EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1141

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 година относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

OJ L 317, 4.11.2014, p. 1–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/oj

4.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 317/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1141/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2014 година

относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 224 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (2),

като взе предвид становището на Сметната палата (3),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (4),

като имат предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 4 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 12, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) е посочено, че политическите партии на европейско равнище допринасят за формирането на европейско политическо съзнание и за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза.

(2)

В членове 11 и 12 от Хартата е посочено, че правото на свободно сдружаване на всяко равнище, например в областите на политическото и гражданското сдружаване, и правото на свобода на изразяването на мнения, което включва свободата да се отстоява собствено мнение и да се получава и разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите, са основни права на всеки гражданин на Съюза.

(3)

На европейските граждани трябва да се осигури възможност да се ползват от тези права, за да участват пълноценно в демократичния живот на Съюза.

(4)

Истинските транснационални европейски политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации имат ключова роля за това да бъде даден израз на гласовете на гражданите на европейско равнище чрез преодоляване на политическите различия на национално равнище и на равнището на Съюза.

(5)

Европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации следва да бъдат насърчавани и подпомагани в стремежа им да осигурят здрава връзка между европейското гражданско общество и институциите на Съюза, и по-специално Европейския парламент.

(6)

Придобитият опит на европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации от прилагането на Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета (5), заедно с резолюцията на Европейския парламент от 6 април 2011 г. за прилагането на Регламент (ЕО) № 2004/2003 (6), показва необходимостта да бъде подобрена правната и финансова рамка за европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, за да могат да станат по-явни и ефективни участници в многоетажната политическа система на Съюза.

(7)

За улесняване на тяхната работа и в потвърждение на мисията, която им е отредена в ДЕС, за европейските политически партии и за свързаните с тях европейски политически фондации следва да бъде създаден специфичен европейски правен статут.

(8)

За целите на регистрирането, контрола и налагането на санкции на европейските политически партии и на европейските политически фондации следва да бъде създаден Орган за европейските политически партии и фондации („Органа“). За получаване на европейски правен статут следва да е необходима регистрация, която да води до ред права и задължения. За избягване на евентуален конфликт на интереси Органът следва да бъде независим.

(9)

Следва да бъдат уредени процедурите, които европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации трябва да следват, за да получат европейски правен статут по силата на настоящия регламент, както и процедурите и критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде взето решение за предоставяне на посочения европейски правен статут. Също така е необходимо да бъде регламентиран редът в случаите, когато една европейска политическа партия или европейска политическа фондация бъде лишена, загуби или се откаже от своя европейски правен статут.

(10)

С цел улесняване на надзора на юридическите лица, спрямо които се прилагат разпоредбите и на правото на Съюза, и на националното право, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) по отношение на функционирането на регистър за европейските политически партии и фондации („регистъра“), който да се управлява от Органа, по-специално що се отнася до информацията и съпътстващата документация, съхранявани в регистъра. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(11)

За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на разпоредбите относно системата на регистрационните номера и относно предоставянето от Органа на трети страни на стандартни извадки от регистъра при поискване. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (7).

(12)

Европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, които желаят да бъдат признати като такива на равнището на Съюза посредством получаването на европейски правен статут и да получават обществено финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, следва да зачитат определени принципи и да изпълняват определени условия. По-специално е необходимо европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации да зачитат принципите, на които се основава Съюза, предвидени в член 2 ДЕС.

(13)

Решенията за отписване на европейската политическа партия или европейската политическа фондация от регистъра на основание на неспазване на ценностите, на които се основава Съюзът, предвидени в член 2 ДЕС, следва да се приемат единствено в случай на явно и сериозно нарушение на тези ценности. При вземането на решение за отписване от регистъра Органът следва да спазва изцяло Хартата.

(14)

В устава на една европейска политическа партия или европейска политическа фондация следва да се съдържат редица основни разпоредби. На държавите членки следва да бъде разрешено да налагат допълнителни изисквания към устава на европейските политически партии и на европейските политически фондации, чието седалище се намира на съответната им територия, при условие че тези допълнителни изисквания не са несъвместими с настоящия регламент.

(15)

Органът следва да осъществява редовни проверки на спазването на условията и изискванията, свързани с регистрацията на европейските политически партии и европейските политически фондации. Решенията относно зачитането на ценностите, на които се основава Съюзът, предвидени в член 2 ДЕС, следва да се вземат само съобразно специално предвиден за целта ред и след консултации с комитет, съставен от независими изтъкнати личности.

(16)

Органът е орган на Съюза по смисъла на член 263 ДФЕС.

(17)

Независимостта и прозрачността на комитета, съставен от независими изтъкнати личности, следва да бъдат гарантирани.

(18)

Европейският правен статут, предоставян на европейските политически партии и свързаните с тях фондации, следва да им осигурява правоспособност и признаване във всички държави членки. Правоспособността и признаването не пораждат право те да номинират кандидати за национални избори или избори за Европейски парламент, нито да участват в кампании за референдуми. Всички такива или подобни права остават от компетентността на държавите членки.

(19)

Дейностите на европейските политически партии и европейските политически фондации следва да се уреждат в настоящия регламент, а за въпроси, които не са уредени в него – в съответните разпоредби на националното право на държавите членки. Правният статут на една европейска политическа партия или европейска политическа фондация следва да се урежда с настоящия регламент и с приложимите разпоредби на националното право в държавата членка, в която се намира нейното седалище („държавата членка, в която се намира седалището“). Държавата членка, в която се намира седалището, следва да може да определи предварително приложимото право или да остави възможност за избор на европейските политически партии и европейските политически фондации. Държавата членка, в която се намира седалището, следва също да може да налага други изисквания, различни или допълнителни спрямо изискванията, предвидени в настоящия регламент, включително разпоредби относно регистрацията и интеграцията на европейските политически партии и фондации като такива в националните административни и контролни системи, както и относно тяхната организация и техния устав, включително относно отговорността, при условие че тези разпоредби не са несъвместими с разпоредбите на настоящия регламент.

(20)

Европейските политически партии и европейските политически фондации следва да имат европейска правосубектност като ключов елемент от европейския правен статут. Придобиването на европейска правосубектност следва да бъде предмет на изисквания и процедури за защита на интересите на държавата членка, в която се намира седалището, на заявителя за европейски правен статут („заявителят“) и на всички заинтересовани трети страни. По-специално предишната национална правосубектност следва да бъде преобразувана в европейска такава и всички индивидуални права и задължения, отнасящи се за предишното национално правно образувание следва да бъдат прехвърлени на новото европейско правно образувание. Освен това, с цел да се улесни непрекъснатостта на дейността, е необходимо предвиждането на гаранции, които да попречат на съответната държава членка да прилага забранителни условия за такова преобразуване. Държавата членка, в която се намира седалището, следва да може да определи видовете национални юридически лица, които могат да бъдат преобразувани в европейски юридически лица, и да откаже да даде съгласие за придобиване на европейска правосубектност съгласно настоящия регламент до предоставянето на подходящи гаранции, по-специално по отношение на законосъобразността на устава на заявителя съгласно законодателството на тази държава членка или за защитата на кредиторите и притежаващите други права по отношение на предишната национална правосубектност.

(21)

Прекратяването на европейската правосубектност следва да бъде предмет на изисквания и процедури за защита на интересите на Съюза, на държавата членка, в която се намира седалището, на европейската политическа партия или европейската политическа фондация и на заинтересованите трети страни. По-специално, ако съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация придобива правосубектност съгласно правото на държавата членка, в която се намира нейното седалище, това следва да се счита за преобразуване на европейската правосубектност и всички права и задължения на предишното европейско правно образувание следва да се прехвърлят на националното правно образувание. Освен това, с цел да се улесни непрекъснатостта на дейността, е необходимо предвиждането на гаранции, които да попречат на съответната държава членка да прилага забранителни условия за такова преобразуване. Ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация не придобие правосубектност в държавата членка на седалището, тя следва да се ликвидира в съответствие с правото на тази държава членка и в съответствие с условието да не преследва стопански цели. Органът и разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент следва да могат да договорят със съответната държава членка условията за прекратяване на европейската правосубектност, по-специално за да се гарантира възстановяването на средствата, получени от общия бюджет на Европейския съюз, и евентуалните финансови санкции.

(22)

Ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация сериозно нарушава съответното национално право и ако въпросът се отнася до елементи, оказващи влияние върху зачитането на ценностите, на които се основава Съюзът съгласно член 2 ДЕС, Органът следва да вземе решение по искане на съответната държава членка за прилагане на процедурите, предвидени в настоящия регламент. Освен това Органът следва да вземе решение по искане на държавата членка, в която се намира седалището, да се заличи от регистъра европейска политическа партия или европейска политическа фондация, която сериозно нарушава действащото национално право във всяко друго отношение.

(23)

Правото на финансиране от общия бюджет на Европейския съюз следва да се ограничи само за европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, които са признати като такива и са получили европейски правен статут. От особено значение е да се осигури, че условията, приложими за придобиване на статут на европейска политическа партия не са прекалено стриктни и на тях спокойно могат да отговорят сериозни и организирани транснационални съюзи на политически парти и/или физически лица. В същото време е необходимо да се установят пропорционални критерии за разпределянето на ограничените ресурси на общия бюджет на Европейския съюз, които следва да отразяват реалната европейска амбиция на европейската политическа партия, както и истинска електорална подкрепа за нея. Най-точна информация за тези критерии може да се намери в резултатите от изборите за Европейски парламент, в които според настоящия регламент европейските политически партии и техните членове трябва да участват; изборните резултати предоставят точна индикация относно електоралната популярност на дадена европейска политическа партия. Тези критерии следва да отразяват задачата, която има Европейският парламент да представлява пряко гражданите на Съюза, отредена му с член 10, параграф 2 ДЕС, както и целта на европейските политически партии да участват в пълна степен в демократичния живот на Съюза и да се превърнат в активни участници в представителната демокрация в Европа, за да изразяват ефективно вижданията, мненията и политическата воля на гражданите на ЕС. Следователно допускането до финансиране от общия бюджет на Европейския съюз следва да се ограничи само до европейските политически партии, които са представени в Европейския парламент от най-малко един от техните членове, и до европейските политически фондации, които кандидатстват чрез европейска политическа партия, представена в Европейския парламент от най-малко един от своите членове.

(24)

За повишаване на прозрачността при финансирането на европейските политически партии и за да се избегне вероятността от нарушаване на правилата за финансиране, даден член на Европейския парламент за целите на финансирането следва да се счита член само на една европейска политическа партия, която в случаите, когато това е приложимо, е партията, с която е свързана неговата национална или регионална политическа партия в последния ден от срока за подаване на заявленията за финансиране.

(25)

Следва да бъдат определени процедурите, които трябва да спазват европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, когато кандидатстват за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, както и процедурите, критериите и правилата, които да бъдат спазвани, за да бъде взето решение за предоставяне на такова финансиране.

(26)

За да се повиши независимостта, отчетността и отговорността на европейските политически партии и европейските политически фондации, следва да се въведе забрана или ограничения за някои видове дарения и вноски от източници извън общия бюджет на Европейския съюз. Всяко ограничаване на свободното движение на капитали, което може да бъде породено от тези ограничения, следва да се основава на съображения, свързани с обществения ред, и да е строго необходимо за постигането на тези цели.

(27)

Европейските политически партии следва да могат да финансират кампании, провеждани във връзка с изборите за Европейски парламент, а финансирането и ограниченията на електоралните разходи за партиите и кандидатите за тези избори се уреждат от правилата, които се прилагат във всяка държава членка.

(28)

Европейските политически партии не следва да финансират пряко или непряко други политически партии, и по-специално национални партии или кандидати. Европейските политически фондации не следва да финансират пряко или непряко европейски или национални политически партии или кандидати. Освен това европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации не трябва да финансират кампании за референдуми. Тези принципи съответстват на Декларация № 11 относно член 191 от Договора за създаване на Европейската общност, приложена към Заключителния акт на Договора от Ница.

(29)

Следва да бъдат определени конкретни правила и процедури за разпределянето на наличните всяка година кредити от общия бюджет на Европейския съюз, като се вземе предвид, от една страна, броят на бенефициерите, а от друга, делът на избраните членове на Европейския парламент от всяка европейска политическа партия – бенефициер, а по аналогия и от съответната свързана с нея европейска политическа фондация. Тези правила следва да предвиждат строга прозрачност, отчетност, одит и финансов контрол на европейските политически партии и свързаните с тях европейски политически фондации, както и налагането на пропорционални санкции, включително в случай на нарушение от страна на европейска политическа партия или европейска политическа фондация на ценностите, на които се основава Съюзът съгласно член 2 ДЕС.

(30)

С цел да се осигури спазването на задълженията, предвидени в настоящия регламент по отношение на финансирането и разходите на европейските политически партии и европейските политически фондации, както и по отношение на други въпроси, е необходимо да се създадат ефективни механизми за контрол. За тази цел Органът, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки следва да си сътрудничат и да обменят цялата необходима информация. Взаимното сътрудничество между компетентните органи на държавите членки следва също да бъде насърчавано, с цел да се осигури ефективен и ефикасен контрол на задълженията, произтичащи от приложимото национално право.

(31)

Необходимо е да се предвиди ясна, силна и възпираща система от санкции, с цел да се гарантира ефективно, пропорционално и единно спазване на задълженията по отношение на дейностите на европейските политически партии и европейските политически фондации. Такава система следва също така да зачита принципа ne bis in idem, съгласно който за едно и също нарушение не могат да бъдат налагани санкции два пъти. Необходимо е също да се определят съответните роли на Органа и на разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в контрола и проверката на спазването на настоящия регламент, както и механизмите за сътрудничество между тях и органите на държавите членки.

(32)

За да се спомогне за повишаването на европейската политическа осведоменост на гражданите и да се допринесе за прозрачността на европейския изборен процес, европейските политически партии могат да информират гражданите по време на изборите за Европейски парламент за връзките между тях и свързаните с тях национални политически партии и кандидати.

(33)

За по-голяма прозрачност и за увеличаване на обществения контрол и демократичната отчетност на европейските политически партии и на европейските политически фондации се публикува информация, за която се счита, че е от значителен обществен интерес, свързана по-специално с техния устав, членство, финансови отчети, дарители и дарения, вноски и безвъзмездни средства, получени от общия бюджет на Европейския съюз, както и информация, свързана с решения на Органа и разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент относно регистрацията, финансирането и санкциите. Въвеждането на правна уредба, която да осигурява публичната достъпност на тази информация, е най-ефикасният начин за насърчаване на равнопоставени условия и лоялна конкуренция между политическите сили и за поддържането на отворени, прозрачни и демократични законодателни и избирателни процеси, като по този начин се укрепва доверието на гражданите и гласоподавателите в европейската представителна демокрация и в по-широк план се предотвратява корупцията и злоупотребата с власт.

(34)

В съответствие с принципа на пропорционалност задължението за публикуване на данни за самоличността на дарители, които са физически лица, не се прилага за дарения, по-малки от или равни на 1 500 EUR на година от даден дарител. Освен това такова задължение не следва да се прилага за дарения, чиято годишна стойност надхвърля 1 500 EUR и е по-ниска или равна на 3 000 EUR на година, освен ако дарителят е дал предварително писмено съгласие за публикуването. Тези прагове постигат подходящ баланс между, от една страна, основното право на защита на личните данни, и от друга страна, легитимния обществен интерес за прозрачност по отношение на финансирането на европейските политически партии и фондации, както е отразено в международните препоръки за избягване на корупцията във връзка с финансирането на политическите партии и фондации. Оповестяването на даренията над 3 000 EUR годишно от даден дарител следва да позволи ефективен публичен надзор и контрол върху отношенията между дарителите и европейските политически партии. Също в съответствие с принципа на пропорционалност информацията относно даренията ще се публикува ежегодно, освен по време на изборни кампании за Европейския парламент или за дарения, надвишаващи 12 000 EUR, по отношение на които информацията се публикува по-бързо.

(35)

В настоящия регламент са спазени основните права и принципи, залегнали в Хартата, и по-специално в членове 7 и 8 от нея, в които е посочено, че всеки има право на зачитане на неговия личен живот и на защита на неговите лични данни. Регламентът трябва да се прилага в пълно съответствие с тези права и принципи.

(36)

За обработката на лични данни, която извършват Органът, Европейският парламент и комитетът, съставен от независими изтъкнати личности, за прилагането на настоящия регламент, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (8).

(37)

За обработката на лични данни в съответствие с настоящата директива се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9).

(38)

В интерес на правната сигурност е уместно да се поясни, че Органът, Европейският парламент, европейските политически партии и европейските политически фондации, компетентните национални органи за упражняване на контрол на аспектите, свързани с финансирането на европейски политически партии и европейски политически фондации, и други съответни трети страни, посочени или предвидени в настоящия регламент, са администратори на лични данни по смисъла на Регламент (ЕО) № 45/2001 или Директива 95/46/ЕО. Също така е необходимо да се определи максимален срок за съхранение на личните данни, събрани с цел да се гарантира законосъобразността, целесъобразността и прозрачността на финансирането на европейски политически партии и европейски политически фондации и членството в европейски политически партии. В качеството им на администратори на лични данни Органът, Европейският парламент, европейските политически партии и европейските политически фондации, компетентните национални органи и съответните трети страни трябва да предприемат всички подходящи мерки за спазването на задълженията, които са им наложени по силата на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Директива 95/46/ЕО, и по-специално на тези, свързани със законосъобразността на обработката, сигурността на дейностите по обработването, предоставянето на информация и правото на субектите на данни на достъп до личните им данни и за осигуряване на коригирането и изтриването на личните им данни.

(39)

По отношение на обработката на данни, която се извършва за прилагането на настоящия регламент, се прилага глава III от Директива 95/46/ЕО относно съдебната защита, отговорността и санкциите. Компетентните национални органи или съответните трети страни следва да носят отговорност за причинени от тях вреди съобразно приложимото национално право. Освен това държавите членки следва да гарантират, че компетентните национални органи или съответните трети страни подлежат на съответни санкции при нарушаване на разпоредбите на настоящия регламент.

(40)

По отношение на техническата помощ от страна на Европейския парламент към европейските политически партии следва да се прилага принципът за равно третиране, тя следва да се предоставя срещу фактура и заплащане и да се отчита в редовни публични доклади.

(41)

Ключовата информация относно прилагането на настоящия регламент следва да се предоставя на обществеността на специално предназначен за целта уебсайт.

(42)

Съдебният контрол от Съда на Европейския съюз ще спомогне за гарантиране на правилното прилагане на настоящия регламент. Също така следва да се предвидят разпоредби, за да се даде възможност на европейските политически партии или европейските политически фондации да бъдат изслушани и да се предприемат корективни мерки, преди да им бъдат наложени санкции.

(43)

Държавите членки следва да предвидят национални разпоредби, които да допринасят за ефективното прилагане на настоящия регламент.

(44)

На държавите членки следва да се предостави достатъчно време, за да приемат разпоредби, с които да се гарантира гладкото и ефективно прилагане на настоящия регламент. Следователно трябва да се предвиди преходен период между влизането в сила на настоящия регламент и неговото прилагане.

(45)

Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който прие становище (10).

(46)

Предвид необходимостта от значителни изменения и допълнения към реда и условията, които понастоящем се прилагат за политическите партии и политическите фондации на равнището на Съюза, Регламент (ЕО) № 2004/2003 следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява условията за регламентиране на статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище („европейски политически партии“) и политическите фондации на европейско равнище („европейски политически фондации“).

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

1)

„политическа партия“ означава обединение на граждани:

което преследва политически цели, и

което е признато или създадено в съответствие с правния ред на поне една държава членка;

2)

„политически съюз“ означава структурирано сътрудничество между политически партии и/или граждани;

3)

„европейска политическа партия“ означава „политически съюз“, който преследва политически цели и е регистриран от Органа за европейските политически партии и фондации, създаден с член 6, съобразно реда и условията, установени в настоящия регламент;

4)

„европейска политическа фондация“ означава самостоятелен субект, свързан официално с европейска политическа партия, който е регистриран от Органа съобразно с реда и условията, установени в настоящия регламент и който чрез дейността си в рамките на целите и основните ценности, следвани от Съюза, поддържа и допълва целите на европейската политическа партия, като осъществява една или повече от следните дейности:

а)

наблюдение, анализ и принос към дебата по проблемите на европейската обществена политика и на процеса на европейска интеграция;

б)

развитие на дейности, свързани с проблемите на европейската обществена политика, като например организиране и административна подкрепа на семинари, обучения, конференции и проучвания по такива въпроси между основните заинтересовани участници, включително и младежки организации и други представители на гражданското общество;

в)

развитие на сътрудничество с цел насърчаване на демокрацията, включително в трети държави;

г)

предоставяне на рамка за съвместна работа на европейско равнище между национални политически фондации, научни работници и други заинтересовани участници;

5)

„регионален парламент“ или „регионално събрание“ означава орган, чиито членове заемат изборна длъжност на регионално равнище или са политически подотчетни на изборно събрание;

6)

„финансиране от общия бюджет на Европейския съюз“ означава безвъзмездни средства, отпуснати в съответствие с част първа, дял VI или финансиране, предоставено в съответствие с част втора, дял VIII от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (11) („Финансовия регламент“);

7)

„дарение“ означава дарения на финансови средства, всякакви дарения в натура, предоставяне на стойност, по-ниска от пазарната, на стоки, услуги (включително заеми) или работа и/или всяка друга трансакция, която представлява икономическо предимство за съответната европейска политическа партия или фондация, с изключение на вноските на членовете и обичайните политически дейности, провеждани от частни лица на доброволна основа;

8)

„вноски от членове“ означава всяко плащане в брой, включително такси за членски внос или дарения в натура, или предоставяне на стойност, по-ниска от пазарната, на стоки, услуги (включително заеми) или работа, и/или всяка друга трансакция, която представлява икономическо предимство за съответната европейска политическа партия или фондация, осигурено ѝ от един от нейните членове, с изключение на обичайните политически дейности, провеждани от отделни членове на доброволна основа;

9)

„годишен бюджет“ за целите на членове 20 и 27 означава общият размер на разходите в дадената година, докладвани в годишните финансови отчети на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация;

10)

„национално звено за контакт“ означава звената за връзка, определени за въпроси, свързани с централната база данни за отстраняванията, посочена в член 108 от Финансовия регламент и в член 144 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията (12), или всяко друго лице или лица, специално определени от съответните органи в държавите членки за целите на обмена на информация при прилагането на настоящия регламент;

11)

„седалище“ означава мястото, където се намира централното управление на европейската политическа партия или европейската политическа фондация;

12)

„успоредни нарушения“ означава две или повече нарушения, извършени като част от един и същ незаконен акт;

13)

„повторно нарушение“ означава нарушение, извършено след като на извършителя е била наложена санкция за нарушение от същия вид, в рамките на предходните пет години.

ГЛАВА II

СТАТУТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ

Член 3

Условия за регистрация

1.   Политически съюз има право да подаде заявление за регистрация като европейска политическа партия при следните условия:

а)

трябва да е със седалище в държава членка, посочено в нейния устав;

б)

той или неговите членове трябва да са членове или да са представени от членове на Европейския парламент, на националните парламенти, на регионалните парламенти или събрания в поне една четвърт от държавите членки; или

по време на последните избори за Европейски парламент той или членуващите в него партии трябва да са получили в поне една четвърт от държавите членки минимум три процента от гласовете във всяка една от тези държави членки;

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, ценностите, на които се основава Съюзът, предвидени в член 2 ДЕС, а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, принципите на правовата държава и зачитане на човешките права, включително правата на лицата от малцинствата;

г)

той или неговите членове трябва да са участвали в избори за Европейски парламент или да са изразили публично намерението си да участват в следващите избори за Европейски парламент; и

д)

не трябва да преследва стопански цели.

2.   Даден заявител има право да подаде заявление за регистрация като европейска политическа фондация при следните условия:

а)

трябва да е свързан с европейска политическа партия, регистрирана съобразно условията и реда, установени в настоящия регламент;

б)

трябва да е със седалище в държава членка, посочено в неговия устав,

в)

трябва да зачита, по-специално в програмата и дейността си, ценностите, на които се основава Съюзът, предвидени в член 2 ДЕС, а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на човешките права, включително правата на лицата от малцинствата;

г)

целите му трябва да допълват целите на европейската политическа партия, с която е официално свързан;

д)

в състава на неговия управителен орган трябва да участват членове от поне една четвърт от държавите членки; и

е)

не трябва да преследва стопански цели.

3.   С една европейска политическа партия може да е свързана официално само една европейска политическа фондация. Всяка европейска политическа партия и свързаната с нея европейска политическа фондация осигуряват разделение между съответното им текущо управление, управленски структури и финансови сметки.

Член 4

Управление на европейските политически партии

1.   Уставът на дадена европейска политическа партия е в съответствие с приложимото право на държавата членка, в която се намира нейното седалище, и включва разпоредби, които обхващат най-малко следното:

а)

нейното име и лого, които трябва ясно да се различават от тези на всяка друга съществуваща европейска политическа партия или европейска политическа фондация;

б)

адреса на нейното седалище;

в)

политическа програма, определяща нейните цели и задачи;

г)

декларация, в съответствие с член 3, параграф 1, буква д), че тя не преследва стопански цели;

д)

по целесъобразност името на свързаната с нея европейска политическа фондация, както и описание на официалната връзка между тях;

е)

нейната административна и финансова организация и процедури, като се уточняват по-специално органите и службите, които притежават правомощията за административно, финансово и правно представителство, както и правилата за изготвянето, одобряването и проверката на годишните счетоводни отчети; и

ж)

вътрешната процедура, която да се следва в случай на доброволното ѝ прекратяване в качеството на европейска политическа партия.

2.   Уставът на европейската политическа партия включва разпоредби за вътрешнопартийна организация, обхващащи най-малко следното:

а)

условията за приемане, напускане и изключване на нейните членове, като към устава се прилага списък на членуващите в нея партии;

б)

правата и задълженията, свързани с всички видове членство, както и съответното право на глас;

в)

правомощията, отговорностите и състава на управителните ѝ органи, като за всеки от тях се посочват критериите за подбор на кандидати и условията за тяхното назначаване и освобождаване;

г)

вътрешните ѝ процеси на вземане на решения, и по-специално процедурите за гласуване и изискванията за кворум;

д)

какъв подход е приела по отношение на прозрачността, и по-специално по отношение на счетоводните книги, сметките и дарителите, зачитането на личния живот и защитата на личните данни; и

е)

вътрешния ред за изменение на нейния устав.

3.   Държавата членка, в която се намира седалището, може да налага допълнителни изисквания към устава, при условие че тези допълнителни изисквания не са в противоречие с настоящия регламент.

Член 5

Управление на европейските политически фондации

1.   Уставът на дадена европейска политическа фондация е в съответствие с приложимото право на държавата членка, в която се намира нейното седалище, и включва разпоредби, които обхващат най-малко следното:

а)

нейното име и лого, които трябва ясно да се различават от тези на всяка друга съществуваща европейска политическа партия или европейска политическа фондация;

б)

адреса на нейното седалище;

в)

описание на нейните цели и задачи, които трябва да съответстват на задачите, посочени в член 2, точка 4;

г)

декларация, в съответствие с член 3, параграф 2, буква е), че тя не преследва стопански цели;

д)

името на европейската политическа партия, с която тя е пряко свързана, както и описание на официалната връзка между тях;

е)

списък на нейните органи, като за всеки един от тях бъдат определени неговите правомощия, отговорности и състав и бъдат включени условията за назначаване и освобождаване на членовете и ръководителите на тези органи;

ж)

нейната административна и финансова организация и процедури, като се уточняват по-специално органите и службите, които притежават правомощията за административно, финансово и правно представителство, както и правилата за изготвянето, одобрението и проверката на годишните счетоводни отчети;

з)

вътрешния ред за изменение на нейния устав; и

и)

вътрешната процедура, която да се следва в случай на доброволното ѝ прекратяване в качеството на европейска политическа фондация.

2.   Държавата членка, в която се намира седалището, може да налага допълнителни изисквания към устава, при условие че тези допълнителни изисквания не са в противоречие с настоящия регламент.

Член 6

Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации

1.   За целите на регистрирането, контрола и налагането на санкции на европейските политически партии и на европейските политически фондации се създава Орган за европейските политически партии и фондации („Органът“).

2.   Органът има правосубектност. Той е независим орган и упражнява функциите си в пълно съответствие с настоящия регламент.

Органът взема решение за регистрацията и отписването от регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с процедурите и условията, предвидени в настоящия регламент. Освен това Органът редовно проверява дали условията за регистрация, посочени в член 3, и разпоредбите, свързани с управлението, определени в съответствие с член 4, параграф 1, букви а), б) и г) – е) и член 5, параграф 1, букви а) – д) и ж), продължават да се спазват от регистрираните европейски политически партии и европейски политически фондации.

В решенията си Органът взема предвид в пълна степен основното право на свобода на сдружаване и необходимостта от осигуряване на плурализъм на политическите партии в Европа.

Органът се представлява от своя директор, който взема всички решения на Органа от негово име.

3.   Директорът на Органа се назначава за петгодишен мандат, неподлежащ на подновяване, от Европейския парламент, Съвета и Комисията (общо наричани „органът по назначаване“), по общо съгласие, въз основа на предложенията, направени от комисия за подбор, съставена от генералните секретари на тези институции, след открита покана за представяне на кандидатури.

Директорът на Органа се подбира въз основа на неговите лични и професионални качества. Той няма право да бъде член на Европейския парламент, да упражнява изборни мандати или да бъде настоящ или бивш служител на европейска политическа партия или европейска политическа фондация. Избраният директор не трябва да бъде в конфликт на интереси между задълженията му като директор на Органа и всякакви други официални задължения, особено по отношение на прилагането на разпоредбите на настоящия регламент.

Мястото, освободено поради оставка, пенсиониране, освобождаване от длъжност или смърт, се запълва, като се следва същата процедура.

В случай на нормална смяна или доброволна оставка директорът продължава да изпълнява своите функции до заемането на поста от нов директор.

Ако директорът на Органа вече не отговаря на необходимите условия за изпълнение на неговите задължения, той може да бъде освободен по общо съгласие от поне две от трите институции, посочени в първа алинея, и въз основа на доклад, изготвен от комисията за подбор, посочена в първа алинея, по нейна собствена инициатива или вследствие на искане от някоя от трите институции.

Директорът на Органа е независим при изпълнението на своите задължения. Когато действа от името на Органа, директорът нито търси, нито приема указания от институция или правителство, или от който и да е орган, служба или агенция. Директорът на Органа се въздържа от всякакво действие, което е несъвместимо с естеството на неговите задължения.

Европейският парламент, Съветът и Комисията упражняват съвместно по отношение на директора правомощията, предоставени на органа по назначаването от Правилника за длъжностните лица (и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз) предвиден в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (13). Без да се засягат решенията за назначаването и освобождаването от длъжност, трите институции могат да се споразумеят да поверят упражняването на някои или на всички останали правомощия, предоставени на органа по назначаването, на която и да е от тях.

Органът по назначаването може да възложи на директора други задачи, при условие че те са съвместими с работното натоварване, произтичащо от неговите функции като директор на Органа, и не създават никакъв конфликт на интереси, нито застрашават пълната независимост на директора.

4.   Органът се разполага физически в Европейския парламент, който предоставя на Органа необходимите помещения и административна подкрепа.

5.   Директорът на Органа се подпомага от служители от една или повече институции на Съюза. При работата си с Органа тези служители действат единствено съгласно разпорежданията на директора на Органа.

Подборът на служителите е такъв, че да не води до конфликт на интереси между задълженията им в Органа и останалите им служебни задължения, и те се въздържат от всякакво действие, което е несъвместимо с естеството на техните функции.

6.   Органът сключва споразумения с Европейския парламент и ако е целесъобразно, с други институции относно административни мерки, необходими за изпълнението на неговите задачи, по-специално споразумения относно служителите, услугите и подпомагането, предоставени съгласно параграфи 4, 5 и 8.

7.   Бюджетните кредити за разходи на Органа се предоставят в отделен дял в раздела за Европейския парламент в общия бюджет на Европейския съюз. Бюджетните кредити са достатъчни, за да гарантират пълно и независимо функциониране на Органа. Директорът представя на Европейския парламент проект на бюджетен план за Органа и този план се оповестява публично. Европейският парламент делегира задълженията на разпоредител с бюджетни кредити по отношение на тези кредити на директора на Органа.

8.   По отношение на Органа се прилага Регламент № 1 на Съвета (14).

Преводаческите услуги, необходими за работата на Органа и на регистъра, се извършват от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

9.   Органът и разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент обменят цялата информация, необходима за изпълнението на съответните им задължения съгласно настоящия регламент.

10.   Директорът представя ежегодно доклад на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно дейностите на Органа.

11.   Съдът на Европейския съюз извършва преглед на законосъобразността на решенията на Органа в съответствие с член 263 ДФЕС и е компетентен да разрешава спорове, свързани с обезщетяване на вреди, причинени от Органа, в съответствие с членове 268 и 340 ДФЕС. В случай че Органът не вземе решение, когато е задължен да вземе такова съгласно настоящия регламент, пред Съда на Европейския съюз може да бъде предявен иск за бездействие в съответствие с член 265 ДФЕС.

Член 7

Регистър на европейските политически партии и фондации

1.   Органът създава и управлява регистър на европейските политически партии и европейските политически фондации. До информацията от регистъра се осигурява онлайн достъп в съответствие с член 32.

2.   За да се осигури правилното функциониране на регистъра, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 и в рамките на приложното поле на съответните разпоредби на настоящия регламент относно:

а)

информацията и съпътстващата документация, съхранявани от Органа, за които регистърът трябва да бъде компетентното място за съхранение, включително устава на европейската политическа партия или европейската политическа фондация, всякакви други документи, представени като част от дадено заявление за регистрация в съответствие с член 8, параграф 2, всички документи, получени от държавата членка, в която се намира седалището, както е посочено в член 15, параграф 2, и информация относно самоличността на лицата, които са членове на органи или заемат постове, във връзка с които са им предоставени правомощия за административно, финансово и правно представителство, както е посочено в член 4, параграф 1, буква е) и член 5, параграф 1, буква ж);

б)

материалите от регистъра, посочени в буква а) от настоящия параграф, за които регистърът трябва да е компетентен да сертифицира законността съгласно установеното от Органа в съответствие с неговите правомощия съгласно настоящия регламент. Органът не е компетентен да извършва проверка на съблюдаването от страна на европейска политическа партия или европейска политическа фондация на задължение или изискване, наложено на съответната партия или фондация от държавата членка на седалището съгласно членове 4 и 5 и член 14, параграф 2 в допълнение към задълженията и изискванията, предвидени в настоящия регламент.

3.   Комисията уточнява посредством актове за изпълнение детайлите на системата на регистрационните номера, която следва да се прилага за регистъра, и стандартните извлечения от регистъра, които следва да се предоставят на трети лица при поискване, включително съдържанието на писма и документи. Тези извлечения не съдържат други лични данни освен самоличността на лицата, които са членове на органи или заемат постове, във връзка с които са им предоставени правомощия за административно, финансово и правно представителство, както е посочено в член 4, параграф 1, буква е) и член 5, параграф 1, буква ж). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 37.

Член 8

Заявление за регистрация

1.   Заявлението за регистрация се подава до Органа. Заявлението за регистрация като европейска политическа фондация се подава само чрез европейската политическа партия, с която заявителят е официално свързан.

2.   Заявлението е придружено от:

а)

документи, удостоверяващи, че заявителят отговаря на условията, установени в член 3, включително стандартна официална декларация съгласно формуляра, определен в приложението;

б)

устав на партията или на фондацията, съдържащ разпоредбите съгласно изискванията на членове 4 и 5, включително съответните приложения и по целесъобразност, удостоверението от държавата членка на седалището, посочено в член 15, параграф 2.

3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 и в рамките на приложното поле на съответните разпоредби на настоящия регламент:

а)

за установяване на всякаква допълнителна информация или подкрепящи документи във връзка с параграф 2, необходими на Органа, за да може да изпълнява пълноценно своите отговорности съгласно настоящия регламент във връзка с функционирането на регистъра;

б)

за изменение на стандартната официална декларация в приложението по отношение на данните, които следва да бъдат попълнени от заявителя, когато е необходимо, за да се осигури наличието на достатъчна информация по отношение на подписалия, неговия мандат и съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация, която подписалият е упълномощен да представлява за целите на декларацията.

4.   Документацията, представена на Органа като част от заявлението, се публикува незабавно на интернет страницата, посочена в член 32.

Член 9

Разглеждане на заявлението и решение на Органа

1.   Заявлението се разглежда от Органа, за да се определи дали заявителят отговаря на условията за регистрация, определени в член 3, и дали уставът съдържа разпоредбите, изисквани съгласно членове 4 и 5.

2.   Органът приема решение за регистрация на заявителя, освен ако установи, че заявителят не отговаря на условията за регистрация, определени в член 3, или че уставът не съдържа разпоредбите, изисквани съгласно членове 4 и 5.

Органът публикува своето решение за регистрация на заявителя в срок от един месец след получаването на заявлението за регистрация, а в случай че се прилагат процедурите, посочени в член 15, параграф 4 – в срок от четири месеца след получаване на заявлението за регистрация.

Когато молбата е непълна, Органът изисква от заявителя да представи своевременно всяка необходима допълнителна информация. За целите на срока, предвиден във втора алинея, той започва да тече от датата на получаване от Органа на пълното заявление.

3.   Стандартната официална декларация, посочена в член 8, параграф 2, буква а), се счита за достатъчна, за да се уверят компетентните органи, че заявителят отговаря на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква в) или член 3, параграф 2, буква в), в зависимост от това кое е приложимо.

4.   Решението на Органа за регистриране на заявителя се публикува в Официален вестник на Европейския съюз заедно с устава на съответната партия или фондация. Решението на Органа заявителят да не бъде регистриран се публикува в Официален вестник на Европейския съюз заедно с подробно изложение на основанията за отказа.

5.   Всяко изменение в документите или устава, внесено като част от заявлението за регистрация съобразно член 8, параграф 2, се съобщава на Органа, който актуализира регистрацията в съответствие с процедурите, определени в член 15, параграфи 2 и 4, mutatis mutandis.

6.   Всяка година на Органа се изпраща актуализиран списък на партиите – членки на европейската политическа партия, който се прилага към устава на тази партия съгласно предвиденото в член 4, параграф 2. Всяка промяна, в резултат на която европейската политическа партия може вече да не отговаря на условието по член 3, параграф 1, буква б), се съобщава на Органа в срок от четири седмици от настъпването на промяната.

Член 10

Проверка на спазването на условията и изискванията за регистрация

1.   Без да се нарушава процедурата, определена в параграф 3, Органът редовно проверява дали условията за регистрация, предвидени в член 3, и разпоредбите, свързани с управлението, определени в член 4, параграф 1, букви а) и б) и г) – е) и член 5, параграф 1, букви а) – д) и ж), продължават да се изпълняват от регистрираните европейски политически партии и европейски политически фондации.

2.   Ако Органът установи, че едно от условията за регистрация или една от разпоредбите, свързани с управлението, посочени в параграф 1, с изключение на условията, посочени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в), вече не се изпълнява, той уведомява съответната европейска политическа партия или фондация.

3.   Европейският парламент, Съветът или Комисията могат да отправят към Органа искане за проверка на спазването от дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация на условията, предвидени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в). В тези случаи, както и в случаите, посочени в член 16, параграф 3, буква а), Органът се обръща към комитета, съставен от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, с искане за становище по този въпрос. Комитетът представя становището си в срок от два месеца.

Ако Органът получи сведения, които могат да породят съмнения относно спазването от дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация на условията, определени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в), тя информира за това Европейския парламент, Съвета и Комисията, с оглед да се даде възможност някой от тези органи да подаде искане за извършване на проверката, посочена в първа алинея. Без да се засяга първа алинея, Европейският парламент, Съветът и Комисията посочват намерението си в срок от два месеца от получаването на тази информация.

Процедурите, предвидени в първа и втора алинея, не се откриват през двумесечния период, предхождащ изборите за Европейски парламент.

Като взема предвид становището на комитета, Органът взема решение дали да заличи съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация от регистъра. Решението на Органа е надлежно обосновано.

Органът може да вземе решение за отписване от регистъра на основание на неспазване на условията, предвидени в член 3, параграф 1, буква в) или член 3, параграф 2, буква в), само в случай на явно и сериозно нарушение на тези условия. Това решение подлежи на процедурата, посочена в параграф 4.

4.   Решенията на Органа за отписване от регистъра на европейска политическа партия или фондация на основание явно и сериозно нарушение по отношение на спазването на условията, определени в член 3, параграф 1, буква в) или член 3, параграф 2, буква в), се съобщават на Европейския парламент и Съвета. Решението влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражения в срок от три месеца след уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за това решение или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. В случай на възражение от страна на Европейския парламент и на Съвета европейската политическа партия или фондация запазва регистрацията си.

Европейският парламент и Съветът могат да възразят срещу решението само въз основа на причини, свързани с оценката на спазването на условията за регистрация, посочени в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в).

Съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация бива уведомена, че са внесени възражения срещу решението на Органа за отписването ѝ от регистъра.

Европейският парламент и Съветът приемат позиция в съответствие с правилата им за вземане на решение, установени в съответствие с Договорите. Всяко възражение е надлежно обосновано и се оповестява публично.

5.   Решението на Органа за отписване от регистъра на европейска политическа партия или европейска политическа фондация, срещу което не е представено възражение съгласно процедурата, посочена в параграф 4, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз заедно с подробно изложение на мотивите за отписване от регистъра и влиза в сила три месеца след датата на публикуването му.

6.   Европейска политическа фондация автоматично губи своя правен статут като такава, ако европейската политическа партия, с която е свързана, бъде заличена от регистъра.

Член 11

Комитет, съставен от независими изтъкнати личности

1.   С настоящия член се създава комитет, съставен от независими изтъкнати личности („комитетът“). Той се състои от шестима членове, като Европейският парламент, Съветът и Комисията определят по двама членове. Членовете на комитета се подбират въз основа на техните лични и професионални качества. Те не могат да бъдат членове на Европейския парламент, Съвета или Комисията, да упражняват изборен мандат, да са длъжностни лица или други служители на Европейския съюз или да са настоящи или бивши служители на европейска политическа партия или европейска политическа фондация.

Членовете на комитета са независими при изпълнението на своите задължения. Те нито търсят, нито приемат указания от която и да е институция или от което и да е правителство или от друг орган, служба или агенция и се въздържат от всякакво действие, което е несъвместимо с естеството на техните задължения.

Комитетът се подновява в срок от шест месеца след края на първата сесия на Европейския парламент след всеки избори за Европейски парламент. Мандатът на членовете на Комитета не може да бъде подновяван.

2.   Комитетът приема свой вътрешен правилник. Членовете на Комитета избират един от тях за председател на Комитета в съответствие с този правилник. Секретариатът и финансирането на Комитета се осигуряват от Европейския парламент. Секретариатът на Комисията действа единствено съгласно разпорежданията на Комитета.

3.   При искане от страна на Органа Комитетът дава становище относно всяко възможно явно и сериозно нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът, както е посочено в член 3, параграф 1, буква в) и член 3, параграф 2, буква в), от страна на европейска политическа партия или европейска политическа фондация. За тази цел Комитетът може да изиска всички съответни документи и доказателства от Органа, Европейския парламент, съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация, други политически партии, политически фондации или други заинтересовани страни и може да поиска да изслуша техни представители.

При приемането на становищата си Комитетът взема предвид в пълна степен основното право на свобода на сдружаване и необходимостта от осигуряване на плурализъм на политическите партии в Европа.

Становищата на Комитета се оповестяват публично своевременно.

ГЛАВА III

ПРАВЕН СТАТУТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ

Член 12

Правосубектност

Европейските политически партии и европейските политически фондации имат европейска юридическа правосубектност.

Член 13

Признаване и правоспособност

Правният статут и правоспособността на европейските политически партии и на европейските политически фондации се признават във всички държави членки.

Член 14

Приложимо право

1.   Статутът на европейските политически партии и европейските политически фондации се урежда с настоящия регламент.

2.   По въпроси, неуредени или частично уредени в настоящия регламент, по отношение на аспектите, които не са обхванати от него, статутът на европейските политически партии и европейските политически фондации се урежда от приложимите разпоредби на националното право на държавата членка, в която се намират съответните им седалища.

Дейностите, осъществявани от европейски политически партии и европейски политически фондации в други държави членки, се уреждат със съответното национално право на тези държави членки.

3.   По въпросите, които не са уредени от настоящия регламент или от приложимите разпоредби съгласно параграф 2, или са само частично уредени от тях, по отношение на аспектите, които не са обхванати от тях, дейността на европейските политически партии и европейските политически фондации се урежда от разпоредбите на съответния им устав.

Член 15

Придобиване на европейска правосубектност

1.   Европейска политическа партия или европейска политическа фондация придобива юридическа правосубектност на датата на публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на решението на Органа за нейната регистрация в съответствие с член 9.

2.   Ако това се изисква от държавата членка, в която се намира седалището на подалия заявление за регистрация като европейска политическа партия или европейска политическа фондация, заявлението, подадено в съответствие с член 8, се придружава от декларация, издадена от съответната държава членка, удостоверяваща, че заявителят е спазил всички съответни национални изисквания за подаване на заявление и че неговият устав е в съответствие с приложимото право, посочено в член 14, параграф 2, първа алинея.

3.   Ако кандидатът има юридическа правосубектност съгласно правото на държава членка, придобиването на европейска юридическа правосубектност се счита от съответната държава членка за преобразуване на националната правосубектност в приемна европейска правосубектност. Тази приемна правосубектност запазва в пълна степен вече съществуващите права и задължения на предишното национално правно образувание, което престава да съществува като такова. Съответната държава членка не прилага забранителни условия в контекста на такова преобразуване. Заявителят поддържа седалище в съответната държава членка до публикуването на решение в съответствие с член 9.

4.   Ако това се изисква от държавата членка, в която се намира седалището на заявителя, Органът определя датата на публикуването, посочено в параграф 1, само след консултация с тази държава членка.

Член 16

Прекратяване на европейска правосубектност

1.   Европейска политическа партия или европейска политическа фондация губи своята юридическа правосубектност от датата на влизане в сила на решението на Органа за изключване от регистъра, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Решението влиза в сила три месеца след публикуването, освен ако съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация изиска по-кратък срок.

2.   Европейска политическа партия или европейска политическа фондация се отписва от регистъра с решение на Органа:

а)

вследствие на решение, прието съгласно член 10, параграфи 2 – 5;

б)

при обстоятелствата, предвидени в член 10, параграф 6;

в)

по искане на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация; или

г)

в случаите, посочени в параграф 3, първа алинея, буква б) от настоящия член.

3.   Ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация е допуснала съществено неизпълнение на съответните задължения съгласно националното право, приложимо по силата на член 14, параграф 2, първа алинея, държавата членка, в която се намира седалището, може да отправи към Органа надлежно обосновано искане за отписване от регистъра, в което трябва да са посочени точно и изчерпателно незаконните действия и конкретните национални изисквания, които не са били спазени. В такива случаи Органът:

а)

по въпроси, отнасящи се изключително или предимно до елементи, оказващи влияние върху зачитането на ценностите, на които се основава Съюзът, посочени в член 2 ДЕС, започва процедура за проверка в съответствие с член 10, параграф 3. Прилагат се също така член 10, параграфи 4, 5 и 6;

б)

по всички други въпроси и в случай че обосновано искане от съответната държава членка потвърждава, че всички национални правни средства са били изчерпани, взема решение за отписване на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация от регистъра.

Ако европейската политическа партия или европейската политическа фондация е допуснала съществено неизпълнение на съответните задължения съгласно националното право, приложимо по силата на член 14, параграф 2, втора алинея, и ако въпросът се отнася изключително или предимно до елементи, оказващи влияние върху зачитането на ценностите, на които се основава Европейският съюз, посочени в член 2 ДЕС, съответната държава членка може да отправи искане до Органа в съответствие с разпоредбите на първа алинея от настоящия параграф. Органът действа в съответствие с първа алинея, буква а) от настоящия параграф.

При всички случаи Органът действа без ненужно забавяне. Органът информира съответната държава членка и съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация относно последващите действия, свързани с мотивирано искане за отписване от регистъра.

4.   Органът определя датата на публикуването, посочено в параграф 1, след консултация с държавата членка, в която се намира седалището на европейската политическа партия или европейската политическа фондация.

5.   В случай че съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация придобива правосубектност съгласно законодателството на държавата членка, в която се намира нейното седалище, това придобиване се счита от тази държава членка за преобразуване на европейската правосубектност в национална правосубектност, която запазва в пълна степен вече съществуващите права и задължения на предишното европейско правно образувание. Съответната държава членка не прилага забранителни условия в контекста на такова преобразуване.

6.   В случай че европейската политическа партия или европейската политическа фондация не придобива правосубектност съгласно законодателството на държавата членка, в която се намира нейното седалище, тя се прекратява в съответствие с приложимото право на тази държава членка. Съответната държава членка може да изиска прекратяването да бъде предшествано от придобиване от съответната партия или фондация на национална правосубектност в съответствие с параграф 5.

7.   При всички случаи, посочени в параграфи 5 и 6, съответната държава членка гарантира пълното спазване на условието за нестопански цели, посочено в член 3. Органът и разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент могат да договорят със съответната държава членка условията за прекратяване на европейската правосубектност, по-специално за да се гарантира възстановяването на средствата, получени от общия бюджет на Европейския съюз, и изпълнението на финансовите санкции, наложени съгласно член 27.

ГЛАВА IV

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Условия за финансиране

1.   Европейска политическа партия, която е регистрирана съобразно реда и условията, установени в настоящия регламент и представена в Европейския парламент от най-малко един от нейните членове, която не е в една от ситуациите по критериите за изключване, посочени в член 106, параграф 1 от Финансовия регламент, може да подаде заявление за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз съобразно реда и условията, публикувани от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в покана за финансиране.

2.   Европейска политическа фондация, свързана с европейска политическа партия с право да кандидатства за финансиране по силата на параграф 1, която фондация е регистрирана съобразно реда и условията, установени в настоящия регламент и която не е в една от ситуациите по критериите за изключване, посочени в член 106, параграф 1 от Финансовия регламент, може да подаде заявление за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз съобразно реда и условията, публикувани от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в покана за представяне на предложения.

3.   За целите на определянето на допустимост за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз съобразно с параграф 1 от настоящия член и член 3, параграф 1, буква б), и за прилагане на член 19, параграф 1, за депутат в Европейския парламент следва да се счита член само на една европейска политическа партия, която в случаите, когато това е приложимо, е партията, с която е свързана неговата или нейната национална или регионална политическа партия в последния ден от срока за подаване на заявленията за финансиране.

4.   Финансирането или безвъзмездните средства от общия бюджет на Европейския съюз не надхвърлят 85 % от годишните подлежащи на възстановяване разходи, посочени в бюджета на една европейска политическа партия, и 85 % от годишните подлежащи на възстановяване разходи, направени от една европейска политическа фондация. Европейските политически партии могат да използват неоползотворени части от финансирането на ЕС, предоставено за покриване на подлежащи на възстановяване разходи, в рамките на финансовата година, следваща тази на предоставянето му. Средства, още неоползотворени след тази финансова година, се събират в съответствие с Финансовия регламент.

5.   В рамките на ограниченията, определени в членове 21 и 22, разходите, подлежащи на възстановяване чрез финансиране, включват административни разходи и разходи, свързани с техническа поддръжка, заседания, изследователска дейност, трансгранични мероприятия, проучвания, информация и публикации, както и разходи, свързани с кампании.

Член 18

Заявление за финансиране

1.   За да се ползва с финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, европейска политическа партия или европейска политическа фондация, която отговаря на условията на член 17, параграф 1 или 2, подава заявление до Европейския парламент след публикуване на покана за финансиране или за представяне на предложения.

2.   Към деня на подаване на заявлението европейската политическа партия и европейската политическа фондация трябва да изпълняват задълженията, посочени в член 23, а от деня на подаване на заявлението до края на финансовата година или на дейността, за която се предоставя финансирането или се отпускат безвъзмездните средства – да останат вписани в регистъра и да не им е наложена някоя от санкциите, предвидени в член 27, параграф 1 и член 27, параграф 2, буква а), подточки v) и vi).

3.   Европейска политическа фондация прилага към заявлението своята годишна работна програма или своя план за действие.

4.   Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент взема решение в тримесечен срок след приключване на процедурата на поканата за финансиране или поканата за представяне на предложения и разрешава и управлява съответните кредити в съответствие с Финансовия регламент.

5.   Европейска политическата фондация може да кандидатства за финансиране от общия бюджет на Европейския съюз само чрез европейската политическа партия, с която е свързана.

Член 19

Критерии за предоставяне на финансиране и разпределение на финансирането

1.   Съответните налични кредити за европейските политически партии и европейските политически фондации, на които е предоставено финансиране или са отпуснати безвъзмездни средства съобразно с член 18, се разпределят всяка година на основата на следната схема на разпределение:

15 % се разпределят поравно между европейските политически партии – бенефициери,

85 % се разпределят между европейските политически партии – бенефициери пропорционално на броя на избраните техни членове в Европейския парламент.

Същата схема на разпределение се прилага и за финансиране на европейски политически фондации въз основа на обвързването им с европейска политическа партия.

2.   Посоченото в параграф 1 разпределение е на основата на броя на избраните за депутати в Европейския парламент, които са членове на кандидатстващата за финансиране европейска политическа партия в последния ден от срока за подаване на заявленията за финансиране, при спазване на член 17, параграф 3.

Всички промени в броя след тази дата не оказват влияние върху съответния дял от разпределеното финансиране между европейските политически партии или европейските политически фондации. Това не засяга изискването в член 17, параграф 1 една европейска политическа партия да бъде представена в Европейския парламент от най-малко един от нейните членове.

Член 20

Дарения и вноски на членовете

1.   Европейските политически партии и европейските политически фондации могат да приемат дарения от физически или юридически лица в размер до 18 000 EUR на година от един дарител.

2.   При подаването на годишните си финансови отчети в съответствие с член 23 европейските политически партии и европейските политически фондации също представят списък с всички дарители и съответните им дарения, в който се описват както вида, така и стойността на индивидуалните дарения. Настоящият параграф се прилага също и за вноските от партиите – членки на европейските политически партии, и организациите – членки на европейските политически фондации.

За дарения от физически лица, чиято стойност надхвърля 1 500 евро и е под или равна на 3 000 EUR, съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация посочва дали съответните дарители са предоставили предварително писмено съгласие за публикуване в съответствие с член 32, параграф 1, буква д).

3.   Дарения, получени от европейски политически партии и европейски политически фондации в рамките на шест месеца преди изборите за Европейски парламент, се докладват всяка седмица на Органа в писмен вид и съобразно с параграф 2.

4.   Единични дарения, чиято стойност надхвърля 12 000 EUR, получени от европейските политически партии и европейските политически фондации, се докладват незабавно на Органа в писмен вид и съобразно с параграф 2.

5.   Европейските политически партии и европейските политически фондации не приемат нито едно от следното:

а)

анонимни дарения или други вид финансиране;

б)

дарения от бюджета на политическите групи в Европейския парламент;

в)

дарения от публични органи на държава членка или на трета държава или от предприятие, върху което такъв публичен орган може да упражнява пряко или непряко съществено влияние поради собствеността върху него, финансовото си участие в него или правилата, които уреждат функционирането му; или

г)

дарения от частни субекти, установени в трета държава, или от физически лица от трета държава, които нямат право да гласуват в изборите за Европейски парламент.

6.   Всяко дарение, което не е разрешено по силата на настоящия регламент, в рамките на 30 дни след датата на получаването му от дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация:

а)

се връща на дарителя или на всяко лице, което действа от името на дарителя; или

б)

когато не е възможно да бъде върнато, се докладва на Органа и на Европейския парламент. Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент пристъпва към изготвяне и разрешаване на нареждането за събиране на вземания съобразно с разпоредбите, предвидени в членове 78 и 79 от Финансовия регламент. Средствата се заприходяват като общи постъпления в частта от общия бюджет на Европейския съюз, която е за Европейския парламент.

7.   Допускат се вноски от страна на членовете на европейска политическа партия. Стойността на тези вноски не може да надвишава 40 % от годишния бюджет на тази европейска политическа партия.

8.   Допускат се вноски от страна на членовете на европейска политическа фондация, както и от страна на европейската политическа партия, с която фондацията е свързана. Стойността на тези вноски не може да надвишава 40 % от годишния бюджет на тази европейска политическа фондация и не може да има за източник средства от общия бюджет на Европейския съюз, получени от европейска политическа партия в съответствие с настоящия регламент.

Тежестта на доказване пада върху съответната европейска политическа партия, която посочва ясно в счетоводните си отчети произхода на средствата за финансирането на свързаната с нея европейска политическа фондация.

9.   Без да се засягат параграфи 7 и 8, европейските политически партии и европейските политически фондации могат да приемат вноски от граждани, които са техни членове, в размер до 18 000 EUR на година и на член, когато съответният член прави тези вноски от свое име.

Таванът, определен в първа алинея, не се прилага, когато съответният член е също така избран член на Европейския парламент, на национален парламент, на регионален парламент или на регионално събрание.

10.   Всяко финансиране, което не е разрешено съгласно настоящия регламент, се връща в съответствие с параграф 6.

Член 21

Финансиране на кампании във връзка с изборите за Европейски парламент

1.   При спазване на условията на втора алинея финансирането на европейските политически партии от общия бюджет на Европейския съюз и от каквито и да е други източници може да се използва за финансиране на кампании, провеждани от европейските политически партии във връзка с изборите за Европейски парламент, в които те, или техни членове, участват съгласно изискването по член 3, параграф 1, буква г).

В съответствие с член 8 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори (15), финансирането и възможното ограничаване на разходите на всички политически партии, кандидати и трети страни, в допълнение към тяхното участие, в изборите за Европейски парламент се уреждат във всяка държава членка от национални разпоредби.

2.   Разходите, свързани с кампаниите, посочени в параграф 1, се посочват по ясен начин като такива от европейските политически партии в техните годишни финансови отчети.

Член 22

Забрана за финансиране

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 21, параграф 1, финансирането на европейските политически партии от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не може да се използва за пряко или непряко финансиране на други политически партии, и по-специално на националните партии или кандидати. За тези национални политически партии и кандидати продължават да се прилагат националните правила.

2.   Финансирането на европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не се използва за други цели освен за финансиране на техните дейности, така както са изброени в член 2, точка 4, и за разходи, свързани пряко с целите, определени в техния устав в съответствие с член 5. По-специално то не се използва за пряко или непряко финансиране на избори, политически партии или кандидати, или други фондации.

3.   Финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации от общия бюджет на Европейския съюз или от каквито и да е други източници не може да се използва за финансиране на кампании за референдуми.

ГЛАВА V

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Член 23

Счетоводни сметки и задължения за докладване и одит

1.   Най-късно до шест месеца след края на финансовата година европейските политически партии и европейските политически фондации представят на Органа, с копие до разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент, и на компетентното национално звено за контакт в държавата членка на тяхното седалище:

а)

своя годишен финансов отчет с придружаващи го бележки, който обхваща приходите и разходите и активите и пасивите в началото и в края на финансовата година, в съответствие с приложимото право в държавата членка, в която е тяхното седалище, и своя годишен финансов отчет въз основа на международните счетоводни стандарти, както са определени в член 2 от Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (16);

б)

доклад от външен одит на годишния финансов отчет, обхващащ както надеждността на тези финансови отчети, така и законосъобразността и редовността на приходите и разходите, който одит е извършен от независим орган или експерт; и

в)

списък с дарителите и вносителите и съответните им дарения или вноски в съответствие с член 20, параграфи 2, 3 и 4.

2.   В случай че европейските политически партии имат съвместни разходи с национални политически партии или европейските политически фондации имат съвместни разходи с национални политически фондации или с други организации, данните, удостоверяващи разходите на европейските политически партии или фондации, направени пряко или чрез тези трети страни, се включват в годишните финансови отчети, упоменати в параграф 1.

3.   Европейският парламент избира, упълномощава и плаща възнаграждението на независимите външни органи или експерти, посочени в параграф 1, буква б). Те са надлежно упълномощени да извършват одит на счетоводни отчети съгласно приложимото право в държавата членка, в която е тяхното седалище или управление.

4.   Европейските политически партии и европейските политически фондации предоставят всякаква информация, поискана от независимите органи или експерти за целите на техния одит.

5.   Независимите органи или експерти информират Органа и разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент относно всяко съмнение за незаконна дейност, измама или корупция, които могат да навредят на финансовите интереси на Съюза. Органът и разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент информират съответните национални звена за контакт.

Член 24

Общи правила относно контрола

1.   Контролът относно спазването от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации на задълженията съгласно настоящия регламент се упражнява съвместно от Органа, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент и компетентните държави членки.

2.   Органът контролира спазването от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации на задълженията им по настоящия регламент, и по-специално във връзка с член 3, член 4, параграф 1, букви а), б) и г) – е), член 5, параграф 1, букви а) – д) и ж), член 9, параграфи 5 и 6 и членове 20, 21 и 22.

Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент контролира спазването от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации на задълженията, свързани с финансовите средства на Съюза по настоящия регламент, в съответствие с Финансовия регламент. При извършването на такъв контрол Европейският парламент взема необходимите мерки в областта на предотвратяването и на борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза.

3.   Контролът от страна на Органа и на разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент, посочен в параграф 2, не обхваща спазването от страна на европейските политически партии и европейските политически фондации на задълженията им по силата на приложимото национално законодателство, както е посочено в член 14.

4.   Европейските политически партии и европейските политически фондации, предоставят всякаква информация, поискана от Органа, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент, Сметната палата, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) или държавите членки, която е необходима с цел осъществяване на контрола, за който са отговорни съгласно настоящия регламент.

При поискване и за целите на контрола върху спазването на член 20 европейските политически партии и европейските политически фондации предоставят на Органа информацията относно финансовите вноски, направени от отделни членове и самоличността на тези членове. Освен това, по целесъобразност, Органът може да изисква от европейските политически партии да предоставят подписани потвърдителни декларации от членовете, които изпълняват изборни мандати, за целите на контрола върху спазването на условието, предвидено в член 3, параграф 1, първа алинея, буква б).

Член 25

Усвояване и контрол по отношение на финансови средства на Съюза

1.   Кредитите, предназначени за финансиране на европейските политически партии и европейските политически фондации, се определят съгласно годишната бюджетна процедура и се усвояват в съответствие с настоящия регламент и Финансовия регламент.

Редът и условията за предоставяне на финансиране и отпускане на безвъзмездни средства се определят от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент в поканата за финансиране и в поканата за представяне на предложения.

2.   Контролът по отношение на финансирането, получено от общия бюджет на Европейския съюз, и на използването му се упражнява в съответствие с Финансовия регламент.

Освен това се упражнява и контрол на базата на годишен доклад от външен независим одит, както това е предвидено в член 23, параграф 1.

3.   Европейската сметна палата упражнява своите одитни правомощия в съответствие с член 287 ДФЕС.

4.   Всеки документ или информация, които се изискват от Европейската сметна палата с оглед на изпълнението на нейните задачи, ѝ се предоставят по нейно искане от европейските политически партии и европейските политически фондации, ползващи финансиране в съответствие с настоящия регламент.

5.   В решението или споразумението за финансиране и за отпускане на безвъзмездни средства изрично се предвижда одит от Европейския парламент и Европейската сметната палата въз основа на документи и проверки на място на европейската политическа партия, получила финансирането или на европейската политическа фондация, на която са отпуснати безвъзмездните средства от общия бюджет на Европейския съюз.

6.   Европейската сметна палата и разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент или всеки друг външен орган, упълномощен от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент, може да осъществява необходимите проверки и контрол на място за удостоверяване на законосъобразността на разходите и на правилното изпълнение на условията на решението или споразумението за финансиране и за отпускане на безвъзмездни средства, а когато се касае за европейски политически фондации – и за удостоверяване на правилното изпълнение на работната програма или действия. Въпросната европейска политическа партия или европейска политическа фондация предоставя всички необходими документи или информация за осъществяване на тези задачи.

7.   Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (17) и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета (18), с цел да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка с решение за отпускане на безвъзмездни средства или договор, финансирани от Агенцията. По целесъобразност, констатациите ѝ могат да доведат до вземането от страна на разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент на решения за обратно събиране на суми.

Член 26

Техническа подкрепа

Всяка техническа подкрепа, предоставена от страна на Европейския парламент за европейските политически партии се основава на принципа на равноправното третиране. Тя се предоставя при условия, също толкова благоприятни, както тези за другите външни организации и сдружения, на които могат да се предоставят подобни улеснения, и се осъществява срещу фактура и заплащане.

Член 27

Санкции

1.   В съответствие с член 16 Органът решава относно отписването на европейска политическа партия или европейска политическа фондация от регистъра посредством санкция във всеки един от следните случаи:

а)

ако въпросната партия или фондация съгласно съдебно решение, което има сила на пресъдено нещо, е участвала в незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на Съюза, както е определено в член 106, параграф 1 от Финансовия регламент;

б)

ако се установи, в съответствие с процедурите, посочени в член 10, параграфи 2 – 5, че тя вече не изпълнява едно или повече от условията, посочени в член 3, параграф 1, букви а), в) и д) или в член 3, параграф 2; или

в)

ако искането на държава членка за отписване от регистъра на основание сериозно неизпълнение на задължения съгласно националното право отговаря на изискванията, посочени в член 16, параграф 3, буква б).

2.   Органът налага финансови санкции в следните случаи:

а)

количествено неизмерими нарушения:

i)

в случай че не се спазят изискванията на член 9, параграфи 5 или 6;

ii)

в случай на неспазване на поетите задължения и несъответствие на предоставената информация от европейска политическа партия или европейска политическа фондация съгласно член 4, параграф 1, букви а), б) и г – е) и член 5, параграф 1, букви а), б), г) и д);

iii)

в случай че не се предостави списъкът на дарителите и съответните им дарения в съответствие с член 20, параграф 2 или не е докладвано за дарения съгласно член 20, параграфи 3 и 4,

iv)

ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация е нарушила задълженията, посочени в член 23, параграф 1 или член 24, параграф 4;

v)

ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация съгласно съдебно решение, което има сила на пресъдено нещо, е участвала в незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на Съюза, както е определено в член 106, параграф 1 от Финансовия регламент;

vi)

ако съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация в определен момент умишлено е пропуснала да предостави информация или умишлено е предоставила неточна или подвеждаща информация или в случай че органите, упълномощени съгласно настоящия регламент да извършват одит или проверки на бенефициери на финансиране от общия бюджет на Европейския съюз, установят неточности в годишните финансови отчети, които се считат за съществени пропуски или неточно представяне на позиции в съответствие с международните счетоводни стандарти, определени в член 2 от регламент (ЕО) № 1606/2002;

б)

количествено измерими нарушения:

i)

ако европейската политическа партия или европейската политическа фондация е приела дарения и финансиране, които не са разрешени съгласно член 20, параграф 1 или 5, освен когато са изпълнени условията, предвидени в член 20, параграф 6;

ii)

в случай на неспазване на изискванията, предвидени в членове 21 и 22.

3.   Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент може да изключи дадена европейска политическа партия или европейска политическа фондация от бъдещото финансиране от Съюза за период до пет години, или до десет години в случай на повторно нарушение в рамките на пет години, когато е доказано, че тя е извършила някое от нарушенията, изброени в параграф 2, буква a), подточки v) и vi). Това не засяга правомощията на разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент, посочени в член 204н от Финансовия регламент.

4.   За целите на параграфи 2 и 3 спрямо европейска политическа партия или европейска политическа фондация се налагат следните финансови санкции:

а)

в случаите на количествено неизмерими нарушения, определен процент от годишния бюджет на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация:

5 %; или

7,5 %, ако са налице успоредни нарушения; или

20 %, ако въпросното нарушение е повторно нарушение; или

една трета съответно от посочените по-горе проценти, ако съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация доброволно е декларирала нарушението, преди Органът официално да даде ход на разследване, дори и в случай на успоредно или повторно нарушение, и съответната партия или фондация е взела подходящите коригиращи мерки;

50 % от годишния бюджет на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация за предходната година, в случай че съгласно съдебно решение, което има сила на пресъдено нещо е участвала в незаконни дейности, увреждащи финансовите интереси на Съюза, както е определено в член 106, параграф 1 от Финансовия регламент;

б)

в случаите на количествено измерими нарушения, определен процент от получените или неотчетените неправомерни суми, в съответствие със следната система на изчисление, с максимален размер 10 % от годишния бюджет на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация:

100 % от получените или неотчетените неправомерни суми, ако в парично изражение тези суми не надвишават 50 000 EUR; или

150 % от получените или неотчетените неправомерни суми, ако в парично изражение тези суми надвишават 50 000 EUR, но не надвишават 100 000 EUR; или

200 % от получените или неотчетените неправомерни суми, ако в парично изражение тези суми надвишават 100 000 EUR, но не надвишават 150 000 EUR; или

250 % от получените или неотчетените неправомерни суми, ако в парично изражение тези суми надвишават 150 000 EUR, но не надвишават 200 000 EUR; или

300 % от получените или неотчетените неправомерни суми, ако в парично изражение тези суми надвишават 200 000 EUR; или

една трета от посочените по-горе проценти, ако съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация доброволно е декларирала нарушението, преди Органът и/или разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент официално да даде ход на разследване и съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация е взела подходящите коригиращи мерки.

За целите на прилагането на посочените по-горе проценти всяко дарение или финансиране се разглежда отделно.

5.   В случаите, когато европейска политическа партия или фондация е извършила успоредни нарушения на настоящия регламент, се налага единствено предвидената за най-сериозното възможно нарушение санкция, освен ако в параграф 4, буква а) се предвижда друго.

6.   Санкциите, посочени в настоящия регламент, подлежат на давностен срок от пет години, считано от дата, когато е извършено съответното нарушение, или, в случай на продължаващи или повтарящи се нарушения, от датата, на която нарушенията са преустановени.

Член 28

Сътрудничество между Органа, разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки

1.   Органът, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент и държавите членки чрез националните звена за контакт обменят информация и редовно се информират взаимно по въпроси, свързани с финансовите разпоредби, контрола и санкциите.

2.   Те също така се договарят относно практическите условия и ред за обмена на информация, включително правилата относно оповестяването на поверителна информация или доказателства, както и сътрудничеството между държавите членки.

3.   Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент уведомява Органа за всички констатации, които могат да доведат до налагането на санкции по силата на член 27, параграфи 2 – 4, с оглед на това да се позволи на Органа да предприеме подходящи мерки.

4.   Органът уведомява разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент за всяко взето от него решение относно санкции, за да му даде възможност да предприеме подходящите мерки съгласно Финансовия регламент.

Член 29

Коригиращи мерки и принципи за добра администрация

1.   Преди да вземе окончателно решение във връзка със санкциите, посочени в член 27, Органът или разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент дава възможност на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация да предприеме необходимите мерки за коригиране на ситуацията в разумен срок, който обикновено не надвишава един месец. По-специално, Органът или разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент дава възможност да се коригират технически и аритметични грешки, да се предоставят допълнителни документи или информация, когато това е необходимо, или да се коригират всякакви незначителни грешки.

2.   Ако европейска политическа партия или европейска политическа фондация не е предприела коригиращи мерки в срока, посочен в параграф 1, се взема решение за налагане на съответните санкции, посочени в член 27.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат по отношение на условията, посочени в член 3, параграф 1, букви б) – г), както и в член 3, параграф 2, буква в).

Член 30

Възстановяване

1.   Въз основа на решение на Органа за отписване от регистъра на европейска политическа партия или европейска политическа фондация, разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент отменя или прекратява всякакво действащо решение или споразумение за финансиране на Съюза, с изключение на случаите, предвидени в член 16, параграф 2, буква в) и член 3, параграф 1, букви б) и г). Той събира също всички финансови средства на Съюза, включително всички неизразходвани финансови средства на Съюза от предходни години.

2.   Европейска политическа партия или европейска политическа фондация, на която е наложена санкция за някое от нарушенията, посочени в член 27, параграф 1 и член 27, параграф 2, буква а), подточки v) и vi), вече не изпълнява по тази причина условията на член 18, параграф 2. В резултат на това отговорният разпоредител с бюджетни кредити на Европейския парламент прекратява споразумението или решението за финансиране или за отпускане на безвъзмездни средства от Съюза, получени по силата на настоящия регламент, и събира всички финансови средства на Съюза, неоснователно изплатени по споразумението или решението за финансиране или за отпускане на безвъзмездни средства, както и всички неизразходвани средства на Съюза от предходни години.

В случай на такова прекратяване, плащанията от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент се ограничават до допустимите разходи, действително извършени от европейската политическа партия или европейската политическа фондация до датата, когато влиза в сила решението за прекратяване.

Настоящият параграф е приложим също и за случаите, посочени в член 16, параграф 2, буква в) и член 3, параграф 1, букви б) и г).

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Предоставяне на информация на гражданите

При прилагане на условията на членове 21 и 22 и на техните устави и вътрешни процедури, европейските политически партии могат в контекста на изборите за Европейски парламент да предприемат всички подходящи мерки, за да информират гражданите на Съюза за връзките между националните политически партии и кандидати и съответните европейски политически партии.

Член 32

Прозрачност

1.   Европейският парламент публикува, под ръководството на своя разпоредител с бюджетни кредити или на Органа, на създаден за целта уебсайт следните документи:

а)

имената и уставите на всички регистрирани европейски политически партии и европейски политически фондации, заедно с документите, внесени като част от техните заявления за регистрация в съответствие с член 8, в срок до четири седмици след като Органът е приел своето решение, а след това – и всички изменения, съобщени на Органа в съответствие с член 9, параграфи 5 и 6;

б)

списък на заявленията, които не са одобрени, заедно с документите, внесени като част от тях, заедно със заявлението за регистрация в съответствие с член 8, и основанията за отказа, в срок до четири седмици след като Органът е приел своето решение;

в)

ежегоден доклад с таблица за сумите, изплатени на всяка европейска политическа партия и всяка европейска политическа фондация, за всяка финансова година, за която е получено финансиране или са изплатени безвъзмездни финансови средства от общия бюджет на Европейския съюз;

г)

годишните финансови отчети и докладите от външен одит, посочени в член 23, параграф 1, а за европейски политически фондации – и окончателните доклади за изпълнението на работната им програма или действия;

д)

имената на дарителите и съответните дарения, които са докладвани от европейските политически партии и европейските политически фондации в съответствие с член 20, параграфи 2, 3 и 4, с изключение на даренията от физически лица, стойността на които не ненадвишава 1 500 EUR на година и от дарител, които се отразяват в докладите като „незначителни дарения“. Дарения от физически лица, чиято годишна стойност надвишава 1 500 EUR и е под или е равна на 3 000 EUR, не се публикуват без предварително писмено съгласие на съответния дарител за публикуването им. Ако не е дадено такова предварително съгласие, такива дарения се докладват като „незначителни дарения“. Общият размер на незначителните дарения и броя на дарителите за календарна година също се публикуват;

е)

вноските, упоменати в член 20, параграфи 7 и 8, и докладвани от европейски политически партии и европейски политически фондации в съответствие с член 20, параграф 2, включително идентичността на партиите или организациите – членки, направили тези вноски;

ж)

подробности относно, и основанията за всяко окончателно решение, взето от Органа в съответствие с член 27, включително, когато е приложимо и становищата, приети от комитета, съставен от независими изтъкнати личности, в съответствие с членове 10 и 11, като се вземат предвид Регламент (ЕО) № 45/2001;

з)

подробностите във връзка със и причините за окончателното решение, взето от разпоредителя с бюджетни кредити на Европейския парламент съгласно член 27;

и)

описание на техническата подкрепа, оказана на европейските политически партии; и

й)

доклада с оценката на Европейския парламент относно прилагането на настоящия регламент и финансираните дейности, посочени в член 38.

2.   Европейският парламент публикува списъка с юридическите лица, които са членове на европейската политическа партия, приложен към устава на партията в съответствие с член 4, параграф 2, и осъвременен в съответствие с член 9, параграф 6, както и общия брой на отделните членове.

3.   Личните данни се изключват от информацията, публикувана на уебсайта, посочен в параграф 1, освен ако те се публикуват съгласно параграф 1, буква а), д) или ж).

4.   В публично достъпна декларация за поверителност европейските политически партии и европейските политически фондации предоставят на потенциалните си членове и дарители информацията, изисквана по член 10 от Директива 95/46/ЕО и ги информират, че личните им данни ще бъдат обработени при извършването на одит и контролни дейности от Европейския парламент, Органа, OLAF, Сметната палата, държавите членки или външни органи или експерти, упълномощени от тези органи и че личните им данни ще бъдат публикувани на уебсайта, посочен в параграф 1, при условията на настоящия член. Разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент, като прилага член 11 от Регламент (ЕО) № 45/2001, включва същата информация в поканите за финансиране или поканите за представяне на предложения, упоменати в член 18, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 33

Защита на личните данни

1.   При обработването на лични данни съгласно изискванията на настоящия регламент Органът, Европейският парламент и комитетът от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, спазват Регламент (ЕО) № 45/2001. За целите на обработването на лични данни те се считат за администратори на данни по смисъла на член 2, буква г) от посочения регламент.

2.   При обработването на лични данни съгласно изискванията на настоящия регламент европейските политически партии и европейските политически фондации, държавите членки, когато упражняват контрол по аспекти, свързани с финансирането на европейски политически партии и европейски политически фондации в съответствие с член 24, както и независимите органи или експерти, които имат право да извършват одит на счетоводни отчети в съответствие с член 23, параграф 1, спазват Директива 95/46/ЕО и приетите в съответствие с тази директива национални разпоредби. За целите на обработването на лични данни те се считат за администратори на данни по смисъла на член 2, буква г) от посочената директива.

3.   Органът, Европейският парламент и комитетът от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, гарантират, че личните данни, които събират съгласно изискванията на настоящия регламент, не се използват за други цели освен за осигуряване на законосъобразността, редовността и прозрачността на финансирането на европейските политически партии и европейските политически фондации и на членството в европейските политически партии. Те заличават всички събрани с тази цел лични данни най-късно 24 месеца след публикуването на съответните части в съответствие с член 32.

4.   Държавите членки и независимите органи или експерти, които имат право да извършват одит на счетоводни отчети, използват личите данни, които получават, единствено за упражняване на контрол по финансирането на европейски политически партии и европейски политически фондации. Те заличават тези лични данни в съответствие с приложимото национално право след предаването им съгласно изискванията на член 28.

5.   Личните данни могат да се съхраняват и след срока, определен в параграф 3 или предвиден в приложимото национално право и посочен в параграф 4, ако такова съхранение е необходимо за целите на съдебни или административни производства, свързани с финансирането на европейска политическа партия или европейска политическа фондация или членството в европейска политическа партия. Всички такива лични данни се заличават в срок най-късно до една седмица след датата на приключване на посоченото производство с окончателно решение, или след като са разгледани одити, обжалвания, оспорвания и искове.

6.   Администраторите на данни, посочени в параграфи 1 и 2, предприемат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, промяна, или неразрешено разкриване или достъп, и по-специално когато обработката на такива данни включва пренасяне на данни по мрежа, и срещу всякакви други незаконни форми на обработка.

7.   Европейският надзорен орган по защита на данните е отговорен да следи и гарантира, че Органът, Европейският парламент и комитетът от независими изтъкнати личности, създаден по силата на член 11, спазват и защитават основните права и свободи на физическите лица при обработването на личните им данни в съответствие с изискванията на настоящия регламент. Без да се засяга правото на съдебна защита, всеки субект на данни може да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните, ако счете, че е било нарушено правото му на защита на неговите или нейните лични данни в резултат на обработването им от страна на Органа, Европейския парламент или на комитета.

8.   Европейските политически партии и европейските политически фондации, държавите членки и независимите органи или експерти, които имат право да извършват одит на счетоводни отчети в съответствие с изискванията на настоящия регламент, носят отговорност съгласно приложимото национално право за всички вреди, причинени от тях при обработването на лични данни съобразно с изискванията на настоящия регламент. Държавите членки гарантират, че се прилагат ефективни, съразмерни и възпиращи санкции при нарушаване на изискванията на настоящия регламент, на Директива 95/46/ЕО и на приетите в съответствие с тази директива национални разпоредби, и по-специално при използване на лични данни с цел измама.

Член 34

Право на изслушване

Преди Органът или разпоредителят с бюджетни кредити на Европейския парламент да вземе решение, което може да засегне неблагоприятно правата на европейска политическа партия, европейска политическа фондация или заявител, както е посочен в член 8, той изслушва представителите на съответната европейска политическа партия, съответната европейска политическа фондация или съответния кандидат. Органът или Европейският парламент надлежно мотивира своето решение.

Член 35

Право на обжалване

По решения, взети в изпълнение на изискванията на настоящия регламент, може да бъде заведено дело в Съда на Европейския съюз съобразно съответните разпоредби на Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 36

Упражняване на делегираните права

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7, параграф 2 и член 8, параграф 3, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 24 ноември 2014 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 7, параграф 2 и член 8, параграф 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 7, параграф 2 и член 8, параграф 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 37

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 38

Оценка

След консултация с Органа Европейският парламент публикува до средата на 2018 г. доклад за прилагането на настоящия регламент и за финансираните дейности. Докладът посочва, когато е целесъобразно, и евентуалните изменения, които трябва да бъдат внесени в системите на регламентиране на статута и на финансиране.

Преди края на 2018 г. Комисията трябва да представи доклад за прилагането на настоящия регламент, придружен, по целесъобразност, от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Член 39

Ефективно прилагане

Държавите членки вземат подходящи мерки, за да осигурят ефективното прилагане на настоящия регламент.

Член 40

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2004/2003 се отменя, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Той обаче продължава да се прилага по отношение на актове и поети задължения, свързани с финансирането на политическите партии и на политическите фондации на европейско равнище за 2014, 2015, 2016 и 2017 бюджетна година.

Член 41

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Комисията приема делегираните актове, посочени в член 7, параграф 2 и в член 8, параграф 3, буква а), не по-късно от 1 юли 2015 г.

Настоящият регламентът се прилага от 1 януари 2017 г. Органът, посочен в член 6, обаче се създава в срок до 1 септември 2016 г. Европейските политически партии и европейските политически фондации, регистрирани след 1 януари 2017 г., могат да кандидатстват единствено за финансиране по настоящия регламент на дейности, започнали през бюджетната 2018 година или след това.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 22 октомври 2014 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

B. DELLA VEDOVA


(1)  ОВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 90.

(2)  ОВ C 62, 2.3.2013 г., стр. 77.

(3)  ОВ C 67, 7.3.2013 г., стр. 1.

(4)  Позиция на Европейския парламент от 16 април 2014 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 29 септември 2014 г.

(5)  Регламент (ЕО) № 2004/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно статута и финансирането на политическите партии на европейско равнище (ОВ L 297, 15.11.2003 г., стр. 1).

(6)  ОВ C 296 E, 2.10.2012 г., стр. 46.

(7)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(8)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

(9)  Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31).

(10)  ОВ C 253, 3.9.2013 г., стр. 12.

(11)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(12)  Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

(14)  Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385/58).

(15)  ОВ L 278, 8.10.1976 г., стр. 5.

(16)  Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1).

(17)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на Регламент № (ЕО) 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стp. 1).

(18)  Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Стандартна декларация, която се попълва от всеки заявител

Долуподписаният, изцяло упълномощен от [наименование на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация], с настоящото удостоверявам, че:

[наименование на съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация] се задължава да спазва условията за регистрация, посочени в член 3, параграф 1, буква в) или член 3, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, т.е. да спазва, по-специално в своята програма и своите дейности, ценностите, на които се основава Съюзът, както са посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз, а именно зачитане на човешкото достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

Подпис на упълномощено лице:

Обръщение (г-жа, г-н, …) фамилно и собствено име:

 

Функция в организацията, която кандидатства за регистрация като европейска политическа партия или европейска политическа фондация:

 

Място/дата:

 

Подпис:

 


Top