EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0889

Регламент за изпълнение (ЕС) № 889/2014 на Комисията от 14 август 2014 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 с оглед признаване на общите изисквания за сигурност съгласно програмата за пълноправни контрольори и познати изпращачи и програмата за одобрени икономически оператори Текст от значение за ЕИП

OJ L 243, 15.8.2014, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; заключение отменено от 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/889/oj

15.8.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 243/39


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 889/2014 НА КОМИСИЯТА

от 14 август 2014 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 с оглед признаване на общите изисквания за сигурност съгласно програмата за пълноправни контрольори и познати изпращачи и програмата за одобрени икономически оператори

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (1), и по-специално член 247 от него,

като има предвид, че:

(1)

Както в областта на митниците, така и в областта на авиационната безопасност съответните законодателни актове, и по-специално Регламент (ЕИО) № 2913/92 и Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета (2), предвиждат възможност за сертифициране на стопански субекти, отговарящи на определени условия и изисквания, с цел да се осигури надеждна верига на доставки и да се допринася за нейното развитие.

(2)

Съществуващите разпоредби в областта на митниците и въздухоплаването предвиждат определено признаване на сертификатите съгласно съответните програми, по-конкретно по отношение на проверките за сигурност, извършвани за всяка от тях. В член 14к, параграф 2, буква б) и параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (3) се предвижда, че ако заявителят за статут на одобрен икономически оператор (Authorised Economic Operator, AEO) вече е правоспособен представител, критерият „подходящи стандарти за сигурност и безопасност“ се счита за изпълнен по отношение на помещенията, за които икономическият оператор е получил статута на правоспособен представител. Съгласно точки 6.3.1.2 и 6.4.1.2 от приложението към Регламент (ЕС) № 185/2010 на Комисията (4) компетентният орган или независимият валидатор, който действа от негово име, следва да вземе предвид дали заявителят за статут на пълноправен контрольор или познат изпращач е титуляр на сертификат за одобрен икономически оператор.

(3)

Практическото прилагане както на разпоредбите на митническото законодателство, с които се регламентира статутът на одобрен икономически оператор, така и на разпоредбите на законодателството в областта на въздухоплаването, с които се регламентират статутът на пълноправен контрольор и статутът на познат изпращач, показва, че съществуващото признаване между програмите не е достатъчно, за да се осигури възможно най-голямо полезно взаимодействие между съответните програми за сигурност. Изискванията за сигурност за програмите за пълноправни контрольори и познати изпращачи в областта на сигурността на въздухоплаването, както и за програмата за одобрени икономически оператори в областта на митниците, са еквивалентни в степен, която позволява по-нататъшното им сближаване.

(4)

По-нататъшното сближаване между двете програми по отношение на еднаква степен на признаване, включително задължителен обмен на информация, е необходимо, за да се намали административната тежест за съответния икономически сектор и за държавните органи (както в областта на митниците, така и в областта на гражданското въздухоплаване), като същевременно допълнително се укрепи настоящата степен на сигурност.

(5)

Необходимо е Регламент (ЕИО) № 2454/93 да бъде изменен, за да се актуализират позоваванията на действащите разпоредби в областта на въздухоплаването, да се включи признаването на статута на познат изпращач, както и относимостта му към статута на одобрен икономически оператор, да се очертае обхватът на признаването на общите изисквания между съответните програми и да се даде възможност за извършване на необходимия обмен на информация между митническите органи и органите в областта на въздухоплаването.

(6)

Поради това Регламент (ЕИО) № 2454/93 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 2454/93 се изменя, както следва:

1)

Член 14к се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

да е пълноправен контрольор съгласно определението в член 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5) („пълноправен контрольор“) и да отговаря на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 185/2010 на Комисията (6);

(5)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72."

(6)  ОВ L 55, 5.3.2010 г., стр. 1.“;"

б)

в параграф 2 се добавя следната алинея:

„Ако въздушният превозвач е пълноправен контрольор, условията, посочени в параграф 1, се считат за изпълнени по отношение на местата и операциите, за които заявителят е получил статут на пълноправен контрольор, до степента, в която условията за предоставяне на статут на пълноправен контрольор са идентични или съответстват на условията, посочени в параграф 1.“;

в)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Ако заявителят е установен на митническата територия на Общността, е пълноправен контрольор или познат изпращач съгласно определението в член 3 от Регламент (ЕО) № 300/2008 и отговаря на изискванията, установени в Регламент (ЕС) № 185/2010, условията, посочени в параграф 1, се считат за изпълнени по отношение на местата и операциите, за които заявителят е получил статут на пълноправен контрольор или познат изпращач, до степента, в която условията за предоставяне на статут на пълноправен контрольор или познат изпращач са идентични или съответстват на условията, посочени в параграф 1.“

2)

В член 14ц се добавя следният параграф 4:

„4.   Издаващият митнически орган незабавно предоставя на съответния национален орган, отговарящ за сигурността на гражданското въздухоплаване, като минимум следната информация относно статута на одобрен икономически оператор, с която разполага:

а)

сертификат „АЕО — Сигурност и безопасност“ (сертификат AEOS) и сертификат „АЕО — Опростени митнически процедури/Сигурност и безопасност“ (сертификат AEOF), включително наименованието на титуляря на сертификата, и когато е приложимо — изменението или отмяната на тези сертификати, или прекратяването на статута на одобрен икономически оператор, както и причините за това;

б)

информация за това дали съответното място е посещавано от митническите органи, датата на последното посещение, както и неговата цел (процес на разрешение; преразглеждане; наблюдение);

в)

каквото и да било преразглеждане на сертификати AEOS и AEOF, както и резултатите от него.

Националните митнически органи в сътрудничество със съответния национален орган, отговарящ за сигурността на гражданското въздухоплаване, определят най-късно до 1 март 2015 г. подробни условия за обмена на посочената в първата алинея информация, която не е обхваната от електронната информационна и комуникационна система, упомената в член 14ч.

Националните органи, отговарящи за сигурността на гражданското въздухоплаване, които обработват посочената информация, я използват единствено за целите на съответните програми за пълноправни контрольори или познати изпращачи и прилагат подходящи технически и организационни мерки, за да гарантират сигурността на тази информация“.

3)

В член 14ч се вмъква следният параграф 2а:

„2а.   Когато е приложимо, и по-специално когато статутът на одобрен икономически оператор се счита за основание за предоставяне на одобрение, разрешения или улеснения съгласно други разпоредби на Съюза, достъп до информацията, посочена в член 14ц, параграф 4, букви а) и в), може да се предостави и на съответния национален орган, отговарящ за сигурността на гражданското въздухоплаване.“

4)

Приложение 1В се изменя, както следва:

а)

заглавието на клетка 15 се заменя със следното:

Image

б)

заглавието на обяснителните бележки към клетка 15 се заменя със следното:

„15.

Предоставени опростени процедури или улеснения, сертификати, упоменати в член 14к, параграф 4, и/или статут на пълноправен контрольор или познат изпращач, придобит съгласно член 14к, параграфи 2 и 3:“;

в)

обяснителните бележки към клетка 15 се заменят със следното:

„В случай на вече предоставени опростени процедури посочете типа опростяване, съответната митническа процедура и номера на разрешението.Съответният митнически режим се вписва чрез буквите, използвани като заглавия на колони (от A до K), за идентификация на митническите режими в таблицата в приложение 37, дял I, буква Б.

В случаите, упоменати в член 14к, параграфи 2 и 3, посочете получения статут:пълноправен контрольор или познат изпращач, както и номера на сертификата.

В случай че заявителят притежава един или повече сертификати, упоменати в член 14к, параграф 4, посочете типа и номера на сертификата/сертификатите.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 14 август 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002 (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 72).

(3)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕС) № 185/2010 на Комисията от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването (ОВ L 55, 5.3.2010 г., стр. 1).


Top