Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0819

Регламент (ЕС) № 819/2014 на Комисията от 24 юли 2014 година за забрана на риболова на молва във водите на Съюза и международните води от зони I и II от страна на съдове под флага на Франция

OJ L 223, 29.7.2014, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/819/oj

29.7.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 819/2014 НА КОМИСИЯТА

от 24 юли 2014 година

за забрана на риболова на молва във водите на Съюза и международните води от зони I и II от страна на съдове под флага на Франция

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета (2) се определят квотите за 2014 г.

(2)

Съгласно информацията, получена от Комисията, с улова на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, отпуснатата за 2014 г. квота е изчерпана.

(3)

Поради това е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2014 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана от датата, указана в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от съдове, плаващи под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забраняват задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този рибен запас, уловена от горепосочените съдове след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 24 юли 2014 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Lowri EVANS

Генерален директор на ГД „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 43/2014 на Съвета от 20 януари 2014 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2014 година, приложими във водите на Съюза и за съдовете на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 24, 28.1.2014 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

16/TQ43

Държава членка

Франция

Запас

LIN/1/2.

Вид

Молва (Molva molva)

Зона

Водите на Съюза и международните води от I и II

Дата на въвеждане на забраната

7.7.2014 г.


Top