Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1230

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1230/2014 на Комисията от 17 ноември 2014 година за разрешаване на употребата на меден дилизинат като фуражна добавка за всички видове животни Текст от значение за ЕИП

OJ L 331, 18.11.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1230/oj

18.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1230/2014 НА КОМИСИЯТА

от 17 ноември 2014 година

за разрешаване на употребата на меден дилизинат като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за издаване на разрешение за меден дилизинат. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на медния дилизинат като фуражна добавка за всички видове животни, която да бъде класифицирана в категорията „хранителни добавки“.

(4)

В становището си от 3 юли 2014 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба медният дилизинат не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и на човека, нито върху околната среда, както и че той може да се счита за ефикасен източник на мед за всички видове животни. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на медния дилизинат беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „смеси на елементи с микроконцентрация“, като добавка при храненето на животните при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2014; 12(7):3796.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

Съдържание на елемента (Cu) в mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория „хранителни добавки“. Функционална група „смеси на елементи с микроконцентрация“

3b411

Меден дилизинат

Характеристика на добавката

Прах или гранули със съдържание на мед ≥ 14,5 % и на лизин ≥ 84,0 %.

Характеристика на активното вещество

Меден хелат от L-лизинат-HCl

Химична формула: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

CAS номер: 53383-24-7

Методи за анализ  (1)

За определяне на съдържанието на лизин във фуражната добавка:

йонообменна хроматография, съчетана със следколонна дериватизация и колориметрична или флуоресцентна детекция — EN ISO 17180.

За определянето на общото съдържание на медта във фуражната добавка и в премиксите:

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) — EN 15510;

или

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма след разлагане под налягане (ICP-AES) — EN 15621.

За определянето на общия обем на медта във фуражните суровини и в комбинираните фуражи:

атомно-абсорбционна спектрометрия (AAS) — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията, или

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-AES) — EN 15510, или

атомноемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма след разлагане под налягане (ICP-AES) — EN 15621.

Всички видове животни

Говеда:

говеда, които все още не са започнали да преживят: 15 (общо);

други говеда: 35 (общо).

Овце: 15 (общо).

Прасенца до 12 седмици: 170 (общо).

Ракообразни: 50 (общо).

Други животни: 25 (общо).

1.

Добавката се смесва с фуража под формата на премикс.

2.

За безопасността на потребителите: по време на работа да се носят предпазна маска на устата, предпазни очила и ръкавици.

3.

Етикетът трябва да съдържа следния текст:

за фураж за овце, ако съдържанието на мед във фуража превишава 10 mg/kg:

„Съдържанието на мед в този фураж може да причини отравяне при някои породи овце.“

за фураж за говеда, които са започнали да преживят, ако съдържанието на мед във фуража е по-ниско от 20 mg/kg:

„Съдържанието на мед в този фураж може да причини недостиг на мед при едрия рогат добитък, извеждан на открита паша на пасбища с високо съдържание на молибден или сяра.“

„При съставянето на фуража да се вземе предвид съдържанието на лизин в добавката.“

8 декември 2024 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top