени обстоятелства в края на първия такъв период и в зависимост от същността на констатираното несъответствие компетентният орган може да продължи тримесечния период при наличието на задоволителен план с коригиращи действия.

б)

Компетентният орган предприема действия за временно прекратяване, изцяло или частично, на одобрението, в случай че организацията не изпълни графика, зададен от компетентния орган.

М.Б.706   Промени

а)

Компетентният орган спазва приложимите елементи от първоначалното одобрение за всяка промяна на организацията, за която е изпратено уведомление в съответствие с точка M.A.713.

б)

Компетентният орган може да предпише условия, при които одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност може да функционира по време на такива промени, освен ако прецени, че одобрението трябва да бъде временно прекратено поради естеството или мащаба на промените.

в)

За всяка промяна в описанието на поддържането на летателната годност:

1.

В случай на пряко одобрение на промените съгласно точка M.A.704(б) компетентният орган проверява дали процедурите, посочени в описанието, са в съответствие с настоящото приложение (част-М), преди официално да уведоми одобрената организация за одобрението.

2.

В случай на непряко одобрение на промените съгласно точка M.A.704(в) компетентният орган гарантира, че i) промените остават несъществени, и ii) упражнява адекватен контрол над одобрението на промените, така че те да продължават да спазват изискванията от настоящото приложение (част-М).

М.Б.707   Анулиране, временно прекратяване и ограничаване на действието на одобрението

Компетентният орган:

а)

прекратява временно действието на одобрението в случай на потенциална заплаха за безопасността; или

б)

прекратява временно, анулира или ограничава действието на одобрението в съответствие с точка М.Б.705.

ПОДЧАСТ З

СЕРТИФИКАТ ЗА ДОПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

(Следва да бъде разработена, ако е целесъобразно.)

ПОДЧАСТ И

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕГЛЕД НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ

М.Б.901   Оценка на препоръките

При получаване на заявление и на съответната препоръка за издаване на удостоверение за преглед на летателната годност и в съответствие с точка M.A.901 се извършва следното:

1.

Съответният квалифициран персонал на компетентния орган проверява дали становището за съответствие, съдържащо се в препоръката, доказва, че е извършен пълен преглед на летателната годност по точка М.А.710.

2.

Компетентният орган извършва проучване и може да поиска допълнителна информация, подкрепяща оценката в препоръката.

М.Б.902   Преглед на летателната годност от компетентния орган

а)

Когато компетентният орган извършва преглед на летателната годност и издава удостоверение за преглед на летателната годност — формуляр 15а на EASA (допълнение III), компетентният орган извършва прегледа на летателната годност в съответствие с точка М.А.710.

б)

Компетентният орган трябва да има подходящо квалифициран персонал за извършване на прегледа на летателната годност.

1.

За всички въздухоплавателни средства, които извършват търговски въздушен транспорт, и въздухоплавателни средства с максимална излетна маса (MTOM) над 2 730 kg, с изключение на аеростати, този персонал трябва да:

а.

има най-малко 5 години опит в поддържането на летателната годност; и

б.

притежава съответния лиценз съгласно приложение III (част-66) или призната на национално равнище квалификация за персонал по техническо обслужване, която съответства на категорията на въздухоплавателните средства (когато приложение III (част-66) се отнася до подзаконови актове на национално равнище), или аеронавигационна степен или равностойна на нея степен; и

в.

е преминал утвърден курс за обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и

г.

заема длъжност със съответните отговорности.

Независимо от букви а.—г. по-горе изискването, посочено в точка M.Б.902(б)1(б), може да бъде заменено с пет години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в точка M.Б.902(б)1(a).

2.

За въздухоплавателни средства, които не извършват търговски въздушен транспорт с максимална излетна маса (MTOM) до 2 730 kg включително и аеростати, този персонал трябва да:

а.

има най-малко три години опит в поддържането на летателната годност; и

б.

притежава съответния лиценз съгласно приложение III (част-66) или призната на национално равнище квалификация за персонал по техническо обслужване, която съответства на категорията на въздухоплавателните средства (когато приложение III (част-66) се отнася до подзаконови актове на национално равнище), или аеронавигационна степен или равностойна на нея степен; и

в.

е преминал подходящ курс за обучение за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техни компоненти; и

г.

заема длъжност със съответните отговорности.

Независимо от букви а.—г. по-горе изискването, посочено в точка M.Б.902(б)2(б), може да бъде заменено с четири години опит в поддържането на летателна годност в допълнение към опита, изискван в точка M.Б.902(б)2(a).

в)

Компетентният орган поддържа регистър за целия персонал за преглед на летателната годност, който включва данни за всяка съответна квалификация, както и обобщение на опита и обучението в областта на управлението поддържането на летателната годност.

г)

Компетентният орган трябва да има достъп до съответните данни, посочени в точки М.А.305, М.А.306 и М.А.401, при извършване на преглед на летателната годност.

д)

Персоналът, който извършва прегледа на летателната годност, издава формуляр 15a след удовлетворително завършване на прегледа на летателната годност.

М.Б.903   Констатации на несъответствия

Когато по време на проверките на въздухоплавателното средство или по друг начин бъде открито доказателство, показващо неспазване на изискване по част-М, компетентният орган предприема следните действия:

1.

При констатации от първо ниво компетентният орган изисква да се предприемат коригиращи действия преди следващия полет, а самият той предприема незабавни действия за анулиране или временно прекратяване на действието на удостоверението за преглед на летателната годност.

2.

При констатации от второ ниво коригиращите действия, изисквани от компетентния орган, трябва да отговарят на същността на констатираното несъответствие.

Допълнение I

Споразумение за поддържане на летателната годност

1.

Когато собственик сключи договор с организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), в съответствие с точка М.А.201 за изпълнение на задачите по поддържане на летателната годност, при поискване от компетентния орган собственикът трябва да изпрати копие от това споразумение на компетентния орган в държавата членка по регистрация, след като споразумението е подписано от двете страни.

2.

Споразумението се съставя, като се отчитат изискванията на настоящото приложение (част-М) и се посочват задълженията на подписалите го страни във връзка с поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство.

3.

Споразумението съдържа като минимум следното:

регистрация на въздухоплавателното средство;

тип на въздухоплавателното средство;

сериен номер на въздухоплавателното средство;

данни за собственика или лизингополучателя на въздухоплавателното средство включително и адрес,

данни за организацията за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), включително и адрес.

4.

В споразумението се записва следното:

„Собственикът поверява на одобрената организация управлението на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, разработката на програма за техническо обслужване, която да бъде одобрена от компетентните органи в държавата членка, където е регистрирано въздухоплавателното средство, както и организацията на техническото обслужване на въздухоплавателното средство в съответствие с упоменатата програма за техническо обслужване в одобрена организация.

Според това споразумение двете подписали страни се задължават да спазват съответните задължения на споразумението.

Собственикът потвърждава, че доколкото е уведомен, цялата информация, предоставена на одобрената организация по отношение на поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, е и ще бъде точна, както и че въздухоплавателното средство няма да бъде променяно без предварителното одобрение на одобрената организация.

В случай на неспазване на това споразумение от някоя от подписалите го страни, то става невалидно. Тогава собственикът запазва пълната отговорност за всяка задача, свързана с поддържането на летателната годност на въздухоплавателното средство, и той трябва да информира компетентните органи в държавата членка по регистрация в срок от две седмици.“

5.

Когато собственик сключи договор с организация за управление на поддържането на летателната годност, одобрена съгласно раздел А, подчаст Ж от настоящото приложение (част-М), в съответствие с точка М.А.201, задълженията на двете страни се разделят, както следва.

5.1.

Задължения на одобрената организация:

1.

типът въздухоплавателно средство трябва да бъде в областта на приложение на нейното одобрение;

2.

при поддържане на летателната годност на въздухоплавателното средство да спазва посочените по-долу условия:

а)

да разработи програма за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, включително програма за надеждност, ако това е приложимо;

б)

да декларира задачите по техническото обслужване (от програмата за техническо обслужване), които могат да бъдат извършвани от пилота собственик в съответствие с точка M.A.803(в);

в)

да организира одобряването на програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство;

г)

да предостави на собственика копие от програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, след като тя бъде одобрена;

д)

да организира инспекция, която да позволи плавен преход от предишната програма за техническо обслужване на въздухоплавателното средство;

е)

да организира извършването на цялото техническо обслужване от одобрена организация за техническо обслужване;

ж)

да организира прилагането на всички подходящи указания за летателна годност;

з)

да организира отстраняването от одобрената организация за техническо обслужване на всички дефекти, открити по време на плановото техническо обслужване, при прегледи на летателната годност или докладвани от собственика;

и)

да координира плановото техническо обслужване, прилагането на указанията за летателна годност, подмяната на части с ограничен експлоатационен срок и изискванията за проверка на компонентите;

й)

да информира собственика всеки път, когато въздухоплавателното средство се изпраща в одобрена организация за техническо обслужване;

к)

да управлява цялата техническа документация;

л)

да архивира цялата техническа документация.

3.

да организира одобрението на всяка модификация на въздухоплавателното средство в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, преди тя да бъде въведена;

4.

да организира одобрението на всеки ремонт на въздухоплавателното средство в съответствие с приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, преди той да бъде извършен;

5.

да информира компетентния орган в държавата членка по регистрация, когато въздухоплавателното средство не е представено на одобрената организация за техническо обслужване от собственика, както се изисква от одобрената организация;

6.

да информира компетентния орган в държавата членка по регистрация, когато настоящото споразумение не се спазва;

7.

при необходимост да извърши преглед на летателната годност на въздухоплавателното средство и да издаде удостоверение за преглед на летателната годност или препоръката към компетентния орган на държавата членка по регистрация;

8.

да изпрати на компетентния орган в държавата членка по регистрация в рамките на 10 дни копие от всяко удостоверение за преглед на летателната годност или удостоверение, чийто срок е бил продължен;

9.

да докладва за събития, както е указано в съответните регламентиращи документи;

10.

да информира компетентния орган на държавата членка по регистрация в случай, че настоящото споразумение се денонсира от една от страните.

5.2.

Задължения на собственика:

1.

да има общи познания за одобрената програма за техническо обслужване;

2.

да има общи познания по настоящото приложение (част-М);

3.

да представи въздухоплавателното средство на одобрената организация за техническо обслужване в определеното по искане на одобрената организация време;

4.

да не модифицира въздухоплавателното средство, преди да се консултира с одобрената организация;

5.

да информира одобрената организация за цялото техническо обслужване, извършено извънредно, без знанието и контрола на одобрената организация;

6.

чрез дневника да докладва на одобрената организация за всички дефекти, открити по време на експлоатацията на въздухоплавателното средство;

7.

да информира компетентния орган в държавата членка по регистрация в случай че настоящото споразумение се денонсира от една от страните;

8.

да информира компетентния орган в държавата членка по регистрация и одобрената организация в случай че въздухоплавателното средство бъде продадено;

9.

да докладва за събития, както е указано в съответните регламентиращи документи;

10.

да информира редовно одобрената организация за летателните часове на въздухоплавателното средство и да ѝ съобщава други данни за използването, както е договорено с одобрената организация;

11.

да вписва сертификата за допускане в експлоатация в дневниците, както е посочено в точка M.A.803(г), когато извършва техническо обслужване от пилота собственик, без да превишава границите на списъка със задачи по техническото обслужване, както е декларирано в одобрената програма за техническо обслужване по точка M.A.803(в);

12.

да информира одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност, която отговаря за управление на поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства, не по-късно от 30 дни след завършване на всяка задача по техническото обслужване от пилота собственик в съответствие с точка M.A 305(a).

Допълнение II

Сертификат за разрешено допускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Тези указания се отнасят само за използването на Формуляр 1 на EASA за целите на техническото обслужване. Следва да се обърне внимание на допълнение I към приложение I (част-21) към Регламент (ЕС) № 748/2012, което включва използването на Формуляр 1 на EASA за целите на производството.

1.   ЦЕЛ И ИЗПОЛЗВАНЕ

1.1   Основна цел на сертификата е да бъде декларирана летателната годност на продукти, части и прибори (наричани по-долу „продукт/и“), които са били подложени на дейности по техническото обслужване.

1.2   Трябва да се установи съответствие между сертификата и продукта/продуктите. Издаващият орган трябва да съхранява сертификат под форма, която позволява проверка на първоначалните данни.

1.3   Сертификатът е приемлив за много въздухоплавателни органи, но може да зависи от наличието на двустранни споразумения и/или политиката на въздухоплавателния орган. Следователно посочените в сертификата „одобрени проектни данни“ се отнасят за одобрение от страна на органа на страната вносител, отговарящ за летателната годност.

1.4   Сертификатът не е известие за доставка или транспортиране.

1.5   Не може въздухоплавателни средства да бъдат допускани в експлоатация въз основа на сертификата.

1.6   Сертификатът не представлява одобрение за монтаж на продукта на конкретно въздухоплавателно средство, двигател или витло, а помага на крайния потребител да получи информация относно одобрението на неговата летателна годност.

1.7   Не е позволено в един сертификат да се смесват продукти, пускани първоначално в експлоатация след производство, и такива, пускани в експлоатация след техническо обслужване.

2.   ОБЩ ФОРМАТ

2.1   Сертификатът трябва да спазва приложения формат, включително номерата и мястото на полетата. Размерите на всяко поле могат да се променят в съответствие с отделните заявления, но не до степен, която би направила сертификата неразпознаваем.

2.2   Сертификатът трябва да бъде в хоризонтален формат, като външните размери могат да бъдат значително намалени или увеличени при условие, че сертификатът остава разпознаваем и четлив. Ако има съмнения, следва да се проведе консултация с компетентния орган.

2.3   Декларацията за отговорност на потребителя/монтажника може да бъде поставена на една от страните на формуляра.

2.4   Печатният текст трябва да бъде ясен и четлив, за да дава възможност за лесно прочитане.

2.5   Удостоверението може да бъде предварително отпечатано или изготвено на компютър, но и в двата случая отпечатаният текст и символи трябва да бъдат ясни и четливи в съответствие с определения формат.

2.6   Сертификатът трябва да е на английски език и, ако това е целесъобразно, на още един или няколко езика.

2.7   Данните, които трябва да се въведат в сертификата, могат да бъдат или отпечатани на машина/компютър, или написани на ръка, като се използват главни букви, като текстът трябва да позволява лесно разчитане.

2.8   Използването на съкращения следва да се сведе до минимум с цел по-голяма яснота.

2.9   Мястото, останало върху обратната страна на сертификата, може да се използва от издаващия орган за нанасяне на допълнителна информация, но не трябва да съдържа части от декларацията за съответствие. Всяко използване на обратната страна на сертификата трябва да бъде посочено в съответното поле на лицевата страна на сертификата.

3.   КОПИЯ

3.1   Няма ограничение за броя на копията от сертификата, изпратени на клиента или съхранени от издаващия орган.

4.   ГРЕШКА/ГРЕШКИ ВЪРХУ СЕРТИФИКАТА

4.1   Ако крайният потребител открие грешка/грешки върху даден сертификат, той трябва да уведоми за това писмено издаващия орган. Издаващият орган може да издаде нов сертификат само ако грешката(ите) може(гат) да бъде(ат) проверен(и) и поправен(и).

4.2   Новият сертификат трябва да има нов номер за проследяване, подпис и дата.

4.3   Молбата за нов сертификат може да бъде удовлетворена без повторна проверка на състоянието на продукта/продуктите. Новият сертификат не представлява декларация относно текущото състояние и в неговото поле 12 следва да е посочен предишният сертификат със следната декларация: „С настоящия сертификат се коригира/т грешката/ите в поле/та [впишете съответните полета] в сертификат [впишете номера за проследяване], от дата [впишете дата на първоначално издаване]; той не се отнася до съответствие/условия/допускане в експлоатация“. И двата сертификата се съхраняват в съответствие с периода на съхранение на първия.

5.   СЪСТАВЯНЕ НА СЕРТИФИКАТ ОТ ИЗДАВАЩИЯ ОРГАН

Поле 1 Издаващ/а одобрението компетентен орган/страна

Посочете наименованието на компетентния орган и страната, под чиято юрисдикция е издаден този сертификат. Когато компетентният орган е Агенцията, трябва да се посочи единствено „EASA“.

Поле 2 Заглавие на Формуляр 1 на EASA

Поле 3 Номер за проследяване на формуляра

Впишете уникалния номер, генериран от системата/процедурата за номериране на организацията, посочена в поле 4; той може да съдържа букви/цифри.

Поле 4 Име и адрес на организацията

Впишете пълното име и адрес на одобрената организация (вж. формуляр 3 на EASA), която пуска в експлоатация продуктът, за който се отнася сертификатът. Поставянето на логотипи и други знаци е разрешено, ако логотипът може да се събере в рамките на полето.

Поле 5 Работна заявка/договор/фактура

За да бъде улеснен потребителят при проследяване на продукта/продуктите, впишете номера на работната заявка, на договора, на фактурата или друг подобен номер.

Поле 6 Продукт

Впишете номерата на редовете на продукта, когато за един продукт има повече от един ред. Това поле позволява лесно препращане към поле 12 — Забележки.

Поле 7 Описание

Впишете името или описанието на продукта. Следва да се отдава предпочитание на термина, използван в инструкциите за непрекъсната летателна годност или данните за техническото обслужване (напр. илюстриран каталог на частите, ръководство за техническо обслужване на въздухоплавателното средство, сервизен бюлетин, ръководство за техническо обслужване на компонентите).

Поле 8 Номер на частта

Впишете посочения върху продукта или върху етикета/опаковката номер на частта. За двигатели или витла може да се използва обозначението за типа.

Поле 9 Брой

Посочете броя на продуктите.

Поле 10 Сериен номер

Ако разпоредбите изискват идентификация на продукта по сериен номер, впишете го тук. В допълнение можете да впишете всеки друг сериен номер, който не се изисква от правилника. Ако върху продукта липсва сериен номер, впишете „N/A“.

Поле 11 Статус/задача

Следният текст описва разрешените вписвания за поле 11. Впишете само един от тези термини — когато са приложими повече от един, използвайте този, който описва най-точно по-голямата част от извършената работа и/или състоянието на обекта.

i)

Основно ремонтиран

.

Означава процес, чрез който се осигурява пълното съответствие на продукта с действащите експлоатационни допуски, определени в инструкциите на притежателя на типов сертификат или на производителя на оборудването по отношение на непрекъснатата летателна годност, или на данните, които са одобрени или приети от органа. Продуктът бива най-малкото разглобен, почистен, проверен, ремонтиран, според нуждите, и повторно сглобен и изпитан съгласно горепосочените данни.

ii)

Поправен

.

Отстраняване на дефекти(и) при прилагане на действащ стандарт (1).

iii)

Прегледан/изпитан

.

Проверка, измерване и т.н. в съответствие с действащ стандарт (1) (напр. визуален оглед, проверка на работоспособността, изпитване на стенд и т.н.).

iv)

Модифициран

.

Промяна на продукт с цел съответствие с действащ стандарт (1).

Поле 12 Забележки

Опишете работата, посочена в поле 11, пряко или чрез посочване на съответната документация, необходима за да могат потребителят или монтажникът да определят летателната годност на продукта/продуктите във връзка с работа, обект на сертифициране. При необходимост може да се използва допълнителен лист, който да се посочи във Формуляр 1 на EASA. Във всяка декларация трябва ясно да се посочва за кой/кои продукт/продукти от поле 6 се отнася той.

Примери за информация, въвеждана в поле 12, са:

i)

Използваните данни за техническо обслужване, последна редакция и съответен номер.

ii)

Съответствие с указанията за летателна годност или сервизните бюлетини.

iii)

Извършени поправки.

iv)

Извършени модификации.

v)

Монтирани резервни части.

vi)

Състояние на части с ограничен експлоатационен срок.

vii)

Отклонения от работната заявка на клиента.

viii)

Декларации за допускане в експлоатация, за да се изпълни изискване за обслужването от чуждестранен орган за гражданско въздухоплаване.

ix)

Информация, необходима при непълна доставка или повторно сглобяване, след доставка.

x)

За организации за техническо обслужване, одобрени в съответствие с подчаст Е от приложение I (част-М), декларацията за сертификата за допускане в експлоатация на компонент, посочена в M.A.613:

„Декларира, че освен ако не е указано по друг начин в това поле, работата, посочена в поле 11 и описана в това поле, е извършена в съответствие с изискванията на раздел А, подчаст Е от приложение I (част-М) към Регламент (ЕС) № 1321/2014, и по отношение на тази работа продуктът се счита за готов за допускане в експлоатация. ТОВА НЕ Е ДОПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ II (ЧАСТ-145) КЪМ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1321/2014.“

Ако данните се разпечатват от електронен Формуляр 1 на EASA, всички данни, които не могат да бъдат вписани в други полета, се вписват в това поле.

Полета 13а—13д

Общи изисквания за полета 13а—13д: Не се използват за допускане в експлоатация за целите на техническото обслужване. Засивете, потъмнете или маркирайте по друг начин, за да се избегне неволно или неразрешено използване.

Поле 14а

Маркирайте съответното(ите) поле(та), за да посочите кои разпоредби се прилагат за завършената работа. Ако полето „друг подзаконов акт, посочен в поле 12“ е маркирано, разпоредбите на друг(и) орган(и) по летателна годност трябва да бъдат определени в поле 12.

За цялото техническо обслужване от организации за техническо обслужване, одобрени съгласно раздел А, подчаст Е от приложение I (част-М) към Регламент (ЕС) № 1321/2014, в полето „друг подзаконов акт, посочен в поле 12“ трябва да има отметка и да се направи декларацията за сертификата за допускане в експлоатация в поле 12. В такъв случай, с информацията „освен ако в това поле не е указано друго“ се имат предвид следните случаи:

а)

Техническото обслужване не е било завършено.

б)

Техническото обслужване се е отклонило от стандарта, изискван по приложение I (част-М).

в)

Техническото обслужване е извършено в съответствие с изискване, различно от посоченото в приложение I (част-М). В този случай в поле 12 се посочва конкретният национален подзаконов акт.

За цялото техническо обслужване от организации за техническо обслужване, одобрени в съответствие с раздел А от приложение II (част-145) към Регламент (ЕС) № 1321/2014, с информацията „освен ако в това поле не е указано друго“ се имат предвид следните случаи:

а)

Техническото обслужване не е било завършено.

б)

Техническото обслужване се е отклонило от стандарта, изискван по приложение II (част-145).

в)

Техническото обслужване е извършено в съответствие с изискване, различно от посоченото в приложение II (част-145). В този случай в поле 12 се посочва конкретният национален подзаконов акт.

Поле 14б Подпис на упълномощено лице

В това поле се подписва упълномощеното лице. Единствено лица, които са изрично упълномощени съгласно правилата и политиките на компетентния орган, имат право да полагат своя подпис в това поле. Може да бъде добавен уникален номер, чрез който се идентифицира упълномощеното лице, за да се улесни неговото разпознаване.

Поле 14в Номер на сертификата/одобрение

Впишете кода/номера на сертификата/одобрението. Този номер или код се издава от компетентния орган.

Поле 14г Име

Впишете четливо името на лицето, което полага подписа си в поле 14б.

Поле 14д Дата

Впишете датата, на която е положен подпис в поле 14б, по следния начин: дд = деня с две цифри, ммм = първите 3 букви от името на месеца, гггг = годината с 4 цифри.

Отговорности на потребителя/монтажника

Включете следната декларация в сертификата, за да уведомите крайните потребители, че те не се освобождават от техните отговорности, свързани с монтажа и използването на който и да било продукт, включен във формуляра:

„НАСТОЯЩИЯТ СЕРТИФИКАТ НЕ ДАВА АВТОМАТИЧНО ПРАВО ЗА МОНТАЖ НА ПРОДУКТА/ИТЕ.

КОГАТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ/МОНТАЖНИКЪТ ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ОРГАНИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОРГАНИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕНИ В ПОЛЕ 1, ВАЖНО Е ПОТРЕБИТЕЛЯТ/МОНТАЖНИКЪТ ДА СЕ УВЕРИ, ЧЕ НЕГОВИТЕ ОРГАНИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ПРИЕМАТ ПРОДУКТИ ОТ ОРГАНИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ПОСОЧЕНИ В ПОЛЕ 1.

ИНФОРМАЦИЯТА В ПОЛЕТА 13А И 14А НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МОНТАЖА НА ПРОДУКТА. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА СЕРТИФИКАТ ЗА МОНТАЖА, ИЗДАДЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ/МОНТАЖНИКА, ПРЕДИ ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ ПОЛЕТИ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНОТО СРЕДСТВО.“

Image


(1)  Действащ стандарт означава стандарт за производство/проектиране/качество, метод, техника или практика, одобрена или приемлива за компетентния орган. Действащият стандарт следва да бъде описан в поле 12.

Допълнение III

Удостоверение за преглед на летателната годност — Формуляр 15 на EASA

Image

Image

Допълнение IV

Система от класове и категории на одобрение на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част-М) подчаст Е и в приложение II (част-145)

1.

Освен ако е указано друго за най-малките организации в точка 12, таблицата, спомената в точка 13 дава стандартна система за одобряването на организация за техническо обслужване в съответствие с подчаст Е на приложение I (част-М) и приложение II (част-145). На дадена организация трябва да се издаде одобрение, което варира от само един клас и категория с ограничения до всички класове и категории с ограничения.

2.

В допълнение към таблицата, посочена в точка 13, одобрената организация за техническо обслужване трябва да посочи своя обхват на работата в ръководството си/описанието си на организация за техническо обслужване. Вж. също точка 11.

3.

В границите на одобрените клас(ове) и категория(и), давани от компетентния орган, обхватът на работата, посочен в описанието на организацията за техническо обслужване, определя точните граници на одобрение. Поради това, от съществено значение е одобрените клас(ове) и категория(и) да са съвместими с обхвата на работата.

4.

Клас от категория А означава, че одобрената организация за техническо обслужване може да извърши техническо обслужване на въздухоплавателно средство и всеки компонент (включително двигатели/спомагателни енергийни агрегати) в съответствие с данните за техническо обслужване на въздухоплавателното средство или, ако е договорено с компетентния орган, в съответствие с данните за техническо обслужване на компонента, само когато такива компоненти са монтирани на въздухоплавателното средство. Независимо от това, такава одобрена организация, оценена с клас А, може временно да демонтира компонент за целите на техническото обслужване, за да улесни достъпа до този компонент, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, за което не са приложими разпоредбите на тази точка. Това е предмет на процедура за контрол в описанието на организацията за техническо обслужване, която следва да бъде одобрена от държавата членка. В частта за ограничения се посочва обхватът на такова техническо обслужване, което ще определи и обхвата на одобрението.

5.

Клас от категория B означава, че одобрената организация за техническо обслужване може да извършва техническо обслужване на демонтиран двигател и/или спомагателен енергиен агрегат и компоненти на двигател и/или спомагателен енергиен агрегат в съответствие с данните за техническото обслужване за двигателя и/или спомагателния енергиен агрегат или, ако е договорено с компетентния орган, в съответствие с данните за техническото обслужване на компонентите, само когато такива компоненти са монтирани на двигателя и/или спомагателния енергиен агрегат. Независимо от това, такава одобрена организация, оценена с клас В, може временно да демонтира компонент за целите на техническото обслужване, за да улесни достъпа до този компонент, освен когато такова демонтиране води до необходимостта от допълнително техническо обслужване, за което не са приложими разпоредбите на тази точка. В частта за ограничения се посочва обхватът на такова техническо обслужване, което ще определи и обхвата на одобрението. Организация за техническо обслужване одобрена с категория клас В може също така да извършва техническо обслужване на монтиран двигател по време на „базово“ и „линейно“ техническо обслужване, предмет на процедура за контрол като част от описанието на организацията за техническо обслужване, която следва да бъде одобрена от компетентния орган. Обхватът на работата, посочен в описанието на организацията за техническо обслужване, следва да отразява тази дейност, когато е разрешена от държавата членка.

6.

Клас от категория C означава, че одобрената организация за техническо обслужване може да извършва техническо обслужване на демонтирани компоненти (с изключение на двигатели и спомагателни енергийни агрегати), предназначени за монтиране на въздухоплавателното средство или двигател/спомагателен енергиен агрегат. В частта за ограничения се посочва обхватът на такова техническо обслужване, което ще определи и обхвата на одобрението. Организация за техническо обслужване, одобрена с категория С, може също така да извършва техническо обслужване на монтиран компонент по време на базово и линейно техническо обслужване или в работно помещение за техническо обслужване на двигател/спомагателен енергиен агрегат, в случай че това е предмет на процедура за контрол като част от описанието на организацията за техническо обслужване, която следва да бъде одобрена от компетентния орган. Обхватът на работата, посочен в описанието на организацията за техническо обслужване, следва да отразява тази дейност, когато е разрешена от държавата членка.

7.

Клас от категория D е самостоятелна категория, която не се отнася непременно до определено въздухоплавателно средство, двигател или друг компонент. Категорията D1 — Безразрушителен контрол (БК) е необходима само за одобрена организация за техническо обслужване, която извършва безразрушителен контрол като отделна задача за друга организация. Организация за техническо обслужване, одобрена с категория от клас А, В или С, може да извършва безразрушителен контрол на продукти, на които прави техническо обслужване, ако описанието на организацията за техническо обслужване съдържа процедури за безразрушителен контрол, без да е необходимо организацията да има категория D1.

8.

В случай на организации за техническо обслужване, одобрени в съответствие с приложение II (част-145), класът от категория А се подразделят на „базово“ и „линейно“ техническо обслужване. Такава организация може да бъде одобрена или за „базово“ или за „линейно“ техническо обслужване, или и за двете. Следва да се отбележи, че съоръжение за линейно техническо обслужване, което се намира в съоръжение за основно базово техническо обслужване, изисква одобрение за линейно техническо обслужване.

9.

Частта за ограничения е предназначена да предоставя на компетентните органи гъвкавост при адаптирането на одобрението за всяка конкретна организация. Категориите се споменават в одобрението само когато има съответни ограничения. Таблицата, посочена в точка 13, дава възможните видове ограничения. Тъй като техническото обслужване е дадено в края на всяка категория, се счита за приемливо да се постави ударението върху задачата за техническо обслужване вместо върху типа или производителя на въздухоплавателното средство или двигателя, ако това е по-подходящо за организацията (като пример може да се посочат авиационните радиоелектронни системи и свързаното с тях техническо обслужване). Такава забележка в частта за ограниченията показва, че организацията за техническо обслужване е одобрена да извършва техническо обслужване до този конкретен тип/задача, включително.

10.

Когато се посочва серия, тип и група в частта за ограниченията за клас А и В, серия означава специфичен тип серия, като например Airbus 300, 310 или 319, Boeing серия 737-300 или серия RB211-524, серия Cessna 150, Cessna 172, Beech 55 или серия continental O-200 и т.н; тип означава специфичен тип или модел като например Airbus 310-240, RB 211-524 В4 или Cessna 172RG; може да се цитира всякакъв номер на серия или тип; група означава например Cessna с един бутален двигател или Lycoming с двигатели без компресор и т.н.

11.

Когато се използва дълъг списък на одобрените дейности, който може да бъде предмет на чести изменения, тези изменения могат да бъдат в съответствие с процедурата за непряко одобряване, посочена в точки М.А.604 (в) и М.Б.606 (в) или 145.А.70 (в) и 145.Б.40, според случая.

12.

Организация за техническо обслужване, в която работи само едно лице, което планира и извършва цялото техническо обслужване, може да бъде одобрена само с категория за ограничен обхват на дейностите. Максимално разрешените граници са:

КЛАС

КАТЕГОРИЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ

КЛАС ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

САМОЛЕТИ КАТЕГОРИЯ А2 5 700 KG И ПО-ЛЕКИ

БУТАЛЕН ДВИГАТЕЛ 5 700 KG И ПО-ЛЕК

КЛАС ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ВЕРТОЛЕТИ КАТЕГОРИЯ А3

БУТАЛЕН ДВИГАТЕЛ 3 175 KG И ПО-ЛЕК

КЛАС ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО КАТЕГОРИЯ А4, РАЗЛИЧНО ОТ A1, A2 И A3

НЯМА ОГРАНИЧЕНИЕ

КЛАС ДВИГАТЕЛИ

БУТАЛЕН ДВИГАТЕЛ КАТЕГОРИЯ B2

ПО-МАЛКО ОТ 450 К.С.

КЛАС КОМПОНЕНТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕЛИ ДВИГАТЕЛИ ИЛИ СПОМАГАТЕЛНИ ЕНЕРГИЙНИ АГРЕГАТИ

C1 ДО C22

СПОРЕД СПИСЪКА НА ОДОБРЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

КЛАС СПЕЦИАЛНИ

БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ D1

МЕТОД(И) ЗА БЕЗРАЗРУШИТЕЛЕН КОНТРОЛ, КОЙТО/КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ СПЕЦИФИЦИРАНИ

Трябва да се отбележи, че такава организация може да има бъде допълнително ограничена от компетентния орган в обхвата на одобрението в зависимост от дейностите на конкретната организация.

13.

Таблица

КЛАС

КАТЕГОРИЯ

ОГРАНИЧЕНИЕ

БАЗОВО

ЛИНЕЙНО

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

Самолети А1 над 5 700 kg

[Категория, запазена за Организации за техническо обслужване, одобрени в съответствие с приложение II (част-145)]

[Следва да указва производител на самолета, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

Пример: Airbus серия A320

[ДА/НЕ]*

[ДА/НЕ]*

Самолети А2, 5 700 kg и по-леки

[Следва да указва производител на самолета, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

Пример: DHC-6 серия Twin Otter

[ДА/НЕ]*

[ДА/НЕ]*

Вертолети А3

[Следва да указва производител на вертолета, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

Пример: Robinson R44

[ДА/НЕ]*

[ДА/НЕ]*

Въздухоплавателно средство категория А4, различно от А1, А2 и А3

[Следва да указва серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

[ДА/НЕ]*

[ДА/НЕ]*

ДВИГАТЕЛИ

Газотурбинен B1

[Следва да указва серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

Пример: Серия PT6A

Бутален B2

[Следва да указва производител на двигателя, група, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

Спомагателен енергиен агрегат B3

[Следва да указва производител на двигателя, серия или тип и/или задачите по техническото обслужване]

КОМПОНЕНТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЦЕЛИ ДВИГАТЕЛИ И ОТ СПОМАГАТЕЛНИ ЕНЕРГИЙНИ АГРЕГАТИ

Климатизация и надналягане C1

[Следва да указва тип на въздухоплавателното средство, производител на въздухоплавателното средство или производител на компонента или конкретния компонент и/или препратка към списък на одобрените дейности в описанието и/или задачата(ите) по техническото обслужване.]

Пример: Регулатор на разхода на гориво PT6A

Автоматично управление на полета C2

Комуникация и навигация C3

Врати и люкове C4

Електрозахранване и осветление C5

Оборудване C6

Двигател — Спомагателен енергиен агрегат C7

Органи за управление на полета С8

Гориво C9

Носещи витла на вертолет C10

Предавателен механизъм на вертолет C11

Хидравлично задвижване C12

Системи за индикация/запис C13

Колесници C14

Кислород C15

Витла C16

Пневматични устройства C17

Защита срещу лед/дъжд/огън C18

Прозорци C19

Конструкция C20

 

Воден баласт C21

 

 

 

 

Форсиране на двигателите C22

 

 

 

СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ

Изпитване без разрушаване D1

[Следва да указва конкретен(ни) метод(и) на изпитване без разрушение]

Допълнение V

Одобрение на организация за техническо обслужване съгласно приложение I (част-М), подчаст Е

Image

Image

Допълнение VI

Одобрение на организация за управление на поддържането на летателната годност съгласно приложение I (част-М), подчаст Ж

Image

Image

Допълнение VII

Сложни задачи по техническото обслужване

Описаните по-долу задачи съставляват сложните задачи по техническото обслужване, посочени в точки M.A.502(г)3, M.A.801(б)2 и M.A.801(в):

1.

Модифициране, поправка или замяна чрез занитване, съединяване, валцоване или заваряване на конструктивни части:

а)

кутийчата греда;

б)

стрингер на крилото или елемент от хорда;

в)

надлъжник;

г)

фланец на надлъжника;

д)

елемент от поддържаща греда;

е)

стената на греда;

ж)

надлъжна греда или елемент от конструкцията на корпуса;

з)

гофриран елемент от обшивката на крилото или от повърхността на опашните плоскости;

и)

основно ребро от крилото;

й)

конзолни връзки на крилните или опашните повърхности;

к)

рама за окачване на двигателя;

л)

надлъжник на фюзелажа или щпангоут;

м)

страничен елемент от тяга или преградна стена;

н)

поддържаща връзка на седалка или конзола;

о)

релса за закрепване на креслото;

п)

стойка на шасито или усилваща връзка;

р)

ос;

с)

щурвал;

т)

ски или монтажната им рама с изключение смяната на нискофрикционното покритие.

2.

Модифициране или поправка на някоя от следните части:

а)

обшивката на самолета или обшивката на самолетен поплавък, ако работата изисква използването на стойка, приспособление за захващане или фиксиране;

б)

обшивката на самолета в херметичната зона, ако размерите на повредения участък са повече от 15 см (6 инча) във всяко направление;

в)

носещите натоварването части от системата за управление, включително щурвалната колонка, педалите, валовете, квадранти, люлка, тяга, управляващи лостове на конзоли с изключение на:

i)

щамповането на снадки или въжените накрайници; и

ii)

смяната на тягите или накрайниците, които са закрепени чрез занитване;

г)

всички други елементи, неизброени в точка 1, които производителят е определил като основни елементи в техническите ръководства, ръководствата за ремонт или инструкциите за поддържане на летателната годност.

3.

Извършване на следното техническо обслужване на бутален двигател:

а)

разглобяване и последващо сглобяване на бутален двигател, с цел, различна от i) получаване на достъп до бутала/цилиндри; или ii) отстраняване на задния капак на агрегатите за проверка и/или подмяна на маслена помпа, когато такава работа не включва отстраняването и обратното поставяне на зъбните колела с вътрешно зацепване;

б)

разглобяване и последващо сглобяване на редуктори;

в)

заваряване и запояване с твърд припой на съединения, когато не става въпрос за малки поправки чрез заваряване на агрегатите на изпускателната система, извършени от надлежно одобрен или упълномощен заварчик, но с изключение на подмяна на компоненти;

г)

разцентроването на отделни части на агрегати, които се доставят като агрегати, изпитани в заводски условия, с изключение на подмяната или настройката на части, които обичайно подлежат на подмяна или настройка при обслужването.

4.

Балансиране на витлото, с изключение на

а)

балансиране с цел сертифициране на статично балансиране, когато се изисква от ръководството за техническо обслужване;

б)

динамично балансиране на монтирани витла чрез използването на електронно балансиращо оборудване, когато е разрешено от ръководството за техническо обслужване или други одобрени данни за летателна годност;

5.

Всяка допълнителна задача, която изисква:

а)

използването на специализирани инструменти, оборудване или съоръжения, или

б)

значителни процедури за координация поради дълга продължителност на задачите и участието на няколко лица.

Допълнение VIII

Ограничено техническо обслужване от пилота собственик

В допълнение на изискванията от приложение I (част-М) трябва да се спазват следните основни принципи, преди да бъде изпълнена каквато и да било задача съгласно условията на техническото обслужване от пилота собственик:

а)

компетентност и отговорност

1.

Пилотът собственик винаги носи отговорност за всяко техническо обслужване, извършвано от него.

2.

Преди изпълнението на задача на пилота собственик по техническото обслужване, пилотът собственик трябва да се увери, че той е компетентен да изпълни тази задача. Пилотите собственици са длъжни да се запознаят със стандартните практики по техническото обслужване за своите въздухоплавателни средства, както и с програмата за техническо обслужване на въздухоплавателното средство. Ако пилотът собственик не е компетентен за задачата, която трябва да бъде изпълнена, тя не може да бъде изпълнена от него.

3.

Пилотът собственик (или организацията за управление на поддържането на летателната годност, посочена в подчаст Ж, раздел А от настоящото приложение, с която той има договор) носи отговорност за посочването на задачите на пилота собственик в програмата за техническо обслужване в съответствие с тези основни принципи и за осигуряване на навременната актуализация на този документ.

4.

Одобрението на програмата за техническо обслужване се извършва в съответствие с точка M.A.302.

б)

Задачи

Пилотът собственик може да извършва обикновени огледи или операции, за да провери общото състояние и за видими повреди, нормално функциониране на конструкцията на въздухоплавателното средство, двигателите, системите и компонентите.

Задачи по техническото обслужване не могат да бъдат извършвани от пилота собственик, когато задачата:

1.

е от ключово значение за безопасността, когато неправилното изпълнение на задачата ще засегне драстично летателната годност на въздухоплавателното средство, или когато това е задача по техническото обслужване, пряко свързана с безопасността, както е посочено в точка M.A.402(a), и/или

2.

изисква отстраняването на основни компоненти или основни агрегати, и/или

3.

се извършва в съответствие с указание за летателна годност (УЛГ) или указание по ограничаване на летателната годност (УОЛГ), освен ако е изрично разрешено в УЛГ или УОЛГ, и/или

4.

изисква употребата на специални инструменти, калибрирани инструменти (с изключение на динамометричен ключ и пресклещи), и/или

5.

изисква употребата на изпитващи оборудвания или специално изпитване (например безразрушителен контрол (БК), системни изпитвания или функционални проверки на авионикс оборудване), и/или

6.

се състои от каквато и да била извънпланова специална проверка (например проверка при грубо кацане), и/или

7.

засяга системи, които са основни за полетите по прибори (IFR), и/или

8.

е посочена в допълнение VII към настоящото приложение или е задача по техническото обслужване на компонент в съответствие с точки M.A.502 (а), (б), (в) или (г).

Критериите от 1 до 8, посочени по-горе, не могат да бъдат обезсилени от по-слабо ограничителни инструкции, издадени в съответствие с „M.A.302(г) Програма за техническо обслужване.“

Всяка задача, посочена в ръководството за експлоатация на въздухоплавателното средство като подготвяща въздухоплавателното средство за полет (например: сглобяването на крилата на планер или предполетна задача), се счита за задача на пилота, а не задача на пилота собственик по техническото обслужване и затова не изисква сертификат за допускане в експлоатация.

в)

извършване на задачите на пилота собственик по техническото обслужване и документация

Данните за техническото обслужване, както са посочени в точка M.A.401, трябва да са винаги налице при извършването на техническото обслужване от пилота собственик и да се спазват. Подробностите за данните, използвани при извършването на техническото обслужване от пилота собственик, трябва да бъдат включени в сертификата за допускане в експлоатация в съответствие с точка M.A.803(г).

Пилотът собственик трябва да информира одобрената организация за управление на поддържането на летателната годност, която отговаря за управление на поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства (ако това е приложимо), не по-късно от 30 дни след завършване задачата по техническото обслужване от пилота собственик в съответствие с точка M.A 305(a).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

(Част-145)

СЪДЪРЖАНИЕ

145.1   Общи положения

РАЗДЕЛ А —

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

145.А.10

Област на приложение

145.А.15

Подаване на заявление

145.А.20

Условия на одобрението

145.A.25

Изисквания към помещенията

145.A.30

Изисквания към персонала

145.A.35

Персонал, отговарящ за сертифицирането, и помощен персонал

145.А.40

Оборудване, инструменти и материали

145.А.42

Приемане на компоненти

145.А.45

Данни за техническо обслужване

145.А.47

Планиране на работата

145.А.50

Удостоверяване на техническо обслужване

145.А.55

Документация за техническо обслужване

145.А.60

Докладване на събития

145.А.65

Политика за безопасност и качество, процедури за техническо обслужване и система за качество

145.А.70

Описание на организацията за техническо обслужване

145.А.75

Права на организацията

145.А.80

Ограничения на организацията

145.А.85

Промени в организацията

145.А.90

Запазване на валидността

145.А.95

Констатации на несъответствия

РАЗДЕЛ Б —

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

145.Б.1

Област на приложение

145.Б.10

Компетентен орган

145.Б.15

Организации, намиращи се в няколко държави членки

145.Б.20

Първоначално одобрение

145.Б.25

Издаване на одобрение

145.Б.30

Продължаване на одобрение

145.Б.35

Промени в организацията

145.Б.40

Изменения в описанието на организацията за техническо обслужване

145.Б.45

Отнемане, анулиране и ограничаване на одобрението

145.Б.50

Констатации на несъответствия

145.Б.55

Съхранение на документация

145.Б.60

Освобождавания

Допълнение I —

Сертификат за разрешено допускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Допълнение II —

Система от класове и категории на одобрение на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част-М), подчаст E и в приложение II (част-145)

Допълнение III —

Одобрение на организация за техническо обслужване съгласно приложение II (част-145)

Допълнение IV —

Условия за използване на персонал, който не е квалифициран в съответствие с посоченото в точка 145.А.30 (й 1 и 2 от приложение III (част-66)

145.1   Общи положения

За целите на тази част компетентен орган е:

1.

за организациите с основно място на дейност в дадена държава членка — упълномощеният орган, определен от тази държава членка;

2.

за организациите с основно място на дейност в трета страна — Агенцията.

РАЗДЕЛ А

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

145.А.10   Област на приложение

В този раздел се установяват изискванията за издаване или продължаване на одобрение на организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти, на които трябва да отговаря дадена организация, за да получи право да издава или продължава одобрения за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и компоненти.

145.A.15   Подаване на заявление

За издаване или изменение на одобрение трябва да бъде подадено заявление до компетентния орган, като формулярите и начинът на попълване се определят от компетентния орган.

145.A.20   Условия на одобрението

Организацията трябва да посочи в своето описание обхвата на работите, за които се иска одобрението (допълнение IV към приложение I (част-М) съдържа таблица с всички класове и категории).

145.А.25   Изисквания към помещенията

Организацията гарантира, че:

а)

помещенията са подходящи за извършване на цялата планова работа и в частност, че е налице защита от атмосферните влияния. Специализираните работилници и места са отделени по подходящ начин, за да се защитят околната среда и работната зона от замърсявания.

1.

За базово техническо обслужване на въздухоплавателни средства — има хангари, които са достатъчно големи, за да се разположи въздухоплавателното средство по време на плановото базово техническо обслужване.

2.

За техническо обслужване на компоненти — има работилници, които са достатъчно големи, за да се разположат в тях компонентите по време на плановото техническо обслужване.

б)

има осигурени офиси за управление на плановата работа, посочена в буква а) по-горе, както и персонал, отговарящ за сертифицирането, така че да може да изпълни възложените му задачи по начин, осигуряващ постигането на стандарти за добро техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

в)

работната среда, включваща хангари за въздухоплавателните средства, работилници за компонентите и офиси, съответства на изпълняваната задача и на специалните изисквания. Освен ако специфичната среда за дадена задача не налага друго, в обичайния случай работната среда е такава, че да не влошава ефективността на работа на персонала:

1.

температурата трябва да се поддържа в такива граници, че персоналът да може да изпълнява възложените му задачи, без да изпитва излишен дискомфорт;

2.

прахът и другите въздушни замърсявания се свеждат до минимум, като не се разрешава в работната зона количеството им да достига до ниво, при което да са налице видими замърсявания по въздухоплавателното средство или компонента;

3.

осветлението трябва да бъде подходящо за извършване на инспекция или изпълнение на задача по ефективен начин;

4.

шумът не трябва да разсейва и обърква персонала при извършването на проверки. Когато не е възможно да се контролира източникът на шума, персоналът се снабдява с необходимото лично оборудване, за да се предпази от шум, който би предизвиквал разсейване и объркване по време на проверката;

5.

когато специфична задача по техническото обслужване налага да се прилагат специфични условия на околната среда, различни от посочените по-горе, се спазват тези условия. Специфичните условия се посочват в данните за техническото обслужване;

6.

работната среда за линейното техническо обслужване е такава, че позволява извършването на определена задача по техническото обслужване или проверка без излишно разсейване и объркване. Следователно при влошаване на работната среда до неприемливо ниво по отношение на температура, влага, градушка, лед, сняг, вятър, осветление, прах/други въздушни замърсявания, изпълнението на определената задача по техническото обслужване или проверката се прекратява до възстановяване на задоволителни условия на работната среда;

г)

За компонентите, оборудването, инструментите и материалите са осигурени охраняеми складови помещения. Складовите условия дават възможност за разделяне на годните за експлоатация компоненти и материали от негодните за експлоатация компоненти, материали, оборудване и инструменти. Условията в складовите помещения са в съответствие с изискванията на производителя за предотвратяване влошаване на състоянието и нанасяне на щети на съхраняваните компоненти, материали, оборудване и инструменти. Достъпът до складовите помещения е ограничен само за упълномощения персонал.

145.А.30   Изисквания към персонала

а)

Организацията назначава отговорен мениджър, който има корпоративни пълномощия, за да осигури финансирането и извършването на цялото техническо обслужване, заявено от клиента, в съответствие със стандарта, изискван по тази част. Отговорният мениджър:

1.

гарантира, че са налице всички необходими ресурси за извършване на техническото обслужване в съответствие с точка 145.А.65(б), за да се потвърди одобрението на организацията;

2.

създава и насърчава провеждането на политика за безопасност и качество, както е посочено в точка 145.А.65(а);

3.

доказва основно разбиране на разпоредбите на настоящото приложение (част-145).

б)

Организацията определя лице или група от лица, отговорно/и за осигуряване на непрекъснато съответствие на организацията с изискванията на тази част. Това лице/тези лица е/са подчинено/и на отговорния мениджър.

1.

Определеното лице представлява управленската структура на организацията за техническо обслужване и е отговорно за всички функции, посочени в тази част.

2.

Определеното лице се определя и препоръките му се предават във вид и по начин, установен от компетентния орган.

3.

Определеното лице може да демонстрира съответни познания и задоволителен опит по отношение на техническото обслужване на въздухоплавателните средства и компонентите, както и работно познаване на изискванията на тази част.

4.

Създадени са процедури, по които се определят заместници на всяко лице, ако то отсъства за продължителен период от време.

в)

Отговорният мениджър по буква а) назначава лице, което отговаря за контрола на системата за качество, включваща и съответната система за обратна връзка, както се изисква от точка 145.А.65(в). Назначеното лице има пряк достъп до отговорния мениджър, за да може отговорният мениджър да бъде постоянно и правилно информиран по въпросите на качеството и съответствието.

г)

Организацията има план за човекочасове на техническото обслужване, който показва, че организацията разполага с достатъчно персонал, за да планира, извършва, упражнява надзор, инспектира и осъществява контрол на качеството в съответствие с одобрението. В допълнение, организацията има разработена процедура за повторно оценяване на работата, която трябва да бъде извършена, когато наличният персонал е по-малко от планираното ниво на персонал за всяка отделна задача или период от време.

д)

Организацията установява и контролира компетентността на персонала, участващ в извършването на техническо обслужване, управление и/или проверки на качеството, в съответствие с процедура и спрямо стандарт, одобрени от компетентния орган. Освен необходимия опит, свързан със служебните функции, компетентността трябва да включва разбиране и прилагане на въпросите, свързани с човешкия фактор и човешкото изпълнение, съответстващи на личната функция в организацията. „Човешки фактор“ означава принципите, които се прилагат към авиационното проектиране, сертифициране, обучение, експлоатация и техническо обслужване и които търсят безопасна връзка между човека и другите компоненти на системата чрез правилно отчитане на човешкото изпълнение. „Човешко изпълнение“ означава възможностите и ограниченията на човека, които оказват влияние върху безопасността и ефикасността на авиационните операции.

е)

Организацията гарантира, че персоналът, който извършва и/или контролира продължително безразрушително изпитване на конструкции на въздухоплавателни средства и/или компоненти за поддържане на летателната годност, е подходящо квалифициран за съответния безразрушителен контрол в съответствие с европейски или еквивалентен стандарт, признат от Агенцията. Персоналът, който изпълнява други специализирани задачи, трябва да бъде подходящо квалифициран в съответствие с официално признати стандарти. Чрез дерогация от тази буква персоналът, посочен в буква ж), както и в буква з), точки 1 и 2, квалифициран като категория B1 или B3 в съответствие с приложение III (част-66), може да изпълнява и/или контролира тестове с цветно контрастно вещество.

ж)

Освен когато в буква й) е посочено друго, в случай на линейно техническо обслужване на въздухоплавателни средства всяка организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средств