EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1257

Регламент (ЕС) № 1257/2014 на Комисията от 24 ноември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете, с цел адаптиране на приложения I и IV Текст от значение за ЕИП

OJ L 337, 25.11.2014, p. 53–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1257/oj

25.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 337/53


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1257/2014 НА КОМИСИЯТА

от 24 ноември 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете, с цел адаптиране на приложения I и IV

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. относно торовете (1), и по-специално член 31, параграфи 1 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Суровите калиеви соли са материали, получени чрез добив от от природни ресурси. За такива естествени продукти изискванията за минимално съдържание на хранителни елементи, посочени във вписване 1 в таблица А.3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003, бяха установени в съответствие с добрите отраслови практики. Въпреки това, когато количеството на калия в рудата намалява по естествен път, производителите изпитват все по-големи трудности да се съобразят със съществуващите гранични стойности, което застрашава непрекъснатостта на доставките на получените от сурови калиеви соли торове за професионалните земеделски производители. Следователно тези гранични стойности следва да бъдат леко намалени чрез изменение на вписване 1 от таблица A.3 от посоченото приложение, за да се даде възможност на производителите да продължат предлагането на пазара на своите продукти като „ЕО торове“. Това изменение отчита факта, че преразгледаните малко по-ниски гранични стойности също така дават възможност за ефикасно наторяване и поради това могат да бъдат смятани за технически прогрес в съответствие с член 31, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2003/2003.

(2)

3,4–диметил-1H-пиразолфосфат (наричан по-долу „DMPP“) е инхибитор на нитрификацията, подходящ за употреба с обикновени азотни торове (твърди или течни). DMPP намалява рисковете от загуби на азот в почвата и в атмосферата и следователно повишава ефикасността на използването на азота.

(3)

Реакционната смес между N-бутилтиофосфорен триамид и N-пропилтиофосфорен триамид (наричан по-долу „NBPT/NPPT“) е инхибитор на уреазата. NBPT/NPPT намалява риска от загуби на азот под формата на емисии на амоняк след прилагане на торове, съдържащи уреа, и следователно допринася за по-голяма ефикасност на използването на азота.

(4)

С цел да бъдат по-достъпни за земеделските производители на територията на Съюза, DMPP и NBPT/NPPT следва да бъдат добавени към списъците на разрешените инхибитори на нитрификацията и уреазата в приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 в съответствие с член 31, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2003/2003.

(5)

Твърдите или течни еднокомпонентни карбамид-формалдехидни торове, както и твърдите NPK, NP и NK торове, които съдържат карбамид-формалдехид, са включени като видове торове в приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003. Макар че карбамид-формалдехидните кондензати са стабилни в разтвор и в суспензия, течните NPK, NP и NK торове, които съдържат карбамид-формалдехид, все още не са включени в приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 като отделен вид продукт. Тъй като съществува нарастващ интерес към търговията с течни NPK, NP и NK торове, съдържащи определено количество карбамид-формалдехид като източник на азот, следва да бъде разрешено използването на карбамид-формалдехид при изготвянето на течни NPK, NP и NK торове. Поради това в таблица В.2 от приложение I към посочения регламент следва да бъдат включени шест нови обозначения на видове.

(6)

В допълнение към включването на DMPP и NBPT/NPPT в приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003, в приложение IV към същия регламент следва да бъдат добавени методи, които да се прилагат при анализа на посочените торове за целите на официалния контрол върху тях.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 2003/2003 следва да бъде съответно изменен.

(8)

За да се гарантира, че методът за анализ на NBPT/NPPT, който понастоящем е в процес на валидиране, ще бъде публикуван от Европейския комитет по стандартизация преди добавянето на NBPT/NPPT в приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003, и на новия метод за анализ за този вид торове в приложение IV към същия регламент, прилагането му следва да се отложи по отношение на посочените изменения.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 32 от Регламент (ЕО) № 2003/2003,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения

Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя, както следва:

1)

Приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение IV се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Приложение I, точка 4) и приложение II, точка 2) се прилагат от 1 януари 2016 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 304, 21.11.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 2003/2003 се изменя, както следва:

1)

В Таблица А.3 вписване 1 в таблицата се заменя със следното:

„1

Сурова калиева сол

Продукт, получен от сурови калиеви соли

9 % K2O

Калий, изразен като водоразтворим K2O

2 % MgO

Магнезий под формата на водоразтворими соли, изразени като магнезиев оксид.

Могат да бъдат добавяни обичайни търговски наименования

Водоразтворим калиев оксид

Водоразтворим магнезиев оксид

Общо натриев оксид

Съдържанието на хлорид трябва да бъде декларирано“

2)

Таблица В.2 се изменя, както следва:

а)

вписвания В.2.2 до В.2.8 се заменят със следното:

„В.2.2

Обозначение на типа:

Разтвор на NPK тор, съдържащ карбамид-формалдехид

Данни за метода на получаване:

Продукт, получен по химичен път и чрез разтваряне във вода, във форма, устойчива при атмосферно налягане, без добавка на органични хранителни вещества от животински или растителен произход, и съдържащ карбамид-формалдехид

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Общо 15 % (N + P2O5 + K2O)

За всеки от хранителните елементи:

5 % N, най-малко 25 % от обявеното съдържание на общ азот трябва да е от азотна форма (5)

3 % P2O5

3 % K2O

Максимално съдържание на биурет: (амиден азот + азот от карбамид-формалдехид) × 0,026

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Общ азот

(2)

Нитратен азот

(3)

Амонячен азот

(4)

Амиден азот

(5)

Азот от карбамид-формалдехид

Водоразтворим P2O5

Водоразтворим K2O

(1)

Общ азот

(2)

Ако някоя от формите на азота (2), (3) и (4) е в количество най-малко от 1 % от масата, тя трябва да бъде декларирана

(3)

Азот от карбамид-формалдехид

(4)

Ако съдържанието на биурет е по-малко от 0,2 %, могат да бъдат добавени думите „с ниско съдържание на биурет“

Водоразтворим P2O5

(1)

Водоразтворим калиев оксид

(2)

Думите „ниско съдържание на хлорид“ могат да се използват само когато съдържанието на Cl не превишава 2 %

(3)

Съдържанието на хлорид може да бъде декларирано


В.2.3

Обозначение на типа:

Суспензия на NPK тор

Данни за метода на получаване:

Продукт в течна форма, чиито хранителни елементи са получени от вещества, както в суспензия във водна среда, така и в разтвор, без добавки на органични хранителни вещества от животински или растителен произход

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Общо: 20 %, (N + P2O5 + K2O)

За всеки от хранителните елементи: 3 % N, 4 % P2O5, 4 % K2O

Максимално съдържание на биурет: амиден N × 0,026

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Общ азот

(2)

Нитратен азот

(3)

Амонячен азот

(4)

Амиден азот

(1)

Водоразтворим P2O5

(2)

P2O5 разтворим в неутрален амониев цитрат

(3)

P2O5 разтворим в неутрален амониев цитрат и вода

Водоразтворим K2O

(1)

Общ азот

(2)

Ако някоя от формите на азота (2), (3) и (4) е в количество най-малко от 1 % от масата, тя трябва да бъде декларирана

(3)

Ако съдържанието на биурет е по-малко от 0,2 %, могат да бъдат добавени думите „с ниско съдържание на биурет“

Торовете не трябва да съдържат томасова шлака, алуминиев калциев фосфат, калцинирани фосфати, частично разтворими фосфати или природни фосфати

(1)

Ако водоразтворимият P2O5 е по-малко от 2 %, се обявява само разтворимост 2

(2)

Ако водоразтворимият P2O5 е най-малко 2 %, се обявява разтворимост 3 и се посочва съдържанието на водоразтворим P2O5

(1)

Водоразтворим калиев оксид

(2)

Думите „ниско съдържание на хлорид“ могат да се използват само когато съдържанието на Cl не превишава 2 %

(3)

Съдържанието на хлорид може да бъде декларирано


В.2.4

Обозначение на типа:

Суспензия на NPK тор, съдържащ карбамид-формалдехид

Данни за метода на получаване:

Продукт в течна форма, чиито хранителни елементи са получени от вещества, както в разтвор, така и в суспензия във вода, без добавки на органични хранителни вещества от животински или растителен произход, съдържащ карбамид-формалдехид

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Общо 20 % (N + P2O5 + K2O)

За всеки от хранителните елементи:

5 % N, най-малко 25 % от обявеното съдържание на общ азот трябва да е от азотна форма (5)

Най-малко 3/5 от обявеното съдържание на азот (5) трябва да бъде разтворимо в гореща вода

4 % P2O5

4 % K2O

Максимално съдържание на биурет: (амиден азот + азот от карбамид-формалдехид) × 0,026

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Общ азот

(2)

Нитратен азот

(3)

Амонячен азот

(4)

Амиден азот

(5)

Азот от карбамид-формалдехид

(1)

Водоразтворим P2O5

(2)

P2O5 разтворим в неутрален амониев цитрат

(3)

P2O5 разтворим в неутрален амониев цитрат и вода

Водоразтворим K2O

(1)

Общ азот

(2)

Ако някоя от формите на азота (2), (3) и (4) е в количество най-малко от 1 % от масата, тя трябва да бъде декларирана

(3)

Азот от карбамид-формалдехид

(4)

Ако съдържанието на биурет е по-малко от 0,2 %, могат да бъдат добавени думите „с ниско съдържание на биурет“

Торовете не трябва да съдържат томасова шлака, алуминиев калциев фосфат, калцинирани фосфати, частично разтворими фосфати или природни фосфати

(1)

Ако водоразтворимият P2O5 е по-малко от 2 %, се обявява само разтворимост (2)

(2)

Ако водоразтворимият P2O5 е най-малко 2 %, се обявява разтворимост 3 и се посочва съдържанието на водоразтворим P2O5

(1)

Водоразтворим калиев оксид

(2)

Думите „ниско съдържание на хлорид“ могат да се използват само когато съдържанието на Cl не превишава 2 %

(3)

Съдържанието на хлорид може да бъде декларирано


В.2.5

Обозначение на типа:

разтвор на NP тор

Данни за метода на получаване:

Продукт, получен по химичен път и чрез разтваряне във вода, във форма, устойчива при атмосферно налягане, без добавка на органични хранителни вещества от животински или растителен произход

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Общо: 18 %, (N + P2O5)

За всеки от хранителните елементи: 3 % N, 5 % P2O5

Максимално съдържание на биурет: амиден N × 0,026

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Общ азот

(2)

Нитратен азот

(3)

Амонячен азот

(4)

Амиден азот

Водоразтворим P2O5

 

(1)

Общ азот

(2)

Ако някоя от формите на азота (2), (3) и (4) е в количество най-малко от 1 % от масата, тя трябва да бъде декларирана

(3)

Ако съдържанието на биурет е по-малко от 0,2 %, могат да бъдат добавени думите „с ниско съдържание на биурет“

Водоразтворим P2O5

 


В.2.6

Обозначение на типа:

Разтвор на NP тор, съдържащ карбамид-формалдехид

Данни за метода на получаване:

Продукт, получен по химичен път и чрез разтваряне във вода, във форма, устойчива при атмосферно налягане, без добавка на органични хранителни вещества от животински или растителен произход, и съдържащ карбамид-формалдехид

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Общо 18 % (N + P2O5)

За всеки от хранителните елементи:

5 % N, най-малко 25 % от обявеното съдържание на общ азот трябва да е от азотна форма (5)

5 % P2O5

Максимално съдържание на биурет: (амиден азот + азот от карбамид-формалдехид) × 0,026

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Общ азот

(2)

Нитратен азот

(3)

Амонячен азот

(4)

Амиден азот

(5)

Азот от карбамид-формалдехид

Водоразтворим P2O5

 

(1)

Общ азот

(2)

Ако някоя от формите на азота (2), (3) и (4) е в количество най-малко от 1 % от масата, тя трябва да бъде декларирана

(3)

Азот от карбамид-формалдехид

(4)

Ако съдържанието на биурет е по-малко от 0,2 %, могат да бъдат добавени думите „с ниско съдържание на биурет“

Водоразтворим P2O5

 


В.2.7

Обозначение на типа:

Суспензия на NP тор

Данни за метода на получаване:

Продукт в течна форма, чиито хранителни елементи са получени от вещества, както в разтвор, така и в суспензия във вода, без добавки на органични хранителни вещества от животински или растителен произход

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Общо: 18 %, (N + P2O5)

За всеки от хранителните елементи: 3 % N, 5 % P2O5

Максимално съдържание на биурет: амиден N × 0,026

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Общ азот

(2)

Нитратен азот

(3)

Амонячен азот

(4)

Амиден азот

(1)

Водоразтворим P2O5

(2)

P2O5 разтворим в неутрален амониев цитрат

(3)

P2O5 разтворим в неутрален амониев цитрат и вода

 

(1)

Общ азот

(2)

Ако някоя от формите на азота (2), (3) и (4) е в количество най-малко от 1 % от масата, тя трябва да бъде декларирана

(3)

Ако съдържанието на биурет е по-малко от 0,2 %, могат да бъдат добавени думите „с ниско съдържание на биурет“

Торовете не трябва да съдържат томасова шлака, алуминиев калциев фосфат, калцинирани фосфати, частично разтворими фосфати или природни фосфати

(1)

Ако водоразтворимият P2O5 е по-малко от 2 %, се обявява само разтворимост 2

(2)

Ако водоразтворимият P2O5 е най-малко 2 %, се обявява разтворимост 3 и следва да се посочи съдържанието на водоразтворим P2O5

 


В.2.8

Обозначение на типа:

Суспензия на NP тор, съдържащ карбамид-формалдехид

Данни за метода на получаване:

Продукт в течна форма, чиито хранителни елементи са получени от вещества, както в суспензия, така и в разтвор във вода, без добавки на органични хранителни вещества от животински или растителен произход, и съдържащ карбамид-формалдехид

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Общо 18 % (N + P2O5)

За всеки от хранителните елементи:

5 % N, най-малко 25 % от обявеното съдържание на общ азот трябва да е от азотна форма (5)

Най-малко 3/5 от обявеното съдържание на азот (5) трябва да бъде разтворимо в гореща вода

5 % P2O5

Максимално съдържание на биурет: (амиден азот + азот от карбамид-формалдехид) × 0,026

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Общ азот

(2)

Нитратен азот

(3)

Амонячен азот

(4)

Амиден азот

(5)

Азот от карбамид-формалдехид

(1)

Водоразтворим P2O5

(2)

P2O5 разтворим в неутрален амониев цитрат

(3)

P2O5 разтворим в неутрален амониев цитрат и вода

 

(1)

Общ азот

(2)

Ако някоя от формите на азота (2), (3) и (4) е в количество не по-малко от 1 % от масата, тя трябва да бъде декларирана

(3)

Азот от карбамид-формалдехид

(4)

Ако съдържанието на биурет е по-малко от 0,2 %, могат да бъдат добавени думите „с ниско съдържание на биурет“

Торовете не трябва да съдържат томасова шлака, алуминиев калциев фосфат, калцинирани фосфати, частично разтворими фосфати или природни фосфати

(1)

Ако водоразтворимият P2O5 е по-малко от 2 %, се обявява само разтворимост (2)

(2)

Ако водоразтворимият P2O5 е най-малко 2 %, се обявява разтворимост (3) и се посочва съдържанието на водоразтворим P2O5

 

б)

добавят се вписвания В.2.9 до В.2.14, както следва:

„В.2.9

Обозначение на типа:

разтвор на NK тор

Данни за метода на получаване:

Продукт, получен по химичен път и чрез разтваряне във вода, във форма, устойчива при атмосферно налягане, без добавка на органични хранителни вещества от животински или растителен произход

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Общо: 15 % (N + K2O)

За всеки от хранителните елементи: 3 % N, 5 % K2O

Максимално съдържание на биурет: амиден N × 0,026

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Общ азот

(2)

Нитратен азот

(3)

Амонячен азот

(4)

Амиден азот

 

Водоразтворим K2O

(1)

Общ азот

(2)

Ако някоя от формите на азота (2), (3) и (4) е в количество най-малко от 1 % от масата, тя трябва да бъде декларирана

(3)

Ако съдържанието на биурет е по-малко от 0,2 %, могат да бъдат добавени думите „с ниско съдържание на биурет“

 

(1)

Водоразтворим калиев оксид

(2)

Думите „ниско съдържание на хлорид“ могат да се използват само когато съдържанието на Cl не превишава 2 %

(3)

Съдържанието на хлорид може да бъде декларирано


В.2.10

Обозначение на типа:

Разтвор на NK тор, съдържащ карбамид-формалдехид

Данни за метода на получаване:

Продукт, получен по химичен път и чрез разтваряне във вода, във форма, устойчива при атмосферно налягане, без добавка на органични хранителни вещества от животински или растителен произход, и съдържащ карбамид-формалдехид

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Total 15 % (N + K2O)

За всеки от хранителните елементи:

5 % N, най-малко 25 % от обявеното съдържание на общ азот трябва да е от азотна форма (5)

5 % K2O

Максимално съдържание на биурет: (амиден азот + азот от карбамид-формалдехид) × 0,026

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Общ азот

(2)

Нитратен азот

(3)

Амонячен азот

(4)

Амиден азот

(5)

Азот от карбамид-формалдехид

 

Водоразтворим K2O

(1)

Общ азот

(2)

Ако някоя от формите на азота (2), (3) и (4) е в количество най-малко от 1 % от масата, тя трябва да бъде декларирана

(3)

Азот от карбамид-формалдехид

(4)

Ако съдържанието на биурет е по-малко от 0,2 %, могат да бъдат добавени думите „с ниско съдържание на биурет“

 

(1)

Водоразтворим калиев оксид

(2)

Думите „ниско съдържание на хлорид“ могат да се използват само когато съдържанието на Cl не превишава 2 %

(3)

Съдържанието на хлорид може да бъде декларирано


В. 2.11

Обозначение на типа:

Суспензия на NK тор

Данни за метода на получаване:

Продукт в течна форма, чиито хранителни елементи са получени от вещества, както в разтвор, така и в суспензия във вода, без добавки на органични хранителни вещества от животински или растителен произход

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Общо: 18 % (N + K2O)

За всеки от хранителните елементи: 3 % N, 5 % K2O

Максимално съдържание на биурет: амиден N × 0,026

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Общ азот

(2)

Нитратен азот

(3)

Амонячен азот

(4)

Амиден азот

 

Водоразтворим K2O

(1)

Общ азот

(2)

Ако някоя от формите на азота (2), (3) и (4) е в количество най-малко от 1 % от масата, тя трябва да бъде декларирана

(3)

Ако съдържанието на биурет е по-малко от 0,2 %, могат да бъдат добавени думите „с ниско съдържание на биурет“

 

(1)

Водоразтворим калиев оксид

(2)

Думите „ниско съдържание на хлорид“ могат да се използват само когато съдържанието на Cl не превишава 2 %

(3)

Съдържанието на хлорид може да бъде декларирано


В.2.12

Обозначение на типа:

Суспензия на NK тор, съдържащ карбамид-формалдехид

Данни за метода на получаване:

Продукт в течна форма, чиито хранителни елементи са получени от вещества, както в суспензия, така и в разтвор във вода, без добавки на органични хранителни вещества от животински или растителен произход, и съдържащ карбамид-формалдехид

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Total 18 %(N + K2O)

За всеки от хранителните елементи:

5 % N, най-малко 25 % от обявеното съдържание на общ азот трябва да е от азотна форма (5)

Най-малко 3/5 от обявеното съдържание на азот (5) трябва да бъде разтворимо в гореща вода

5 % K2O

Максимално съдържание на биурет: (амиден азот + азот от карбамид-формалдехид) × 0,026

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

(1)

Общ азот

(2)

Нитратен азот

(3)

Амонячен азот

(4)

Амиден азот

(5)

Азот от карбамид-формалдехид

 

Водоразтворим K2O

(1)

Общ азот

(2)

Ако някоя от формите на азота (2), (3) и (4) е в количество най-малко от 1 % от масата, тя трябва да бъде декларирана

(3)

Азот от карбамид-формалдехид

(4)

Ако съдържанието на биурет е по-малко от 0,2 %, могат да бъдат добавени думите „с ниско съдържание на биурет“

 

(1)

Водоразтворим калиев оксид

(2)

Думите „ниско съдържание на хлорид“ могат да се използват само когато съдържанието на Cl не превишава 2 %

(3)

Съдържанието на хлорид може да бъде декларирано


В.2.13

Обозначение на типа:

разтвор на РK тор

Данни за метода на получаване:

Продукт, получен по химичен път и чрез разтваряне във вода, без добавка на органични хранителни вещества от животински или растителен произход

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Общо: 18 % (P2O5 + K2O)

За всеки от хранителните елементи: 5 % P2O5, 5 % K2O

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

Водоразтворим P2O5

Водоразтворим K2O

 

Водоразтворим P2O5

(1)

Водоразтворим калиев оксид

(2)

Думите „ниско съдържание на хлорид“ могат да се използват само когато съдържанието на Cl не превишава 2 %

(3)

Съдържанието на хлорид може да бъде декларирано


В.2.14

Обозначение на типа:

Суспензия на PK тор

Данни за метода на получаване:

Продукт в течна форма, чиито хранителни елементи са получени от вещества, както в разтвор, така и в суспензия във вода, без добавки на органични хранителни вещества от животински или растителен произход

Минимално съдържание на хранителни елементи (% от масата) и други изисквания:

Общо: 18 % (P2O5 + K2O)

За всеки от хранителните елементи: 5 % P2O5, 5 % K2O

Форми, разтворимости и съдържание на хранителни елементи, обявени в колони 4, 5 и 6 — Размер на частиците

Данни за идентификация на торовете — Други изисквания

N

P2O5

K2O

N

P2O5

K2O

1

2

3

4

5

6

 

(1)

Водо-разтворим P2O5

(2)

P2O5 разтворим в неутрален амониев цитрат

(3)

P2O5 разтворим в неутрален амониев цитрат и вода

Водоразтворим K2O

 

Торовете не трябва да съдържат томасова шлака, алуминиев калциев фосфат, калцинирани фосфати, частично разтворими фосфати или природни фосфати

(1)

Ако водоразтворимият P2O5 е по-малко от 2 %, се обявява само разтворимост 2

(2)

Ако водоразтворимият P2O5 е най-малко 2 %, се обявяват разтворимост 3 и съдържанието на водоразтворим P2O5

(1)

Водоразтворим калиев оксид

(2)

Думите „ниско съдържание на хлорид“ могат да се използват само когато съдържанието на Cl не превишава 2 %

(3)

Съдържанието на хлорид може да бъде декларирано“

3)

В таблица Е.1 се добавя следното вписване 4:

„4

3,4-диметил-1H-пиразолфосфат (DMPP)

ЕО № 424-640-9

Минимум: 0,8

Максимум: 1,6“

 

 

4)

В таблица Е.2 се добавя следното вписване 3:

„3

Реакционна смес на N-бутилтиофосфорен триамид („NBPT“) и N-пропилтиофосфорен триамид („NPPT“) (съотношение 3:1 (1))

ЕО № 700-457-2

Минимум: 0,02

Максимум: 0,3“

 

 


(1)  Допустимо отклонение за частта от N-пропилтиофосфорен триамид („NPPT“): 20 %.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение IV, раздел Б от Регламент (ЕО) № 2003/2003 се добавят следните методи:

„Метод 12.6

Определяне на DMPP

EN 16328: Минерални торове — Определяне на 3,4-диметил-1Н-пиразолфосфат (DMPP) — Метод с високоефективна течна хроматография (HPLC)

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.

Метод 12.7

Определяне на NBPT/NPPT

EN 16651: Минерални торове — Определяне на N-(n-бутил)тиофосфорен триамид (NBPT) и N-(n-пропил)тиофосфорен триамид (NРPT) — Метод с високоефективна течна хроматография (HPLC)

Този метод за анализ е изпитан чрез кръгово изпитване.“


Top