EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0821

Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни

OJ L 223, 29.7.2014, p. 7–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/821/oj

29.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 821/2014 НА КОМИСИЯТА

от 28 юли 2014 година

за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни разпоредби за прехвърлянето и управлението на приноса от програми, докладването относно финансовите инструменти, техническите характеристики на мерките за информация и комуникация относно операциите и системата за записване и съхранение на данни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (1), и по-специално член 38, параграф 10, член 46, параграф 3, член 115, параграф 4 и член 125, параграф 8, втора алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията (2) определя разпоредби, необходими за подготовката на програми. С цел да се осигури изпълнението на програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове („ЕСИ фондове“), е необходимо да се определят допълнителни разпоредби за прилагане на Регламент (ЕС) № 1303/2013. За улесняване на цялостния поглед и на достъпа до тези разпоредби, те следва да бъдат уредени в един акт за изпълнение.

(2)

За по-голяма гъвкавост при мобилизирането на подкрепа за финансови инструменти от различни източници, управлявани от управляващия орган по един от начините, определени в член 38, параграф 4, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е необходимо да се изясни как приносът от програмите се прехвърля и управлява. По-специално е необходимо да се уточнят обстоятелствата, при които даден финансов инструмент може да получи принос от повече от една програма или от повече от една приоритетна ос или мярка по една и съща програма и условията, при които националния публичен или частен принос към финансови инструменти, направен на равнището на крайните получатели, може да бъде взет под внимание като национални съфинансиращи средства.

(3)

Необходимо е да се установи образец за докладване пред Комисията относно финансовите инструменти, за да се осигури, че управляващите органи предоставят информацията, изисквана от член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, по съгласуван и сравним начин. Образецът за докладване относно финансовите инструменти е необходим също така, за да позволи на Комисията да изготвя обобщения на данните за напредъка във финансирането и изпълнението на финансовите инструменти.

(4)

За да се осигури хармонизирана визуална идентичност за мерките за информация и комуникация за операциите в областта на политиката на Съюза за сближаване, следва да се установят инструкциите за създаване на емблемата на Съюза и дефиниране на стандартните цветове, както и техническите характеристики за изобразяването на емблемата на Съюза и позоваването на фонда или фондовете, подкрепящи операцията.

(5)

За да се осигури хармонизирана визуална идентичност за мерките за информация и комуникация, свързани с инфраструктурни и строителни операции в областта на политиката на Съюза за сближаване, е необходимо да се установят техническите характеристики на билбордовете и постоянната табела за инфраструктурните и строителните операции, за които общата публична подкрепа надхвърля 500 000 EUR.

(6)

За целите на член 125, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 е необходимо да се определят техническите спецификации на системата за записване и съхранение в компютъризирана форма на данни за всяка операция, които са необходими за мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита.

(7)

За целите на ефективното изпълнение на член 122, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013 е необходимо да се осигури, че техническите спецификации на системата за записване и съхранение на данни гарантират пълна оперативна съвместимост със системата, посочена в член 122, параграф 3 от същия регламент, на архитектурно, техническо и семантично ниво.

(8)

Подробните технически спецификации на системата за записване и съхранение на данни следва да бъдат достатъчно документирани, за да се осигури одитна пътека на съответствието с правните изисквания.

(9)

Системата за записване и съхранение на данни следва също така да включва подходящи инструменти за търсене и функции за докладване, за да може лесно да се извлича и обединява информацията, съхранявана в нея, за целите на мониторинга, оценката, финансовото управление, проверката и одита.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на координационния комитет за европейските структурни и инвестиционни фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПОДРОБНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИНОСА ОТ ПРОГРАМИ И ЗА ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Член 1

Прехвърляне и управление на приноса от програми

(член 38, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1.   Когато към даден финансов инструмент допринасят повече от една програма или повече от една приоритетна ос или мярка по една и съща програма, органът, изпълняващ този финансов инструмент, води отделни сметки или поддържа подходящ счетоводен кодекс за приноса от всяка програма, от всяка приоритетна ос или мярка за целите на докладването и одита.

2.   Когато към финансовите инструменти на нивото на крайните получатели е направен национален публичен или частен принос в съответствие със специфичните за фонда правила, органите, изпълняващи тези финансови инструменти, управляват националния публичен или частен принос, представляващ национално съфинансиране, и направен на нивото на крайните получатели в съответствие с параграфи от 3 до 6.

3.   Органите, изпълняващи финансови инструменти, съхраняват документални доказателства за следното:

а)

правни споразумения, сключени с частни или публични субекти относно национален публичен или частен принос, представляващ национално съфинансиране, който да бъде предоставен от тези субекти на нивото на крайните получатели;

б)

ефективен трансфер на средства, представляващи национално съфинансиране от частни или публични субекти, към крайни получатели;

в)

публичен или частен принос, представляващ национално съфинансиране и предоставен от частни или публични субекти, който е докладван на органа, изпълняващ финансовия инструмент.

4.   Органите, изпълняващи финансови инструменти, носят цялата отговорност за инвестирането в крайни получатели, включително и последващ мониторинг на приноса от програми в съответствие със споразумения за финансиране.

5.   Органите, изпълняващи финансови инструменти, осигуряват, че разходите, покрити от национален публичен или частен принос, представляващ национално съфинансиране, са допустими, преди да ги декларират пред управляващия орган.

6.   Органите, изпълняващи финансови инструменти, поддържат одитната пътека за национален публичен или частен принос, представляващ национално съфинансиране, до нивото на крайния получател.

Член 2

Образец за докладване относно финансовите инструменти

(член 46, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

За конкретния доклад, посочен в член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, управляващите органи използват образеца, представен в приложение I към настоящия регламент.

ГЛАВА II

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ЗА ОПЕРАЦИИТЕ И ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕМБЛЕМАТА НА СЪЮЗА И ДЕФИНИРАНЕ НА СТАНДАРТНИТЕ ЦВЕТОВЕ

(член 115, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Член 3

Инструкции за създаване на емблемата и дефиниране на стандартните цветове

Емблемата на Съюза се създава в съответствие с графичните стандарти, определени в приложение II.

Член 4

Технически характеристики за изобразяване на емблемата на Съюза и позоваване на фонда или фондовете, поддържащи операцията

1.   На уебсайтове, емблемата на Съюза, посочена в раздел 2.2, точка 1, буква а) от приложение XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, се изобразява цветно. Във всички други медии, винаги, когато е възможно, се използват цветове, като едноцветен вариант може да се използва само в обосновани случаи.

2.   Емблемата на Съюза винаги се вижда ясно и се поставя на видно място. Мястото и размерът ѝ трябва да са подходящи за мащаба на материала или документа, които се използват. За малки рекламни предмети задължението да има позоваване на фонда не се прилага.

3.   Когато емблемата на Съюза, позоваването на Съюза и на съответния фонд са изобразени на уебсайт:

а)

емблемата на Съюза и позоваването на Съюза се виждат при попадането на уебсайта, във видимата област на цифрово устройство, без да се налага потребителят да мести надолу страницата;

б)

позоваването на съответния фонд се вижда на същия уебсайт.

4.   Името „Европейски съюз“ винаги се изписва изцяло. Името на финансовия инструмент включва позоваване на факта, че се поддържа от ЕСИ фондовете. Шрифтът, който се използва заедно с емблемата на ЕС, може да бъде един от следните: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Курсив, подчертаване или ефекти на шрифта, не се използват. Разполагането на текста спрямо емблемата на Съюза не трябва по никакъв начин да пречи на емблемата на Съюза. Използваният размер на шрифта следва да е пропорционален на размера на емблемата. Цветът на шрифта е рефлексно синьо, бяло или черно, в зависимост от фона.

5.   Ако освен емблемата на Съюза има изобразени други и логотипи, емблемата на Съюза е най-малко със същия размер, измерен по височина или ширина, като на най-големия от другите логотипи.

Член 5

Технически характеристики на постоянните табели и на временните или постоянните билбордове

1.   Наименованието на операцията, главната цел на операцията, емблемата на Съюза заедно с позоваването на Съюза и позоваването на фонда или фондовете, които се изобразяват върху временния билборд, посочен в раздел 2.2, точка 4 от приложение XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, заемат най-малко 25 % от билборда.

2.   Наименованието на операцията и главната цел на дейността, подпомагана от операцията, емблемата на Съюза заедно с позоваването на Съюза и позоваването на фонда или фондовете, които се изобразяват върху постоянната табела или постоянния билборд, посочени в раздел 2.2, точка 5 от приложение XII към Регламент (ЕС) № 1303/2013, заемат най-малко 25 % от билборда.

ГЛАВА III

СИСТЕМА ЗА ЗАПИСВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

(член 125, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Член 6

Общи разпоредби

Системата за записване и съхранение на данни за операциите, посочена в член 125, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, е в съответствие с техническите спецификации, определени в членове 7—11.

Член 7

Защита и запазване на данни и документи, както и на тяхната цялост

1.   Достъпът до системата се основава на предварително определени права за различните видове ползватели и се прекратява, когато повече не е необходим.

2.   Системата регистрира информация за всеки запис, промяна и заличаване на документи и данни.

3.   Системата не позволява промяна на съдържанието на документите с електронен подпис. Генерира се и се свързва с документа, носещ електронен подпис, времеви печат, който удостоверява депозирането на документа и който не може да се променя. Заличаването на такъв документ се регистрира съгласно параграф 2.

4.   Данните редовно се подсигуряват в резервен обект. Резервният обект с точно копие на цялото съдържание на електронния архив трябва в случай на извънредна ситуация да бъде готов за незабавно използване.

5.   Съоръжението за електронно съхранение се защитава срещу всяка опасност от загуба или промяна на неговата цялост. Тази защита включва физическа защита срещу неподходяща температура и нива на влажност, системи за откриване на пожар и на кражба, подходящи защитни системи срещу вирусни атаки, хакери и всякакъв друг неразрешен достъп.

6.   Системата трябва да дава възможност за миграция на данни, формат и компютърни среда на интервали от време, достатъчни, за да се гарантира четливостта и достъпността на документи и данни до края на съответния период, посочен в член 140, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Член 8

Оперативна съвместимост

1.   Системата е оперативно съвместима със системите за електронен обмен на данни с бенефициерите, посочени в член 122, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

Когато е целесъобразно, системата улеснява проверката на достоверността и пълнотата на данните, предоставени от бенефициерите, преди да бъдат съхранени по сигурен начин.

2.   Системата е оперативно съвместима с други съответни компютъризирани системи от националната рамка за оперативна съвместимост и Европейската рамка за оперативна съвместимост, създадена с Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

3.   Системата e оперативно съвместим на техническо и семантично равнище. Спецификациите поддържат стандартни формати за обмен на данни и осигуряват, че тези формати могат да бъдат разпознавани и обменяни между разнородни системи.

Член 9

Функции за търсене и докладване

Системата включва:

а)

подходящи инструменти за търсене, позволяващи лесно извличане на документи, данни и техните метаданни;

б)

функция за докладване, даваща възможност за генериране на доклади въз основа на предварително определени критерии, по-специално за данните, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията (4);

в)

възможност за запазване, експортиране или отпечатване на докладите, посочени в буква б), или препратка към външно приложение, предлагащо тази възможност.

Член 10

Документация на системата

Управляващият орган предоставя подробна и актуална функционална и техническа документация за функционирането и характеристиките на системата, достъпна при поискване от съответните лица, отговорни за управлението на програмата, от Комисията и от Европейската сметна палата.

Документацията, посочена в първата алинея, представя доказателства за изпълнението на Регламент (ЕС) № 1303/2013 в засегнатите държави членки.

Член 11

Сигурност на обмена на информация

Използваната система, се защищава чрез адекватни мерки за сигурност по отношение на класификацията на документите, защитата на информационните системи и личните данни. Тези мерки трябва да са в съответствие с международните стандарти и националните законодателни изисквания.

Мерките за сигурност, посочени в първата алинея, защитават мрежите и предавателните съоръжения, когато системата взаимодейства с други модули и системи.

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 юли 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 215/2014 на Комисията от 7 март 2014 г. за определяне на разпоредби за изпълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на методологиите за подкрепата във връзка с изменението на климата, определянето на етапни и общи цели в рамката на изпълнението и номенклатурата на категориите интервенции за европейските структурни и инвестиционни фондове (ОВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 65).

(3)  Решение № 922/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации (ISA) (ОВ L 260, 3.10.2009 г., стр. 20).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ОВ L 138, 13.5.2014 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец за докладване относно финансовите инструменти

Информация, изисквана за всеки финансов инструмент

I.   Идентификация на програмата и приоритета или мярката, от които се предоставя подкрепа от ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

1

Приоритетни оси или мерки в подкрепа на финансовия инструмент, включително фонд или фондове, по програмата на ЕСИ фонд

1.1

Референции (номер и наименование) на всяка приоритетна ос или мярка в подкрепа на финансов инструмент по програмата на ЕСИ фонд

2

Наименование на ЕСИ фонда(овете), подкрепящ(и) финансовия инструмент по приоритетната ос или мярка

3

Тематична(и) цел(и), посочена(и) в член 9, първа алинея от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подпомагана(и) от финансовия инструмент

4

Други програми на ЕСИ фонд, предоставящи принос към финансовия инструмент

4.1

Номер CCI на всяка друга програма на ЕСИ фонд, предоставяща принос към финансовия инструмент

II.   Описание на финансовия инструмент и уредбата за изпълнението му (член 46, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

5

Наименование на финансовия инструмент

6

Официален адрес/място на стопанска дейност на финансовия инструмент (държава и град)

7

Уредба за изпълнение

7.1

Финансов инструмент, създаден на равнището на Съюза, управляван пряко или косвено от Комисията, както е посочено в член 38, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, подкрепян с принос от програма на ЕСИ фонд

7.1.1

Наименование на финансовия инструмент на равнището на Съюза

7.2

Финансов инструмент, създаден на национално, регионално, международно или трансгранично ниво, управляван от или на отговорността на управляващия орган, както е посочено в член 38, параграф 1, буква б), подкрепян с принос от програма на ЕСИ фонд, съгласно член 38, параграф 4, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013

8

Вид на финансовия инструмент

8.1

Специализирани или отговарящи на стандартните условия финансови инструменти

8.2

Финансов инструмент, организиран посредством фонд от фондове, или без фонд от фондове

8.2.1

Наименование на фонда от фондове, създаден за изпълнението на финансовия инструмент

9

Вид на продуктите, предоставяни от финансовия инструмент: заеми, микро заеми, гаранции, дялови или квазидялови инвестиции, друг финансов продукт или друга подкрепа, комбинирани в рамките на финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

9.1

Описание на другия финансов продукт

9.2

Друга подкрепа, комбинирана в рамките на финансовия инструмент: безвъзмездни средства, субсидиране на лихвите, субсидиране на гаранционната такса съгласно член 38, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013

10

Правен статут на финансовия инструмент съгласно член 38, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (само за финансови инструменти, посочени в член 38, параграф 1, буква б): доверителни сметки, открити на името на изпълняващия орган и в полза на управляващия орган или отделен финансов блок в рамките на финансовата институция

III.   Идентификация на органа, изпълняващ финансов инструмент, както е посочено в член 38, параграф 1), буква а), член 38, параграф 4), букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013, и финансовите посредници, посочени в член 38, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (член 46, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

11

Орган, изпълняващ финансовия инструмент

11.1

Вид на изпълняващия орган съгласно член 38, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, съществуващ или новосъздаден правен субект, чиято функция е изпълнението на финансови инструменти; Европейска инвестиционна банка; Европейски инвестиционен фонд; международна финансова институция, от която дадена държава членка притежава дялове; финансова институция, установена в държава членка, целяща постигането на публичния интерес под контрола на публичен орган; публичноправен или частноправен орган; управляващ орган, който пряко предприема задачи по изпълнението (само за заеми и гаранции)

11.1.1

Наименование на органа, изпълняващ финансовия инструмент

11.1.2

Официален адрес/място на стопанска дейност (държава и град) на органа, изпълняващ финансовия инструмент

12

Процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент: възлагане на обществена поръчка; друга процедура

12.1

Описание на другата процедура за избор на органа, изпълняващ финансовия инструмент

13

Дата на подписване на споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент

IV.   Общ размер на приноса от програмата, по приоритет или мярка, платен на финансовия инструмент, както и направени разходи за управление или платени такси за управление (член 46, параграф 2, букви г) и д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

14

Общ размер на приноса от програмата, за който е поето задължение в споразумението за финансиране (в EUR)

14.1

от който, принос от ЕСИ фондове (в EUR)

15

Общ размер на приноса от програмата, платен на финансовия инструмент (в EUR)

15.1

от който, от ЕСИ фондове (в EUR)

15.1.1

от който, ЕФРР (в EUR)

15.1.2

от който, Кохезионния фонд (в EUR)

15.1.3

от който, ЕСФ (в EUR)

15.1.4

от който, ЕЗФРСР (в EUR)

15.1.5

от който, ЕФМДР (в EUR)

15.2

от който, общ размер национално съфинансиране (в EUR)

15.2.1

от който, общ размер национално публично финансиране (в EUR)

15.2.2

от който, общ размер национално частно финансиране (в EUR)

16

Общ размер на приноса от програмата, платен на финансовия инструмент съгласно Инициативата за младежка заетост (ИМЗ) (1) (в EUR)

17

Общ размер на разходите за управление и таксите за управление, платени от приноса от програмата (в EUR)

17.1

от който, за основно възнаграждение (в EUR)

17.2

от който, за възнаграждение, свързано с резултатите (в EUR)

18

Капитализирани разходи за управление или такси за управление съгласно член 42, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (приложимо само за окончателния доклад) (в EUR)

19

Капитализирано субсидиране на лихвата или субсидиране на гаранционната такса съгласно член 42, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в EUR)

20

Размер на приноса от програмата за последващи инвестиции в краен получател съгласно член 42, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в EUR)

21

Принос за земя и/или недвижима собственост във финансовия инструмент съгласно член 37, параграф 10 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 (отнася се само за окончателен доклад) (в EUR)

V.   Общ размер на подкрепата, платена на крайни получатели, или в полза на крайни получатели, или за която са поети задължения по договори за гаранция от финансовия инструмент за инвестиции в крайни получатели, по програма и приоритет или мярка на ЕСИ фондовете (член 46, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

22

Наименование на всеки един от финансовите продукти, предлагани от финансовия инструмент

23

Дата на подписване на споразумението за финансиране за финансовия продукт

24

Общ размер на приноса от програмата, разпределен в заеми, дялова гаранция, квазидялов или други договори с крайни получатели за финансов продукт (в EUR)

24.1

от който, общ размер на приноса от програмата на ЕСИ фондовете (в EUR)

25

Обща размер на приноса от програмата, платен на крайни получатели посредством заеми, микрозаеми, дялов капитал или други продукти, или, в случаите на гаранция, разпределен за заеми, платени на крайни получатели, по продукти (в EUR)

25.1

от който, общ размер на приноса от програмата на ЕСИ фондовете (в EUR)

25.1.1

от който, ЕФРР (в EUR)

25.1.2

от който, Кохезионния фонд (в EUR)

25.1.3

от който, ЕСФ (в EUR)

25.1.4

от който, ЕЗФРСР (в EUR)

25.1.5

от който, ЕФМДР (в EUR)

25.2

от който, общ размер национално публично съфинансиране (в EUR)

25.3

от който, общ размер национално частно съфинансиране (в EUR)

26

Размер на заемите, действително платени на крайни получатели във връзка с подписани договори за гаранция (в EUR)

27

Брой договори за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, подписани с крайни получатели, по продукти

28

Брой инвестиции за заем/гаранция/дялов капитал или квазидялов капитал/друг финансов продукт, направени в крайни получатели, по продукти

29

Брой крайни получатели, подкрепени от финансовия продукт

29.1

от които, големи предприятия

29.2

от които, МСП

29.2.1

от които, микропредприятия

29.3

от които, физически лица

29.4

от които, други видове крайни получатели, получили подкрепа

29.4.1

описание на другите видове крайни получатели, получили подкрепа

VI.   Изпълнението на финансовия инструмент, включително на напредъка по отношение на неговото създаване и на избора на органите, изпълняващи финансовия инструмент (включително органът, изпълняващ фонда от фондове) (член 46, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

30

Дата на завършване на оценката ex-ante

31

Избор на финансови посредници

31.1

брой на вече стартираните процедури за избор

31.2

брой на вече подписани споразумения за финансиране

32

Информация дали финансовият инструмент е бил все още функциониращ в края на годината за докладване

32.1

Ако финансовият инструмент не е функционирал в края на годината за докладване, датата на приключване

33

Общ брой на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение, или общ брой на предоставените и потърсени гаранции вследствие на неизпълнение на заеми

34

Общ размер на отпуснатите заеми, които са в неизпълнение (в EUR), или общият размер, заделен за предоставените и потърсени гаранции вследствие на неизпълнение на заеми (в EUR)

VII.   Лихви и други печалби, генерирани от подкрепата от ЕСИ фондовете за финансовия инструмент, програмни ресурси, възстановени на финансовия инструмент от инвестиции, както е посочено в членове 43 и 44, и стойността на дяловите инвестиции спрямо предходни години (член 46, параграф 2, букви ж) и и) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

35

Лихви и други печалби, генерирани от плащания от ЕСИ фондове към финансовия инструмент (в EUR)

36

Суми, възстановени на финансовия инструмент, отнасящи се до подкрепа от ЕСИ фондове, до края на годината на докладване (в EUR)

36.1

от които, възстановявания на главница (в EUR)

36.2

от които, печалби, други приходи и доходи (в EUR)

37

Размер на повторно използваните ресурси, които са били възстановени на финансовия инструмент и се отнасят към ЕСИ фондове

37.1

от които, платени за преференциално възнаграждение за частни инвеститори или публични инвеститори, работещи съгласно принципа на пазарната икономика, които предоставят насрещни ресурси към подкрепата от ЕСИ фондовете на финансовия инструмент или които съинвестират на равнището на крайния получател (в EUR)

37.2

от които, платени за възстановяването на направени разходи за управление и плащане на такси за управление на финансовия инструмент (в EUR)

VIII.   Напредък в постигането на очаквания лостов ефект на инвестициите, направени от финансовия инструмент, и стойност на инвестициите и участията (член 46, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

38

Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, набран от финансовия инструмент (в EUR)

38.1

Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, за които е поет ангажимент в споразумението за финансиране с органа, изпълняващ финансовия инструмент (в EUR)

38.2

Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, платен на финансовия инструмент (в EUR)

38.2.1

от които публичен принос (в EUR)

38.2.2

от които частен принос (в EUR)

38.3

Общ размер на другия принос, извън ЕСИ фондовете, мобилизиран на равнището на крайните получатели (в EUR)

38.3.1

от които публичен принос (в EUR)

38.3.2

от които частен принос (в EUR)

39

Очакван и постигнат ефект на лоста, чрез позоваване на споразумението за финансиране

39.1

Очаква ефект на лоста за заем/гаранция/дялова или квазидялова инвестиция/друг финансов продукт, чрез позоваване на споразумението за финансиране, по продукти

39.2

Постигнат ефект на лоста в края на отчетната година за заеми/гаранции/дялови или квазидялови инвестиции/друг финансов продукт, по продукти

40

Размер на инвестициите и участието спрямо предходните години (в EUR)

IX.   Принос на финансовия инструмент за постигането на показателите на засегнатия приоритет или мярка (член 46, параграф 2, буква й) от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

41

Показател за изпълнението (кодов номер и наименование) на която финансовият инструмент допринася

41.1

Целева стойност на индикатора за изпълнението

41.2

Стойност, постигната от финансовия инструмент по отношение на целевата стойност на индикатора за изпълнението


(1)  Това включва средствата, отпуснати конкретно на ИМЗ и съответното подпомагане по ЕСФ.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Графични стандарти за създаване на емблемата и дефинирането на стандартните цветове

ОПИСАНИЕ НА СИМВОЛИКАТА

На небесносин фон дванадесет златни звезди образуват окръжност, изобразяваща съюза на народите на Европа. Броят на звездите е постоянен, като дванадесет е символ на съвършенство и единство.

ОПИСАНИЕ НА ХЕРАЛДИКАТА

На небесносин фон — окръжност от дванадесет златни петолъчки, чиито върхове не се допират.

ОПИСАНИЕ НА ГЕОМЕТРИЯТА

Image

Емблемата има формата на синьо правоъгълно знаме с крило един път и половина височината на знамето. Дванадесет златни звезди, разположени на еднакво разстояние една от друга, образуват невидима окръжност, чийто център е точката на пресичане на диагоналите на правоъгълника. Радиусът на окръжността е равен на една трета от височината на знамето. Всяка от звездите има пет върха и е вписана в невидима окръжност, чийто радиус е равен на една осемнадесета част от дължината на вертикалната страна на знамето. Всички звезди са разположени вертикално, т.е. с един от лъчите, сочещ нагоре, и два от лъчите върху права, която е под прав ъгъл на дръжката на знамето. Звездите са разположени както часовите знаци на циферблата на часовник. Техният брой не се променя.

РЕГЛАМЕНТИРАНИ ЦВЕТОВЕ

Цветовете на емблемата са следните:

PANTONE REFLEX BLUE за повърхността на правоъгълника;

PANTONE YELLOW за звездите.

ЧЕТИРИЦВЕТНА ТЕХНОЛОГИЯ

Когато се използва четирицветната технология, двата стандартни цвята се възпроизвеждат, като се използват четирите цвята на четирицветната технология.

PANTONE YELLOW се получава, като се използва 100 % „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE се получава при смесването на 100 % „Process Cyan“ и 80 % „Process Magenta“.

ИНТЕРНЕТ

PANTONE REFLEX BLUE съответства на цвят от уеб палитрата RGB:0/51/153 (шестнадесетичен: 003399) и PANTONE YELLOW съответства на цвят от уеб палитрата RGB: 255/204/0 (шестнадесетичен: FFCC00).

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ПО МОНОХРОМНА ТЕХНОЛОГИЯ

Ако се използва черно, правоъгълникът се очертава с черно и звездите се отпечатват в черно на бял фон.

Image

Ако се използва синьо (рефлексно синьо), се използва 100 %, като звездите се оставят като бял негатив.

Image

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ВЪРХУ ЦВЕТЕН ФОН

Когато няма друга възможност освен цветен фон, се поставя бяла линия около правоъгълника, като ширината на тази линия е 1/25-та от височината на правоъгълника.

Image

Top